Zovir®

øjensalve 3 %

GlaxoSmithKline Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zovir® 3 % øjensalve  

Aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir
 3. Sådan skal du bruge Zovir
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovir øjensalve virker ved at hæmme formering af herpesvirus og anvendes til behandling af herpes i øjet.

Lægen kan have givet dig Zovir for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Zovir

 • Hvis du er allergisk over for aciclovir, valaciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovir (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Zovir.
 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Zovir 

 • Øjensalven kan give forbigående mild svie umiddelbart efter påsmøring.
 • Du må ikke bruge kontaktlinser, mens du er i behandling med Zovir øjensalve.

Brug af anden medicin sammen med Zovir

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem brug af Zovir og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovir efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

 

Amning  

Du kan bruge Zovir, selvom du ammer. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovir kan give sløret syn lige efter brug. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, til dit syn er klart igen. 

3. Sådan skal du bruge Zovir

Brug altid Zovir nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Læg cirka 1 cm øjensalve i nederste øjenlågsrand 5 gange daglig.  

Fortsæt i mindst 3 dage efter symptomerne er ophørt. 

Zovir® GlaxoSmithKline Pharma A/S, øjensalve 3 % 

Hvis du har brugt for meget Zovir

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Zovir, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Zovir

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Zovir

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Zovir.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Irritation i øjet, pga. overfladisk påvirkning af hornhinden.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):  

 • Mild irritation af øjet
 • Svien
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):  

 • Betændelse i øjenlågsrande (bygkorn).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Opbevar ikke Zovir ved temperaturer over 25 °C.  

 

Brug ikke Zovir mere end 4 uger efter åbning. 

 

Brug ikke Zovir efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørelser og yderligere oplysninger

Zovir 3 % øjensalve indeholder: 

Aktivt stof: Aciclovir.  

 

Øvrige indholdsstoffer: Hvid vaselin.  

 

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende  

Zovir øjensalve er en blød, ensartet, halvgennemsigtig, hvid til let gullig salve. 

 

Pakningsstørrelse  

Tube med 4,5 g øjensalve. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 

GlaxoSmithKline Pharma A/S  

Nykær 68 

2605 Brøndby 

Telefon: 36 35 91 00 

E-mail: dk-info@gsk.com 

Fremstiller

Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Storbritannien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...