Dipyridamol "2care4"

hårde depotkapsler 200 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dipyridamol 2care4 200 mg, hårde depotkapsler  

Dipyridamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipyridamol 2care4
 3. Sådan skal du tage Dipyridamol 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dipyridamol 2care4 nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen og forhindrer derved dannelsen af blodpropper. 

 

Dipyridamol 2care4 bruges til at forebygge blodpropper i hjernen eller hvis du har haft en blodprop i hjernen eller har haft forbigående lammelser, eller føleforstyrrelser (slagtilfælde eller transitorisk iskæmisk attak - TIA). 

 

Du kan tage kapslerne sammen med anden forebyggende medicin (acetylsalicylsyre) eller alene, hvis du ikke kan tåle acetylsalicylsyre. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipyridamol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Dipyridamol 2care4 

 • hvis du er allergisk over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dipyridamol 2care4 (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dipyridamol 2care4, hvis du har: 

 • En alvorlig hjerte-karsygdom
 • En sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis)

 

Hvis du skal have foretaget en test af din hjertefunktion, så skal du fortælle lægen, at du tager Dipyridamol 2care4. Behandling med Dipyridamol 2care4 kan påvirke resultatet af testen.
For at få et korrekt resultat kan det være nødvendigt at holde pause med Dipyridamol 2care4, inden testen foretages. 

Børn 

Dipyridamol 2care4 bør ikke anvendes til børn, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med dipyridamol til børn. 

Brug af anden medicin sammen med Dipyridamol 2care4 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Muskelsygdommen myasthenia gravis.
 • Forhøjet blodtryk
 • Uregelmæssig hjerterytme (medicin indeholdende adenosin). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • Astma eller KOL (f.eks. theophyllin eller andre xantiner).
 • Anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, acetylsalicylsyre).

Brug af Dipyridamol 2care4 sammen med mad og drikke 

Du kan tage Dipyridamol 2care4 i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og, amning og frugtbarhed 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må ikke tage Dipyridamol 2care4, hvis du er gravid, medmindre lægen vurderer, at det er strengt nødvendigt. Tal med din læge.
 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Dipyridamol 2care4, da dipyridamol bliver udskilt i modermælken. Tal med lægen.
 

Frugtbarhed
Der er ikke foretaget undersøgelser af dipyridamols virkning på frugtbarheden hos mennesker. I dyreforsøg blev der ikke set nogen skadelige virkninger på frugtbarheden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Dipyridamol 2care4 kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Dipyridamol indeholder saccharose 

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Dipyridamol 2care4

Tag altid Dipyridamol 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne 

Den sædvanelige dosis er 1 kapsel 2 gange daglig, som regel én kapsel om morgenen og én kapsel om aftenen. 

 

Kapslen kan tages i forbindelse med eller uafhængig af måltider. Kapslerne skal synkes hele og må ikke tygges. 

 

Alternativ dosering ved utålelig hovedpine: 

Hvis du får utålelig hovedpine i begyndelsen af behandlingen med Dipyridamol 2care4, skal du måske have en anden dosis. Tal med lægen. 

Der kan forsøgsvis doseres med 1 kapsel ved sengetid og en lav dosis acetylsalicylsyre om morgenen. Da hovedpinen normalt forsvinder ved regelmæssig dosering, rådes du kraftigt til at vende tilbage til din normale dosering inden for en uge. 

 

Brug til børn 

Det frarådes at anvende Dipyridamol 2care4 til børn. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Dipyridamol 2care4 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dipyridamol 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Du kan få symptomer på overdosering, såsom varmefornemmelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine, hvis du har taget for mange Dipyridamol 2care4. Du kan også få hurtig puls, hurtigt åndedræt, lavt blodtryk, hjertekramper, bevidstløshed, mavebesvær, svækket vejrtrækning med blåfarvning af læber og negle, forlænget blødningstid og gulfarvning af huden. 

Hvis du har glemt at tage Dipyridamol 2care4 

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Dipyridamol 2care4 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De mest almindelige bivirkninger er kvalme og hovedpine. I de fleste tilfælde forsvinder disse bivirkninger ved fortsat brug. 

Alvorlige bivirkninger: 

Følgende bivirkninger er alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. Kontakt lægen eller nærmeste skadestue så hurtigt som muligt. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Angina pectoris (smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Hurtig puls.
 • Et blodproblem, der hedder ”trombocytopeni”, og som kan forårsage blå mærker og langvarig blødning fra sår.
 • Øget blødning under eller efter operation.
 • Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med strammen for brystet og åndenød, hududslæt og kløe, hævelse af tunge, læber og ansigt.
 • Galdesten med pludselige og hurtigt tiltagende smerter i midten af maven eller under højre brystben.
 • Bronkospasme (vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald).

Ikke alvorlige bivirkninger: 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Kvalme, hovedpine, svimmelhed, diarré.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Opkastning.
 • Muskelsmerter.
 • Udslæt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Svimmelhed eller besvimelse på grund af lavt blodtryk.
 • Hedeture.
 • Nældefeber (urtikaria).

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

 

Åbn ikke beholderen, før du skal starte med at tage kapslerne. Hvis der er nogen kapsler tilbage efter 6 uger, skal de ikke bruges. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 

Tag ikke Dipyridamol 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dipyridamol indeholder: 

 • Aktivt stof: 200 mg dipyridamol.
 • Øvrige indholdsstoffer: 96 % vinsyre-pellets (2 % saccharose og 2 % povidon K-30s); hypromellose E15; talcum; aakaciegummi, spraytørret; triacetin; povidon (PVP K30); simeticon-emulsion indeholdende: simeticon, macrogolcetostearylether, natriumbenzoat, renset vand; methacrylsyre-ethylacrylat copolymer; hypromellosephthalat P55.

  Kapselskal:
  gelatine; titandioxid (E 171); rød og gul jernoxid (E 172)

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

Hårde orange gelatinekapsler med rød hætte. Dimension: 7,66 x 23,1 mm. 

 

Kapslerne indeholder små gule pellets med langsom udløsning. 

 

Pakningsstørrelser 

Tabletbeholder indeholdende 2 stk. tørremiddel.  

Pakningsstørrelse: 60 hårde depotkapsler. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller: 

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Dipyridamol 2care4 svarer til Dipyridamol Alternova. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...