Lamotrigin "Aurobindo"

tabletter 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg

Aurobindo Malta

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lamotrigin Aurobindo 25 mg /50 mg /100 mg /200 mg, tabletter 
Lamotrigin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning Og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin Aurobindo
 3. Sådan skal du tage Lamotrigin Aurobindo
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lamotrigin Aurobindo tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antiepileptika. Det bruges til behandling af to tilstande - epilepsi og bipolar sygdom

Lamotrigin Aurobindo virker mod epilepsi ved at blokere de signaler i hjernen, der udløser epileptiske anfald. 

 • Hos voksne og børn i alderen 13 år og derover. Lamotrigin Aurobindo kan anvendes alene eller sammen med andre lægemidler til behandling af epilepsi. Lamotrigin Aurobindo kan også anvendes sammen med andet medicin til behandling af de anfald, der opstår i forbindelse med tilstanden Lennox-Gastaut-syndrom,
 • Hos børn i alderen 2-12 år. Lamotrigin Aurobindo kan anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af disse tilstande. Det kan anvendes alene til behandling af en form for epilepsi, der kaldes typisk absenceepilepsi.

Lamotrigin Aurobindo virker også mod bipolar sygdom.

Personer med bipolar sygdom (undertiden kaldet maniodepressiv psykose) har voldsomme humørsvingninger med maniske perioder (opstemthed eller eufori), som veksler med perioder med depression (dyb nedtrykthed eller modløshed). Lamotrigin Aurobindo kan anvendes alene eller sammen med andre lægemidler til forebyggelse af de perioder med depression, der opstår ved bipolar sygdom, hos voksne i alderen 18 år og derover. Det vides endnu ikke, hvordan Lamotrigin Aurobindo udløser denne effekt i hjernen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin Aurobindo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lamotrigin Aurobindo 

Lamotrigin Aurobindo 25/50/200 mg tabletter 

 • hvis du er overfølsom allergisk over for lamotrigin eller et af de øvrige indholdsstoffer Lamotrigin Aurobindo (angivet i afsnit 6).


Lamotrigin Aurobindo 100 mg tabletter 

 • hvis du er overfølsom allergisk over for lamotrigin, sunset yellow aluminium sø eller et af de øvrige indholdsstoffer Lamotrigin Aurobindo. (angivet i afsnit 6).


Hvis dette gælder for dig,
skal du fortælle det til lægen og lade være med at tage Lamotrigin Aurobindo. 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Før du tager Lamotrigin Aurobindo, skal du fortælle lægen: 

 • hvis du har problemer med nyrerne
 • hvis du nogensinde har fået udslæt , efter du har taget lamotrigin eller andre lægemidler til behandling af epilepsi
 • om du allerede tager medicin, der indeholder lamotrigin .


Hvis noget af dette gælder for dig,
skal du fortælle det til lægen , som kan nedsætte den dosis eller beslutte, at Lamotrigin
Aurobindo ikke er en hensigtsmæssig behandling for dig. 

 

Vigtig information om potentielt alvorlige bivirkninger 

 • Potentielt livstruende udslæt (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er blevet rapporteret ved brug af Lamotrigin Aurobindo, optræder først som rødlige target- lignende pletter eller cirkulære pletter ofte med centrale blærer på stammen.
 • Yderligere tegn til at søge inkludere sår i mund, hals, næse, kønsorganer og øjenbetændelse (røde og hævede øjne).
 • Disse potentielt livstruende udslæt er ofte ledsaget af influenza-lignende symptomer. Den udslæt kan udvikle sig til en udbredt blæredannelse eller afskalning af huden.
 • Den højeste risiko for forekomst af alvorlige hudreaktioner er inden for de første uger af behandlingen.
 • Hvis du har udviklet Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse med brugen af Lamotrigin Aurobindo, må du ikke blive re-startet på Lamotrigin Aurobindo til enhver tid

→ Læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnit 4 i denne indlægsseddel under "Mulig alvorlig hudreaktion: søg øjeblikkelig lægehjælp«.  

 • Hvis du udvikler udslæt eller disse hudsymptomer, straks søge råd hos en læge og fortælle ham, at du tager denne medicin.

Tanker om at skade dig selv eller selvmord 

Anti-epileptisk medicin anvendes til behandling af en række betingelser, herunder epilepsi og bipolar lidelse Patienter med bipolar sygdom kan sommetider have tanker om at skade sig selv eller begå selvmord. Hvis du har bipolar sygdom, kan du have disse tanker: 

 • når du starter behandlingen
 • hvis du tidligere har haft tanker om at skade dig selv eller om selvmord
 • hvis du er under 25 år.


