Bricanyl®

injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Bricanyl®, injektionsvæske, opløsning 0,5 mg/ml

Terbutalinsulfat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Bricanyl
 3. Sådan bliver du behandlet med Bricanyl
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bricanyl injektionsvæske, opløsning, som indeholder det aktive stof terbutalinsulfat. Terbutalinsulfat er et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene, og herved ophæver den forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.  

 

Bricanyl injektionsvæske, opløsning bruges til et akut, svært astmaanfald og svær åndenød. 

2. Det skal du vide om Bricanyl

Du må ikke få Bricanyl:

 • hvis du er allergisk over for terbutalinsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du skal i tokolytisk behandling og har iskæmisk hjertesygdom eller risikofaktorer for dette
 • hvis du har en infektion i livmoderen, alvorlig svangerskabsforgiftning eller har en risiko for at livmoderen skal fjernes

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Bricanyl, hvis  

 • du har for højt stofskifte
 • du har en hjertesygdom og mærker brystsmerter eller andre tegn på forværret hjertesygdom under behandlingen
 • du har diabetes (sukkersyge), da Bricanyl kan medføre forhøjet blodsukker
 • du har svær astma, der ligesom Bricanyl kan medføre for lavt indhold af kalium i blodet
 • du er i behandling med digoxin
 • du er gravid og snart skal føde, da Bricanyl kan virke vehæmmende

Brug af anden medicin sammen med Bricanyl

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Såkaldte beta-receptor-blokerende lægemidler, herunder nogle øjendråber, kan helt eller delvist ophæve virkningen. Behandling med beta-2-agonister som Bricanyl kan medføre for lavt kalium i blodet (hypokaliæmi), som kan give svaghed og nedsat kraft i musklerne. Dette kan øges ved samtidig behandling med visse andre lægemidler, såsom xanthinderivater, steroider og vanddrivende medicin.  

 

Lactatacidose, hvor blodet bliver for surt på grund af meget mælkesyre (laktat) i kroppen, denne tilstand kan opstå, hvis du får høje doser kortvarigt virkende betaagonist f.eks. Bricanyl i en blodåre eller som inhalation. 

 

Graviditet og amning

Graviditet  

Bricanyl kan anvendes til gravide, men der bør udvises forsigtighed i første trimester af graviditeten.  

Denne type medicin kan virke vehæmmende.  

 

Amning  

Terbutalin udskilles i modermælk, men det er usandsynligt, at dette ved normal dosis påvirker barnet. Det kan dog ikke udelukkes, at det ammede barn kan blive irritabelt og få hurtig puls (takykardi).  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan bliver du behandlet med Bricanyl

Bricanyl gives til dig af lægen eller sundhedspersonalet som en injektion under huden eller ind i en af dine vener. Lægen bestemmer hvilken dosis, du har brug for.  

 

Hvis du har fået for meget Bricanyl

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Bricanyl. Symptomer på overdosering kan være: hovedpine, angst, rysten, kvalme, længerevarende muskelkramper, hurtig og uregelmæssig puls, ekstra hjerteslag, fald i blodtrykket.  

 

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte.  

 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede) 

 • hovedpine 

 • rysten 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) 

 • svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet (hypokaliæmi). For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig eller uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • hjertebanken 

 • længerevarende muskelkramper 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede) 

 • problemer med mælkesyrebalancen (laktatacidose); symptomer: mavesmerter, opkastning, muskelsmerter og generel følelse af svaghed 

 • søvn- og adfærdsforstyrrelser som uro, hyperaktivitet og rastløshed 

 • hurtig og meget uregelmæssig puls, der for eksempel omfatter ekstra hjerteslag 

 • åreforkalkning af hjertet eller blodprop i hjertet 

 • kvalme 

 • nældefeber og eksem

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

Brug ikke Bricanyl efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den ydre emballage. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bricanyl indeholder:

 • Aktivt stof: terbutalinsulfat
 • Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer):, vand til injektionsvæsker, natriumchlorid, saltsyre (pH-justering).

Udseende og pakningsstørrelser

Bricanyl er pakket i glasampuller a 10 x 1 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca A/S  

Arne Jacobsens Allé 13  

2300 København S  

 

Fremstiller

Cenexi  

94120 Fontenay sous Bois  

Frankrig 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:  

 

Bricanyl injektionsvæske, opløsning skal administreres under lægeligt opsyn og bør ikke blandes med alkaliske opløsninger (pH >7,0).  

 

Bricanyl injektionsvæske, opløsning skal indgives intravenøst eller subkutant.  

 

Se produktresumé for Bricanyl injektionsvæske, opløsning for detaljerede oplysninger. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...