Citalopram "Mylan"

filmovertrukne tabletter 10 mg, 30 mg og 40 mg

Mylan AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Citalopram Mylan 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter

citalopram 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Citalopram Mylan til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Mylan 

 3. Sådan skal du tage Citalopram Mylan 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Citalopram Mylan tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI). Denne gruppe lægemidler korrigerer den kemiske ubalance i hjernen, der forårsager symptomerne på din sygdom. Depression/panikangst menes at skyldes mangel på signalstoffer i hjernen, bl.a. serotonin.  

Citalopram Mylan anvendes til behandling af depression, til forebyggelse af tilbagevendende depression samt til behandling af panikangst med eller uden agorafobi (angst for offentlige steder eller situationer). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Mylan

Tag ikke Citalopram Mylan

 • hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram Mylan (angivet i pkt. 6). 

 • hvis du i øjeblikket er i behandling med monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere), som anvendes til behandling af depression eller Parkinsons sygdom. Mao-hæmmeren selegilin kan godt bruges sammen med citalopram i doser, der ikke overstiger 10 mg om dagen. 

 • hvis du for nylig har taget en MAO-hæmmer. Afhængig af hvilken MAO-hæmmer bør du vente 14 dage, før du begynder at tage Citalopram Mylan. Din læge vil informere dig om hvor længe du skal vente, efter behandling med MAO-hæmmere. Efter behandling med Citalopram Mylan skal du vente 7 dage, før påbegynder behandling med MAO-hæmmere. 

 • hvis du i øjeblikket er i behandling med et lægemiddel der hedder linezolid (et antibiotikum). 

  Dit blodtryk vil blive kontrolleret regelmæssigt, hvis din læge har valgt at behandle dig med Citalopram Mylan og linezolid samtidigt.
 • hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af hvordan hjertet fungerer). 

 • hvis du tager medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen.

  Se også afsnittet “Brug af anden medicin sammen med Citalopram Mylan” nedenfor. 

Advarsler og forsigtighedsreglser

Kontakt lægen, før du tager Citalopram Mylan:
 

 • hvis du lider af en leversygdom eller en alvorlig nyresygdom. 

 • hvis du har en psykotisk lidelse 

 • hvis du tidligere har lidt af mani. Behandling med citalopram skal afbrydes, hvis du går ind i en manisk fase. 

 • hvis du har haft tendens til unormale blødninger eller blødersygdom (se afsnittet Brug af anden medicin). 

 • hvis du lider af krampeanfald eller epilepsi. 

 • hvis du har sukkersyge 

 • hvis du har en hjertelidelse eller har unormal hjerterytme 

 • hvis du får elektrochokbehandling 

 • hvis du har eller har haft forøget tryk i øjnene (grøn stær) 

 • hvis du har nedsat indhold af natrium i blodet. Fortæl din læge hvis du får følelsen af muskelsvaghed eller føler dig forvirret under behandling med Citalopram Mylan. 

 • hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald. 

 • hvis du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diaré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin). 

 • hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme. 

Børn og teenagere

Citalopram Mylan bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør også vide, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger som selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (hovedsageligt aggressivitet, trods og vrede), når de tager denne type medicin. På trods af dette kan lægen vælge at ordinere Citalopram Mylan til patienter under 18 år, hvis lægen skønner at det er i deres bedste interesse. Hvis lægen har ordineret Citalopram Mylan til en patient under 18 år, og du vil tale om dette, skal du tage det op med lægen. Kontakt også lægen, hvis nogen af ovenstående symptomer opstår eller forværres hos en patient, som er under 18 år og tager Citalopram Mylan. 

Den langsigtede påvirkning af vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling er endnu ikke fastslået hos børn og unge under 18 år. 

 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. 

Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. 

 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin. 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

  

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 


Symptomer som rastløshed, uro eller besvær med at sidde stille kan ligeledes opstå i løbet af de første uger af behandlingen. I nogle tilfælde kan du selv være uvidende om ovenstående symptomer, og derfor kan det være en god idé at bede en nærtstående person om at holde øje med eventuelle ændringer i din adfærd.
 

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af et såkaldt ”serotoninsyndrom” hos patienter, der behandles med denne type antidepressive lægemidler (SSRI). Kontakt lægen, hvis du får høj feber, muskeltrækninger, forvirring og angst, da disse symptomer kan tegn på dette syndrom.
 

