Canesten®

vaginaltabletter + creme 500 mg + 10 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

CANESTEN®

500 mg vaginaltabletter og 10 mg/g creme

Clotrimazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholde vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten. 

 3. Sådan skal du bruge Canesten. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Canesten er et svampedræbende middel.
 • Canesten virker ved at hæmme/dræbe visse svampetyper (hovedsalig gærsvampe), men har også en virkning på visse bakterier. 

 • Du kan bruge Canesten til behandling af betændelse i skeden, der skyldes svampe, som Canesten virker på. Ofte er både skede og området omkring skeden angrebet, og du bør derfor kombinere behandlingen på begge områder. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Brug ikke Canesten

 • Hvis du er allergisk over for clotrimazol eller et af de øvrige ind- holdsstoffer i Canesten (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Canesten 

 • Hvis du er under 12 år. Canesten bør ikke anvendes til børn under 12 år. Børn mellem 12-15 år skal tilses af læge før de bruger Canesten. Tal med lægen. 

 • Hvis du er i overgangsalderen og ikke har haft blødning indenfor det sidste år (postmenopausale periode). Tal med lægen. 

 • Hvis du har gentagne betændelser over længere tid. Det er i så fald vigtigt at din læge udelukker sygdomme, som kan give svampeinfektioner. Tal med lægen. 

 • Hvis du har tegn på underlivsbetændelse med feber (over 38 °C), smerter i den nedre del af bughulen, ryg eller skulder, ildelugtende udflod, kvalme, vaginalblødning. Kontakt lægen. 

 • Undgå kontakt med øjnene. 

 • Hvis du dyrker sex, kan Canesten-creme når den påføres kønsorganerne, påvirke effekten og sikkerheden af kondom og pessar. Påvirkningen er midlertidig og forekommer kun under behandlingen. 

Brug af anden medicin sammen med Canesten

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

  • Afstødelse af lever, nyre, hjerte ifm. organtransplantation (tacrolimus taget via munden).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Canesten efter aftale med lægen. Af sikkerhedsmæssige årsager, er det bedst at undgå brug af Canesten i de første 3 måneder af graviditeten. 

 • Du må ikke bruge applikator (indføringshylster) under graviditet. Før i stedet vaginaltabletten op i skeden med fingeren. 

Amning:
 • Du må ikke bruge Canesten, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Canesten

 • Canesten creme indeholder hjælpestoffet cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Canesten vaginaltablet er til brug i skeden og cremen til påsmøring omkring kønsdelene.  

Undgå kontakt med øjnene. Må ikke synkes. 

Generelt:

Hvis symptomerne varer ved i mere end 7 dagen, bør lægen undersøge dig for andre sygedomme, som kræver behandling. 

 

Behandlingen kan gentages hvis det er nødvendigt, men vender dine symptomer tilbage indenfor 2 måneder, skal du kontakte din læge. 

 

Da skeden og kønsdelene ofte begge er angrebet, bør du anvende den kombineret behandling og behandle begge områder. 

 

Af praktiske hensyn bør du ikke bruge Canesten vaginaltabletter under menstruation. 

 

Canesten-vagninaltabletten har brug for fugtighed i skeden for at blive opløst, da den ellers kan falde ud. For at undgå dette, er det vigtigt, at indføre tabletten så dybt som muligt i skeden ved sengetid. Hvis tabletten ikke bliver opløst fuldstændig i løbet af natten, bør du overveje vaginalcreme i stedet. 

 

Du bør undgå samleje, da infektionen kan overføres til partneren, og virkningen og sikkerheden af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er midlertidig og forekom- mer kun under behandlingen. 

 

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten creme 10 mg/g på i et tyndt lag på det angrebne område 2-3 gange daglig i 1-2 uger, indtil symptomerne er væk. 

 

Du må ikke bruge tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter der anvendes i skeden. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne eller børn over 12 år:  

Endagsbehandling: 

1 vaginaltablet 500 mg indføres vha. applikatoren dybt i skeden ved sengetid som engangsdosis. 

Ved samtidig betændelse af området omkring skeden, kan du bruge Canesten 10 mg/g creme. Smør cremen i et tyndt lag på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger og indtil 3 dage efter symptomerne er væk. 

 

Børn: 

Du må kun bruge Canesten til børn under 15 år efter aftale med en læge. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Creme: 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/brændende fornemmelse, irritation, ubehag/smerte. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
 • Allergiske reaktioner ( i form af svimmelhed evt. på grund af for lavt blodtryk, åndenød/åndedrætsbesvær, nældefeber eller besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Hyppigheden er ikke kendt
 • Afskalning af huden, blærer, hævelse, rødme i huden. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Vaginaltabletten:
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af1.000 patienter): 

 • Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/brændende fornemmelse, irritation, ubehag/smerte.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
 • Allergiske reaktioner ( i form af svimmelhed evt. på grund af for lavt blodtryk, åndenød/åndedrætsbesvær, nældefeber eller besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Hyppigheden er ikke kendt
 • Afskalning af huden omkring kønsorganerne, hævelse, rødme i huden. 

 • Mavesmerter, bækkensmerter. 

 • Blødninger fra skeden. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Canesten utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Canesten 500 mg vaginaltabletter og 10 mg/g creme indeholder: 

Aktivt stof:  

Vaginaltabletter: Clotrimazol 500 mg.  

Creme: Clotrimazol 10 mg/g. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Vaginaltabletter: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, mælkesyre, majsstivelse, crospovidon, calciumlactatpentahydrat, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica og hypromellose. 

Creme: Sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, octyldodecanol, benzylalkohol og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende: 

Canesten 500 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med MU og Bayer  

Canesten creme: Hvid og uigennemskinnelig creme 

 

Canesten fås i: 

Canesten 500 mg og 10 mg/g i pakninger med 1 vaginaltablet og 20 g creme. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply, s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Teknisk brugervejledning til patienten

 

 

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster): 

Canesten® Orifarm A/S, vaginaltabletter + creme 500 mg + 10 mg/g 

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad. 

 

2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op). 

Canesten® Orifarm A/S, vaginaltabletter + creme 500 mg + 10 mg/g 

3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren. 

 

Indføring af vaginaltablet, uden brug af applikator: 

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger, i stedet for applikatoren. 

Canesten® Orifarm A/S, vaginaltabletter + creme 500 mg + 10 mg/g 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...