Zofran®

suppositorier 16 mg

Novartis Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zofran® 16 mg suppositorier

ondansetron 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

  

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zofran 

 3. Sådan skal du tage Zofran 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Zofran er et kvalmestillende lægemiddel. Det bruges til at forhindre kvalme og opkast, som kan opstå under behandling mod kræft (kemoterapi eller stråling).  

 

Lægen kan have givet dig Zofran for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zofran

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag ikke Zofran:

 • hvis du er allergisk over for ondansetron eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6

 • hvis du tager apomorfin, der er medicin mod Parkinsons sygdom

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Zofran: 

 • Hvis du er overfølsom over for andre lægemidler som ligner Zofran (det er lægemidler, der indeholder granisetron eller palonosetron). 

 • Hvis du har en hjertesygdom, såsom uregelmæssig hjerterytme (arytmi), langsom puls, medfødt langt QT-syndrom eller forhøjet blodtryk. 

 • Hvis du har nedsat leverfunktion. 

 • Hvis du har forstoppelse eller tegn på en tarmsygdom.

  

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Zofran. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 

Brug af anden medicin sammen med Zofran

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det
for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
 

Tal med lægen, hvis du tager medicin mod: 

 • Parkinsons sygdom (apomorfin) 

 • epilepsi (phenytoin eller carbamazepin) 

 • tuberkulose (rifampicin) 

 • smerter (tramadol) 

 • visse former for kræft (antracyclin) 

 • betændelse (antibiotika) 

 • hjertearytmi (beta-blokkere eller amiodaron) 

 • depression (SNRI’er eller SSRI’er også kaldet lykkepiller)  

  

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

  

Brug af Zofran sammen med mad og drikke

Du kan tage Zofran sammen med mad og drikke.
 

Graviditet og amning

Zofran bør ikke bruges under graviditet. 

 • Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. 

 • Hvis du bliver gravid under behandlingen med Zofran, skal du fortælle det til lægen. 

  

Du bør ikke amme, når du er i behandling med Zofran. Indholdsstofferne kan udskilles i modermælken og måske påvirke barnet. Tal med din læge. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zofran påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Zofran

Tag altid Zofran nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Vask hænderne både før og efter, at du har indført suppositoriet.  

Zofran suppositorier indføres i endetarmen. 

Det kan lette indføringen, hvis du bukker dig forover, når du skal indføre suppositoriet.  

Undlad så vidt muligt toiletbesøg i en time efter indførelse af suppositoriet. 

  

Kvalme og opkastninger i forbindelse med kemoterapi og strålebehandling imod kræft varierer alt afhængigt af, hvilke lægemidler der anvendes til disse behandlinger. 

  

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne: 

Kvalme og opkastning efter kemoterapi eller strålebehandling: 

1 suppositorie (16 mg) 1-2 timer før behandling. Derefter 1 suppositorie (16 mg) 1 gang daglig i højst 5 døgn. Fortsæt med Zofran som lægen har foreskrevet. 

  

Børn: 

Zofran suppositorier må ikke anvendes til børn. 

  

Nedsat leverfunktion: 

Hvis du har nedsat leverfunktion må du ikke bruge Zofran suppositorier, da dosis ikke bør overskride 8 mg daglig. Brug i stedet for Zofran frysetørrede tabletter eller oral opløsning (mikstur). 

  

Nedsat nyrefunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis du har brugt for mange Zofran suppositorier

Hvis du eller dit barn har brugt flere Zofran suppositorier, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, eller er kommet til at sluge en, skal du kontakte lægen eller skadestuen med det samme. Tag pakningen med. 

  

Symptomer på overdosering kan være synsforstyrrelser, forstoppelse og svimmelhed på grund af lavt blodtryk eller meget langsom puls. 

  

Hvis du har glemt at tage Zofran

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Zofran

Du må kun holde pause med eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.  

  

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Hovedpine 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer): 

 • Rødme og varmefølelse 

 • Forstoppelse 

 • Lokal brændende fornemmelse efter anvendelse af suppositorierne 

 • Reaktion på injektionsstedet efter i.v. administration 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer): 

 • Langsom puls (kan blive alvorligt). Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Uregelmæssig puls (kan være eller blive alvorligt). Tal med lægen 

 • Brystsmerter - med eller uden EKG-forandringer (kan blive alvorligt). Tal med lægen 

 • Krampeanfald 

 • Bevægelsesforstyrrelser, herunder meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser af kroppen 

 • Kramper i øjenmusklerne med stirren opad. Kontakt lægen eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Hikke 

 • Svimmelhed på grund af lavt blodtryk 

 • Muskelkramper 

 • Påvirkning af leverens funktion (ingen symptomer) 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt (ring 112) 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (medfører nogle gange et pludseligt tab af bevidsthed). Kontakt straks lægen eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Svimmelhed 

 • Forbigående synsforstyrrelser, fx sløret syn 

 • Overfølsomhed overfor andre lægemidler mod kvalme eller opkastning 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • Hurtig puls (kan blive alvorligt). Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Forbigående blindhed 

 • Toksisk hududslæt, herunder kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt lægen eller skadestuen 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Brug ikke Zofran efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zofran suppositorier indeholder:

Aktivt stof: Ondansetron. 

Øvrige indholdsstoffer: Witepsol S58 (en blanding af hårdfedt, cetomacrogol 1000 og glycerylricinoleat). 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende 

Zofran suppositorier er glatte, hvide og torpedoformede. 

 

Pakningsstørrelser 

Suppositorierne findes i blisterpakninger med 5 stk. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S  

Edvard Thomsens Vej 14 

DK-2300 København S  

E-mail: skriv.til@novartis.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...