Timonil Retard

depottabletter 300 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

TIMONIL® RETARD

300 mg depottabletter

Carbamazepin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Timonil Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Timonil Retard. 

 3. Sådan skal du tage Timonil Retard. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Timonil Retard indeholder carbamazepin. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antiepileptika.
 • Timonil Retard påvirker hjernen, så hjernen bedre kan styre musklerne og kroppens bevægelser. 

 • Du kan tage Timonil Retard til behandling af epilepsi (forebyggelse af anfald), ansigtssmerter (trigeminusneuralgi) og alkoholabstinenssymptomer.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Timonil Retard

Tag ikke Timonil Retard

 • hvis du er allergisk over for carbamazepin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Timonil Retard (angivet i punkt 6). 

 • hvis du er allergisk over for et stof beslægtet med carbamazepin fx. tricykliske antidepressiva, såsom amitriptylin, desipramin eller nortriptylin. 

 • hvis du har en hjertesygdom med hæmmet ledning af hjertets impulser (A/V blok). 

 • hvis du har eller har haft svækkelse af knoglemarven (knoglemarvsdepression), så der dannes færre nye blodlegemer. 

 • hvis du har en arvelig forstyrrelse af stofskiftet i leveren (forskellige former af hepatisk porfyri). 

 • hvis du tager medicin mod depression (MAO-hæmmere), eller har haft taget dem inden for de sidste 14 dage. 

 • hvis du tager medicin mod svær svampeinfektion (voriconazol).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Timonil Retard 

 • hvis du har eller har haft dårligt hjerte. 

 • hvis du har eller har haft en lever -eller nyresygdom. 

 • hvis du lider eller har lidt af sygdomme i de bloddannende organer (hæmatologiske sygdomme) eller hvis disse sygdomme har været årsag til at du måtte stoppe behandling med Timonil Retard. 

 • hvis du har en sygdom med nedbrydning af muskler (myotonisk dystrofi), da ledningsforstyrrelser i hjertet almindeligvis optræder sammen med denne lidelse. 

 • hvis du lider af forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen (unormalt stofskifte af natrium). 

 • hvis du er i behandling for epilepsi (se under afsnit "Brug af anden medicin"). 

 • hvis du tager medicin, indeholdende østrogen eller progesteron fx. p-piller se “Brug af anden medicin sammen med Timonil Retard”. Pletblødning, pludselig gennemblødning og/eller svigtende effekt af p-piller er set, og du anbefales derfor at tale med lægen om anden prævention. 

 • hvis du har haft en psykose. Kontakt lægen, hvis du oplever symptomer på at det er vendt tilbage. 

 • hvis du er ældre, og har tidligere haft problemer med forvirring og rastløs uro.

Børn og unge:

 • Børn skal ikke starte behandling med depottabletter. I stedet anvendes tabletter eller oral suspension. 

 • Ofte måles der på indhold af carbamazepin i blodet, når dosis skal justeres.

Påvirkning af de blodgivende organer

 • Timonil Retard kan påvirke dine blodprøveværdier. I de fleste tilfælde vil det normalisere sig, når behandling med Timonil Retard er afsluttet. 

 • Hvis der samtidig opstår allergiske symptomer (feber, ondt i halsen eller blødninger i huden) kan det blive nødvendigt at afslutte behandlingen. 

 • Hvis der er tydelige tegn på knoglemarvspåvirkning (træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet) skal du kontakte lægen.

Hudreaktioner

 • hvis du er af europæisk eller japansk, og især hankinesisk, thailandsk eller anden aiatisk oprindelse vil din læge undersøge hvorvidt du er i risiko for at for at udvikle livstruende hudreaktioner, herunder lægemiddelfremkaldt udslæt (DRESS), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), og toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Disse alvorlige hudreaktioner kan være mere almindelige hos personer fra visse asiatiske lande. 

  Der er størst risiko for at udvikle alvorlige hududslæt de første uger af behandlingen.
 • hvis du har haft overfølsomhedsreaktioner (f.eks. hududslag) 

 • Hvis du tidligere har haft alvorlige overfølsomhedsreaktioner (SJS) eller (TEN) efter behandling med Timonil Retard, må du aldrig begynde at tage Timonil Retard igen. 

