Strattera

hårde kapsler 80 mg og 100 mg

Abacus

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Strattera® 80 mg og 100 mg kapsler, hårde
Atomoxetin

Strattera® er et registreret varemærke, der tilhører Eli Lilly and Company 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Strattera til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Crestor
 3. Sådan skal du bruge Crestor
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse

Strattera indeholder atomoxetin og bruges til behandling af ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Det bruges til 

 • børn på 6 år og ældre
 • unge
 • voksne

Det bruges kun som en del af den samlede behandling af sygdommen, som også kræver behandling, der ikke omfatter medicin, som f.eks. vejledning og adfærdsterapi.  

 

Det er ikke beregnet til behandling af ADHD hos børn under 6 år, da man ikke ved, om lægemidlet virker eller er sikkert at bruge hos disse. 

Hos voksne bruges Strattera til at behandle ADHD, når symptomerne er meget generende og påvirker arbejdet eller det sociale liv, og når der har været symptomer på sygdommen i barndommen. 

Virkning

Strattera øger mængden af noradrenalin i hjernen. Noradrenalin er et kemisk stof, der produceres naturligt, og som øger opmærksomheden og mindsker impulsiviteten og hyperaktiviteten hos patienter med ADHD. Dette lægemiddel er ordineret for at hjælpe med at kontrollere symptomerne på ADHD. Dette lægemiddel er ikke centralt stimulerende og er derfor ikke vanedannende. 

 

Når du er begyndt at tage dette lægemiddel, kan der gå nogle få uger, før du oplever en forbedring af symptomerne. 

Om ADHD

Børn og unge med ADHD kan have: 

 • Svært ved at sidde stille og
 • svært ved at koncentrere sig.


De kan ikke gøre for, at de ikke kan disse ting. Mange børn og unge kæmper med dette. Men med ADHD kan det skabe problemer i hverdagen. Børn og unge med ADHD kan have svært ved at lære og ved at læse lektier. De kan have svært ved at opføre sig pænt derhjemme, i skolen og andre steder. ADHD påvirker ikke barnets eller den unges intelligens. 


Voksne med ADHD kan have svært ved at gøre de samme ting, som børn har svært ved, og det kan betyde, at de har problemer med: 

 • Arbejde
 • Forhold
 • Lavt selvværd
 • Uddannelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strattera

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag IKKE Strattera hvis du:

 • er overfølsom (allergisk) over for atomoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Strattera (angivet i afsnit 6).
 • har taget et lægemiddel, som kaldes en monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer), f.eks. phenelzin, inden for de sidste to uger. En MAO-hæmmer bruges somme tider mod depression og andre psykiske lidelser. Hvis du tager Strattera sammen med en MAO- hæmmer, kan du få alvorlige bivirkninger, eller det kan være livstruende. Du skal også vente mindst 14 dage med at tage en MAO-hæmmer, efter at du er stoppet med at tage Strattera.
 • har øjensygdommen snævervinklet glaukom (”grøn stær”, der er forhøjet tryk i øjet).
 • har alvorlige hjerteproblemer, som kan påvirkes af en stigning i puls eller blodtryk, da dette kan være en virkning af Strattera.
 • har alvorlige problemer med blodkarrene i hjernen, som f.eks. slagtilfælde, svækkelse og udposning på et blodkar (aneurisme) eller hel eller delvis tillukning af blodkar.
 • har en tumor i binyrerne (fæokromocytom)


Du må ikke tage Strattera, hvis noget af det ovenstående gælder for dig. Tal med din læge eller med apotekspersonalet inden du tager Strattera, hvis der er noget du er usikker på, da Strattera kan forværre disse problemer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Strattera, hvis du har: 

