Fucidin®

salve 20 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Fucidin® 20 mg/g salve 

natriumfusidat 

 

Fucidin® er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucidin® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin®
 3. Sådan skal du bruge Fucidin®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucidin® indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden. 

Du kan bruge Fucidin® mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidin® virker på. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge FUCIDIN®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucidin®, hvis du: 

 • er allergisk over for natriumfusidat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin® (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucidin®

 • Brug ikke Fucidin® salve omkring øjnene, da det kan irritere øjet.
 • Ved gentagne eller længervarende brug af Fucidin®, er der øget risiko for udvikling af antibiotikaresistens.

Brug af anden medicin sammen med Fucidin® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Du kan bruge Fucidin® sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Fucidin® efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Du kan amme selvom du bruger Fucidin®. Du bør dog ikke smøre Fucidin® på brystet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Fucidin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucidin® indeholder butylhydroxytoluen (E321), cetylalkohol og lanolin 

Butylhydroxytoluen (E321) kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. 

Cetylalkohol og lanolin kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge FUCIDIN®

Brug altid Fucidin® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er: 

Børn og voksne: Påsmør Fucidin® 2-3 gange dagligt. 

Hvis du har brugt for meget Fucidin® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucidin®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Det er ikke sandsynligt, at du får en overdosis. 

Hvis du har glemt at bruge Fucidin® 

Glemmer du at bruge en dosis, skal du ikke bruge dobbelt dosis, men fortsætte med den sædvanlige dosering. 

Hvis du holder op med at bruge Fucidin® 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Fucidin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Eksem.
 • Udslæt.
 • Kløe.
 • Rødmen af huden.
 • Smerter på påføringsstedet, herunder brændende eller stikkende fornemmelse på huden.
 • Irritation på påføringsstedet.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nældefeber.
 • Blærer.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægs- seddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucidin® utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 °C. Opbevares i original emballage.
 • Efter åbning: Opbevares under 25 °C i original emballage.
 • Brug ikke Fucidin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin® salve indeholder: 

 • Aktivt stof: Natriumfusidat 20 mg/g (svarende til 2%).
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetylalkohol, vandfrit lanolin, paraffinolie, α-tocopherol, butylhydroxy- toluen (E321) og hvid blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser: 

Fucidin® er en hvid til gullig-hvid, gennemskinnelig salve. 

 

Fucidin® salve fås i pakninger med 15 g og 30 g. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...