Ketamin "Abcur"

injektionsvæske, opl. 10 mg/ml og 50 mg/ml

Abcur AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ketamin Abcur, injektionsvæske, opløsning, 10 mg/ml

Ketamin Abcur, injektionsvæske, opløsning, 50 mg/ml

ketamin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Hvis du får bivirkninger, skal du sige det til lægen eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du får Ketamin Abcur 

 3. Sådan får du Ketamin Abcur 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

ketamin, som er et bedøvelsesmiddel (anæstetikum), som anvendes til at få dig til at falde i søvn under en operation. Ketamin Abcur kan anvendes både ved rutineoperationer og akutte operationer. Ketamin kan gives alene eller i kombination med andre bedøvelsesmidler. 

2. Det skal du vide, før du får Ketamin Abcur

Du må ikke få Ketamin Abcur:

 • hvis du er allergisk over for ketamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (angivet i afsnit 6), 

 • hvis du lider af en sygdom, hvor en stigning i blodtrykket kan være skadeligt for dig, eller hvis du tidligere har haft en sygdom, der kan være blevet forværret ved en blodtryksstigning. 

 • hvis du har været gravid og under graviditeten har haft en tilstand, der kaldes et eklampsi eller præeklampsi.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du bruger Ketamin Abcur: 

 • hvis du er dehydreret eller har nedsat blodvolumen 

 • hvis du har en hjertesygdom 

 • hvis du har let til moderat forhøjet blodtryk, forstyrrelser i hjerterytmen og forhøjet hjerterytme 

 • hvis du har forhøjet tryk i hjernen, eller en skade eller sygdom i centralnervesystemet 

 • hvis du har forhøjet tryk i øjet (glaukom) eller har fået øjnene undersøgt eller opereret 

 • hvis du har eller tidligere har haft et stofmisbrug eller afhængighed 

 • hvis du har langvarig eller akut rigelig alkoholindtagelse 

 • hvis du har en aktuel mental eller en historie af psykiske problemer (f.eks skizofreni og akut phsychosis) 

 • hvis du har den arvelige sygdom porfyri, der påvirker blodet 

 • hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel eller er i behandling med et skjoldbruskkirtelprodukt 

 • hvis du har en infektion i lungerne eller de øvre luftveje 

 • hvis du har haft en hovedskade eller en skade i øjeæblet 

 • hvis du er blevet påvirket af en hovedskade, og trykket i hovedet er højere end det skal være (hydrocephalus) 

 • hvis du har haft skrumpelever eller nedsat leverfunktion

Behandling af ambulante patienter

Efter ambulant bedøvelse bør patienten ledsages hjem og undgå indtagelse af alkohol de efterfølgende 24 timer.
 

Brug af anden medicin sammen med Ketamin Abcur

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Ketamin Abcur kan påvirke eller blive påvirket af anden medicin: 

 • Ketamin Abcur må ikke anvendes sammen med 

 • teophyllin (et lægemiddel til behandling af luftvejssygdomme) 

 • et muskelafslappende middel 

 • diazepam (anvendes som beroligende og krampestillende middel) 

 • vasopressin (vanddrivende) 

 • skjoldbruskkirtelhormoner 

 • thiopental (anvendes til bedøvelse) 

 • barbiturater (anvendes som sovemidler og til behandling af epilepsi), sovemidler eller alkohol 

 • medicin mod for højt blodtryk 

 • opioider 

 • antibiotika og lægemidler mod svampeinfektion (itraconazol, fluconazol, clarithromycin, erythromycin) 

 • verapamil og diltiazem (anvendes som calciumantagonist) 

 • phenytoin, carbamazepin (anvendes ved epilepsi) 

 • prikbladet perikum

Brug af Ketamin Abcur sammen med mad, drikke og alkohol

Som med andre bedøvelsesmidler må du ikke spise eller drikke 4-6 timer før du får ketamin. Du må ikke drikke alkohol i mindst 24 timer efter operationen.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel.
 

Graviditet
Ketamin passerer placenta. Dette lægemiddel må derfor ikke anvendes under graviditet undtagen ved forløsningen.
 

Amning
Ketamin går over i modermælken. Ketamin Abcur må ikke anvendes under amning.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der bør udvises forsigtighed med at føre motorkøretøj eller betjene maskiner efter behandling med Ketamin Abcur. Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindst 24 timer efter operationen.
 

Ketamin Abcur 10 mg/ml indeholder natrium

Ketamin Abcur 10 mg/ml indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis og er således stort set natriumfri. 