Hvis du har bekymrende tanker eller oplevelser, eller hvis du bemærker, at du føler dig værre eller udvikler nye symptomer, mens du tager Lamotrigin Aurobindo:
→ Se en læge så hurtigt som muligt eller gå til nærmeste hospital for at få hjælp. 

Et lille antal mennesker bliver behandlet med antiepileptika, såsom Lamotrigin har også haft tanker om at skade eller dræbe sig selv. Hvis nogen tid du har disse tanker, straks kontakte din læge. 

Hvis du tager Lamotrigin Aurobindo til behandling af epilepsi 

Nogle typer af epileptiske anfald kan sommetider blive værre eller forekomme oftere mens du tager Lamotrigin Aurobindo. Nogle patienter kan opleve svære epileptiske anfald, som kan give alvorlige helbredsproblemer. Hvis du oftere får anfald, eller hvis du oplever et svært anfald, mens du tager Lamotrigin Aurobindo:
skal du søge læge så hurtigt som muligt. 

 

Lamotrigin Aurobindo må ikke gives til personer under 18 år til behandling af bipolar sygdom. Medicin til behandling af depression eller andre psykiske problemer øger risikoen for selvmordstanker og selvmordsadfærd hos børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Lamotrigin Aurobindo 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det 

for nylig. Din læge skal vide, hvis du tager anden medicin til behandling af epilepsi eller psykiske problemer. Dette er for at sikre, at du tager den korrekte dosis af Lamotrigin. Denne type medicin omfatter: 

 • Oxcarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat eller zonisamid, der anvendes til behandling af epilepsi
 • Lithium , eller olanzapin der anvendes til behandling af psykiske problemer
 • Bupropion , der anvendes til behandling af psykiske problemer eller til rygeafvænning .

Fortæl det til lægen , hvis du tager et eller flere af disse lægemidler. 


Noget medicin påvirker den måde, Lamotrigin Aurobindo virker på, eller gør det mere sandsynligt, at mennesker får bivirkninger. Den medicin omfatter: 

 • Valproat , der anvendes til behandling af epilepsi og psykiske problemer
 • Carbamazepin , der anvendes til behandling af epilepsi og psykiske problemer
 • Phenytoin, primidon eller phenobarbital, der anvendes til behandling af epilepsi
 • Risperidon, der anvendes til behandling af psykiske problemer
 • Rifampicin, der er et antibiotikum
 • En kombination af lopinavir og ritonavir , der anvendes til behandling af infektion med humant immundefektvirus (HIV)
 • Hormonale svangerskabsforebyggende midler, f.eks. p-piller (se nedenfor).

Fortæl det til lægen, hvis du tager nogen af disse, begynder at tage eller holder op med at tage nogle af disse lægemidler. 

 

Hormonale svangerskabsforebyggende midler (f.eks. p-piller) kan påvirke effekten af Lamotrigin Aurobindo 

Lægen kan anbefale, at du bruger en bestemt form for hormonalt svangerskabsforebyggende middel eller en anden svangerskabsforebyggende metode, f.eks. kondomer, pessar eller spiral. Hvis du bruger et hormonalt svangerskabsforebyggende middel som p-piller, kan lægen tage blodprøver for at kontrollere niveauet af Lamotrigin Aurobindo i dit blod. Hvis du bruger en hormonel prævention, eller hvis du planlægger at begynde at bruge en 

Tal med lægen, der vil drøfte egnede svangerskabsforebyggende metoder med dig. 

 

Lamotrigin Aurobindo kan også påvirke den måde, som hormonale svangerskabsforebyggende midler virker på, selvom det ikke er sandsynligt, at de bliver mindre effektive. Hvis du bruger et hormonalt svangerskabsforebyggende middel, og du bemærker ændringer i dit menstruationsmønster, f.eks. gennembrudsblødning eller pletblødning mellem menstruationerne: 

Tal med lægen . Dette kan være tegn på, at Lamotrigin Aurobindo påvirker effekten af det svangerskabsforebyggende middel. 

Graviditet og amning 

Der er kan væreen øget risiko for fødselsdefekter hos spædbørn, hvis mødre har taget Lamotrigin
Aurobindo under graviditeten. Disse defekter er blandt andet hareskår eller ganespalte. Lægen kan anbefale, at du tager ekstra folsyre, hvis du planlægger at blive gravid samt under graviditeten. Graviditet kan også ændre Lamotrigin Aurobindos effekt, du kan have brug for blodprøver og din dosis af Lamotrigin Aurobindo kan justeres. 

→ Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel Du bør ikke stoppe behandlingen uden at diskutere det med din læge . Dette er især vigtigt, hvis du har epilepsi. 

Tal med lægen, hvis du ammer eller planlægger at amme . Det aktive stof i Lamotrigin Aurobindo udskilles i modermælken og kan påvirke dit barn. Lægen vil orientere dig om risiciene og fordelene ved at amme, mens du tager Lamotrigin Aurobindo, og undersøge dit barn fra tid til anden, hvis du vælger at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Lamotrigin Aurobindo kan forårsage svimmelhed og dobbeltsyn.
Du må kun køre bil, motorcykel, cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du er sikker på, at du ikke er påvirket. 

 

Hvis du har epilepsi, skal du tale med lægen om at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Lamotrigin Aurobindo indeholder 

Lamotrigin Aurobindo-tabletterne indeholder små mængder af en sukkerart, der kaldes lactose.
Hvis du ikke kan tåle lactose eller andre sukkerarter 

Tal med lægen, og lad være med at tage Lamotrigin Aurobindo. 

 

Lamotrigin Aurobindo 100 mg tabletter indeholder sunset yellow aluminium sø, som kan forårsage allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Lamotrigin Aurobindo

Brug altid Lamotrigin Aurobindo nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

For doser som ikke kan realiseres / praktisk med denne styrke andre styrker af dette lægemiddel er til rådighed. 

Dosis

Det kan tage et stykke tid at finde frem til den optimale dosis Lamotrigin Aurobindo. Dosis afhænger af: 

 • Din alder
 • Om du tager Lamotrigin Aurobindo sammen med andre lægemidler
 • om du har nogen nyre-eller leverproblemer.


I første omgang vil lægen ordinere en lav dosis og herefter gradvist øge denne dosis over nogle få uger, indtil du når en dosis, der passer til dig (også kaldet den effektive dosis). Tag aldrig mere Lamotrigin Aurobindo, end lægen har foreskrevet. 


Den sædvanlige effektive dosis Lamotrigin Aurobindo til voksne og børn over 13 år er mellem 100 mg og 400 mg om dagen. 


Den effektive dosis til børn i alderen 2-12 år afhænger af deres legemsvægt - dosis er normalt mellem 1 mg og 15 mg pr. kilo. Den maksimale dosis er 400 mg om dagen.

Lamotrigin Aurobindo anbefales ikke til børn under 2 år. 

Sådan skal du tage Lamotrigin Aurobindo

Lamotrigin Aurobindo skal tages én eller to gange om dagen, alt efter hvad lægen foreskriver. Det kan tages sammen med eller uden mad.

Lægen kan også råde dig til at begynde eller holde op med at tage andre lægemidler, afhængigt af hvilken tilstand du behandles for, og hvordan du responderer på behandlingen. 

 • Synk tabletterne hele. Hvis der er behov for at dele tabletterne (for at kunne tage den halve dosis af 25 mg eller 100 mg tabletter eller for at lette indtagelsen af 25 mg, 100 mg og 200 mg styrken, så skal den halve tablet synkes helt. Du må ikke knække, tygge eller knuse dem.
  Se billederne nedenfor.
 • Tag altid hele den dosis, som lægen har ordineret.

Sådan deles tabletterne (kun tabletstyrkerne 25 mg, 100 mg og 200 mg)

Lamotrigin "Aurobindo" Aurobindo Pharma Limited, tabletter 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg
Brug en tabletdeler til at dele tabletterne med. Alternativt vendes delekærven opad, hold fast i tablettens forside og bagside på begge sider af delekærven ved at bruge begge tommelfingre og pegefingre (figur A), og del tabletten ved at trykke ned og væk fra delekærven, således at tabletten deles ved delekærven (figur B). Hold ikke i tablettens yderkant, på begge sider af delekærven (figur C), når den deles, fordi dette kan medføre at den smuldrer. 

Hvis du har taget for meget Lamotrigin Aurobindo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af ” Lamotrigin Aurobindo”, end der
står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Kontakt lægeneller apoteket omgående. Medbring denne indlægsseddel og/eller pakningen, hvis du har mulighed for det. 

 

Hvis du har taget for meget Lamotrigin Aurobindo, kan der opstå et eller flere af følgende symptomer: 

 • Hurtige, ukontrollerede øjenbevægelser (nystagmus)
 • Klodsethed og manglende koordinationsevne, hvilket påvirker balancen (ataksi)
 • Bevidstløshed eller koma.

Hvis du har glemt at tage Lamotrigin Aurobindo

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen til råds om, hvordan du skal fortsætte behandlingen. Det er vigtigt, at du gør dette. 

