Bufomix Easyhaler®

inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

BUFOMIX EASYHALER®  

9+320 mikrogram/dosis inhalationspulver  

Formoterolfumaratdihydrat/budesonid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Bufomix Easyhaler til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bufomix Easyhaler.
 3. Sådan skal du bruge Bufomix Easyhaler.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Bufomix Easyhaler indeholder to forskellige virksomme stoffer:
  • Budesonid der tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”kortikosteroider”.
  • Formoterolfumaratdihydrat tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”langtidsvirkende beta-2-adrenoceptoragonister” eller ”bronkodilatatorer”.
 • Budesonid virker ved at hæmme slimdannelse og hævelse i luftvejene. Formoterolfumaratdihydrat virker ved at afslappe musklerne og udvider bronkierne.
 • Du kan bruge Bufomix Easyhaler til behandling af astma (voksne og unge i alderen 12-17 år) eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) (voksne på 18 år og derover).

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bufomix Easyhaler

Brug ikke Bufomix Easyhaler 

 • hvis du er allergisk over for budesonid, formoterolfumaratdihydrat eller over for indholdsstoffet lactosemonohydrat (som indeholder små mængder af mælkeprotein) i Bufomix Easyhaler (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Bufomix Easyhaler 

 • hvis du har sukkersyge.
 • hvis du har eller har haft lungeturberkulose eller har svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.
 • hvis du har udvidelse af en pulsåre (aneurisme)
 • hvis du har højt blodtryk
 • hvis du nogensinde har haft eller har hjerteproblemer (inklusiv uregelmæssig hjertebanken, meget hurtig puls, arterieforsnævring eller hjertesvigt).
 • hvis du har lavt indhold af kalium i blodet.
 • hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen eller binyrerne.
 • hvis du er i risikogruppe for at udvikle knogleskørhed (osteoporose).
 • hvis du tager medicin mod svamp (itraconazol) og virusinfektioner (ritonavir), og andre lignende stoffer.
 • hvis du har nedsat leverfunktion.
 • hvis du har en svulst i eller omkring binyren (fæokromocytom).

 

Du kan opleve akut øget hvæsende vejrtrækning og åndenød, og i nogle tilfælde kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue.
 

Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan tage den, når du får behov for det.  

 

Skyl munden efter inhalation af din dosis, for at undgå svampeinfektion i munden.
 

Det er vigtigt at tage Bufomix Easyhaler hver dag, også selvom du i et stykke tid ikke har astma eller KOL-symptomer.  

 

Din læge vil regelmæssigt tjekke dine astmasymptomer.
 

Hvis du hidtil har taget steroidtabletter mod astma eller KOL, kan lægen vælge at nedsætte det antal tabletter, som du skal tage, når du begynder på Bufomix Easyhaler. Hvis du har taget steroid i tabletform i længere tid, kan lægen foreslå løbende blodprøvekontrol. Når du begynder at tage færre steroidtabletter, vil du måske opleve generel utilpashed, også selvom dine luftvejssymptomer er i bedring. Du kan få symptomer såsom tilstoppet næse eller snue, svækkelse, muskel- eller ledsmerter og udslæt (eksem). Kontakt straks lægen, hvis et af disse symptomer bliver generende, eller hvis du får symptomer såsom, hovedpine, træthed, kvalme og opkastning.
Din læge vil måske overveje at give dig steroidtabletter ud over din sædvanlige behandling i perioder med stress (f.eks. hvis du har en luftvejsinfektion eller før en operation).
 

Tal med lægen hvis du oplever at behandlingen ikke er effektiv.
 

Især ved høje doser og givet i længere perioder, kan der opstå bivirkninger: 

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
 • Væksthæmning hos børn og unge.
 • Nedsat knogletæthed
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • psykiske og adfærdsrelaterede problemer, herunder hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller aggression (specielt hos børn).

 

Det anbefales ved behandlingsophør, at dosis nedsættes gradvist, og ikke stoppes pludseligt.
 

Ved skift fra tabletter til inhalation bør HPA (hypothalamus-hypofyse-aksen) kontrolleres regelmæssigt.
 

Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Bufomix Easyhaler. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandlinge med Bufomix Easyhaler. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Vigtig information vedrørende dine astma- eller KOL-symptomer 

 • Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæsende vejrtrækning, når du tager Bufomix Easyhaler, skal du fortsætte med at tage Bufomix Easyhaler, men kontakte din læge hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling.
 • Kontakt straks lægen, hvis:
  • din åndenød bliver forværret, eller du ofte vågner om natten med astmasymptomer.
  • dit bryst føles tungt om morgenen, eller hvis tunghedsfølelsen varer længere end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din astma eller KOL ikke er kontrolleret godt nok, og du kan have behov for en anden eller yderligere behandling med det samme. 

