Zovir®

creme 50 mg/g

GlaxoSmithKline Pharma

Om indlægssedlen

Zovir® 5 % creme  

Aciclovir  


Der findes to pakningsstørrelser af Zovir® 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider.

Første indlægsseddel er på Zovir® 5 % creme 10 g (receptpligtig) og anden indlægsseddel er på Zovir® 5 % creme 2 g (ikke receptpligtig) 


11. november 2016 

Indledning: Zovir® 5 % creme (receptpligtig)

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Zovir® 5 % creme  

Aciclovir  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir
 3. Sådan skal du bruge Zovir
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovir virker ved at hæmme formering af herpesvirus og anvendes til behandling af herpes infektioner i huden både ved første udbrud og tilbagevendende udbrud.  

 

Zovir anvendes til behandling af forkølelsessår på mund, læber og i ansigtet (herpes labialis) samt ved herpes på kønsorganerne (herpes genitialis).  

 

Lægen kan have givet dig Zovir for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Brug ikke Zovir 

 • hvis du er allergisk over for aciclovir, valaciclovir, propylenglycol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovir (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Zovir. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Zovir 

 • hvis du har herpes på kønsorganerne. På grund af risiko for smittefare skal du undgå seksuel kontakt, så længe der er synlige læsioner
 • hvis du har et stærkt nedsat immunforsvar. Kontakt lægen om behandling af enhver infektion.

 

Undgå at få cremen i øjne, mund eller i skeden. Cremen kan give irritation ved kontakt med slimhinder. Skyl rigeligt med vand, hvis det sker. Cremen er dog ikke skadelig, hvis du får lidt i munden og synker den.  

 

Kontakt lægen, hvis såret er eller bliver alvorligt.  

Brug af anden medicin sammen med Zovir 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Zovir.  

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovir efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.  

 

Amning  

Du kan bruge Zovir, selvom du ammer. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Zovir påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Zovir creme indeholder cetostearylalkohol og propylenglycol 

Zovir indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og propylenglycol, som kan give irritation af huden. 

3. Sådan skal du bruge Zovir

Brug altid Zovir nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

Den anbefalede dosis er: 

Cremen påføres 5 gange daglig i mindst 4 dage ved behandling på mund, læber og i ansigt og mindst 5 dage ved behandling af herpes på kønsorganerne.  

 

Behandling bør ikke overstige 10 dage. Behandlingen skal påbegyndes så hurtigt som muligt efter de første tegn på udbrud (kløe, prikkende eller sviende fornemmelse). Tidlig behandling kan stoppe udviklingen af forkølelsessåret. 

 

Vask hænderne før og efter påsmøring af cremen, for at undgå forværring eller spredning af infektionen. For at forhindre smittespredning, skal du undgå at berøre det angrebne område unødigt og undgå intim kontakt.  

Hvis du har brugt for meget Zovir 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Zovir, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.  

Hvis du har glemt at bruge Zovir 

Smør straks creme på og fortsæt behandlingen som hidtil.  

Hvis du holder op med at tage Zovir 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Alvorlige bivirkninger 

Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Andre bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):  

 • Mild udtørring og afskalning af huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):  

 • Forbigående svie eller brændende fornemmelse
 • Kløe.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):  

 • Rødmen af huden
 • Kontakteksem
 • Nældefeber.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Opbevar ikke Zovir koldt.  

 

Brug ikke Zovir efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovir creme 5 % indeholder: 

Aktivt stof: aciclovir.  

Øvrige indholdsstoffer: propylenglycol, hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, dimeticon, macrogolstearat, glycerolmonostearat, poloxamer, natriumlaurilsulfat og renset vand.  

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende Hvid creme.  

 

Pakningsstørrelse  

Tube 10 g. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 

GlaxoSmithKline Pharma A/S  

Nykær 68  

2605 Brøndby  

Telefon: 36 35 91 00  

E-mail: dk-info@gsk.com  

Fremstiller: 

Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Storbritannien. 

Indledning: Zovir® 5 %, creme, 2g (håndkøb)

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig..  