 • Hvis du udvikler hududslæt eller de nævnte hudsymptomer, skal du straks søge læge. De bedste resultater opnås gennem tidlig diagnose og øjeblikkelig stop med behandling. Fortæl lægen at du tager dette lægemiddel. 

 • Milde hududslæt (afgrænsede mindre pletter med eksem) er sædvanligvis forbigående og ikke farlige. De forsvinder normalt inden for få dage eller uger, enten under behandlingen eller efter dosis er nedsat. Tal med lægen.

Overfølsomhed

 • Timonil Retard kan udløse overfølsomhedsreaktioner, herunder lægemiddelfremkaldt udslæt (DRESS), dvs. forsinket reaktion i mange organer (feber, træthed/sløshed pga. betændelse i et blodkar, hududslæt, hævede lymfeknuder, ledsmerter, øget tendens til infektion pga. mangel på hvide blodlegemer og ændrede leverfunktionsværdier, forstørrelse af lever og milt, samt nedsat funktion af galdeveje). Andre organer kan påvirkes (fx. lunger, nyrer, bugspytkirtel, hjerte og tarmsystemet). 

 • hvis du tidligere har reageret med overfølsomhed over for oxcarbazepin, phenytoin, phenobarbital eller lamotrigen vil du have øget risiko for at reagere på samme måde igen. 

 • kontakt lægen hvis der kommer tegn eller symptomer på overfølsomhed. 

 • under behandling med Timonil Retard vil du være mere modtagelig for hudskader på grund af solen. Beskyt dig selv mod stærkt sollys.

Krampeanfald

 • hvis du lider af absencer (epileptiske anfald, der omfatter korte perioder med bevidsthedstab). Trimonil Retard kan forårsage eller forstærke absencer. 

 • en stigning i antallet af anfald kan forekomme hvis du skifter lægemiddelform, fra en indtagelse via munden til indføring i endetarmen.

  

Vær også opmærksom på at: 

 • hvis du er i behandling for alkoholabstinenser kan der optræde bivirkninger, der kan minde om og forveksles med abstinenser.
 • hvis du har forhøjet tryk i øjet (grøn stær) og besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Tal med lægen. 

 • hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen. Du kan have brug for højere dosis af thyroideahormon. 

 • hvis du tager produkter/naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum), er der risiko for ringere effekt af Timonil Retard. Stop med at tage perikon mindst 1-2 uger før du skal påbegynde behandling med Timonil Retard. 

 • en lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Timonil Retard har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge. 

 • før og under behandlingen med Timonil Retard vil din læge tage blodprøver, da behandlingen kan ændre sammensætningen af dit blod, herunder natiumniveau. Lever- og nyrefunktionen vil også blive målt før behandlingens start, hvorefter den kontrolleres regelmæssigt. 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring kan være symptomer på for lavt indhold af natrium i blodet. Det kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl. 

 • Når Timonil Retard bruges mod epilepsi, må behandlingen ikke pludseligt stoppes. Hvis du skal stoppe behandlingen, eller måske skifte til et andet lægemiddel, bør dosis reduceres gradvist over en periode på 6 måneder, for at undgå alvorlige bivirkninger (øget risiko for anfald). 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Timonil Retard. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin sammen med Timonil Retard”.

Brug af anden medicin sammen med Timonil Retard

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

  • Skizofreni og andre sindslidelser (antipsykotika, f.eks. loxapin, olanzapin, quetiapin, paliperidon, clozapin, haloperidol, bromperidol, risperidon, ziprasidon, zotepin, aripiprazol). 

  • Depression evt. med maniske perioder (lithium, fluoxetin, mianserin, flovoxamin, paroxetin, citalopram, sertralin, nefazodon, viloxazin, tricykliske antidepressiva f.eks. imipramin, amitriptylin, nortriptylin, clomipramin, MAO-hæmmere. Du skal have stoppet med at tage MAO-hæmmere mindst to uger før start på behandlingen med carbamazepin). Hvis du får lithium skal du følges nøje. 

  • Kvalme (ondansetron, aprepitant). 

  • ADHD (methylphenidat). 

  • Angst (alprazolam, midazolam, clobazam). 