 • Tanker om at begå selvmord eller om at forsøge at begå selvmord.
 • Problemer med dit hjerte (herunder hjertefejl) eller hjertebanken. Strattera kan øge din puls (hjertefrekevnsen). Pludselig død er forekommet hos patienter med hjertefejl.
 • Højt blodtryk. Strattera kan øge blodtrykket.
 • Lavt blodtryk. Strattera kan forårsage svimmelhed eller besvimelse hos mennesker med lavt blodtryk.
 • Problemer med pludselige ændringer i blodtryk eller hjertefrekvens.
 • Hjertekarsygdom eller tidligere har haft et slagtilfælde.
 • Leverproblemer. Du skal muligvis have en lavere dosis.
 • Psykotiske symptomer herunder hallucinationer (hører stemmer eller ser ting, som ikke findes), vrangforestillinger og mistænksomhed.
 • Mani (opstemt følelse eller overspændt, hvilket medfører unormal adfærd) og ophidselse.
 • Aggressive følelser.
 • Uvenlige og vrede (fjendtlige) følelser.
 • Haft epilepsi eller har haft krampeanfald af anden grund. Strattera kan øge hyppigheden af krampeanfald.
 • Et anderledes humør end du plejer (humørsvingninger) eller føler dig meget trist.
 • Gentagne og svært kontrollerbare trækninger hvor som helst i kroppen, eller du gentager lyde eller ord.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet inden du starter behandlingen, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Det er vigtigt fordi Strattera kan forværre disse problemer. Din læge vil kontrollere, hvordan medicinen påvirker dig. 

Undersøgelser, som din læge vil udføre, inden du begynder at tage Strattera

Disse undersøgelser udføres for at afgøre, om Strattera er den rette medicin til dig.
 

Din læge vil måle 

 • dit blodtryk og din puls (hjertefrekvens) før og under behandlingen med Strattera
 • din højde og vægt under behandlingen med Strattera, hvis du er et barn eller en teenager


Din læge vil tale med dig om: 

 • du bruger anden medicin
 • der er tilfælde af pludselig, uforklarlig død i familien
 • andre helbredsproblemer (såsom hjerteproblemer), som du eller din familie måtte have


Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger som muligt. Det vil hjælpe din læge til at afgøre, om Strattera er den rette medicin til dig. Din læge kan beslutte, at det er nødvendigt med flere undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin. 

Børn under 6 år

Strattera bør ikke anvendes til børn under 6 år, da sikkerhed og effekt ikke er undersøgt for denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Strattera

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det er din læge, som beslutter, om dumå tage Strattera sammen med andre former for medicin, og i visse tilfælde kan det være nødvendigt for din læge at justere din dosis eller øge din dosis meget langsomt.
 

Strattera må ikke bruges sammen med medicin, som kaldes MAO-hæmmere (monoaminoxidase-hæmmere), som bruges mod depression. Se afsnit 2”Tag ikke Strattera”.
 

Hvis du tager anden medicin, kan Strattera påvirke, hvor godt disse virker eller forårsage bivirkninger. Tal med din læge eller apotekspersonalet inden du tager Strattera, hvis du tager nogen af følgende lægemidler: 

 • medicin, der øger blodtrykket eller som bruges til at behandle blodtrykket
 • medicin mod depression f.eks. imipramin, venlafaxin, mirtazapin, fluoxetin eller paroxetin
 • visse midler mod hoste og forkølelse, som indeholder lægemidler, der kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt, at du spørger apotekspersonalet til råds, når du køber denne type produkter
 • nogle former for medicin, der bruges til at behandle psykiske lidelser
 • medicin, der er kendt for at øge risikoen for krampeanfald
 • visse lægemidler, der medfører, at Strattera bliver i kroppen i længere tid end normalt (såsom quinidin og terbinafin)
 • salbutamol (mod astma) kan give dig en følelse af, at dit hjerte galoperer, når du tager det via munden eller som indsprøjtning. Men det vil ikke forværre din astma.


Nedenstående lægemidler kan medføre en øget risiko for en unormal hjerterytme, når de tages sammen med Strattera:  

 • medicin der bruges til at kontrollere hjerterytmen,
 • medicin som ændrer koncentrationen af salte i blodet,
 • medicin til forebyggelse og behandling af malaria,
 • visse typer antibiotika (såsom erythromycin og moxifloxacin)


Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl om noget af den medicin du tager, indgår i listen ovenfor.  

Graviditet, amning og fertilitet

Det vides ikke, om Strattera kan påvirke det ufødte barn eller udskilles i modermælken. 

 • Strattera bør ikke bruges under graviditet, med mindre din læge har rådet dig til det.
 • Du skal enten undgå at tage Strattera, hvis du ammer eller stoppe med at amme.