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 10 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir
 3. Sådan skal du bruge Zovir
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovir er et middel mod forkølelsessår (herpes), der virker ved at hæmme herpesvirus.  

 

Du kan bruge Zovir til forkølelsessår på mund og læber samt i ansigtet.  

 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Zovir for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir

Brug ikke Zovir: 

Hvis du er allergisk over for det aktive stof aciclovir, det beslægtede stof valaciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovir (angivet i punkt 6).  

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Zovir. Du må ikke bruge Zovir creme på slimhinder (f.eks. i munden eller øjnene). Du bør især undgå at få det i øjnene. Cremen kan give irritation ved kontakt med slimhinder. 

 

Skyl rigeligt med vand, hvis det sker. Cremen er uskadelig, hvis du får lidt af den i munden og synker den.  

 

Hvis du har en kronisk sygdom, der gør dig lettere modtagelig for betændelser, er det ikke sikkert at behandling med Zovir creme er nok. Tal med din læge.  

Brug af anden medicin sammen med Zovir 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Du kan bruge Zovir sammen med anden medicin.  

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Zovir.  

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovir efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.  

 

Amning 

Du kan bruge Zovir, selvom du ammer. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Zovir creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zovir 

Zovir indeholder cetostearylalkohol, som kan give udslæt (f.eks. kontakteksem) og propylenglycol, som kan give irritation af huden. 

3. Sådan skal du bruge Zovir

Brug altid zovir nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.  

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne og børn over 2 år: 

Brug cremen 5 gange daglig med ca. 4 timers mellemrum i mindst 4 dage. Behandlingen kan fortsættes i op til 10 dage, hvis heling af såret ikke er sket efter 4 dage. Hvis såret ikke er helet efter 10 dage, kontaktes lægen.  

 

Begynd behandlingen så hurtigt som muligt efter de første tegn på udbrud (kløe, prikkende eller sviende fornemmelse). Tidlig behandling kan stoppe udviklingen af forkølelsessåret. Hav altid Zovir creme med, så du kan begynde behandlingen af det næste udbrud så hurtigt som muligt.  

 

Ved dosering med pumpen:  

Hold fingerspidsen helt ind mod pumpens åbning for ikke at få for meget creme ud. Første gang kan det være nødvendigt at ryste pumpen og trykke flere gange på pumpen, før cremen kommer ud.  

 

Vask hænder før og efter påsmøring af cremen for at undgå forværring eller spredning af infektionen. For at forhindre smittespredning til andre dele af kroppen eller i øjnene skal du undgå at berøre såret unødvendigt eller lade andre gøre det.  

 

Børn under 2 år : Du må kun bruge Zovir efter aftale med en læge.  

Hvis du har brugt for meget Zovir 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Zovir, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.  

 

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Zovir.  

Hvis du har glemt at bruge Zovir 

Smør straks creme på såret og fortsæt behandlingen som hidtil.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Zovir kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Akut overfølsomhedsreaktion (hævelse af tunge, læber og/eller ansigt) Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Mild udtørring af huden
 • Afskalning af huden

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem l og 10 ud af 1000 behandlede):  

 • Forbigående svie eller brændende fornemmelse
 • Kløe

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem l og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Rødme i huden
 • Kontakteksem
 • Nældefeber

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Opbevar ikke Zovir doseringspumpe ved temperaturer over 25 °C.  

 

Opbevar ikke Zovir tube eller doseringspumpe i køleskab.  

 

Brug ikke Zovir efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovir creme indeholder: 

 • Aktivt stof: Aciclovir.
 • Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, dimeticon, poloxamer, natriumlaurylsulfat, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

Hvid creme.  

 

Pakningsstørrelser 

Tube: 2 g. Doseringspumpe: 2 g  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

GlaxoSmithKline Pharma A/S  

Nykær 68  

2605 Brøndby  

 

Telefon: 36 35 91 00  

E-mail: dk-info@gsk.com  

Fremstiller 

Glaxo Operations, Barnard Castle, England. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2016. (receptpligtig) 

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2016. (håndkøb) 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...