Lisinopril "2care4"

tabletter 5 mg og 20 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lisinopril 2care4 5 mg, 10 mg og 20 mg tabletter  

Lisinopril 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril 2care4
 3. Sådan skal du tage Lisinopril 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lisinopril 2care4 er et blodtrykssænkede lægemiddel og tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes ACE-hæmmere. Lisinopril 2care4 virker ved at udvide blodkarrene, så blodtrykket falder.  

 

Lisinopril 2care4 anvendes:  

 • til behandling af forhøjet blodtryk.
 • til behandling af nedsat hjertefunktion.
 • som korttidsbehandling efter en blodprop i hjertet.
 • til behandling af nyresygdom hos personer med forhøjet blodtryk og ikke-insulinkrævende sukkersyge (type 2 diabetes).

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Tag ikke Lisinopril 2care4, hvis du 

 • er allergisk over for lisinopril, anden medicin af samme type (ACE-hæmmere) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lisinopril 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • tidligere har haft væskeophobning på grund af en allergisk reaktion i forbindelse med behandling med ACE-hæmmere.
 • har haft arveligt betingede eller uforklarlige væskeophobninger på grund af en allergisk reaktion.
 • er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedre at undgå Lisinopril 2care4 tidligt i graviditeten - se afsnittet ” Graviditet og amning”).
 • har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lisinopril 2care4, hvis du  

 • har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • tager vanddrivende medicin.
 • tager kaliumtilskud, medicin der øger kaliumindholdet i blodet så som spironolacton, amilorid, kaliumholdige salttilskud eller er på saltfattig diæt.
 • har fået at vide, at dine blodkar i den ene eller begge dine nyrer er forsnævrede, især hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • for nylig har gennemgået en nyretransplantation.
 • er dialysepatient.
 • har nedsat hjertefunktion.
 • har en hjertesygdom, f.eks. problemer med hjerteklapperne eller en forstørret hjertemuskel.
 • for nylig har haft en blodprop i hjertet, og dine hjerte- og kredsløbsproblemer ikke er under kontrol.
 • lider af nedsat blodgennemstrømning i hjertet eller hjernen.
 • tidligere har haft angioødem (en allergisk reaktion med hævelser i ansigtet, af arme og ben, læber, tunge, stemmebånd og/eller strube).
 • er i behandling med allergivaccinationer.
 • er i gang med en behandling, hvor det dårlige kolesterol fjernes fra dit blod (LDL-aferese).
 • har sukkersyge.
 • tager medicin, der indeholder allopurinol (mod urinsyregigt), procainamid (mod uregelmæssig hjerterytme) eller lithium (mod mental sygdom).
 • tager medicin, der hæmmer immunforsvaret (for at forhindre afstødning af transplanterede organer).
 • for nylig har lidt af opkastninger eller diarré.
 • skal opereres eller bedøves. Fortæl kirurgen, narkoselægen eller tandlægen, at du er i behandling med Lisinopril 2care4.
 • skal have taget urin- eller blodprøver. Fortæl det medicinske personale, at du er i behandling med Lisinopril 2care4.
 • får hoste under behandling med Lisinopril 2care4. Hosten er som regel tør og vil gå væk igen, når du stopper med at tage Lisinopril 2care4.
 • effekten af Lisinopril 2care4 kan være nedsat hos personer af afrikansk afstamning.
 • samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en angiotensin II-receptorblokker (ARB) ( også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan.), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge.
  • aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. 

 

Se også information under overskriften ”Tag ikke Lisinopril 2care4”.  

 

Du skal fortælle din læge hvis du er (eller planlægger at blive) gravid. Lisinopril 2care4 frarådes tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end tre måneder henne, da det kan forårsage alvorlige skader på dit barn, hvis det anvendes på dette tidspunkt (se afsnittet ”Graviditet og amning”).  

Brug af anden medicin sammen med Lisinopril 2care4 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:  

 

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Lisinopril 2care4” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).  

