Acular®

øjendråber, opløsning 5 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Acular® 5 mg/ml, øjendråber, opløsning  

ketorolactrometamol 

 

Acular® er et registreret varemærke, som tilhører Allergan Inc., a corporation of the State of Delaware 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Acular® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Acular®
 3. Sådan skal De bruge Acular®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Acular® er et middel, der kaldes NSAID. Det dæmper smerter, hævelse, rødme og irritation (inflammation). 

 

De skal bruge Acular® til: 

 • behandling af allergisk øjenbetændelse.
 • forebyggelse og behandling af betændelse i øjet efter øjenoperation.
 • behandling af kronisk blod/væskeansamling (ødem) i bagerste del af øjet.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge ACULAR®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Acular®: 

 • hvis De er allergisk over for ketorolactrometamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Acular® (angivet i punkt 6).
 • tidligere har fået overfølsomhedsreaktioner som astmaanfald, nældefeber eller akut snue efter at have taget medicin, der indeholder acetylsalicylsyre eller andre lignende stoffer (NSAID).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Acular®, hvis De lider eller tidligere har lidt af: 

 • en øjeninfektion, der skyldes en virus eller bakterier.
 • øget blødningstendens (f.eks. anæmi) eller mavesår.
 • diabetes.
 • kronisk leddegigt (reumatoid artrit).
 • syndrom kendetegnet ved tørre øjne.
 • astma efter brug af NSAID-præparater (mod smerter, betændelse).
 • eller hvis De for nylig har fået en øjenoperation.
 • hvis De har nedsat følsomhed i hornhinden (den glasklare overflade, der dækker pupillen og regnbuehinden), eller hvis den sædvanligvis glatte overflade på hornhinden er beskadiget.

 

Tal også med lægen, hvis De bruger: 

 • medicin, der kan forlænge blødningstiden (f.eks. warfarin).
 • medicin, der forlænger sårheling, så som NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen) eller kortikosteroider til udvortes brug (f.eks. hydrokortison).

 

Kontakt straks lægen 

 • hvis De får uklart syn og evt. smerter i øjet.

 

Vær opmærksom på følgende 

 • De skal undgå at bruge kontaktlinser, når De har betændelse i øjet.

Brug af anden medicin sammen med Acular® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. De bør også fortælle det til lægen eller på apoteket, hvis De tager medicin, der øger blødningstiden (f.eks. warfarin) eller andre midler mod betændelse og smerter (f.eks. ibuprofen).
 

Tal med Deres læge, hvis De er i behandling med anden medicin til udvortes brug, f.eks. øjendråber, creme eller salve, som indeholder steroider til lokal brug (f.eks. hydrokortison) eller medicin mod betændelse og smerter (f.eks. ibuprofen). 

Graviditet og amning 

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet og amning
Brug ikke Acular®, hvis De er gravid, eller hvis De ammer, med mindre lægen anbefaler det. 

Børn 

Acular® må ikke ordineres til børn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Acular® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil Deres syn er klart igen. 

Acular® indeholder benzalkoniumklorid. 

Acular® indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid som kan give irritation af øjnene. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser da disse kan blive misfarvet. Tag kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges, og vent mindst 15 minutter før De sætter kontaktlinserne i igen. 

3. Sådan skal De bruge ACULAR®

Brug altid Acular® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er 

 • Allergisk øjenbetændelse: 1 dråbe 4 gange dagligt i op til 6 uger.
 • Forebyggelse og behandling af øjenbetændelse efter øjenoperation: 1 dråbe 3 gange dagligt i 3-4 uger, begynd at dryppe øjne 24 timer før operationen.
 • Kronisk blod/væskeansamling (ødem) i øjet:
  1 dråbe 4 gange dagligt i 2-3 måneder.

 

Børn skal ikke bruge Acular. 

Brugsanvisning 

Brug øjendråberne som følger: 

Acular® Paranova Danmark A/S, øjendråber, opløsning 5 mg/ml 

 1. Vask hænder. Læg nakken tilbage og kig op i loftet.
 2. Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg, så der dannes en lille lomme.
 3. Vend bunden i vejret på flasken og klem den, så der dryppes en dråbe i hvert øje, der skal behandles.
 4. Slip det nederste øjenlåg, og luk øjet i 30 sekunder.