3. Sådan får du Ketamin Abcur

Du vil få Ketamin Abcur på hospitalet eller under opsyn af en specialist i bedøvelse (anæstesilæge). Dosis vil blive fastlagt individuelt for dig. 

 

Du vil få lægemidlet som en injektion eller en langsommere infusion i en vene (intravenøst) eller i en muskel (intramuskulært). Det kan gives alene eller i kombination med andre bedøvelsesmidler. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos indtil 10 ud af 100 behandlede): 

 • hallucinationer, abnorme drømme, mareridt, uro, forvirring, abnorm adfærd 

 • muskelkramper 

 • ufrivillige øjenbevægelser 

 • dobbeltsyn 

 • øget blodtryk, øget hjertefrekvens 

 • hurtigere vejrtrækning 

 • kvalme, opkastning 

 • øget spytproduktion 

 • hudinflammation/udslæt 

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos indtil 1 ud af 100 personer): 

 • spiseforstyrrelse med appetitløshed 

 • angst 

 • forhøjet tryk i øjet 

 • langsom hjerterytme, ændret hjerterytme 

 • lavt blodtryk 

 • langsommere eller hæmmet vejrtrækning, forsnævring af strubehovedet medfører vejrtrækningsbesvær 

 • hududslæt (eksantem) 

 • øget muskelspænding 

 • smerter eller udslæt på injektionsstedet 

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos indtil 1 ud af 1000 personer): 

 • allergisk reaktion (anafylaksi) med vejrtrækningsproblemer, hævelse og udslæt 

 • skiftende bevidsthed (med følelse af forvirring og hallucinationer), flashbacks, utilpashed, søvnløshed, følelse af at være desorienteret 

 • påvirkninger af de reflekser, der holder luftvejene åbne, med midlertidigt vejrtrækningsbesvær til følge 

  

Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke beregnes ud fra forhåndenværende data) 

 • abnorme leverfunktionsprøver 

 • lægemiddelforårsaget leverskade (er kun beskrevet efter langvarig brug eller misbrug)

  

Under opvågning fra bedøvelsen kan du få livlige drømme, hallucinationer og følelse af at være forvirret.
 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkam@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på i etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Det anbefales, at produktet anvendes så hurtigt som muligt, efter at den er blandet med solvens, selv om det kan opbevares, hvis vejledningen i slutningen af indlægssedlen nøje følges. 

 

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ketamin Abcur indeholder:

 • Aktivt stof: ketamin  

  10 mg/ml: 1 ml injektionsvæske indeholder ketaminhydrochlorid svarende til 10 mg ketamin.  

  50 mg/ml: 1 ml injektionsvæske indeholder ketaminhydrochlorid svarende til 50 mg ketamin. 

 • Øvrige indholdsstoffer:  

  10 vand til injektionsvæske, natriumchlorid  

  50 mg/ml: vand til injektionsvæsker 

Udseende og pakningsstørrelse

Ketamin Abcur er en klar, farveløs injektionsvæske, opløsning (injektion). 

Ketamin Abcur 10 mg/ml: 5 ml glasampul i karton med 5, 10, 20, 50 eller 100 ampuller
Ketamin Abcur 50 mg/ml:

5 ml glasampul i karton med 5, 10, 20, 50 eller 100 ampuller  

10 ml glasampul i karton med 5, 10, 20, 50 eller 100 ampuller 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Abcur AB  

Box 1452  

251 14 Helsingborg  

Sverige 

 

Fremstiller

Laboratoire Renaudin 

Z.A. Errobi 

F-64 250 Itxassou  

Frankrig 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt sundhedspersonale.

Ketamin Abcur bør kun administreres af eller under opsyn af medicinsk kvalificerede anæstesilæger. Udstyr for at sikre de vitale funktioner skal være tilgængelige. 

 

Uforligeligheder

Ketamin er kemisk uforenelige med barbiturater og diazepam på grund af dannelse af bundfald. Derfor bør disse ikke blandes i samme sprøjte eller infusionsvæske. 

 

Holdbarhed

Før åbning: 3 år 

Efter åbning: Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 48 timer ved 25 ° C. Fra mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -forhold før anvendelse i brug på brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2 til 8 ° C, medmindre rekonstitution / fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold . 

 

Særlige forsigtighedsregler for håndtering 

Ketamin Abcur kan fortyndes med 50 mg / ml (5%) glucoseopløsning og 9 mg / ml (0,9%) natriumchlorid. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 22 december 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...