 

Tal med din læge eller apoteket, hvis du tager 

 • vanddrivende medicin (f.eks. spironolacton, amilorid eller triamteren).
 • kaliumtilskud, kaliumbesparende medicin, kaliumholdige salttilskud.
 • lithium (medicin mod mental sygdom).
 • visse typer medicin mod smerter og hævelser (NSAID) og acetylsalicylsyre (i doser på 3 g om dagen eller mere).
 • guld.
 • anden blodtryksmedicin.
 • bedøvelsesmidler.
 • visse typer medicin mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • antipsykotika (medicin mod psykoser og skizofreni).
 • medicin, der påvirker centralnervesystemet (sympatomimetika).
 • medicin mod sukkersyge (insulin og tabletbehandling).
 • medicin, der virker hæmmende på immunsystemet såsom ciclosporin (bruges ved organtransplantationer).
 • visse typer medicin mod urinsyregigt (allopurinol).
 • visse typer medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (procainamid).

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.  

 

Graviditet  

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Lisinopril 2care4 og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage Lisinopril 2care4 tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.  

 

Amning  

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Lisinopril 2care4, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Lisinopril 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Nogle kan dog opleve svimmelhed eller træthed. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. 

3. Sådan skal du tage Lisinopril 2care4

Tag altid Lisinopril 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Du skal tage tabletten på omtrent samme tidspunkt hver dag. Du kan tage Lisinopril 2care4 i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

Du skal tage Lisinopril 2care4 med et glas vand.  

Den sædvanlige dosis er 

Behandling af forhøjet blodtryk 

Startdosis: 10 mg én gang dagligt.  

Vedligeholdelsesdosis: 20 mg én gang dagligt.  

 

Din læge vil måske justere din dosis indtil dit blodtryk er under kontrol. Den maksimale dosis er 80 mg dagligt.  

 

Hvis du er i behandling med vanddrivende medicin, vil lægen måske stoppe eller nedsætte mængden af din vanddrivende medicin før du påbegynder behandling med Lisinopril 2care4. 

 

Behandling af forhøjet blodtryk hos børn og unge (6 til 16 år)  

Lægen vil beregne den korrekte dosis til dit barn. Dosis afhænger af barnets legemsvægt:  

 • For børn, der vejer mellem 20 kg og 50 kg, er den sædvanlige startdosis 2,5 mg én gang dagligt, som kan øges til maksimalt 20 mg én gang dagligt.
 • For børn, der vejer mere end 50 kg, er den sædvanlige startdosis 5 mg én gang dagligt, hvilket kan øges til maksimalt 40 mg én gang dagligt.

 

Brug til børn under 6 år  

Lisinopril 2care4 anbefales ikke til børn under 6 år eller til børn med svære nyre problemer.  

 

Behandling af nedsat hjertefunktion  

Startdosis: 2,5 mg en gang dagligt. Kan øges gradvist med mindst 2 ugers interval og med højst 10 mg ad gangen efter aftale med lægen.  

Den maksimale dagsdosis er 35 mg.  

 

Korttidsbehandling efter en blodprop i hjertet  

Startdosis: 5 mg en gang dagligt i de første to dage. Derefter 10 mg en gang dagligt.  

 

Ved nyresygdom i forbindelse med ikkeinsulinkrævende sukkersyge (type 2 diabetes) og forhøjet blodtryk  

Den anbefalede dosis er 10-20 mg en gang dagligt.  

 

Ældre  

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning.  

 

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Lisinopril 2care4 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Lisinopril 2care4, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

Symptomer på overdosering er alvorligt lavt blodtryk, shock, forstyrrelser i væskebalancen, nedsat nyrefunktion, hyperventilering, hurtig puls, hjertebanken, langsom puls, svimmelhed, angst og hoste.  

Hvis du har glemt at tage Lisinopril 2care4 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at tage Lisinopril 2care4 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

STOP MED AT TAGE LISINOPRIL OG KONTAKT DIN LÆGE HVIS DU OPLEVER FØLGENDE: 

 • hvis du får symptomer på hævelser i ansigtet, arme, ben, læber, tunge, stemmebånd, og/ eller hals med vejrtræknings- og synkebesvær (angioødem), kontakt din læge øjeblikkeligt. Personer af afrikansk afstamning har en højere risiko for at udvikle angioødem.
 • hvis du får symptomer så som feber, generel utilpashed, tilbøjelighed til inflammation (infektion), hud og slimhinde blødninger, blå mærker, bleg og træthed, kontakt din læge omgående.
 • hvis der opstår gulsot (gullig farve af hud og i det hvide i øjnene) kontakt din læge omgående.

