Clinoleic

infusionsvæske, emulsion 200 mg/ml

Baxter

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clinoleic, infusionsvæske, emulsion

Aktive indholdsstoffer: Renset olivenolie og renset sojaolie 

Læs denne indlægsseddelgrundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du får Clinoleic 

 3. Sådan bliver du behandlet med Clinoleic 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Clinoleic er en emulsion af olivenolie (80 %) og sojaolie (20 %).  

Clinoleic gives som en kilde af energi og vigtige fedtsyrer (fedt eller lipider), som ikke kan dannes af kroppen. Clinoleic gives direkte i patientens blodbane uden om fordøjelsessystemet. Denne ernæringsmetode (parenteral ernæring) anvendes, når mad og væske af medicinske grunde ikke kan indtages gennem fordøjelsessystemet. 

 

Lægen kan give dig Clinoleic for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide, før du får Clinoleic

Du må ikke få Clinoleic

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for proteiner fra æg, soja eller peanuts eller over for et af de øvrige indholdsstoffer (se afsnit 6 i slutningen af denne indlægsseddel ) 

 • hvis du har et højt indhold af fedtstof i dit blod (alvorlig hyperlipidæmi) 

 • hvis du har en ubehandlet stofskiftesygdom, herunder laktacidose og ukompenseret diabetes mellitus. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Særlig klinisk overvågning er krævet ved begyndelsen af enhver infusion i dine vener (intravenøs infusion). Infusionen vil straks blive afbrudt, hvis du får tegn på en allergisk reaktion. Sådanne tegn omfatter sveden, feber, kulderystelser, hovedpine, hududslæt og åndenød (dyspnø). Denne medicin indeholder sojaolie og ægfosfolipid. Proteiner fra soja og æg kan medføre allergiske reaktioner. Allergiske krydsreaktioner mellem proteiner fra soja og peanuts er set.
 

Lægen vil kontrollere og overvåge niveauerne af triglycerider (en type af fedt i blodet) og dit blodsukkerniveau.
 

Noget medicin eller sygdomme kan øge risikoen for at udvikle infektion eller blodforgiftning (bakterier i blodet). Der er især risiko for infektion eller blodforgiftning, når en slange (intravenøst kateter) placeres i venen. Lægen vil nøje overvåge dig for ethvert tegn på infektion. Patienter, der kræver parenteral ernæring (ernæring gennem en slange i venen), har større risiko for at udvikle infektion på grund af deres medicinske tilstand. Brug af aseptisk (bakteriefri) teknik ved placering og vedligeholdelse af kateteret og ved forberedelse af den parenterale ernæring kan reducere risikoen for infektion.
 

Der er rapporteret om tilfælde af leverproblemer hos patienter, som får behandling med intravenøs ernæring. Du skal straks kontakte din læge, hvis du har symptomer så som kvalme, opkastning, mavesmerte og gulfarvning af hud og øjne.
 

Lægen bør være opmærksom på følgende tilstande:
 

 • alvorlige tilstande, som påvirker din krops evne til at omsætte sukker, fedtstoffer, proteiner eller salt (stofskiftesygdom) 

 • alvorlig blodforgiftning (sepsis) 

 • alvorlig leversygdom 

 • problemer med blodstørkning 

 • hjertetilfælde (myokardieinfakt) 

 • hjertesvigt 

 • nyresvigt 

 • reduktion i røde blodceller (anæmi) 

 • væske i lungerne 

Hvis du bliver opsvulmet, øm eller rød på stedet, hvor nålen stikkes ind i en af dine blodårer (vene), skal du fortælle det til din læge, da det kan være et tegn på inflammation (tromboflebit).

Din læge vil overvåge din tilstand ved starten af infusionen, især hvis du for øjeblikket har problemer med lever, nyre, binyre, hjerte eller kredsløbet.
For at kontrollere virkningen og sikkerheden af indgivelsen, vil din læge foretage kliniske test og laboratoritest, mens du får denne medicin.
 

Børn og unge

Clinoleic kan anvendes til små børn, hvis det anvendes under nøje overvågning. Clinoleic har været anvendt i op til 7 dage hos nyfødte (neonatale) og i op til 2 måneder hos børn.

Brug af anden medicin sammen med Clinoleic

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Oliven- og sojaolierne i Clinoleic indeholder vitamin K. Dette påvirker normalt ikke blodfortyndende medicin (antikoagulanter), såsom kumarin. Du bør imidlertid fortælle det til din læge, hvis du tager antikoagulerende medicin.
 

Graviditet og amning

Sikkerheden ved indgivelse af Clinoleic under graviditet og amning er ikke undersøgt. Derfor bør du ikke få Clinoleic, hvis du er gravid eller ammer, undtagen efter specielle overvejelser fra din læge.

Hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du tager denne medicin. 

3. Sådan bliver du behandlet med Clinoleic

Clinoleic indeholder 200 mg/ml fedt. 

Din læge vil ordinere dosis og infusionshastighed. 

Dosering

Anvendelse til voskne 

Lægen bestemmer din korrekte dosis ud fra din kliniske tilstand.  

Dosis er 1 til højst 2 g fedt/kg/dag. 

 

Anvendelse til børn 

Det anbefales ikke at overskride 3 g fedt/kg/dag. 

