Innovair®

inhalationsspray, opløsning 200+6 mikrog./dosis

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Innovair® 200+6 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning

Beclometasondipropionat+formoterolfumaratdihydrat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

  

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innovair 

 3. Sådan skal du bruge Innovair 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Innovair er en inhalationsspray, opløsning under tryk med to aktive indholdsstoffer, som inhaleres gennem munden og overføres direkte til lungerne.  

  

De to aktive indholdsstoffer er beclometasondipropionat og formoterolfumaratdihydrat. 

  

Beclometasondipropionat tilhører en gruppe af lægemidler kaldet glukokortikoider, i daglig tale steroider, der har en antiinflammatorisk (betændelseshæmmende) virkning ved at reducere hævelse og irritation i lungevæggenes snævre luftpassager. Steroider bruges til behandling af astma og til forebyggelse af symptomer. 

Formoterolfumaratdihydrat tilhører en gruppe lægemidler kaldet langtidsvirkende bronkodilatorer. De afslapper og udvider musklerne i luftvejene, hvorved det bliver lettere at trække vejret. 

  

Tilsammen letter disse to aktive indholdsstoffer vejrtrækningen ved at lindre symptomer såsom kortåndethed, hvæsen og hoste hos patienter med astma og hjælper også med at forebygge symptomer på astma. 

  

Du kan bruge Innovair til regelmæssig behandling af astma hvor: 

 • din astma ikke er tilstrækkeligt behandlet med inhaleret glukokortikoider og korttidsvirkende bronkodilatorer. 

   

  eller 

   

 • din astma er velbehandlet med både glukokortikoid og langtidsvirkende bronkodilatorer.

  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innovair

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Brug ikke Innovair:

 • hvis du er allergisk over for beclometasondipropionat, formoterolfumaratdihydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Innovair (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Innovair. 

  

Innovair virker forebyggende og skal bruges dagligt, også når du ikke har symptomer. 

  

Det er vigtigt at skylle munden, gurgle med vand eller børste tænder hver gang efter inhalation af Innovair for at undgå svampeinfektion i mund og svælg. 

Hvis behandlingen ikke er effektiv skal lægen kontaktes. 

  

Du bør ikke stoppe med at bruge Innovair, uden at du har talt med din læge først. 

  

Hvis du får åndenød eller hvæsende vejrtrækning (paradoks bronkospasme) efter inhalation af Innovair, skal du omgående bruge din hurtigvirkende anfaldsmedicin. Behandling med Innovair skal straks stoppes, og du skal søge læge hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling. 

  

Du bør altid have din hurtigvirkende anfaldsmedicin på dig til behandling af akutte astmaanfald. 

  

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Innovair, hvis du 

 • har forandringer i hjerterytmen, såsom forøget eller uregelmæssig hjertebanken, hurtig, meget langsom eller uregelmæssig puls, eller hvis du er blevet informeret om, at din blodgennemstrømning i hjertet er unormal (aortastenose). 

 • har hjerteproblemer såsom hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (også kendt som HOCM en tilstand, hvor hjertemusklen er unormal), et nyligt hjerteanfald (myokardieinfarkt), hjertesvigt, forsnævring af blodårerne rundt om hjertet (iskæmisk hjertesygdom). 

 • har åreforkalkning (arteriosklerose). 

 • har højt blodtryk eller hvis du har en aneurisme (en unormal udposning i væggen på en blodåre). 

 • har for højt stofskifte. 

 • har sukkersyge (formoterol kan forårsage stigning i blodsukkeret). 

 • har en svulst i binyrebarken (kendt som 

 • fæokromocytom). 

 • skal bedøves. Afhængigt af bedøvelsesmidlet kan det være nødvendigt at ophøre med Innovair mindst 12 timer før bedøvelsen. 

 • bliver eller er blevet behandlet for 

 • lungetuberkulose, svampe- eller virusinfektioner i luftvejene. 

 • har for lavt indhold af kalium i blodet. 

 • har alvorlig eller ustabil astma. 

  

Hvis Innovair bruges i en længere periode, især i større doser, skal man være opmærksom på bivirkninger, som nedsat binyrebarkhormonproduktion, væksthæmning hos børn og unge, Cushings syndrom og Cushing-lignende træk som rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine p.g.a. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken, nedsat knogletæthed, grå stær (uklart syn) og hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn p.g.a. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). 

Derudover kan der især hos børn i sjældne tilfælde ses psykiske og adfærdsrelaterede bivirkninger som uro, rastløshed, søvnforstyrrelser, angst, depression og aggressivitet (specielt hos børn). 