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

 • Svimmelhed, hovedpine, lavt blodtryk ved hurtig rejsning fra liggende/siddende til stående position.
 • Hoste.
 • Diarré, opkastning.
 • Nedsat nyrefunktion.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):  

 • Humørforandringer, følelsesløshed, prikken og snurren i fingrene, balanceforstyrrelser, smagsforstyrrelser, søvnforstyrrelser.
 • Blodprop i hjertet eller hjernen, muligvis som følge af udtalt lavt blodtryk hos patienter i højrisikogruppe, hjertebanken, hurtig puls, nedsat blodgennemstrømning af fingre og tæer (Raynaud’s syndrom).
 • Snue.
 • Kvalme, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser.
 • Hududslæt, kløe.
 • Impotens.
 • Træthed, svaghed.
 • Forandringer i blodværdierne med hensyn til nyrefunktionen, stigning i levertal, forhøjet kaliumkoncentration i blodet.

 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • Nedsatte eller forhøjede blodværdier.
 • Mentale forstyrrelser, tør mund.
 • Nældefeber, hårtab, psoriasis.
 • Hævelse i ansigtet, arme, ben, læber, tunge, svælg og/eller stemmebånd forårsaget af en allergisk reaktion (angioødem/overfølsomhed).
 • Akut nyresvigt, øget mængde affaldsstoffer i kroppen på grund af alvorligt nedsat nyrefunktion.
 • Uhensigtsmæssig høj produktion af det hormon (antidiuretisk hormon), der regulerer væskebalancen i kroppen (SIADH).
 • Unormal forstørrelse af bryster hos mænd.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):  

 • Nedsat funktion af knoglemarven som medfører forandringer af blodcelledannelse, blødning, blå mærker eller betændelse (som kan skyldes for få blodlegemer), alvorlig blodmangel.
 • Hævede/forstørrede lymfekirtler, autoimmun sygdom (en tilstand, hvor immunsystemet angriber blodcellerne).
 • Kramper i luftrørenes muskulatur, allergisk betinget betændelse af endepartierne af de fine luftrørsforgreninger (alveoler) i lungerne.
 • Betændelse i bugspytkirtel eller lever med gulsot (gulfarvning af hud og det hvide i øjnene), leversvigt.
 • Hævelser af tarmene, sveden, lavt blodskukker, betændelse i galdegangene.
 • Alvorlige hudsygdomme med blæredannelse og hudrødme (Stevens-Johnsons syndrom og pemfigus), kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse) eller feber, udslæt i ansigtet og på arme og ben (erythema multiforme).
 • Psoriasislignende hudreaktioner.
 • Nedsat eller manglende vandladning.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Depressive symptomer, besvimelse.
 • Der er rapporteret et symptomkompleks med feber, muskelsmerter, ledsmerter, karbetændelse, forhøjet blodsænkning, forandringer i blodbilledet, hududslæt og/eller lysfølsomhed.

 

Bivirkninger hos børn synes at være sammenlignelige med dem, der ses hos voksne. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via  

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lisinopril 2care4 utilgængeligt for børn.  

Du må ikke opbevare Lisinopril 2care4 ved temperaturer over 25 °C. 

Brug ikke Lisinopril 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lisinopril 2care4 indeholder: 

 • Aktivt stof: Lisinopril som lisinoprildihydrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, calciumhydrogenphosphatdihydrat, pregelatineret majsstivelse, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.

  Lisinopril 2care4 10 mg indeholder desuden farvestoffet Pigment Blend PB-24823:
  Pregelatineret majsstivelse, rød jernoxid, sort jernoxid, gul jernoxid (E172).
  Lisinopril 2care4 20 mg indeholder desuden farvestoffet Pigment Blend PB-24824:
  Pregelatineret majsstivelse, rød jernoxid, sort jernoxid, gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

Lisinopril 2care4 5 mg er en rund, hvid, flad, ikke overtrukken, 8 mm tablet med delekærv på begge sider. 

Lisinopril 2care4 10 mg er en rund, lys pink, ikke overtrukken, bikonveks, 7 mm tablet med delekærv. Lisinopril 2care4 20 mg er en rund, pink, ikke overtrukken, bikonveks, 9 mm tablet med delekærv. 

 

Pakningstyper: 

PP sikkerhedsbeholdere. 

 

Pakningsstørrelser 

Lisinopril 2care4 5 mg, 10 mg og 20 mg findes i en pakningsstørrelse á 100 tabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V  

Ompakket og frigivet af 

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V  

 

Lisinopril 2care4 svarer til Lisinopril Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...