  • Nedtrykthed/angst (Hypericum perforatum/perikon). 

  • Migræne (flunarizin). 

  • Svampeinfektion (itraconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol, caspofungin). 

  • Bakterieinfektion (doxycyclin, erythromycin, troleandomycin, josamycin, clarithromycin, ciprofloxacin). 

  • Akne (isotretinoin). 

  • Ormeinfektion (albendazol, praziquantel). 

  • Blodprop (warfarin, phenprocoumon). 

  • Epilepsi (stiripentol, clonazepam, vigabatrin, eslicarbazepinacetat, etosuximid, lamotrigin, tiagabin, topiramat, felbamat, levetiracetam, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin, phosphenytoin, primidon, progabid, valproat, vigabatrin, zonisamid, mephenytoin). 

  • Tuberkulose (isoniazid, rifabutin, rifampicin). 

  • HIV (ritonavir, indinavir, saquinavir). 

  • Forhøjet blodtryk (felodipin). 

  • Hjerte-kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, digoxin, propranolol, nimodipin, ivabradin). 

  • Muskelspændinger (pancuromium). 

  • Forhøjet stofskifte (levothyroxin). 

  • Svage smerter (paracetamol, ibuprofen, phenazon, tramadol). 

  • Stærke smerter (fentanyl, methadon) 

  • Morfinafhængighed (buprenorphin). 

  • Forhøjet blodtryk eller vand i kroppen (furosemid, hydrochlorothiazid). 

  • Astma og KOL (theophyllin). 

  • Bindevævssygdomme, allergiske sygdomme, visse blodsygdomme, svære sygdomme i fordøjelsesorganer, leverbetændelse, svulster mm. (prednisolon, dexamethason) 

  • Forhøjet kolesterol (atorvastatin, simvastatin, lovastatin). 

  • Mavesår og reflukssygdom (omeprazol). 

  • Graviditetsforebyggende, menopausegener (østrogen, progesteron). 

  • Grøn stær (acetazolamid). 

  • Urinvejslidelse (oxybutynin). 

  • Kræftsygdomme, alvorlig nyresygdom, svær hudsygdom, leddegigt eller forbyggende mod organafstødning, efter transplantation (everolimus, ciclosporin, tacrolimus, sirolimus ciplatin, cyclophosphamid, doxorubicin, imatinib lapatinib, temsirolimus, toremifen). 

  • Allergi (loratadin). 

  • Hartnup stofskiftesygdom, Pellagra hudsygdom med tør og ru hud pga. svær B-vitaminmangel (nicotinamid hvis indtaget i høje doser). 

  • Forhøjet blodtryk i lungekredsløbet, impotens, forstørret prostata (tadalafil). 

  • Rygeafvænning (bupropion).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjortbrugt det for nylig.
 

Brug af Timonil Retard sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du skal tage Timonil Retard i forbindelse med et måltid (under eller efter), dog ikke sammen med grapefrugtjuice. 

 • Du skal tage Timonil Retard depottabletter med et glas vand. 

 • Depottabletterne kan også opløses (suspenderes) i vand først. I så fald skal dette drikkes umiddelbart efter. 

 • Du bør undgå alkohol under behandling med Timonil Retard og op til en uge efter behandlingen, da carbamazepin kan reducere evnen til at tåle alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Timonil Retard, da det kan skade fosteret. Anvend så lav en dosis som muligt. Tal med lægen. 

 • Du må ikke stoppe behandling med epilepsimedicin, så længe du er gravid, da en forværring af sygdommen kan være skadelig for både dig og dit barn. 

 • Du anbefales at du tager tilskud af folinsyre før og under hele din graviditet. Tal med lægen. 

 • Hvis du kan blive gravid, skal du kende til nødvendigheden af at planlægge en evt. graviditet og at lægerne vil holde ekstra øje med dig og dit barn. 

 • Du bør undgå at tage Timonil Retard de første 3 måneder af graviditeten. Tal med lægen. 

 • Hvis du som kvinde er i den fødedygtige alder bør du som udgangspunkt ikke kombinere Timonil Retard med andre typer af medicin for epilepsi. 