  

Længerevarende behandling af patienter med høje doser af kortikosteroider til inhalation kan resultere i lav binyrebarkhormonproduktion eller ophør af funktion. Børn under 16 år som inhalerer højere doser af beclometasondipropionat end de anbefalede doser kan være særligt udsatte. 

  

Du bør regelmæssigt have tjekket dine symptomer hos lægen. 

  

Brug af anden medicin sammen med Innovair 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Tal med din læge, hvis du er i behandling med en eller flere af følgende grupper af lægemidler: 

 • visse typer hjerte- og blodtryksmedicin (beta- blokkere, inklusiv øjendråber og beta-adrenerge lægemidler). 

 • visse typer af lægemidler mod uregelmæssig hjerterytme (kinidin, disopyramid, procainamid). 

 • lægemidler mod psykiske forstyrrelser (phenothiaziner). 

 • lægemidler mod allergi (antihistaminer). 

 • lægemiddel til sammentrækning af livmoderen (oxytocin). 

 • lægemidler mod parkinson’s sygdom (levodopa). 

 • visse lægemidler mod depression (monoaminooxidasehæmmere inkl. stoffer med lignende virkning og tricykliske antidepressiva). 

 • andre lægemidler til behandling af astma (theophyllin, steroider). 

 • visse typer af lægemidler mod stofskiftesygdomme (levothyroxin). 

 • vandrivende lægemidler (diuretika). 

 • visse lægemidler mod alkoholafhængighed (disulfiram). 

 • antibiotika (metronidazol).

  

Nogle bedøvelsesmidler kan øge risikoen for unormale hjerterytmer, og alkohol kan svække hjertets tolerance overfor beta-2-agonister, såsom formoterol. Tal med lægen.
 

Brug af Innovair sammen med alkohol 

Alkohol kan øge hjertets følsomhed overfor formoterolfumaratdihydrat.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Innovair efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Innovair efter aftale med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Innovair påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Innovair indeholder alkohol (ethanol). 

Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis. 

3. Sådan skal du bruge Innovair

Brug altid Innovair nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Innovair er til inhalation og skal anvendes hver dag - også i perioder uden symptomer. 

  

Den sædvanlige dosis for voksne fra 18 år
Den anbefalede dosis er 2 inhalationer 2 gange dagligt. Den maksimale daglige dosis er 4 inhalationer.
 

Husk: Du skal altid have din separate inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan behandle forværrede astmasymptomer eller et pludseligt astmaanfald.
 

Du bør løbende kontrolleres af en læge, så dosis af Innovair forbliver den optimale.
 

Få lægen, sygeplejersken eller apoteket til at vise dig, hvordan du skal bruge Innovair korrekt. Hvis du ikke bruger Innovair rigtigt, eller ikke følger
lægens anvisning, kan det måske betyde, at den ikke hjælper, som den skal.
 

Hvis spraybeholderen har været udsat for stærk kulde, kan trykbeholderen tages ud af mundstykket og varmes i hænderne nogle få minutter før brug. Brug aldrig kunstige varmekilder.
 

Før spraybeholderen anvendes første gang, eller hvis spraybeholderen ikke har været anvendt i 14 dage eller mere, bør der udløses én dosis ud i luften for at sikre at spraybeholderen virker korrekt.
 

Du bør om muligt stå eller sidde oprejst, når du inhalerer gennem din spraybeholder.
 

Nedenstående trin bør følges: 

 1. Tag beskyttelseshætten af mundstykket og check at mundstykket er rent og fri for støv og snavs eller andre fremmedlegemer. 

 2. Pust så langsomt og meget ud som muligt. 

 3. Hold inhalatoren lodret med beholderen vendt opad og anbring læberne omkring mundstykket. Bid ikke i mundstykket. 

 4. Træk samtidig vejret langsomt og dybt ind gennem munden. Efter indånding er påbegyndt, pres da toppen af inhalatoren ned for at frigive et pust. 

 5. Hold vejret så længe som muligt og fjern derefter inhalatoren fra munden og ånd langsomt ud. Pust ikke ud gennem sprayen.

 

Hvis der er behov for endnu et pust, hold da sprayen lodret i omkring et halvt minut og gentag trin 2 til 5.
 

Sæt beskyttelseshætten på efter brug.  

  

VIGTIGT: Udfør ikke trin 2 til 5 for hurtigt.
 

Hvis der kommer væskestøv til syne, enten fra trykbeholderen eller fra siden af munden, skal fremgangsmåden fra trin 2 genbruges.
Hvis du har svage hænder, kan det være lettere at holde spraybeholderen med begge hænder. Derfor bør pegefingrene anbringes på toppen af inhalationsbeholderen og begge tommelfingre i bunden af spraybeholderen.
 

