Zinbryta

injektionsvæske, opl. i pen 150 mg

Biogen Idec

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zinbryta® 150 mg

injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen

daclizumab 

  

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.  

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Udover denne indlægsseddel vil din læge give dig et patientkort. Det indeholder vigtige oplysninger om sikkerheden, som du skal være bekendt med inden og under behandlingen med Zinbryta. 

 • Gem indlægssedlen og patientkortet. Du kan få brug for at læse dem igen. Behold indlægssedlen og patientkortet under behandlingen og i 4 måneder efter den sidste dosis Zinbryta, da der kan opstå bivirkninger, også efter du har afsluttet behandlingen. 
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide. 
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse 
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zinbryta 
 3. Sådan skal du bruge Zinbryta 
 4. Bivirkninger 
 5. Opbevaring 
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 
 7. Sådan injicerer du Zinbryta

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Zinbryta er daclizumab. Det tilhører en type lægemidler, der kaldes monoklonale antistoffer.  

  

Hvad bruges Zinbryta til 

Zinbryta bruges til at behandle voksne med attakvis multipel sklerose (MS).  

  

Ved MS forårsager kroppens immunsystem en betændelseslignende reaktion (inflammation), som beskadiger den beskyttende isolering (kaldes myelin) omkring nerverne i centralnervesystemet (herunder hjernen og rygmarven). Dette tab af myelin kaldes demyelinisering, og det forhindrer nerverne i at fungere korrekt.  

  

Mennesker med attakvis MS har gentagne anfald (attakker) med symptomer forårsaget af, at nerverne ikke fungerer ordentligt. Disse symptomer varierer fra patient til patient, men involverer ofte problemer såsom gangbesvær, synsforstyrrelser og balanceproblemer.  

  

Symptomerne kan forsvinde helt, når attakket er overstået, men med tiden kan nogle problemer blive permanente mellem attakkerne og gribe ind i de daglige aktiviteter.  

  

Sådan virker Zinbryta 

Zinbryta virker ved at forhindre kroppens immunsystem i at beskadige hjernen og rygmarven. Det kan være med til at reducere antallet af attakker, og det kan forsinke udviklingen af handikap på grund af MS. Behandling med Zinbryta kan hjælpe til at forebygge, at du får det værre, men det vil ikke helbrede din MS. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zinbryta

Brug ikke Zinbryta

 • Hvis du er allergisk over for daclizumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zinbryta angivet i punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Zinbryta:  

 • Hvis du nogensinde har haft leverproblemer. Zinbryta kan forårsage alvorlige leverproblemer, så din læge vil afgøre, om Zinbryta egner sig til dig.
 • Hvis du lider af depression eller har gjort det.
 • Hvis du har en alvorlig infektion såsom lungebetændelse.
 • Hvis du har nogensinde har haft tuberkulose (TB) eller bor i et område, hvor tuberkulose forekommer, kan du have en større risiko for at få tuberkulose. Måske vil din læge teste dig for TB, inden du begynder behandling med Zimbryta, og overvåge dig under behandlingen.

Mulige leverproblemer

Zinbryta kan forårsage alvorlige leverproblemer. Også selvom du ikke før har haft leverproblemer, vil din læge tage blodprøver for at teste din leverfunktion. Du skal have taget følgende:  

 • en blodprøve inden du starter behandlingen
 • månedlige blodprøver under behandlingen
 • prøver i op til 4 måneder efter, du er stoppet med behandlingen. Bivirkninger kan også opstå efter endt behandling (se alvorlige bivirkninger i punkt 4)

  

Det er meget vigtigt, at du får taget disse blodprøver regelmæssigt. 

 

Du vil få et patientkort med yderligere oplysninger om, hvad du skal være opmærksom på, mens du tager Zinbryta. Behold dette kort under behandlingen og i 4 måneder efter endt behandling. Når du får medicin, også selvom det ikke er for din MS, skal du vise patientkortet til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.  

