Atropin "2care4"

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Atropin EuroPharma 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning  

 

Atropinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Atropin EuroPharma til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atropin EuroPharma
 3. Sådan skal du tage Atropin EuroPharma
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atropin EuroPharma er et lægemiddel med virkning på det automatiske (autonome) nervesystem.

Atropin EuroPharma anvendes til at nedsætte produktionen af spyt og slim fra luftvejene, f.eks. før bedøvelse forud for en operation.
Lægemidlet kan endvidere bruges ved tilstande, hvor hjertet slår for langsomt, samt ved visse forgiftninger.

Du vil få Atropin EuroPharma som en indsprøjtning i en blodåre, muskel eller under huden af en læge eller sygeplejerske. Lægen kan give dig Atropin EuroPharma for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atropin EuroPharma

Tag ikke Atropin EuroPharma 

 • hvis du er overfølsom overfor atropinsulfat eller overfor et eller flere af hjælpestofferne
 • hvis du er overfølsom overfor andre lægemidler, der virker ligesom Atropin EuroPharma
 • hvis du har muskelsygdommen myasthenia gravis (alvorlig muskelsvaghed)
 • hvis du har øget tryk i øjet (kendt som lukket- vinklet eller snæver-vinklet glaukom eller grøn stær)
 • hvis du har ustabilt hjertekredsløb i forbindelse med for højt stofskifte eller akut blodtab
 • hvis du har mellemgulvsbrok eller mavemundsforsnævring
 • hvis du er mand og har forstørret prostata, da vandladningen kan gå helt i stå
 • hvis du har demens eller Parkinsons sygdom

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Atropin EuroPharma: 

 • Hvis du har høj temperatur eller feber (Atropin EuroPharma får dig til at svede mindre, og du kan blive overophedet. Dette er særligt vigtigt for spædbørn- og små børn).
 • Hvis du har lever- eller nyreprobleme.
 • Hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel (for højt stofskifte)
 • Hvis du har en hjertelidelse
 • Hvis du har symptomer, der skyldes beskadigelse af de nerver, der regulerer blodtryk, hjertefrekvens, tømning af tarm og blære, fordøjelse og anden kropsfunktion (autonomneuropati)
 • Hvis du har ileostomi eller kolostomi (operativt fremstillet kunstig åbning i tynd- eller tyktarm)
 • Hvis du har en lungesygdom

 

På grund af mulige bivirkninger, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis til ældre patienter.  

Atropin EuroPharma bør til spædbørn ikke indgives i en muskel. Ved længere tids brug af lægemidlet giver mundtørheden risiko for tand- og mundslimhindeskader. 

Brug af anden medicin sammen med Atropin EuroPharma 

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • Lægemidler mod Parkinsons sygdom
 • Medicin til behandling af depression (tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere)
 • Lægemidler mod sindslidelser (neuroleptika)
 • Såkaldte parasympatomimetika, f.eks. pilocarpin (øjenmiddel)
 • Lægemidler brugt til at påvirket øjets pupil (mydriatika)
 • Medicin der bruges til at lindre tarmproblemer og muskelspasmer eller kramper (spasmolytika)
 • Phenylephrin (bruges til at behandle kredsløbssvigt)
 • Visse typer af hjertemedicin og medicin brugt til at kontrollere hjerterytme
 • Lægemidler der modvirker kvalme og opkastning
 • Medicin, der får musklerne til at slappe af

 

Atropin EuroPharma forsinker tømning af mavesækken og kan derfor ændre virkningen af anden medicin. 

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må få Atropin EuroPharma, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun få Atropin EuroPharma efter aftale med lægen. Følg lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Pga. den lidelse, som du er i behandling for, vil du sikkert ikke føle dig rask nok til at køre bil eller betjene maskiner. Kontakt lægen, før du påtænker at køre bil eller betjene maskiner, da Atropin EuroPharma kan forårsage døsighed og sløret syn. 

Atropin EuroPharma indeholder natrium 

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.  