Du må ikke holde op med at tage Lamotrigin Aurobindo uden rådgivning.

Lamotrigin Aurobindo Der skal træffes i den periode, som lægen foreskriver. Afbryd ikke behandlingen, medmindre lægen beder dig om det. 

Hvis du tager Lamotrigin Aurobindo til behandling af epilepsi

Hvis du skal ophøre med at tage Lamotrigin Aurobindo, er det vigtigt, at den dosis nedsættes gradvist over ca. to uger. Hvis du pludselig holder op med at tage Lamotrigin Aurobindo, kan epilepsien vende tilbage eller blive værre. 

Hvis du tager Lamotrigin Aurobindo til behandling af bipolar sygdom

Det kan tage lidt tid, før Lamotrigin Aurobindo virker, og at du kan mærke effekten. Hvis du holder op med at tage Lamotrigin Aurobindo, er det ikke nødvendigt at nedsætte dosis gradvist. Du skal dog stadig rådføre dig med lægen først, hvis du ønsker at holde op med at tage Lamotrigin Aurobindo. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Mulig alvorlig hudreaktion: søg øjeblikkelig lægehjælp. 

Et fåtal af de mennesker, der tager Lamotrigin Aurobindo, får en allergisk reaktion eller mulig alvorlig hudreaktion, som kan udvikle sig til mere alvorlige og endda livstruende problemer, hvis de ikke behandles.
Disse symptomer er mere tilbøjelige til at ske i løbet af de første måneder af behandlingen med Lamotrigin Aurobindo, især hvis startdosis er for høj, eller hvis dosis øges for hurtigt, eller hvis Lamotrigin Aurobindo er taget med et andet lægemiddel, kaldet valproat. Nogle af symptomerne er mere almindelige hos børn, så forældre bør være særligt omhyggelig med at holde øje med dem. Symptomer på disse reaktioner omfatter: 

 • Hududslæt eller rødme, som kan udvikle sig til alvorlige hudreaktioner, herunder udbredt udslæt med vabler og peeling af huden, især forekommer omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene (Stevens-Johnson syndrom), omfattende afskalning af huden (mere end 30% af kroppens overflade - giftige epidermal nekrolyse)
 • Ømhed i mund eller øjne
 • Høj legemstemperatur (feber) , influenzalignende symptomer eller døsighed
 • Hævelser i ansigtet eller hævede kirtler på halsen, i armhulerne eller i lysken
 • Uventede blødninger eller blå mærker eller fingrene bliver blå
 • Ondt i halsen eller flere infektioner (f.eks. forkølelser) end normalt.


Disse symptomer er i mange tilfælde tegn på mindre alvorlige bivirkninger. Du skal dog være opmærksom på, at de kan være alvorlige og kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, såsom organsvigt, hvis de ikke behandles Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer: 

Kontakt straks lægen . Lægen kan beslutte at foretage undersøgelser af din lever, dine nyrer eller dit blod, og du får muligvis at vide, at du skal holde op med at tage Lamotrigin Aurobindo. 

 

Meget almindelige bivirkninger 

Disse kan påvirke mere end 1 ud af 10 mennesker: 

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Træthed eller døsighed
 • Klodsethed og manglende koordinationsevne (ataksi)
 • Dobbeltsyn eller tågesyn
 • Utilpashed (kvalme) eller opkastning
 • Hududslæt.


Almindelige bivirkninger
 

Disse kan påvirke op til 1 ud af 10 mennesker: 

 • Aggressivitet eller irritabilitet
 • Hurtige, ukontrollerede øjenbevægelser (nystagmus)
 • Rystelser eller tremor
 • Søvnproblemer
 • Diarré
 • Mundtørhed
 • Træthed
 • Smerter i ryg eller led eller andre steder.


Sjældne bivirkninger
 

Disse kan påvirke op til 1 ud af 1.000 mennesker: 

 • Kløende øjne med flåd og skorper på øjenlågene (conjunctivitis)
 • Potentielt livstruende udslæt (Stevens-Johnson syndrom) er blevet rapporteret (se afsnit 2).