 

Kontakt omgående din læge, hvis du får et eller flere af nedenstående symptomer:

 • kvalme uden grund
 • opkastning
 • ondt i maven
 • øget træthed
 • manglende appetit
 • huden eller det hvide i øjnene bliver gullig
 • mørk (tefarvet) urin

 

Disse symptomer kan være tegn på problemer med din lever. Hvis du udvikler leverproblemer, kan din MS-læge afbryde behandlingen med Zinbryta og henvise dig til en leverspecialist (se punkt 4, Bivirkninger).  

 

Børn og unge

Zinbryta må ikke bruges til børn og unge under 18 år. Sikkerheden og effektiviteten af Zinbryta i denne aldersgruppe er ikke kendt.  

 

Ældre

Zinbryta er kun blevet undersøgt hos meget få personer over 55 år. Hvis du er over 55, kan din læge stadig ordinere Zinbryta til dig. 

 

Brug af anden medicin sammen med Zinbryta

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin, vitaminer eller naturlægemidler eller har gjort det for nylig.  

 

Vaccinationer

Hvis du skal vaccineres, skal du spørge din læge først, da Zinbryta kan påvirke, hvor godt vaccinen virker. Det er vist, at vacciner mod sæsoninfluenza (inaktiv vaccine) er effektive, når de gives til patienter, der bruger Zinbryta. Zinbrytas virkning på andre vacciner (levende vacciner) kendes dog ikke. 

 

Graviditet og amning

Da der kun er begrænsede data om brug af Zinbryta under graviditet, skal risikoen for barnet og fordelen for moderen tages i betragtning. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

 

Det vides ikke, om Zinbryta udskilles i mælken hos mennesker. Din læge vil hjælpe dig med at beslutte, om du skal stoppe med at amme eller stoppe med at bruge Zinbryta.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at Zinbryta vil påvirke din evne til at køre motorkøretøj og bruge maskiner. Din læge vil fortælle dig, om din sygdom gør det muligt for dig at køre motorkøretøj og bruge maskiner på sikker vis.  

 

Zinbryta indeholder en lille mængde natrium

Hver dosis Zinbryta indeholder 0,14 mmol natrium. Det er i det væsentlige natriumfrit og kan anvendes af patienter, der følger en natriumfattig diæt. 

3. Sådan skal du bruge Zinbryta

En læge med erfaring i behandling af MS vil ordinere Zinbryta til dig.  

 

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.  

 

Anbefalet dosis

Dosis for Zinbryta er 150 mg hver måned.  

 

Forsøg at give dig selv injektionen den samme dag hver måned som en hjælp til at huske det. Giv f.eks. dig selv injektionen den første mandag i hver måned.  

 

Du skal også have taget en blodprøve hver måned for at måle dine levertal. Det er meget vigtigt, at du ikke glemmer at få taget denne blodprøve. Forsøg at sætte en fast dag af til det hver måned. Kontakt din læge, hvis du tror, du har glemt at få taget en blodprøve.  

 

Selvinjektion

Zinbryta injiceres under huden (subkutant) i låret, i maven eller på bagsiden af overarmene. Du kan se detaljerede anvisninger i, hvordan du injicerer Zinbryta i punkt 7, Sådan injicerer du Zinbryta.  

 

Din læge eller sygeplejersken skal undervise dig i, hvordan du giver dig selv injektionerne. Læs og følg de råd, der gives i punkt 7.  

 

Hvis du har svært med at håndtere pennen, så spørg din sygeplejerske eller læge til råds, de kan sikkert hjælpe dig.  

 

Hvor længe skal du bruge Zinbryta

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge Zinbryta. Foretag ikke nogen ændringer, medmindre din læge siger, at du skal.  

 

Hvis din læge har bedt dig stoppe med at bruge lægemidlet, må du ikke starte med at bruge det igen, førend lægen siger, at du må.  

 

Hvis du har taget for meget Zinbryta

Hvis du har injiceret mere end din sædvanlige dosis, og du får bivirkninger eller er bekymret, skal du tale med din læge eller sygeplejerske. Patienter har taget det dobbelte af den anbefalede dosis Zinbryta uden at få alvorlige, ekstra bivirkninger.  

 

Hvis du har glemt at bruge Zinbryta

Zinbryta injiceres månedligt. Forsøg at sætte en fast dag i måneden af til det for således at hjælpe dig med at huske injektionen.  