Kontakt straks lægen eller nærmeste hospital, hvis du har plagsomme tanker eller oplevelser eller hvis der opstår nogle af ovenstående symptomer under behandlingen.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

Brug af anden medicin sammen med Citalopram Mylan

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
 

Du skal især fortælle lægen, hvis du tager eller har taget nogen af følgende lægemidler i de sidste 14 dage (se afsnittet ”Tag ikke Citalopram Mylan”): 

 • monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere), som anvendes til behandling af Parkinsons sygdom (f.eks. selegilin), infektioner (f.eks. linezolid) og depression (f.eks. moclobemid). 

 • Primozid til behandling af psykotiske lidelser 

Fortæl det til lægen, hvis du tager nogen af følgende lægemidler: 

 • desipramin, fluvoxamin (lægemiddel mod depression) 

 • lithium, risperidon, thioridazin og haloperidol (lægemiddel mod psykisk sygdom) 

 • lægemidler som øger risikoen for blødninger (f.eks. medicin som forebygger blodpropper (wafarin, ticlopidin, dipyridamol), salicylsyre-derivater (aspirin), NSAID (mod smerter og inflammation fx. ibuprofen, diclofenac)). Brug af disse lægemidler sammen med Citalopram Mylan kan øge risikoen for blødninger i hud og slimhinder. 

 • naturlægemidlet prikbladet perikon (Hypericum perforatum) 

 • metoprolol (lægemiddel mod hjertesvigt og forhøjet blodtryk) 

 • cimetidin (lægemiddel mod mavesår) 

 • omeprazol, esomeprazol, lansoprazol (lægemiddel mod mavesår) 

 • flecainid, propafenon (lægemiddel mod visse hjertesygdomme) 

 • lægemidler, der nedsætter kalium- eller magnesiumniveauet i blodet 

 • mefloquin (mod malaria) og bupropion (til rygestop), da der er risiko for at krampetærsklen sænkes
 • sumatriptan eller andre triptaner (lægemiddel mod migræne), tramadol (smertelindrende) ellertryptophan (mod depression). Anvendelse af disse lægemidler kan øge risikoen for serotoninsyndrom.

Tag ikke Citalopram Mylan 

hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazin-derivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastin). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge. 

 

Brug af Citalopram Mylan sammen med alkohol

Som ved alle antidepressive lægemidler anbefales det at undlade at drikke alkohol under behandlingen. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet 

Hvis du bliver gravid under behandling med Citalopram Mylan, må du ikke afbryde behandlingen uden først at tale med lægen.
 

Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Citalopram Mylan. Når medicin som Citalopram Mylan tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.
 

Hvis moderen har anvendt Citalopram Mylan i den sidste del af graviditeten, kan følgende andre symptomer forekomme hos barnet ved fødslen eller umiddelbart efter fødslen: krampeanfald, besvær med at regulere kropstemperaturen, problemer med at indtage føde, opkastning, lavt blodsukker, spændte eller slappe muskler, rysten, irritabilitet, anspændthed, konstant gråd, døsighed og søvnbesvær. Disse symptomer er sædvanligvis forbigående. Kontakt straks lægen eller jordmoderen, hvis dit barn får nogen af disse symptomer.
 

Amning 

Citalopram udskilles i modermælken i små mængder. Det er muligt, at det ammende barn kan påvirkes. Hvis du ammer, må du ikke anvende Citalopram Mylan, medmindre din læge har anbefalet andet.
 

Fertilitet hos mænd 

Citalopram har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram Mylan kan give bivirkninger, som kan påvirke din dømmekraft og reaktionsevne. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du oplever sådanne bivirkninger, fx. hvis du føler dig døsig eller træt. 

 

Citalopram Mylan indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Citalopram Mylan

Tag altid Citalopram Mylan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den anbefalede dosis er

Voksne 

 • Depression 

  Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.

 • Panikangst 

  Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge inden dosis kan øges til 20-30 mg dagligt. Dosis kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.

Ældre (over 65 år) 

Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt.
 

Risikopatienter 

Patienter med leverproblemer bør ikke få mere end 20 mg dagligt.
 

Anvendelsesmåde

 • Tag tabletterne enten om morgenen eller om aftenen med eller uden mad 

 • Synk tabletten sammen med et glas vand. 

 • Citalopram Mylan 20 mg og 40 mg tabletter kan deles i to lige store doser. 

 • Citalopram Mylan 30 mg tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. 

