Detralex

filmovertrukne tabletter 450 + 50 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

DETRALEX® 500 mg filmovertrukne tabletter  

Oprenset og mikroniseret fraktion af 500 mg flavonoider svarende til:  

Diosmin 90% 450 mg 

Flavonoider som hesperidin 10% 50 mg 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen, De får måske brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret DETRALEX til Dem personligt. Lad derfor være med at give DETRALEX til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får en bivirkning, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage DETRALEX
 3. Sådan skal De tage DETRALEX
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

DETRALEX får udspilede blodårer til at trække sig sammen.

De kan bruge DETRALEX mod: 

 • tunge eller hævede ben, smerter, natlige kramper og uro i benene.
 • hæmorroider.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Detralex

Tag ikke DETRALEX 

 • hvis De er overfølsom overfor de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager DETRALEX. 

 • hvis De får et akut anfald af hæmorroider, bør De kun tage DETRALEX i kort tid. Hvis symptomerne bliver ved, skal De tale med lægen.

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Brug af DETRALEX sammen med mad og drikke 

De skal tage DETRALEX i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning 

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Hvis De er gravid, må De kun tage DETRALEX efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Behandling med DETRALEX bør undgås under amning. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

DETRALEX påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes i trafikken. 

3. Sådan skal De tage Detralex

Tag altid DETRALEX nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 2 tabletter daglig, 1 morgen og 1 aften til maden. 

Børn: Børn må kun få DETRALEX efter lægens anvisning. 

Hvis De har taget for mange DETRALEX Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af DETRALEX, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke kendskab til forgiftning efter indtagelse af DETRALEX. 

Hvis De har glemt at tage DETRALEX

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at tage DETRALEX Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. Bivirkninger

DETRALEX kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme, opkastning, diarré, sure opstød.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Tyktarmsbetændelse.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hovedpine, svimmelhed, utilpashed.
 • Udslæt, kløe og nældefeber.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Mavesmerter.
 • Hævelse af ansigt, læber og øjenlåg. Kontakt lægen.
 • Quincke’s ødem.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke DETRALEX efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

DETRALEX 500 mg, filmovertrukne tabletter indeholder: 

 • Aktive stoffer: Oprenset og mikroniseret fraktion af 500 mg flavonoider svarende til: Diosmin 450 mg og flavonoider som hesperidin 50 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer er: Natriumstivelsesglycolat, mikrokrystallinsk cellulose, gelatine, magnesiumstearat, talcum, glycerol, hypromellose, macrogol 6000, natriumlaurilsulfat, jernoxid gul (E 172), jernoxid rød (E 172), titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

DETRALEX er ovale, laksefarvede, filmovertrukne tabletter. 

 

DETRALEX fås i pakninger med 60 og 120 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af: 

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N 

 

DETRALEX svarer til Capiven.  

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...