Det er vigtigt at skylle munden, gurgle med vand eller børste tænder efter hver inhalation med Innovair for at undgå svampeinfektion i mund og svælg.
 

Hvis du synes, det er svært at betjene spray-beholderen, mens du trækker vejret ind, kan du anvende Aerochamber Plus spaceren. Spørg efter denne hos din læge, en sygeplejerske eller på apoteket. 

  

Rengøring

Ved den regelmæssige rengøring af Spraybeholderen skal du tage trykbeholderen ud af plasthylsteret og fjerne hætten fra mundstykket. Mundstykket og hætten skal skyldes med varmt vand. Du bør lægge inhalationssprayen til tørre natten over inden metalbeholderen sættes i plasthylstret og beskyttelseshætten sættes på mundstykket igen.
 

Brug til børn og unge
Innovair bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.
 

Hvis du har brugt for meget Innovair

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Innovair, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Symptomer på overdosering er rysten, søvnlignende bevidsthedssvækkelse, svaghed og nedsat kraft i musklerne, hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker, hjertebanken, hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls, hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger, i alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning.
 

Hvis du har glemt at bruge Innovair

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 

Hvis du holder op med at bruge Innovair

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Almindelig: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100) 

 • Hovedpine. 

 • Talebesvær. 

 • Svamp i munden. 

 • Svælgkatar / betændelse i svælget.

  

Ikke almindelig: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000) 

 • Influenza: Feber, kvalme, hovedpine, muskelømhed. 

 • Svampeinfektion i mund, svælg eller hals (skyl munden eller børst tænder lige efter, du har bruget medicinen for at undgå det). 

 • Svamp i og omkring skeden. 

 • Mave-/tarmkatar med diarré og/eller opkastninger og mavesmerter. 

 • Bihulebetændelse og forkølelse. 

 • Allergisk eksem/udslæt. 

 • Mangel på hvide blodlegemer i blodet. 

 • Hjertebanken. 

 • Forandringer i hjertekardiogram. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig me lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Ørekatar. 

 • Rastløshed, rysten, svimmelhed. 

 • Lokalt øget blodtilstrømning, f.eks. som rødme i ansigtet og på halsen. 

 • Hoste evt. med slim, irritation i halsen. 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du bruger Innovair i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge. 

 • Diarré, sure opstød / halsbrand, synkebesvær, brændende fornemmelse i læberne, kvalme, smagsforstyrrelser. 

 • Pludselige astmaanfald. 

 • Kløe, udslæt. 

 • Kraftig sveden. 

 • Nældefeber. 

 • Muskelkramper, muskelsmerter. 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Stigning i blodtrykket. 

 • Rødme i halsen.

  

Sjælden: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000) 

 • Ekstra hjerteslag. 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / åndenød. 

  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Fald i blodtrykket.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Nyrebetændelse.

  

Meget sjælden: (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000) 

 • Nedsat vækst hos børn og unge. 

 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Forværring af astma. 

 • Hævede fødder, ankler og hænder. 

 • Overfølsomhedsreaktioner med rødmen af huden, hævelse af læber, ansigt, øjne og svælg. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen. 

  

Ikke kendt hyppighed: 

 • Nedsat knogletæthed.
 • Ændret adfærd (overvejende hos børn). 

 • Søvnforstyrrelser. 

 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Angst. 

 • Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Øget tankevirksomhed, uro og rastløshed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Innovair kan herudover give nogle ikke almindelige bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver. Oplys derfor altid om, at du er i behandling med Innovair, når du skal have taget f.eks. blodprøver.
 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medbruget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Innovair utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Innovair ved temperaturer over 25 °C. 

 

Spraybeholderen indeholder sprayvæske under tryk, og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.  

Beholderen må ikke punkteres. 

 

Brug ikke Innovair efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Spraybeholderen må ikke anvendes senere end 5 måneder efter udleveringsdatoen, som apoteket har anført på etiketten. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Innovair indeholder:

 • Aktive stoffer: Beclometasondipropionat (200 mikrogram) og formoterolfumaratdihydrat (6 mikrogram) 

 • Øvrige indholdsstoffer: Norfluran (HFA-134a), vandfri ethanol, saltsyre 

Udseende og pakningsstørrelser

Inhalationsspray, opløsning. 

Trykbeholderen indeholder en farveløs til gullig opløsning. 

Trykbeholderen er indsat i en plastinhalator med et indbygget mundstykke og en beskyttelseshætte. 

 

Hver pakningsstørrelse indeholder 1 trykbeholder med 120 doser. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Innovair® er et registreret varemærke, der tilhører Chiesi farmaceutici S.p.A. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...