 

Anvendelse til præmature nyfødte og nyfødte med lav fødselsvægt 

Anvendelse af Clinoleic er begrænset til for tidligt fødte børn med mindst 28 ugers svangerskab. 

 

Det anbefales ikke at overskride 2,0 g fedt/kg/dag. 

Indgivelsesvej

Du får Clinoleic i en vene via en plastslange med en nål (intravenøs infusion). 

Hvis du har fået for meget Clinoleic

En overdosering kan betyde, at din krop har svært ved at fjerne fedtstofferne fra Clinoleic (fedtoverbelastningssyndrom). Virkningen af en overdosis er normalt reversibel, når infusionen af Clinoleic afbrydes (se afsnit 4. Bivirkninger). 

Hvis en dosis er glemt

Du må ikke få en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af dette produkt. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Infusionen afbrydes omgående, hvis du mærker unormale tegn ved begyndelsen af infusionen. Disse tegn omfatter sveden, kuldegysninger, hovedpine og åndedrætsbesvær (dyspnø). 

 

Der er set andre bivirkninger, som optræder mere eller mindre hyppigt: 

 

Meget almindelige bivirkninger. Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede: 

 • Forhøjet sukkerniveau i blodet (hyperglykæmi) 

 • Utilpashed (kvalme), opkastning 

 • Fald i blodtryk 

Ikke almindelige bivirkninger. Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede:
 • Nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni) 

 • Åndedrætsbesvær (dyspnø) 

 • Opsvulmen af maven (abdominal distension) eller smerte og utilpashed i maveområdet 

 • Gulfarvning af hud og øjne, der skyldes problemer med galdeblæren (kolestase) eller forhøjet niveau af bilirubin 

 • Forhøjet niveau af leverenzymer eller triglycerider i dit blod 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
 • Nedsat antal blodplader 

 • Kuldegysninger 

 • Allergiske reaktioner, herunder rødt, kløende hududslæt (urticaria), kløe 

 • Diarré 

Hvis din krop har svært ved at fjerne fedtstofferne i Clinoleic, kan det forårsage et ”fedtoverbelastningssyndrom”. Dette kan skyldes en overdosering af Clinoleic, men kan også opstå ved begyndelsen af en infusion, selvom Clinoleic indgives korrekt. Der kan ske en pludselig forværring i din tilstand. Fedtoverbelastningssyndrom kan resultere i:

 

 • Forhøjet fedt i blodet (hyperlipidæmi) 

 • Feber 

 • Infiltration af fedt i leveren 

 • Forstørret lever (hepatomegali) 

 • Nedsat antal røde blodlegemer (anæmi) 

 • Nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader 

 • Problemer med blodets evne til at størkne 

 • Koma 

Alle disse symptomer er normalt reversible, når infusionen afbrydes. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.  

Må ikke nedfryses. 

Opbevares i originalemballagen, da det er følsomt for fugt. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke dette lægemiddel, hvis emballagen er beskadiget, eller hvis emulsionen ikke er ensartet mælkeagtig. 

Delvist anvendte beholdere skal kasseres. Rester af emulsion må ikke bruges igen og skal kasseres af sundhedspersonalet. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 

En iltabsorber/iltindikator er anbragt indeni yderposen. Inden yderposen åbnes, kontrolleres farven på iltindikatoren. Den skal svare til referencefarven, som er trykt ved siden af OK symbolet og afbildet på indikatoretiketten. Iltabsorberen/iltindikatoren kasseres, når yderposen fjernes. 

 

Anvendes straks efter åbning. 

Anvend ikke produktet, hvis farven på iltindikatoren ikke svarer til referencefarven.  

Gem ikke en åbnet pose til senere brug. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clinoleic indeholder

Aktive stoffer per 100 ml: 

Olivenolie, renset og sojaolie, renset 20,00 g
svarende til et indhold af essentielle fedtsyrer på 4,00 g
Energiindhold 2000 kcal/l (8,36 MJ/l)
Osmolaritet 270 mosm/l
pH 6-8
Massefylde 0,986

Øvrige indholdsstoffer: Ægfosfolipider, glycerol, natriumoleat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker. 

 

Fosfolipider tilfører 47 milligram eller 1,5 mmol fosfor pr. 100 ml. 

Udseende og pakningsstørrelser

Clinoleic er en mælkeagtig homogen væske.  

Clinoleic findes i en plastpose. 

 

Pakningsstørrelser: 

100 ml i pose: Pakningsstørrelse: 24 eller 10 enheder 

250 ml i pose: Pakningsstørrelse: 20 eller 10 enheder 

350 ml i pose: Pakningsstørrelse: 12 eller 10 enheder 

500 ml i pose: Pakningsstørrelse: 12 eller 10 enheder 1000 ml i pose: Pakningsstørrelse: 6 enheder 

 

1 pose med 100 ml, 250 ml, 350 ml, 500 ml eller 1000 ml  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Baxter A/S  

Tobaksvejen 2A  

2860 Søborg  

Danmark 

Fremstiller

Baxter SA 

Bd. Rene Branquart 80  

B-7860 Lessines  

Belgium 

 

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Clinoleic 20 %. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2015.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...