 • Hvis du glemmer en dosis, og det er inden for 2 uger fra din glemte dosis, skal du give dig selv en injektion, så snart du kan. Fortsæt derefter som normalt og hold dig til din sædvanlige injektionsdag.
 • Hvis der er gået mere end 2 uger fra din glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over og tage den næste dosis på den sædvanlige dag.

Tag under ingen omstændigheder to injektioner som erstatning for en glemt dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Forsøg ikke selv at behandle bivirkninger, men kontakt din læge eller sygeplejerske. Nogle bivirkninger kan nødvendiggøre, at din læge afbryder behandlingen og henviser dig til en specialist.  

 

Alvorlige bivirkninger:

Leverproblemer: 

(Almindelige - kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter)  

 • kvalme uden grund
 • opkastning
 • ondt i maven
 • øget træthed
 • manglende appetit
 • huden eller det hvide i øjnene bliver gullig
 • mørk (tefarvet) urin

Kontakt omgående lægen. Disse bivirkninger kan være tegn på et alvorlig leverproblem. Patientkortet indeholder yderligere oplysninger om disse bivirkninger.  

  

Hudreaktioner:  

(Almindelige - kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter)  

 • svært, udbredt udslæt.

 

Depression:  

(Ikke almindelige - kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter)  

 • en følelse af ualmindelig tristhed, håbløshed eller ringe selvagtelse
 • irritabilitet, bliver hurtigt vred
 • nervøsitet, angst
 • tanker om at gøre skade på dig selv eller begå selvmord

 

Lungeinfektioner:  

(Almindelige - kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter)  

 • lungeinfektion (f.eks. lungebetændelse, bronkitis)

 

Tarminflammation (colitis):  

(Ikke almindelig - kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter)  

 • diarré, der ikke holder op
 • ondt i maven
 • feber
 • blod i afføringen

 

Ondt i maven kan også være et symptom på leverproblemer, se punktet ovenfor om leverproblemer.  

 

Et lavt antal hvide blodlegemer (lymfocytter)  

Zinbryta kan nedsætte antallet af hvide blodlegemer, derfor skal du have dit blod tjekket hver 3. måned.  

 

Kontakt omgående lægen, hvis du får alvorlige bivirkninger. 

 

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • luftvejsinfektioner såsom hoste og forkølelser (infektion i de øvre luftveje)

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter)  

 • influenza
 • ondt i halsen, betændelse i mandlerne (svælgkatar, strubekatar)
 • løbende næse (rhinitis)
 • hududslæt, herunder betændt, irriteret, kløende, tør eller skællende hud (dermatitis, eksem, psoriasis)
 • hudinfektion (folliculitis, akne)
 • nedsat antal leukocyt (viser sig i blodprøverne)
 • stigning i kropstemperatur (feber)
 • forhøjede leverenzymer i blodet (viser sig i blodprøverne)
 • betændte eller forstørrede lymfeknuder (lymfadenopati, lymfadenitis)
 • diarré
 • forandringer i blodet (anæmi), som kan få dig til at føle dig svag eller gør dig bleg

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Forsøg ikke at behandle bivirkninger selv. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk. E-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 • Opbevar Zinbryta fyldt pen i den originale emballage for at beskytte mod lys. Hold pakningen lukket, indtil du skal bruge en ny pen.
 • Opbevares i køleskab (2 oC til 8 oC).
  • Må ikke fryses. Kassér Zinbryta, hvis det ved et uheld har været udsat for frost.
 • Hvis du ikke har mulighed for at opbevare Zinbryta i køleskab, kan penne opbevares ved stuetemperatur (op til 30 oC) i den originale emballage i op til 30 dage.
  • Sørg for, at Zinbryta højst er 30 dage uden for køleskab.
  • Hvis Zinbryta har været uden for køleskab i mere end 30 dage i alt, eller hvis du ikke er sikker på, hvor længe Zinbryta har stået ved stuetemperatur, skal du kassere pennen (se punkt 7, Sådan injicerer du Zinbryta).
 • Sæt ikke Zinbryta tilbage i køleskab, efter det har opnået stuetemperatur.