Brug af anden medicin sammen med Bufomix Easyhaler 

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • For højt blodtryk (Beta-blokkere fx atenolol eller propranolol inklusiv øjendråber f.eks. timolol mod grøn stær).
  • Hurtig eller uregelmæssig hjertebanken (fx kinidin, disopyramid, procainamid).
  • Hjertesvigt (digitalisglykosider).
  • For højt blodtryk (Diuretika (vanddrivende lægemidler).
  • Astma (Xanthin-lægemidler fx theophyllin og aminophyllin).
  • Udvidelse af bronkierne (fx salbutamol).
  • Depression (fx tricykliske antidepresiva og nefazodon).
  • Psykiske lidelser (Phenothiazin-lægemidler fx chlorpromazin eller prochlorperazin).
  • For højt stofskifte (L-thyroxin)
  • Hiv-infektion (fx ritonavir).
  • Svampeinfektioner (fx ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin og telithromycin). Tidsintervallet mellem behandling med disse svampe midler og Bufomix skal være så langt som muligt.
  • Parkinson’s sygdom (f.eks. levodopa).
  • Allergi (antihistamin fx terfanadin).
  • Brystspændinger ved amning (oxytocin). Du skal også fortælle, at du bruger Bufomix Easyhaler, hvis du skal have oxytocin til igangsættelse af fødsel.
 • Tal med din læge, hvis du tager følgende medicin:
  • Kortikosteroider som indtages gennem munden (fx prednisolon)
  • Monoaminoxidasehæmmere, også kaldet MAO-hæmmere eller andre andre stoffer med lignede virkning fx furazolidon og procarbazin.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du skal have bedøvelse i forbindelse med en operation eller hos tandlægen. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Bufomix sammen med mad og drikke og alkohol 

Hvis du drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive større overfor det ene af de to virksomme stoffer i Bufomix Easyhaler. 

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Bufomix Easyhaler efter aftale med lægen.
 • Hvis du bliver gravid, mens du bruger Bufomix Easyhaler, må du ikke stoppe behandlingen, men skal kontakte lægen med det samme.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Bufomix Easyhaler efter aftale med lægen.
 • Bufomix Easyhaler går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Fertilitet: 

 • Brug af Bufomix Easyhaler påvirker ikke fertiliteten hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Bufomix Easyhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Bufomix Easyhaler 

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Bufomix Easyhaler. 

3. Sådan skal du bruge Bufomix Easyhaler

Brug altid Bufomix Easyhaler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er 

Astma 

 • Tag Bufomix Easyhaler hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.
 • Dosis er individuel og justeres efter astmaens sværhedsgrad.

 

Voksne (fra 18 år)
1 inhalation 2 gange dagligt. 

 • Din læge kan øge dosis til 2 inhalationer 2 gange dagligt.
 • Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin én gang dagligt.

 

Brug til børn og unge (12 til 17 år):
1 inhalation 2 gange dagligt. 

 • Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin én gang dagligt.

 

Bufomix Easyhaler frarådes til brug hos børn under 12 år. 

Din læge (eller astmasygeplejerske) vil hjælpe dig med at håndtere din astma. De vil justere dosis af lægemidlet til den laveste, der kan kontrollere din astma. Dog må dosis ikke justeres uden at du først har talt med din læge (eller astmasygeplejerske). 

Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram pr. inhalation bør kun bruges som vedligeholdelsesbehandling. Der fås en lavere styrke (160 mikrogram/4,5 mikrogram pr. inhalation) til vedligeholdelses- og anfaldsbehandling. 

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 

Voksne 

 • Den sædvanlige dosis er 1 inhalation 2 gange dagligt.

 

Nedsat leverfunktion:
Det kan være nødvendigt at ændre dosis evt. ved skrumpelever. Følg lægens anvisning. 

Klargøring af din nye Bufomix Easyhaler 

Det er let at bruge Bufomix Easyhaler. Læs først vejledningen igennem, den fortæller dig, hvad du skal gøre, og hvad du skal være opmærksom på. 


PAK INHALATOREN UD
Tag inhalatoren ud af pakningen. Den er i en lamineret pose, for at holde pulveret tørt. Tag den først ud af posen, når du er klar til at bruge den. Påsæt den vedlagte etikette på inhalatoren. Placèr ikke etiketten over dosistælleren. 

Kontroller om du har alle dele (Figur 1): 

 • En inhalator med en støvhætte på mundstykket

Bufomix Easyhaler® Orifarm A/S, inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 

SÅDAN TAGES EN DOSIS MED BUFOMIX EASYHALER 

1. Fjern støvhætten.  

2. Ryst inhalatoren kraftigt op og ned tre til fem gange (se figur 3b).  

 • Dette gøres, for at sikre at pulveret bevæger sig rigtigt og for at give den korrekte dosis
 • Vær sikker på at du ryster den op og ned, og at du ikke trykker mens du ryster den.
  Bufomix Easyhaler® Orifarm A/S, inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

3. Hold inhalatoren lodret mellem pegefinger og tommelfinger (se figur 4b)
Bufomix Easyhaler® Orifarm A/S, inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 

4. Tryk indtil du hører et klik og lad den klikke tilbage igen.
Dette afgiver pulver til inhalationskanalen inde i mundstykket.  

