Nefoxef

filmovertrukne tabletter 180 mg

Mylan AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Nefoxef 180 mg filmovertrukne tabletter

Fexofenadinhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Nefoxef til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nefoxef 

 3. Sådan skal du tage Nefoxef 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i dette lægemiddel, fexofenadinhydrochlorid, tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antihistaminer. 

  

Nefoxef 180 mg filmovertrukne tabletter anvendes til at lindre symptomer som f.eks. rødmen af huden, væskeansamlinger og kløe, som forekommer i forbindelse med den allergiske hudreaktion, der kaldes kronisk idiopatisk urticaria (CIU). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nefoxef

Tag ikke Nefoxef

 • hvis du er allergisk over for fexofenadinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nefoxef (angivet i afsnit 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

 • hvis du er ældre. 

 • hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer. 

 • hvis du har nyre- eller leverproblemer.  

Spørg lægen til råds, inden du tager lægemidlet.  

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Brug af anden medicin sammen med Nefoxef

Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, som indeholder aluminium eller magnesium, bør du vente 2 timer efter du har taget medicinen, til du tager Nefoxef. Medicinen mod for meget mavesyre kan mindske den mængde Nefoxef, der optages i kroppen og påvirke virkningen af Nefoxef. Hvis du tager Nefoxef sammen med erythromycin (et antibiotikum) eller ketoconazol (et svampemiddel), kan koncentrationen af fexofenadin i blodet stige.
 

Allergitest: Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du afbryde behandlingen med Nefoxef 3 dage før testen.
 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Brug af Nefoxef sammen med mad og drikke

Nefoxef skal tages sammen med vand inden et måltid. 

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal due spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet: Du må kun tage Nefoxef efter lægens anvisning. 

Amning: Hvis du ammer, skal du forsøge at undgå at tage Nefoxef. Spørg lægen til råds. 

 

Trafik og arbejdssikkerhed

Forsøg har vist, at Nefoxef ikke forårsager døsighed, og din evne til at køre bil burde derfor ikke blive påvirket, når du tager Nefoxef. Der kan imidlertid være sjældne undtagelser, så derfor skal du sikre dig, at du er frisk, inden du kører bil eller udfører opgaver, der kræver koncentration. 

3. Sådan skal du tage Nefoxef

Tag altid Nefoxef nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Til lindring af symptomer på kronisk allergisk hudreaktion (idiopatisk urticaria):  

Den sædvanlige dosis er 1 tablet dagligt til voksne og børn fra 12 år. 

 

Brug til børn 

Børn under 12 år bør ikke få Nefoxef. 

  

Børn i alderen 6-11 år: 

Denne medicin findes i andre former, som kan være bedre egnede. Spørg lægen eller apotekspersonalet om flere oplysninger. 

  

Slug tabletten med vand inden et måltid. 

  

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du synes virkningen af Nefoxef er for kraftig eller for svag. 

 

Hvis du har taget for mange Nefoxef tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Nefoxef tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. 

  

Symptomer på en overdosis kan være svimmelhed, døsighed, træthed eller mundtørhed. 

 

Hvis du har glemt at tage Nefoxef

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til den næste dosis. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Nedenstående bivirkninger er forekommet hos personer, der har taget Nefoxef. 

  

Kontakt omgående lægen og stop med at tage Nefoxef, hvis du oplever hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg og får problemer med at trække vejret, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion. 

  

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine 

 • Døsighed 

 • Kvalme 

 • Svimmelhed 

  

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 1.000 patienter): 

 • Træthed 

 • Søvnighed 

  

Andre bivirkninger (med ukendt hyppighed): 

 • Søvnløshed (insomni) 

 • Søvnforstyrrelser 

 • Mareridt 

 • Nervøsitet 

 • Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme 

 • Diarre 

 • Hududslæt og kløe 

 • Nældefeber 

 • Alvorlig allergisk reaktion som kan medføre hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg 

 • Rødmen 

 • Trykken for brystet 

 • Vejrtrækningsbesvær 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.  

 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Nefoxef utilgængeligt for børn. 

  

Brug ikke Nefoxef efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nefoxef 180 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Fexofenadin. 

  En Nefoxef 180 mg tablet indeholder 180 mg fexofenadinhydrochlorid svarende til 168 mg fexofenadin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, majsstivelse, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 400, macrogol 4000, jernoxid, gul (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Nefoxef 180 mg er gule, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, som er glatte på den ene side og har en delekærv på den anden side. 

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 

  

Nefoxef fås i pakninger med 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 eller 250 tabletter.  

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Mylan AB  

Ynglingagatan 14  

S-113 47 Stockholm  

Sverige 

Tel: +46 (0) 8 555 227 50 

Fax: +46 (0) 8 555 227 51 

E-mail: inform@mylan.se 

  

Fremstiller

McDermott Labaratories t/a Gerard Laboratories  

35/36 Baldoyle Industrial Estate 

Grange Road  

Dublin 13  

Irland 

  

Chanelle Medical  

IDA Industrial Estate 

Loughrea, Co. Galway  

Irland 

  

eller 

  

Mylan Hungary Kft  

H-2900 Komáron 

Mylan utca 1 

Ungarn 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: ’Nefoxef’ 

Finland (kun 120 mg): ’Nefoxef 120 mg kalvopäällysteiset tabletit’  

Holland: ’Fexofenadine HCl Mylan 180 mg, filmomhulde tabletten’ 

Island: ‘Nefoxef 180 mg filmuhúðaðar töflur’ 

Norge: ’Nefoxef 180 mg filmdrasjerte tabletter’  

Polen: ’FexoGen’ 

Portugal: ‘Fexofenadina Mylan’  

Slovakiet: ’Fexofenadin Generics 180mg’ 

Sverige: ’Nefoxef 180 mg filmdragerade tabletter’ 

Storbritannien: ‘Fexofenadine Hydrochloride 180 mg Film-coated Tablets’  

Ungarn: ’Fexgen 180 mg filmtabletta’ 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...