Metadon "DAK"

tabletter 5 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metadon DAK 5 mg tabletter

methadonhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Metadon DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metadon DAK 

 3. Sådan skal du tage Metadon DAK 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Metadon DAK (herefter kaldet Metadon) er et morfinlignende lægemiddel, som bruges til behandling af stærke smerter og til afvænning af stofmisbrug.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metadon DAK

Tag ikke Metadon hvis du:

 • er allergisk over for methadon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6

 • har nedsat vejrtrækningsfunktion, svær astma eller anden lungesygdom (obstruktiv) 

Vær ekstra forsigtig med at tage Metadon

Tal med lægen inden du tager Metadon, hvis du:
 

 • har nedsat lungefunktion som for eksempel astma 

 • er i behandling med andre lægemidler, der hæmmer vejrtrækningen 

 • har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag mod kraniet) 

 • har en alvorlig tarmsygdom eller akutte maveproblemer 

 • har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (myxødem) 

 • har en sygdom i binyrebarken (Addisons sygdom) 

 • har prostataforstørrelse eller forsnævring af urinrøret 

 • har nedsat nyre- eller leverfunktion 

 • er ældre 

 • har eller har haft en hjertesygdom 

 • samtidig er i behandling med anden medicin, der øger risikoen for forstyrrelser i hjertets elektriske impulser 

 • tager produkter, der indeholder prikbladet Perikon (Hypericum perforatum), da virkningen af methadon kan blive nedsat 

Du kan udvikle psykisk eller fysisk afhængighed eller opleve, at virkningen af medicinen aftager. Dette er især set ved høje doser.

  

Pludseligt ophør med behandlingen kan give abstinenssymptomer (se ”Hvis du holder op med at tage Metadon”).
 

Metadons søvndyssende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes, hvis du samtidigt indtager alkohol.
 

Metadon står på dopinglisten og kan medføre diskvalifikation ved sportskonkurrencer. Spørg lægen.
 

Brug af anden medicin sammen med Metadon

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:
 

 • HIV-medicin (efavirenz, nelfinavir, nevirapin, ritonavir, amprenavir, lopinavir, didanosin, stavudin) 

 • medicin mod infektion bla. ved tuberkulose (rifampicin) 

 • medicin mod svampeinfektion (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, voriconazol) 

 • epilepsimedicin (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin) 

 • medicin mod angst og uro (benzodiazepiner) 

 • medicin mod depression og tvangstanker (OCD) (fluvoxamin, fluoxetin) 

 • medicin mod depression og Parkinsons sygdom (isocarboxazid, moclobemid, selegilin) 

 • medicin til vedligeholdelse af stoffrihed hos afvænnede, stærke smerter og til behandling af kløe (naltrexon, naloxon, buprenorphin) 

 • medicin mod urinvejsinfektioner (ammoniumchlorid) 

 • C-vitamin (ascorbinsyre) 

 • naturlægemidler, der indeholder prikbladet Perikon 

Brug af Metadon sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Metadon. Du kan tage Metadon i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Metadon efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Metadon efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Metadon kan virke sløvende og kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Metadon indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Metadon DAK

Tag altid Metadon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Tabletten tages sammen med rigelig væske. Tabletten kan deles eller knuses. 

Den sædvanlige dosis er

Stofmisbrugere  

Individuel dosering. 

 

Ved stærke smerter  

Voksne 

Ved behandlingens start: 5 - 10 mg hver 4. - 8. time. Efter et par døgn kan dosis øges op til 40 mg hver 6. - 8. time. 

 

Børn 

0,3 mg pr. kg legemsvægt pr. dosis. 

 

Ældre 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Børn og ældre er mere følsomme over for virkningen af denne medicin og kan derfor udvikle forgiftningssymptomer selv ved den anviste dosering. Se ”Hvis du har taget for mange Metadon”. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Metadon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Metadon, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på at du har taget for mange Metadon kan være små pupiller, sløvhed, bleghed, fugtig hud, lav kropstemperatur, vejrtrækningsbesvær og koma. Ved alvorlig overdosering kan forekomme kortvarig åndedrætsstandsning, lavt blodtryk, langsom puls, shock, hjertepåvirkning, væske i lungerne, krampeanfald, muskelsvækkelse, nyresvigt, uregelmæssig hjerterytme og dødsfald. 

Børn og ældre er mere følsomme over for virkningen af denne medicin. Kontakt lægen i tilfælde af ovenstående symptomer. 

Hvis du har glemt at tage Metadon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Metadon

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du må ikke pludseligt holde op med at tage Metadon, da du kan få abstinenssymptomer som f.eks. søvnløshed, løbende næse, tåreflåd, appetitløshed, diare og smerter. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Ikke alvorlige: Udvikling af mænds brystkirtler (ses efter længere tids brug), forsinket tømning af mavesækken. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede): 

Ikke alvorlige: Påvirkning af bevidstheden, svimmelhed, sløvhed, kvalme, opkastning, forstoppelse, rødmen i ansigtet, kløe, øget svedtendens, vandladningsbesvær, impotens og forsinket eller hurtig sædafgang. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): 

Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær, væske i lungerne efter høje doser. 

Ikke alvorlige: Opstemthed, nedtrykthed, følelse af afmagt, hovedpine, søvnløshed, ophidselse, synsforstyrrelser, langsom puls, blodtryksfald ved pludselig ændring fra liggende/siddende til stående stilling, appetitløshed, forværring af galdestenssmerter. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Forstyrrelser i hjerterytmen, hallucinationer. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

 

Sundhedsstyrelsen,  

Axel Heides Gade 1,  

DK-2300 København S,  

Websted: www.meldenbivirkning.dk,  

E-mail: sst@sst.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Metadon utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Metadon efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal afskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Metadon DAK 5 mg tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er methadonhydrochlorid. 

De øvrige indholdsstoffer er gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b) og talcum (E 553b). 

Udseende og pakningsstørrelser

Metadon er en rund, hvid tablet med delekærv. 

 

Metadon findes i pakningsstørrelser à 10, 20 og 100 stk.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10  

2630 Taastrup  

Danmark 

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.  

12 Księstwa Łowickiego ST.  

99-420 Łyszkowice 

Polen 

 

Takeda Pharma A/S  

Langebjerg 1 

4000 Roskilde  

Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...