3. Sådan skal du tage Atropin EuroPharma

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Atropin EuroPharma findes som injektionsvæske, der indgives i en blodåre, muskel eller under huden. Du vil normalt få Atropin EuroPharma af en læge eller sygeplejerske. Du må få Atropin EuroPharma i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Dosering 

Lægen vil beslutte hvilken dosis, der er den rigtige for dig, og det vil afhænge af, hvad du 

skal behandles for. Din dosis vil blive beregnet ud fra din vægt. 

Medicinering forud for bedøvelse

Voksne: 

Der indgives 0,25-0,50 mg (0,25-0,50 ml) under huden eller i en muskel ca. 1 time før bedøvelse påbegyndes eller 0,25-0,50 mg (0,25-0,50 ml) i en blodåre umiddelbart før påbegyndelse af bedøvelse. 

Børn: 

Der indgives 0,01- 0,03 mg/kg (min. 0,1 mg og max. 0,6 mg) under huden eller i en muskel 45 minutter før bedøvelse påbegyndes eller 0,02 mg/kg kropsvægt (min. 0,1 mg eller max 0,6 mg) i en blodåre umiddelbart før påbegyndelse af bedøvelse. 

Forgiftning med såkaldte stigminer og andre cholinergika (stoffer der blokerer nerveender)

Voksne: 

Der gives 0,5 –2 mg (0,5-2 ml) i en blodåre. Denne dosering kan eventuelt gentages flere gange indtil pupillerne begynder at udvide sig (ved forgiftning med phosphostigmin kan denne dosis øges yderligere). 

Børn: 

Dosering hos børn er 0,01-0,02 mg/kg kropsvægt i en blodåre. Ved blodtryksfald og tilfælde med akut opstået langsom puls F.eks. i forbindelse med blodprop i hjertet, blodprøvetagning (arteriepunktur) og under undersøgelse af hjertet med kateter: 

I dette tilfælde indgives 0,5-1 mg (0,5-1 ml) i en blodåre. 

Hvis du har brugt for meget Atropin EuroPharma

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du har fået for meget Atropin EuroPharma vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. Hvis du har fået for meget Atropin EuroPharma, kan du opleve tørhed i slimhinder og hud, tørst, ansigtsrødmen, påvirket hjerterytme, pupiludvidelse, dobbeltsyn, feber, vandladningsbesvær, forstoppelse, uro, kramper, blodtryksstigning, ophidselse og pirrelighed, hallucinationer, bevidstløshed og i sjældne tilfælde hjertestop. 

Hvis du har glemt at bruge Atropin EuroPharma

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Atropin EuroPharma

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De fleste af bivirkningerne afhænger af den dosis, du får, og de forsvinder normalt, når behandlingen ophører. 

Alvorlige bivirkninger 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Krampeanfald

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Trykken for brystet
 • Voldsom hovedpine, kvalme, opkastninger, hjertebanken på grund af akut, svært forhøjet boldtryk. Ring 112.
 • Anafylaksis shock

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen): 

 • Synsforstyrrelser
 • Nedsat spytproduktion
 • Mundtørhed
 • Synkebesvær
 • Forstoppelse
 • Vandladningsbesvær
 • Rødme og udtørring af huden

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hallucinationer, desorienterethed.
 • Nedsat korttidshukommelse
 • Øget hjertefrekvens. Kan være alvorligt. Kontakt din læge.
 • Feber

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt, kløe, nældefeber.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Psykoser
 • Sløvhed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S. dkma@dkma.dk  

www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Må ikke opbevares over 25°C. 

 

Opbevar Atropin EuroPharma utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Atropin EuroPharma efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atropin EuroPharma injektionsvæske indeholder: 

Aktivt stof: Atropinsulfat. 

Øvrige indholdsstoffer: Saltsyre og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser 

Atropin EuroPharma er en klar, farveløs til næsten farveløs væske.  

 

Atropin EuroPharma findes i en pakning med 10 ampuller á 1 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakker og frigiver 

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N

Atropin EuroPharma, 1. udgave  

Revisionsdato

Senest revideret juni 2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...