 

Forsøg igen, hvis dråben løber ved siden af øjet. For at undgå forurening og skader må dråbetællerens spids ikke berøre øjet eller andet.
Skru låget godt på umiddelbart efter brug. Tør kinden med en ren papirserviet, hvis den blev våd.
Det er meget vigtigt, at De drypper øjnene korrekt.
 

Kontakt Deres læge eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.
 

Hvis De bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Acular og det andet præparat. 

Hvis De har brugt for meget Acular® 

Inddrypning af for mange øjendråber vil næppe føre til bivirkninger. Dryp næste gang til sædvanlig tid. Ved indtagelse af medicinen ved en fejltagelse: Drik rigelig væske. Kontakt lægen. 

Hvis De har glemt at bruge Acular® 

Hvis De glemmer en dosis, skal De dryppe øjne, så snart De kommer i tanke om det. Hvis det snart er tid til næste drypning, skal De springe den glemte dosis over. Dryp så øjne som sædvanligt, og fortsæt som De plejer.
De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis De holder op med at bruge Acular® 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kontakt straks læge eller skadestue (ring 112), hvis De får: 

 • åndedrætsbesvær eller hvæsende åndedræt, forværring af astma.
 • smerter og nedsat syn pga. skader i øjets hornhinde.

 

Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • øjenirritation (herunder brændende eller kløende fornemmelse).
 • smerter (herunder stikkende smerte).

 

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Allergisk reaktion.
 • Hævede/opsvulmede øjne og/eller øjenlåg.
 • Kløende øjne.
 • Røde øjne.
 • Infektion og betændelse i øjet (på overfladen eller i øjet).
 • Blødning i nethinden (det lysfølsomme lag i øjet).
 • Hævelse i midten af nethinden.
 • Hovedpine.
 • Beskadigelse af øjet, efter at flaskespidsen ved et uheld har berørt øjet.
 • Øget tryk i øjet.
 • Uskarpt eller forringet syn.

 

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Betændelse eller sår i øjets forreste klare lag.
 • Tørre øjne og/eller kraftigt tåreflåd.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (bivirkningernes hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Skader på øjets overflade så som tyndere slimhinde.
 • Nedbrydning af/hul i hornhinden.
 • Åndedrætsbesvær eller hvæsende åndedræt.
 • Forværring af astma.

 

Det er mere sandsynligt, at der opstår bivirkninger forbundet med hornhinden (øjets overflade), hvis Acular® bruges i længere tid end to uger, eller hvis De samtidig anvender øjendråber med steroider til lokal brug, eller hvis De har en beslægtet øjensygdom. Kontakt straks lægen, hvis De får smerter, øget irritation i øjet eller ændringer af synet.
 

Siden Acular® kom på markedet, er der observeret øjenirritation og betændelse i regnbuehinden og øjets hornhinde (cornea) efter drypning, som anses for at være forbundet med brug af øjendråberne.
 

Der er efter markedsføring af Acular® indberettet besvær med at trække vejret, hvæsende vejrtrækning eller hoste og forværring af astma hos patienter, der enten har kendt overfølsomhed over for præparater med acetylsalicylsyre eller NSAID, eller som tidligere har lidt af astma i forbindelse med brug af Acular®, som kan være en medvirkende årsag. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Acular® utilgængeligt for børn.
 • Kassér flasken 4 uger efter åbning, selv om den ikke er tom.
 • Opbevar ikke Acular® ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Acular® hvis de opdager at forseglingen er brudt.
 • Brug ikke Acular® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
 • Brug ikke Acular® hvis de opdager at forseglingen er brudt.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Acular® 5 mg/ml øjendråber, opløsning indeholder: 

Aktivt stof: Ketorolactrometamol. 

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid-opløsning, dinatriumedetatdihydrat, natriumchlorid, saltsyre, natriumhydroxid (til justering af pH), octoxinol 40 og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser: 

Acular® er en klar farveløs til svag gul opløsning i en plastflaske med dråbeanordning. 

 

Pakningen indeholder 1 plastflaske med skruelåg. Flasken er omtrent halvt fuld og indeholder 5 ml øjendråber, opløsning. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...