Meget sjældne bivirkninger
 

Disse kan påvirke op til 1 ud af 10.000 mennesker: 

 • Hallucinationer (du ser eller hører ting, som ikke er der)
 • Forvirring eller ophidselse
 • Usikkerhed på benene ved bevægelse
 • Ukontrollerede kropsbevægelser (tics), ukontrollerede muskelspasmer i øjne, hoved og overkrop (choreoathetosis) eller andre unormale kropsbevægelser som spjæt, rystelser eller stivhed
 • Potentielt livstruende udslæt (Toksisk epidermal nekrolyse) er blevet rapporteret (se afsnit 2).
 • Hyppigere anfald hos patienter med epilepsi
 • Ændringer i leverfunktionen, hvilket kan ses i blodprøver, eller leversvigt
 • Ændringer, der muligvis kan ses i blodprøver, herunder fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), fald i antallet af hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni, agranulocytose), fald i antallet af blodplader (trombocytopeni), fald i antallet af alle disse typer celler (pancytopeni) samt en knoglemarvslidelse, der kaldes aplastisk anæmi
 • Problemer med blodets størkningsevne, hvilket kan give uventede blødninger eller blå mærker (dissemineret intravaskulær koagulation)
 • Høj legemstemperatur (feber)
 • Hævelser i ansigtet (ødem) eller hævede kirtler på halsen, i armhulerne eller i lysken (lymfadenopati)
 • Forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom hos patienter med denne lidelse.


Andre bivirkninger
 

Andre bivirkninger er forekommet hos et lille antal mennesker, men deres nøjagtige frekvens er
ukendt: 

 • En gruppe af symptomer sammen, herunder:
 • Feber, kvalme, opkastning, hovedpine, nakkestivhed og ekstrem følsomhed over for stærkt lys.


Dette kan være forårsaget af en betændelse i membraner, der dækker hjernen og rygmarven (meningitis).
Der har været rapporter om knogle-lidelser, herunder osteopeni og osteoporose (udtynding af knoglen) og knoglebrud. Spørg din læge eller apotek, hvis du er på lang sigt antiepileptisk medicin, har en historie af osteoporose, eller tage steroider. 

 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres din læge, sygeplejerske eller apoteket. 

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:  

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Lamotrigin Aurobindo efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen / etiketten på flasken og æsken efter Udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamotrigin Aurobindo indeholder:

 • Aktivt stof: lamotrigin.
  Hver tablet indeholder 25 mg lamotrigin.
  Hver tablet indeholder 50 mg lamotrigin.
  Hver tablet indeholder 100 mg lamotrigin.
  Hver tablet indeholder 200 mg lamotrigin.
 • Øvrige indholdsstoffer mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, indigo karminrød aluminium sø (E132), (For 200 mg kun), sunset yellow aluminium sø (E110) (For 100 mg kun), natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat, povidon (K30).

Udseende og pakningsstørrelser

Tablet 


Lamotrigin 25 mg tabletter er hvid til offwhite farvet, skjold formet belagt tabletter præget med 'D' og '93 'på den ene side og Delekærven på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 


Lamotrigin 50 mg tabletter er hvid til off white farve, afrundet firkantede belagt tabletter præget med 'D' onmultifaceted side og '97 'på den flade side. 


Lamotrigin 100 mg tabletter er fersken farvet, plettede, skjold formet belagt tabletter præget med 'D' og '94 'på oneside og Delekærven på den anden side.
Tabletten kan deles i to lige store doser. 


Lamotrigin 200 mg tabletter er blue farvet, plettede, skjold formet belagt tabletter præget med 'D' og '96 'på den ene side og Delekærven på den anden side.
Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 


Lamotrigin Aurobindo tabletter er tilgængelige i: 

 • Klar PVC / aluminium folie blister 
  Pakningsstørrelser: 1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 42, 46, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 200, 250, 500 tabletter
 • HDPE flasker med polypropylenhætte og bomuld spole 
  Pakningsstørrelser: 60, 90, 100, 250, 500, 1000 tabletter

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Aurobindo Pharma Limited 

Ares, Odyssey Business Park
West End Road
South Ruislip HA4 6QD 

Storbritannien 

Fremstiller: 

Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park
West End Road
South Ruislip HA4 6QD
Storbritannien 

 

eller 

 

APL Swift Services (Malta) Limited 

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far 

Birzebbugia, BBG 3000
Malta 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S 

medinfo@orionpharma.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Den Tjekkiske republik: Lamotrigine Aurobindo 25 mg/ 50 mg/ 100 mg tablety 

Danmark: Lamotrigin “Aurobindo” 

Tyskland: Lamotrigin Aurobindo 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg Tabletten
Grækenland: ISLETON 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg δισκία
Ungarn: Lamotrigin Aurobindo 50 mg/ 100 mg tabletta
Irland: Lamotrigine Aurobindo 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg tablets
Polen: Lamotrigine Aurobindo/Verpin
Portugal: Lamotrigina Aurobindo
Sverige: Lamotrigin Aurobindo 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg tabletter
Storbritannien: Lamotrigine Milpharm 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg tablets 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...