Duspatalin Retard

hårde depotkapsler 200 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Duspatalin® Retard 200 mg hårde depotkapsler

Mebeverin hydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Duspatalin Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

OBS Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duspatalin Retard
 3. Sådan skal du tage Duspatalin Retard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Duspatalin Retard indeholder mebeverin hydrochlorid, som er et krampestillende middel (spasmolytikum). 

Det virker i mave-tarm-kanalen. Dupatalin bruges til at lindre kramper i mave-tarm-kanalen hos voksne. 

 

Lægen kan have givet dig Duspatalin Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Der skal du vide, før du begynder at tage Duspatalin Retard

Tag ikke Duspatalin Retard, 

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for mebeverin hydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duspatalin Retard ( angivet i pkt. 6).

Hvis du er usikker på om ovennævnte gælder for dig, så tal med din læge eller apotekspersonalet før du tager Duspatalin Retard. 

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Tal med lægen, inden du tager Duspatalin Retard, hvis du lider af tarmslyng (paralytisk ileus).

Brug af anden medicin sammen med Duspatalin Retard

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på
recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
Det skyldes, at man aldrig kan udelukke at medicin, du tager samtidig, kan påvirke hinanden. Det forventes dog ikke, at Duspatalin Retard vil påvirke anden medicin, du tager samtidig. 

Brug af Duspatalin Retard sammen med mad og drikke

Du skal tage Duspatalin Retard sammen med lidt vand og du må ikke tygge depotkapslerne. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Duspatalin Retard.
 

Graviditet
Du må ikke tage Duspatalin Retard, hvis du er gravid. Din læge kan anbefale dig at stoppe med Duspatalin Retard eller give dig en anden medicin.
 

Amning
Du må ikke tage Duspatalin Retard, hvis du ammer. Tal med lægen. Din læge kan anbefale dig at stoppe amning eller give dig en anden medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Duspatalin Retard påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal dog stadig være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

3. Sådan skal du tage Duspatalin Retard

Tag altid Duspatalin Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Duspatalin Retard, hårde kapsler 200 mg kan tages af voksne.
 • Slug kapslerne hele med lidt vand. De må ikke tygges.
 • Forsøg at tage dine kapsler på samme tid hver dag. Det vil hjælpe dig med at huske, når du skal tage dem.

Den sædvanlige dosis er

Voksne
1 kapsel på 200 mg to gange om dagen. Tag en kapsel om morgenen og en kapsel om aftenen.
 

Ældre
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Børn
Børn må ikke få Duspatalin Retard.
 

Nedsat nyre-og leverfunktion
Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Duspatalin Retard 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Duspatalin Retard, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.  

Hvis du har taget for meget Duspatalin Retard kan der forekomme milde og forbigående symptomer som fx hovedpine, svimmelhed og langsom puls. 

Hvis du har glemt at tage Duspatalin Retard 

Hvis du har glemt en dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Hvis du holder op med at tage Duspatalin Retard 

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Duspatalin Retard.  

4. Bivirkninger

Duspatalin Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De følgende bivirkninger kan forekomme, når du tager denne medicin: 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter: 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, hovedpine, søvnløshed
 • Appetitmangel/madlede
 • Mavebesvær

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hududslæt, nældefeber.
 • Hævelse af ansigtet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder
også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides gade 1
DK-2300 København S.  

Websted:www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Duspatalin Retard utilgængeligt for børn.  

Må ikke opbevares over 25 °C. 

Må ikke opbevares koldt.  

Opbevares i original emballage. 

Tag ikke Duspatalin Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duspatalin Retard, 200 mg, hårde depotkapsler indeholder: 

 • Aktivt stof: mebeverin hydrochlorid
 • Øvrige indholdsstoffer (kapsel indhold, granulat): Magnesiumstearat; polyacrylat 30%, dispergeret; talcum; hypromellose; methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1); glyceroltriacetat.
 • Kapselskal: gelatine; titandioxid (E171) og blæk (shellac (E 904), propylenglycol, stærk ammoniakopløsning, kaliumhydroxid og sort jernoxid (E 172)).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Duspatalin Retard 200 mg er uigennemsigtige hvide, hårde gelatinekapsler, der er mærket ”245”. 

 

Pakningsstørrelser: 

Duspatalin Retard 200 mg: 30 hårde depotkapsler 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af: 

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39  

DK- 6715 Esbjerg N 

 

Duspatalin Retard er registeret varemærke, der tilhører Abbott Products Operations AG. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...