Yderligere information

Anvend ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker, at:  

 • pennen er revnet eller ødelagt
 • injektionsvæsken er uklar eller indeholder partikler
 • injektionsvæsken har en anden farve end farveløs til let gullig
 • pennen er blevet tabt eller er synligt beskadiget.

Bortskaffelse

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zinbryta indeholder:

Aktivt stof: daclizumab.  

 

Hvor fyldte pen indeholder 150 mg daclizumab i 1ml injektionsvæske, opløsning.  

 

Øvrige indholdsstoffer: natriumsuccinatravsyre, natriumchlorid, polysorbat 80, vand til injektionsvæsker (se punkt 2 ‘Zinbryta indeholder en lille mængde natrium’).  

 

Udseende og pakningsstørrelser

Zinbryta er en farveløs til let gullig, klar til opalescerende injektionsvæske i en pen.  

 

Pakningsstørrelser: Hver pakning indeholder en fyldt pen med en påsat kanyle, klar til injektion. En multipakning med tre pakker med én pen i hver er også tilgængelig.  

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Biogen Idec Ltd.  

Innovation House  

70 Norden Road  

Maidenhead  

Berkshire  

SL6 4AY  

Storbritannien  

 

Fremstiller

Biogen (Danmark) Manufacturing ApS  

Biogen Allé 1  

Hillerød  

DK-3400  

Danmark  

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

 

Danmark  

Biogen (Denmark) A/S  

+45 77 41 57 57  

 

Ísland 

Icepharma hf  

+354 540 8000 

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs http://www.ema.europa.eu hjemmeside og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

7. Sådan injicerer du Zinbryta

Injektion af Zinbryta

Læs disse anvisninger, før du begynder at bruge Zinbryta, og hver gang du får en ny pakning med lægemidlet. Der kan være nye oplysninger. Disse oplysninger kan ikke erstatte samtaler med din læge eller sygeplejerske om din sygdom eller din behandling. 

  

Bemærk:

 • Før du bruger pennen for første gang, skal lægen eller sygeplejersken vise dig, hvordan du forbereder og injicerer pennen rigtigt. 
  • Brug ikke mere end 1 pen i måneden.
  • Forsigtig - fjern ikke hætten, førend du er klar til at injicere.
  • Anvend ikke pennen, hvis den er blevet tabt eller er synligt beskadiget.
 • Pennen er kun beregnet til brug under huden (subkutant).
 • Hver pen må kun anvendes én gang. Del ikke pennen med andre.

Nødvendigt udstyr til injektion med Zinbryta pennen (se figur A):

 • 1 Zinbryta 150 mg pen

Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 

Ekstraudstyr, som ikke følger med i pakken (se figur B):

 • spritserviet
 • gazeserviet
 • selvklæbende bandage eller plaster

Bed din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken forklare dig, hvordan du skal kassere brugte penne. 

Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 

Før brug - Zinbryta pennen består af (se figur C):

Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 

Efter brug - Zinbryta pennens dele (se figur D):

Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 

Klargøring til injektionen

Bemærk: 

 • Før du gør din injektion klar, skal du tage pennen ud af køleskabet og lade den opnå stuetemperatur. Dette tager cirka 30 minutter.
  • Anvend ikke eksterne varmekilder såsom varmt vand til at opvarme pennen.
  • Forsigtig - fjern ikke hætten, før du er klar til at injicere.

Trin 1: Saml tingene, og vask dine hænder 

 • Find en ren og plan overflade med god belysning såsom et bord, og saml de ting, du skal bruge til at give dig selv eller få en injektion.
 • Vask dine hænder med sæbe og vand.

  

Trin 2: Kontroller Zinbryta pennen 

 • Kontroller udløbsdatoen trykt på pennen (se figur E).
 • Kontroller vinduet for status for injektion på pennen. Du skal se grønne striber i vinduet (se figur F).
 • Kontroller medicinvinduet på pennen og se efter, at Zinbrytainjektionsvæsken er farveløs til let gullig (se figur G). 
  • Du vil måske se luftbobler i injektionsvæsken. Dette er normalt og vil ikke påvirke din dosis.

Anvend ikke pennen, hvis: 

 • Den er udløbet (se figur E).
 • Du ikke ser de grønne striber i vinduet for status for injektion (se figur F).
 • Væsken er uklar eller indeholder partikler (se figur G).

Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 

Foretag injektionen

Trin 3: Vælg og rengør injektionsstedet 

 • Pennen er kun beregnet til injektion af medicinen under huden (subkutant).
 • Pennen er beregnet til injektion i låret, maven eller bagsiden af overarmen (se fremhævede områder i figur H). 
  • Injicèr ikke et sted på kroppen, hvor huden er irriteret, øm, rød, har blå mærker, er tatoveret, inficeret eller arret.
  • Injicèr ikke direkte ind i navlen.
  • Hvis nogle steder er for vanskelige for dig at nå, skal du spørge en trænet omsorgsperson om at hjælpe dig.
 • Vælg et injektionssted, og aftør huden med en spritserviet.
 • Lad injektionsstedet tørre af sig selv, inden dosis injiceres. 
  • Du må ikke røre ved eller puste på dette sted igen, før du giver injektionen.

Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 

  

Trin 4: Fjern Zinbryta pennens hætte 

 • Træk pennens hætte lige af og læg den til side med henblik på bortskaffelse efter injektionen (se figur I). 
  • Kanylen er dækket af kanylehætten, og kanylen vil ikke være synlig (se figur I).
 • Pennen er klar til injektion, når hætten er taget af. 
  • Forsigtig - sæt ikke hætten på pennen igen.
  • Forsigtig - rør ikke ved og skub ikke kanylehætten ned. Du kan komme til skade på kanylen.

Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 

  

Trin 5: Placer Zinbryta pennen over injektionsstedet 

 • Placer pennen over det valgte injektionssted. 
  • Hold pennen i en vinkel på 90o ift. injektionsstedet.
  • Kontrollér, at du kan se de grønne striber i vinduet for status for injektion (se figur J).

Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 

  

Trin 6: Giv injektionen med Zinbryta pennen 

 • Tryk pennen ned på injektionsstedet og hold den nede. Dette vil stikke kanylen ind i huden og starte injektionen (se figur K). 
  • Du vil høre en “klikkende” lyd. Dette fortæller dig, at medicinen injiceres.
  • Bliv ved med at holde pennen nede på injektionsstedet. 

    
   Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg
    
 • Kontrollér vinduet for status for injektion, når den klikkende lyd er stoppet. Du kan se grønne flueben i vinduet for status for injektion t (se figur L). 
  • Forsigtig - løft ikke pennen væk fra injektionsstedet, før den klikkende lyd er stoppet, og du ser grønne flueben i vinduet for status for injektion.

Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 

  

Trin 7: Fjern Zinbryta pennen fra injektionsstedet 

 • Løft pennen væk fra injektionsstedet. Kanylehætten vil bevæge sig ud og dække kanylen (se figur M).
 • Sæt ikke hætten på pennen igen.

Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 

  

Trin 8: Kontrollér, at du har fået den fulde dosis Zinbryta  

 • Kontrollér vinduet for status for injektion. Du kan se grønne flueben i vinduet for status for injektion (se figur N).
 • Kontrollér medicinvinduet. Du kan se et gult stempel i medicinvinduet (se figur O).
 • Hvis der er blod på injektionsstedet, skal du tørre det af med gazeservietten og sætte en selvklæbende bandage eller et plaster på.

Zinbryta Biogen Idec Limited, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 

Efter injektionen

Trin 9: Bortskaffelse af brugte Zinbryta penne  

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvordan du bortskaffer den brugte pen på korrekt vis. 

  

Trin 10: Pleje af injektionsstedet  

 • Sæt en gazeserviet, selvklæbende bandage eller plaster på injektionsstedet, hvis det er nødvendigt.

Opbevaring

 • Den anbefalede opbevaring er kontrolleret afkøling mellem 2 °C og 8 °C i den lukkede, originale emballage for at beskytte lægemidlet mod lys. 
 • Om nødvendigt kan Zinbryta opbevares uden afkøling i den lukkede originale æske ved op til 30 °C i op til 30 dage. 
  • Sæt ikke Zinbryta pennen i køleskabet igen efter opvarmning til stuetemperatur. 
  • Må ikke fryses eller udsættes for høje temperaturer. 
 • Zinbryta pennen og al anden medicin opbevares utilgængeligt for børn.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...