 • Børn af epileptiske mødre er mere disponeret for udviklingsforstyrrelser, herunder misdannelser. Indtagelse af carbamazepin øger denne risiko. 

 • De sidste uger af graviditeten bør du have et tilskud af vitamin K1, ligesom dit barn også vil få det efter fødslen.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun tage Timonil Retard efter aftale med lægen.
 • Hvis du skal fortsætte behandling med Timonil Retard skal der holdes ekstra øje med dit barn. Hvis der ses bivirkninger såsom nedsat vægtstigning, overdreven søvnighed og allergiske hudreaktioner skal du stoppe med at amme. 

 • I sjældne tilfælde er der set leverbetændelse hos nyfødte, som er blevet udsat for carbamazepin. Tal med lægen.

Fertilitet: 

 • Der er i sjældne tilfælde set nedsat fertilitet hos mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Timonil Retard især i begyndelsen af behandlingen og ved stigning af dosis virker sløvende og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Timonil Retard

Tag altid Timonil Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Depottabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Delekærven er beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. Depottabletterne kan deles, sluges hele eller opløses i vand, men bør ikke tygges. 

  

Den sædvanlige dosis er:

Epilepsi 

 • Voksne:Startdosis er 150 mg 2 gange daglig. Lægen vil herefter øge dosis gradvist med 150 mg pr. uge.  

  Vedligeholdelsesdosis er 600 - 1200 mg daglig, fordelt på 2 doser.
   

 • Brug til børn og unge: 

  I forbindelse med dosisjustering anbefales det at bruge lægemiddelformer, hvor det aktive stof frigives med det samme (f.eks. en opløsning, der tages gennem munden).  

  Vedligeholdelsesdosis til børn som vejer mere end 20 kg: 10 - 20 mg/kg, fordelt på 2 daglige doser.
  Hvis barnet f.eks. vejer 20 kg, vil dosis normalt være 200 - 400 mg daglig, fordelt på 2 daglige doser. 

  

Trigeminusneuralgi 

 • Voksne: 

  Startdosis er 200-400 mg daglig. Dosis øges langsomt, indtil der er opnået smertefrihed.
  Vedligeholdelsesdosis er 600 - 1200 mg daglig, fordelt på 2 doser. Dosis reduceres gravist, indtil lavest mulige dosis.
 • Ældre: 

  Startdosis er 100 mg, 2 gange daglig. Lægen vil vurdere ud fra blodprøver, hvor meget dosis evt. kan nedsættes. 

  

Alkoholabstinenssymptomer 

 • Voksne: 

  Startdosis er 600 - 1200 mg daglig, fordelt på 2 eller flere doser og nedtrappes langsomt, som regel efter to dages behandling. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Lægen vil vurdere ud fra blodprøver, hvor meget dosis evt. kan nedsættes.
 

Personer af han-kinesisk eller thailandsk oprindelse:
Førend behandling påbegyndes bør lægen få afklaret hvorvidt man er i risiko for at udvikle svært carbamazepin-associeret Stevens-Johnsons syndrom. Se også afsnittet "advarsler og forsigtighedsregler".
 

Timonil Retard, depottabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depottabletter til alle de anførte doseringer.
 

Hvis du har taget for mange Timonil Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Timonil Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer: 

 • svimmelhed, voldsom sløvhed (stupor), kvalme, forsinket proces maven, rastløshed, forvirring, store pupiller, rødmen, vandladningsbesvær, nakkestivhed og svækkede eller forstærkede reflekser. Hyppigst ses sygdomme i muskler og nerver. Der kan opstå funktionsforstyrrelser i hjernen (langsommere aktivitet i hjernen). 

  • lettere overdosering: døsighed, problem med koordination af bevægelser, sløret tale, små ufrivillige bevægelser med øjnene, ufrivillige kropsbevægelser, hallucinationer og opkastninger. 

  • sværere overdosering: koma, krampeanfald, vejrtrækningsbesvær, unormale forandringer i hjerterytmen, nedsat evne hos hjertemuskulaturen til at trække sig sammen, akut nyresvigt, væske i lungerne og nedsat blodtryk.

Hvis du har glemt at tage Timonil Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
 

Hvis du holder op med at tage Timonil Retard

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 • Du må ikke stoppe med at tage Timonil Retard uden at tale med din læge. Hvis du stopper pludseligt, kan dine anfald vende tilbage. 

 • Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer bliver værre efter behandlingen med Timonil Retard er stoppet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Knogleforandringer (øget knoglenedbrydning. Kontakt lægen.

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader), herunder 

  • blodmangel (megaloblastisk anæmi) med umodne og dysfunktionelle røde blodlegemer oftest pga. vitaminmangel, (B12 eller folat). 

  • blodmangel (aplastisk anæmi), en sjælden blodsygdom hvor kroppen producerer lavere antal blodlegemer. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Overfølsomhedsreaktion i form af feber, udslæt, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar, smerter i leddene, påvirkning af leverens funktion, evt. gulsot pga. skadelig påvirkning af leveren, pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Symptomerne kan opstå i forskellige kombinationer, evt. også med påvirkning af lunger, nyrer, bugspytkirtel, hjerte og tarmsystem). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom (Systemisk lupus erythematosus). Kontakt lægen. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt lægen. 

 • Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, hårtab, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen). Kontakt lægen. 

 • Føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben, men vejrtrækningen kan også rammes. Kontakt læge eller skadestue. Hvis du får åndenød, ring 112. 

 • Voldsom, hurtigt udviklet leverbetændelse, i lever eller galdeveje, sygdom med galdegangstab, gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed. Ses især i behandlingens første fire måneder. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kramper. Kontakt lægen.

  

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand med rykvise muskelsammentrækninger. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis De bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Bylder og pigmentforandringer i huden, mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som fx angst (pga. øget dannelse af porfyriner i kroppen (tillægsprotein til hæmoglobin). Ses som periodisk akut, broget eller i huden). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Udløsning af psykose/ sindslidelse. Kontakt lægen. 

 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Linseuklarheder. Kontakt lægen. 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Kredsløbskollaps. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet. Ring 112. 

 • Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Overfølsomhed i lungerne med feber, åndenød, lungebetændelse. Kontakt lægen. 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Leversygdom med betændelsesvæv, gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Stærke smerter under højre ribbensbue, feber, gulsot, kvalme og opkastninger pga. betændelse i eller beskadigelse af galdegange (kolangit), beskadigelse af galdeveje. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. Kontakt snarest lægen. 

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.

  

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Nedsat syn pga. ændringer i nethinden. Kontakt lægen. 

 • Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag og sygelig rødfarvning af huden (DRESS, AGEP. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Akut indsættende hududslæt med rødmen, fortykkelse i hud- en med brune, røde og kløende knopper (lichenoid keratose). 

 • Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon. 

  Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed/knoglebrud. Kontakt lægen.
 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Svimmelhed. 

 • Usikre bevægelser. 

 • Søvnighed, døsighed, sløvhed og træthed. 

 • Kvalme. 

 • Opkastninger. 

 • Uregelmæssig, kraftig blødning. 

 • Uregelmæssig menstruationscyklus, hvor ægløsning ikke forekommer. 

 • Allergisk betinget eksem (dermatitis), kan også ses som udtalt nældefeber.

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Vand i kroppen. Kontakt lægen. 

 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen. 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet, ledsaget af søvnlignende sløvhedstilstand, opkastning, hovedpine og forvirring. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen. 

 • Hovedpine. 

 • Dobbeltsyn (diplopi). Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue. 

 • Nedsat evne til at se skarpt (akkomodationsforstyrrelser fx. sløret syn). 

 • Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår (kognitiv dysfunktion). 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Timonil Retard i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge. 

 • Appetitmangel/madlede (anoreksi). 

 • Hjertepåvirkning med lavt blodtryk og tendens til besvimelse, forkalkninger i hud og underhud samt langs randen af hornhinden pga. for højt fosfat i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Abnorme, ufrivillige bevægelser fx. rysten, vekslende muskelkraft i forskellige muskelgrupper, tics. 

 • Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser (nystagmus). 

 • Diaré eller forstoppelse. 

 • Sygelig rødfarvning af huden (erythrodermi). 

 • Eksem eller irritation af huden / udslæt (dermatitis). 

 • øget kollagen-omsætning

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hævede lymfekirtler (lymfadenopati). 

 • Folinsyremangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar (vasculitis). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Hallucinationer (at du ser eller hører ting som ikke er der). Kan være alvorligt. Tal med lægen. 

 • Depressive eller maniske tilstande (skiftende perioder med opstemthed / overaktivitet og nedsat sindsstemning). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Appetitmangel. 

 • Truende, evt. voldelig adfærd (aggression). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Rastløs uro (agitation). 

 • Forvirring (særligt hos ældre). 

 • Taleforstyrrelser, f.eks. talebesvær, utydelig tale. 

 • Langsomme ufrivillige, kastende/ vridende bevægelser (choreoathetoti). 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder pga. nervebetændelse (polyneuropati, perifer neuropati). 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi). 

 • Forstyrrelser i øjets bevægelser. 

 • Synkebesvær, vanskelighed med at føre maden fra mund til svælget. (orofacial dyskinesi). 

 • Ledningsforstyrrelser i hjertet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Mavesmerter. 

 • Betændelse i tungen (glossitis). 

 • Mundbetændelse (stomatitis). 

 • Øget følsomhed af huden for lys (fotosensibilitetsreaktion). 

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (Erythema multiforme). 

 • Hudkløe (pruitus). 

 • Udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme (Erythema nodosum). 

 • Forandring i hudpigmentering (f.eks. hvide striber og pletter i huden). 

 • Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Muskel -eller ledsmerter. 

 • Uren hud / akne (bumser). 

 • Kraftig sveden. 

 • Øget hårvækst (hirutisme). 

 • Forstørrelse af milten med fornemmelse af fylde og tyngde under venstre ribbensbue. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (leukopeni, for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder (purpura).

  

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hudlidelse karakteriseret ved hudskørhed og ardannelse. 

 • Humørsvingninger, såsom angstlidelser (fobiske), nedsat tankevirksomhed, manglende energi, langsomme bevægelser. Kontakt lægen. Kan være tegn på depression (evt. selvmordsrisiko). 

 • Smagsforstyrrelser. 

 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd. 

 • Tandkødsbetændelse (gingivitis). 

 • Høreforstyrrelser, f.eks. susen for ørerne (tinnitus), ændring i toneopfattelse, nedsat hørelse. 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder (blå mærker). 

 • Vandladningsforstyrrelser, så som hyppig vandladning, smerter og svien ved vandladningen, besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Impotens, herunder manglende evne til at opnå og vedligeholde en rejsning af penis, for tidlig, forsinket eller manglende udløsning), nedsat eller manglende sexlyst samt orgasmeproblemer. 

 • Nedsat fertilitet hos mænd, herunder nedsat sæddannelse og bevægelighed. 

 • Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens. 

 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i blodet. 

 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar (vaskulitis). 

 • Hårtab (alopeci).

  

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Periodisk afstødelse af negl fra neglerod. Negl vil efterfølgende vokse ud som normalt (onychomadesis). 

 • Allergiske krydsreaktioner med anden medicin for epileptika. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Hukommelsesvækkelse. 

 • Feber og udslæt (tredagesfeber) pga. human herpesvirus 6. Tal med lægen. 

 • Forværring af symptomer på dissemineret sklerose. 

 • Større risiko for epileptisk anfald, herunder absencer der kan opstå eller hyppigheden kan tage til.

  

Timonil Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, (f.eks. blodprøver, herunder værdier for levertal, kolesterol og triglycerider, abnorm thyoideafunktion, øget prolaktin samt forhøjet serumniveau af frit hydrocortison), som igen bliver normale, når behandlingen ophører.
 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Timonil Retard utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Timonil Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Du kan opbevare Timonil Retard ved almindelig temperatur. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skralde- spanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Timonil Retard, 300 mg, depottabletter indeholder:

Aktivt stof:  

Carbamazepin 300 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Eudragit, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglycollat, methacrylsyre ethylacrylat, ammoniomethacrylat copolymer, talcum, silica kolloid vandfri, magnesiumstearat. 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Timonil Retard 300 mg er en hvid, rund, flad tablet med krydsdelekærv på den ene side og “T” trykt på den anden side.  

Timonil Retard 300 mg fås i pakninger med 100 depottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Timonil Retard også som Trimonil Retard. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...