 • Vær sikker på at støvhætten ikke sidder på inhalatoren, det vil forhindre at du kan trykke den ned. Vær sikker på at, du kun trykker én gang, lige inden du tager lægemidlet. Hvis du trykker mere end én gang, så se afsnittet “Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren”. Du skal holde inhalatoren lodret, mens du trykker på den og inhalerer din dosis.
  Bufomix Easyhaler® Orifarm A/S, inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

5. Tag en normal udånding mens du enten sidder ned eller står op.  

6. Placer mundstykket i munden mellem dine tænder og luk læberne tæt omkring mundstykket.  

7. Tag en kraftig og dyb indånding (se figur 5b).  

8. Tag inhalatoren ud af munden, og ånd ud som normalt og væk fra inhalatoren.  

 • Vær sikker på at hele mundstykket er godt inde i munden, således at pulveret ikke kommer på dine tænder, og at dine læber ligger tæt omkring mundstykket. Du skal ikke ånde ud i inhalatoren, da det kan blokkere inhalatoren. Hvis du ånder ud i inhalatoren, så se afsnittet “Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren”.

9. Husk at påsætte støvhætten efter brug.  

10. Skyl munden med vand efter din daglige morgen- og/eller aftendosis, og spyt vandet ud.  

Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren 

 • Følg proceduren langsomt for ” SÅDAN TAGES EN DOSIS MED BUFOMIX EASYHALER”
 • Det er vigtigt, at trække vejret normalt. Øv et par gange foran et spejl, hvis det hjælper.
 • Hvis du utilsigtet kommer til at trykke på inhalatoren, eller hvis du måske har trykket flere gange på den, eller hvis du ånder ud i den, så bank mundstykket let mod en bordplade eller mod håndfladen, for at tømme pulveret (se figur 6b). Dette sikrer en rigtig dosering. Start derefter proceduren på ny.
  Bufomix Easyhaler® Orifarm A/S, inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

Hvis du skal tage endnu en inhalation 

 • Start proceduren igen (Bemærk, at du skal ryste inhalatoren igen).

Rengøring af Easyhaler 

 • Rengør mundstykket mindst 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand: pulveret i Easyhaleren er følsomt over for fugt.
 • Som ved alle inhalatorer, skal alle omsorgspersoner sørge for, at børn, som har fået ordineret Bufomix Easyhaler, bruger den rigtige inhalationsteknik, som beskrevet ovenfor.

Hvornår du skal have en ny Easyhaler 

 • Inhalatoren har en dosistæller, som viser, hvor mange doser der er tilbage (se figur 7b). Tælleren drejer sig efter hver femte dosis. Tælleren bliver rød, når der er 20 doser tilbage. Hvis du ikke allerede har en ny Easyhaler, så kontakt din læge, for at få en ny recept. Hvis tælleren står på 0, er du nødt til at skifte Easyhaleren, selvom du stadig kan se pulver i det gennemsigtige vindue på bagsiden af inhalatoren.
  Bufomix Easyhaler® Orifarm A/S, inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

Hvis du har brugt for meget Bufomix Easyhaler 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Bufomix Easyhaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer: 

 • Rysten, hovedpine, hjertebanken. I isolerede tilfælde er der set hurtig puls, for højt blodsukker, lavt kalium i blodet, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig uregelmæssig puls, kvalme og opkastninger.

Hvis du har glemt at bruge Bufomix Easyhaler 

 • Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Bufomix Easyhaler 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist og ikke stoppe pludseligt. Tal med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Trøske (svampeinfektion i mund og svælg). Dette opstår sjældnere, hvis du skyller munden med vand efter du har brugt Bufomix Easyhaler.
 • Hovedpine.
 • Rysten.
 • Hjertebanken.
 • Let irritation i halsen, hoste, hæshed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uro og rastløshed.
 • Angst.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kvalme.
 • Blå mærker.
 • Muskelkramper.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktioner, såsom:
  • Udslæt / hududslæt.
  • Nældefeber og kløe.
  • Eksem eller irritation af huden / udslæt.
  • Udslæt (nældefeber) og hævelse. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan de være livsfarligt. Rind 112.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Ektra hjerteslag.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De/du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De/du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Nedsat vækst.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Adfærdsforandringer (hovedsageligt hos børn).
 • Smagsforstyrrelser.
 • Blodtryksvariationer.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Bufomix Easyhaler utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Bufomix Easyhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må anvendes i 4 måneder efter anbrud af den laminerede pose. Noter den dato, du åbnede posen, så du kan huske den.
 • Efter anbrud: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C, og skal beskyttes mod fugt.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bufomix Easyhaler, 9+320 mikrogram/dosis inhalationspulver indeholder: 

Aktivt stof: 

9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat og 320 mikrogram budesonid. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Lactosemonohydrat (som indeholder mælkeproteiner). 

Udseende og pakningsstørrelser: 

Inhalationspulveret har en hvid til gullig farve. Hver inhalator indeholder 60 doser. 

 

Bufomix Easyhaler fås i: 

Bufomix Easyhaler 9+320 mikrogram/dosis i pakninger med 180 doser (3 x 60 doser) inhalationspulver. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller: 

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...