Fucidin-Hydrocortison

creme 10+20 mg/g

Leo

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fucidin®-Hydrocortison 20 mg/g + 10 mg/g Creme  

Fusidinsyre og hydrokortisonacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucidin®-Hydrocortison til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin®-Hydrocortison
 3. Sådan skal du bruge Fucidin®- Hydrocortison
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucidin®-Hydrocortison creme kombinerer fusidinsyrens (antibiotikum) bakteriedræbende virkning med hydrokortisonacetats (binyrebarkhormon) betændelseshæmmende (antiinflammatoriske) virkning.

Det er en medicin til behandling af hud med inficeret atopisk eksem (hudsygdom, med inflammation (vævsreaktion du får i forbindelse med hudsygdommen), rødme, væske, sår og kløe).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin®-Hydrocortison

Brug ikke Fucidin®-Hydrocortison 

 • hvis du er overfølsom over for fusidinsyre, sodium fusidate, hydrokortisonacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin®-Hydrocortison (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en hudinfektion, som hovedsagelig er forårsaget af bakterier, svampe eller virus (fx herpes eller varicella).
 • hvis du har tuberkulose
 • hvis du har eksem rundt om munden
 • hvis du har rosacea (svær rødmen af ansigtshuden)

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucidin®-Hydrocortison. 

 • Fucidin®-Hydrocortison skal påsmøres med forsigtighed, hvis du skal bruge den nær øjnene. Fucidin®-Hydrocortison creme må ikke komme i øjnene.
 • Du må ikke bruge Fucidin®-Hydrocortison i mere end 2 uger. Længere tids behandling kan medføre risiko for øgning af bivirkninger og udvikling af resistens, fx kan din hud blive tynd.
 • Fucidin®-Hydrocortison kan skjule mulige symptomer på infektion
 • Fucidin®-Hydrocortison kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og aktivere latent infektion

Børn og unge

Fucidin®-Hydrocortison skal bruges med forsigtighed hos børn. 

Brug af anden medicin sammen med Fucidin®-Hydrocortison

Fortæl det altid til lægen eller apoteketspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteketspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Hvis du er gravid eller ammer bør behandlingen vurderes og bestemmes af en læge.
 

Fucidin®-Hydrocortison skal bruges med forsigtighed ved graviditet.
 

Fucidin®-Hydrocortison creme kan bruges under amning, men det anbefales at undgå brug på brysterne. 

Trafik- og arbejdsikkerhed

Behandling med Fucidin®-Hydrocortison har ingen virkning på evnen til at køre og betjene maskiner. 

Fucidin®-Hydrocortison indeholder butylhydroxyanisol (E320), cetylalkohol og kaliumsorbat (E202)

Disse stoffer kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). Butylhydroxyanisol kan også irritere øjne og slimhinder
(fx næseslimhinder og læber). 

3. Sådan skal du bruge Fucidin®-Hydrocortison

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis for børn, unge og voksne: 

Påsmør cremen forsigtigt i et tyndt lag på det syge område 3 gange daglig. 

Du må ikke bruge Fucidin®-Hydrocortison i mere end 2 uger. 

 

Vask omhyggeligt hænderne efter påsmøring af cremen, medmindre det er dine hænder, der behandles. 

Fucidin-Hydrocortison LEO Pharma A/S, creme 10+20 mg/g 

Hvis du har brugt for meget Fucidin®- Hydrocortison 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af 

Fucidin®-Hydrocortison, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Hvis du holder op med at bruge Fucidin®-Hydrocortison 

Hvis du har glemt at bruge dette lægemiddel, skal du påsmøre det så hurtigt som muligt. Påsmør derefter lægemidlet til den normale tid.  

 

Spørg lægen eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brugen af dette produkt. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Almindelige bivirkninger (hos 1-10 ud af 100)  

 • reaktion på påføringsstedet (fx hudirritation, svien eller kløen)

 

Ikke almindelige bivirkninger (hos 1-10 ud af 1000)  

 • overfølsomhed
 • kontakteksem
 • forværring af eksem
 • udslæt

 

Andre bivirkninger forårsaget af længerevarende behandling af milde kortikosteroider såsom hydrocortison omfatter:  

 • tynd hud (hudatrofi)
 • eksem
 • striber på huden kan forekomme
 • udvidelse af de små blodkar i huden
 • vedvarende rødme (rosacea)
 • rødmen i huden (erytem)
 • depigmentering
 • uønsket hårvækst (hypertrichosis)
 • overdreven svedtendens (hyperhidrosis)
 • blåmærker
 • systemiske bivirkninger af milde kortikosteroider, som hydrokortison, omfatter binyrebarksuppression specielt ved langvarig topikal administration.
 • komplikationer, hvis administreret for tæt på øjet (fx forhøjet intraokulært tryk og glaukom).

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1,  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (Exp).  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

Kan anvendes 3 måneder efter anbrud.  

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.  

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin®-Hydrocortison indeholder 

 • Aktive stoffer: fusidinsyre og hydrokortisonacetat. Hvert gram creme indeholder 20 mg fusidinsyre og 10 mg hydrokortisonacetat.
 • Øvrige indholdsstoffer: butylhydroxyanisol (E320), cetylalkohol, glycerol (85 procent), paraffinolie, kaliumsorbat (E202), polysorbat 60, hvid blød paraffin, all-rac-α-tocopherol, saltsyre og renset vand.

Fucidin®-Hydrocortisons udseende og pakningsstørrelse 

Fucidin®-Hydrocortison er en hvid creme.  

Hver pakning indeholder en tube med 5, 15 eller 30 gram creme.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

LEO Pharma A/S  

Industriparken 55 

2750 Ballerup  

Danmark 

Fremstiller 

LEO Laboratories Limited, Cashel Road, Dublin 12 (Irland). 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Fucidin®-Hydrocortison: Danmark, Belgien, Finland, Island, Luxembourg, Norge og Sverige 

 

Fucidin® H: Grækenland, Italien, Tyskland, Tjekkiet, Estland, Irland, Letland, Lithauen, Malta, Slovakiet, Ungarn, England 

 

Fucidine® H: Portugal, Spanien  

 

Fucidin®+hydrocortisone: Holland 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...