Behandlingsvarighed

Som for al anden medicin, der anvendes mod depression, indtræder virkningen ikke straks. Derfor kan du først vente bedring efter 2-3 ugers behandling. Ved behandling af panikangst kan der gå adskillige uger, før der indtræder bedring og i starten af behandlingen kan nogle patienter i en kort periode reagere med forøget angst. Dette ophører som regel ved fortsat behandling. Det er derfor meget vigtigt at følge lægens anvisninger nøje og ikke afbryde behandlingen eller ændre dosis uden at have talt med lægen. Ved depression fortsætter behandlingen sædvanligvis i seks måneder efter, at der er indtrådt bedring. Behandlingen af panikangst er langvarig. Når der er indtrådt bedring, bør behandlingen fortsætte efter lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Citalopram Mylan

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Citalopram Mylan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Citalopram Mylan

Hvis du har glemt at tage Citalopram Mylan, må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Du skal blot forsætte som normalt. 

Hvis du holder op med at tage Citalopram Mylan

Du må ikke pludseligt stoppe med at tage din medicin uden at have talt med lægen. Hvis det er nødvendigt, at du afbryder behandlingen, vil lægen langsomt   

reducere dosis over nogle uger. Hvis du pludseligt stopper med behandlingen, kan du få såkaldte abstinenssymptomer (se afsnit 4 ”Abstinenssymptomer ved afbrydelse af behandlingen”).
 

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger er mest almindelige i starten af behandlingen og forsvinder normalt i løbet at de første uger. 

  

Hvis du oplever nogle af følgende symptomer skal du stoppe med at tage Citalopram Mylan og kontakte din læge omgående: 

 • Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes (ukendt hyppighed). 

 • Alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelse i ansigt, tunge og svælg, synke- eller vejrtrækningsbesvær og nældefeber (ukendt hyppighed) 

 • Høj feber, muskeltrækninger, forvirring og angst (tegn på serotoninsyndrom) (ukendt hyppighed) 

 • Kvalme, opkastning, appetitmangel, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og øjnene, lys afføring, mørkt urin (leverbetændelse) (hyppighed: sjælden) 

 • Krampeanfald eller hvis du har epilepsi og bemærker dine anfald bliver hyppigere (hyppighed: sjælden) 

Ved behandling af depression kan selvmordstanker eller tanker om at skade sig selv forekomme eller forstærkes hos nogle patienter i de første uger af behandlingen indtil lægemidlet begynder at virke. Fortæl straks lægen, hvis du har urovækkende tanker eller oplevelser. Patienter, der har tendens til panikanfald, kan til og med opleve en forøget angst i starten af behandlingen. Dette forsvinder normalt inden for 1-2 uger.  

  

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Søvnbesvær, døsighed 

 • mundtørhed, kvalme 

 • øget svedudbrud 

 • hovedpine 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer): 

 • ændret hjerterytme 

 • oprevethed eller nervøsitet, angst 

 • koncentrationsbesvær, forvirring, bizarre drømme, ligegyldighed 

 • svimmelhed 

 • rysten, sovende og prikkende fornemmelse 

 • sløret syn, ringen for ørerne, næse som løber 

 • kvalme, forstoppelse, diarre, mavepine, fordøjelsesbesvær, øget spytdannelse, luft i maven 

 • appetitmangel, vægttab, anoreksi 

 • kløe 

 • muskelsmerter, ledsmerter 

 • forstyrrelse af sædudtømning, impotens, nedsat sexlyst, unormal orgasme hos kvinder 

 • uregelmæssig menstruation, ændret vandladningsmønster 

 • svaghedsfølelse, træthed, gaben, generel utilpashed 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer): 

 • øget appetit, vægtstigning 

 • nedsat hjerterytme, hurtig hjerterytme, besvimelse 

 • aggressivitet, opstemthed, uvirkelighedsfølelse, ser og hører ting der ikke er der (hallucinationer), overaktiv adfærd, 

 • udvidede pupiller 

 • hoste, åndenød 

 • lysfølsomhed af huden, nældefeber, rødlige pletter på huden, hårtab 

 • manglende orgasme hos kvinder 

 • problemer med vandladning 

 • kraftig menstruationsblødning 

 • hævelser pga. for meget væske i kroppen 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): 

 • nedsat mængde natrium i blodet, som kan medføre træthed og forvirring 

 • muskeltrækninger, ukontrolleret trækninger, spjættende eller vridende bevægelser med kroppen og andre bevægelsesforstyrrelser 

 • smagsændringer 

 • blødning 

 • feber 

Bivirkninger med ukendt hyppighed (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • mathedsfornemmelse eller svimmelhed, når man rejser fra siddende/liggende stilling 

 • nedsat mængde blodplader, som øger risikoen for blødning eller blå mærker, næseblod, blødning fra mave-tarm, blødning fra skeden 

 • allergiske reaktioner 

 • overproduktion af hormoner der medfører væskeophobning med mathedsfølelse, træthed eller forvirring 

 • lavt indhold af kalium i blodet, som kan medføre muskelsvaghed, muskeltrækninger eller unormal hjerterytme 

 • panikanfald, rastløshed eller besvær med at sidde stille 

 • skæren tænder (i søvne) 

 • bevægelsesforstyrrelser 

 • problemer med synet 

 • usædvanlig eller meget hurtig hjerterytme eller brystsmerter 

 • vedvarende, smertefuld rejsning 

 • unormal, mælkeagtig udflåd fra brystet hos mænd 

 • unormale resultater i leverfunktionstest 

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin. 

Abstinenssymptomer ved afbrydelse af behandlingen:

Hvis behandling med Citalopram Mylan afbrydes (især brat afbrydelse), medfører det som oftest abstinenssymptomer. Hvis behandling med Citalopram Mylan skal afbrydes, vil lægen sænke dosis gradvist. Risikoen for abstinenssymptomer forøges, hvis ikke dosis sænkes gradvist. Hvis du oplever abstinenssymptomer, betyder det ikke, at du er blevet afhængig eller ikke vil være i stand til at holde op med at tage Citalopram Mylan. Følgende abstinenssymptomer er blevet rapporteret: Svimmelhed, føleforstyrrelser som sovende og prikkende fornemmelse og følelse af elektrisk chok, søvnforstyrrelser, (herunder søvnløshed og intense drømme), opstemthed eller angst, kvalme og/eller opkastning, rysten, forvirring, øget svedtendens, hovedpine, diarre, uregelmæssig hjerterytme, følelsesmæssig ustabilitet, irritation og synsforstyrrelser. Generelt er disse hændelser milde til moderate og forbigående, men hos nogle patienter kan de være alvorlige og/eller langvarige. Kontakt lægen, hvis du oplever voldsomme abstinenssymptomer efter ophør med behandlingen. Lægen vil muligvis bede dig om at begynde at tage Citalopram Mylan igen for at kunne afbryde behandlingen i et langsomme tempo. 

  

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel har ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Citalopram Mylan indeholder:

 • Aktivt stof: citalopram. Hver tablet indeholder citalopramhydrobromid svarende til 10 mg, 20 mg, 30 mg eller 40 mg citalopram. 

 • Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, lactosemonohydrat (se afsnit 2 ”Citalopram Mylan indeholder lactose”), mikrokrystallinsk cellulose, povidon, crospovidon, magnesiumstearat, hypromellose (E464), macrogol 4000 og titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Citalopram Mylan 10 mg tabletten er en hvid, rund, filmovertrukket tablet præget med ”CM” oven over ”10” på den ene side og ”G” på den anden side. 

 

Citalopram Mylan 20 mg tabletten er en hvid, oval filmovertrukket tablet præget med ”CM/20” på den ene side og ”G” på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Citalopram Mylan 30 mg tabletten er en hvid, oval, filmovertrukket tablet præget med ”CM / 30” på den ene side og ”G” på den anden. Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. 

 

Citalopram Mylan 40 mg tabletten er en hvid, oval, filmovertrukket tablet præget med ”CM / 40” på den ene side og ”G” på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Citalopram Mylan fås i blisterpakninger med 12, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 250 (kun 20 mg/30 mg/40 mg), 500 tabletter eller kalenderpakning med 28 tabletter eller enkeltdosispakning med 14, 28, 49 (kun 10 mg), 50, 56, 100, 250 og 500 tabletter. 

 

Citalopram Mylan fås også i beholdere med 100, 250, 500 og 1000 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB  

Ynglingagatan 14 

10435 Stockholm  

Sverige 

Tel: +46 (0) 8 555 227 50 

Fax: +46 (0) 8 555 227 51 

E-mail: inform@mylan.se 

Fremstiller

Generics (UK) Ltd. 

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL  

England 

 

eller 

 

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories  

Baldoyle Industrial Estate 

Grange Road  

Dublin 13  

Irland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...