Hvis du: 

 • er gravid eller ammer,
 • har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,
 • planlægger at amme dit barn skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Strattera.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig træt, søvnig eller svimmel efter du har taget Strattera. Det skal du tage hensyn til, hvis du kører bil eller arbejder med tunge maskiner, indtil du ved, hvordan Strattera virker på dig. Hvis du føler dig træt, søvnig eller svimmel, skal du ikke køre bil eller arbejde med risikable maskiner. 

Vigtig information om kapslernes indhold

Strattera-kapsler er ikke beregnet til at blive åbnet, da kapslens indhold kan irritere øjet. Hvis indholdet af kapslerne kommer i kontakt med øjet, skal øjet straks skylles grundigt med vand. Kontakt også din læge eller skadestuen. Hænder og anden hud, som kan være kommet i kontakt med indholdet af kapslerne, skal også vaskes så hurtigt som muligt. 

3. Sådan skal du tage Strattera

 • Tag altid Strattera nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Du skal som regel tage Strattera en eller to gange dagligt (morgen og sen eftermiddag eller tidlig aften).
 • Hvis du føler dig søvnig eller utilpas, når du tager medicinen en gang dagligt, kan din læge kan ændre det til, at du skal tage medicinen to gange om dagen.
 • Kapslerne skal synkes hele, og du kan tage dem enten sammen med eller uden mad.
 • Kapslerne må ikke åbnes, og indholdet af kapslerne må ikke fjernes og indtages på anden vis.
 • Tag medicinen på samme tidspunkt hver dag. Det gør det lettere at huske at tage den.

Så meget skal du tage

Hvis du er et barn eller ung (6 år eller ældre): 

Din læge vil fortælle dig, hvor meget Strattera du skal tage og vil beregne dosis efter din vægt. Din læge vil sædvanligvis starte dig op på en lavere dosis og så øge til den mængde af Strattera, som du behøver i forhold til din vægt: 

 • Legemsvægt op til 70 kg: Total daglig start-dosis på ca. 0,5 mg pr. kg legemsvægt i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbe- falede vedligeholdelsesdosis på ca. 1,2 mg pr. kg legemsvægt dagligt.
 • Legemsvægt over 70 kg: Total daglig start-dosis på 40 mg i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 80 mg dagligt. Den højeste daglige dosis, som din læge vil udskrive, er 100 mg.


Voksne
 

 • Behandlingen bør startes med en total daglig dosis på 40 mg i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede

vedligeholdelsesdosis på 80 mg - 100 mg dagligt. Den højeste daglige dosis, som din læge vil udskrive, er 100 mg  


Nedsat nyre- og leverfunktion
 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Patienter med ringe omdannelse af enzymet CYP2D6 skal muligvis have en lavere startdosis. Tal med lægen. 

Hvis du har taget for meget Strattera

Kontakt øjeblikkeligt lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere af Strattera, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Fortæl, hvor mange kapsler du har taget. De mest almindelige symptomer rapporteret i forbindelse med overdosering er symptomer fra mave-tarmkanalen, søvnighed, svimmelhed, rysten og unormal opførsel. 

Hvis du har glemt at tage Strattera

Hvis du har glemt en dosis, skal du tage den hurtigst muligt, men du må ikke tage mere end den totale daglige dosis inden for 24 timer. Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Strattera

Der er normalt ikke bivirkninger, når du stopper behandlingen med Strattera, men dine symptomer på ADHD kan komme igen. Du bør ikke stoppe behandlingen uden at have talt med din læge om det. 

Din læge vil gøre følgende, mens du er i behandling 

Din læge vil foretage visse undersøgelser 

 • før du starter - for at sikre, at Strattera er sikkert og gavnligt for dig
 • efter du er startet - de vil blive udført mindst hver 6. måned, men måske oftere.


De vil også blive udført når din dosis ændres. Undersøgelserne omfatter: 

 • måling af højde og vægt for børn og unge
 • måling af blodtryk og puls
 • kontrol af, om du har problemer eller om bivirkninger er blevet værre under behandlingen med Strattera.

Langtidsbehandling

Strattera skal ikke nødvendigvis tages hele livet. Hvis du tager Strattera i mere end et år, vil din læge vurdere din behandling, for at se, om du stadig har brug for medicinen.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selv om nogle mennesker får bivirkninger synes de fleste, at Strattera hjælper dem. Din læge vil fortælle dig om disse bivirkninger. 

 

Bivirkninger som er set hos børn og unge  

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brystsmerter. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Ikke almindelige bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Selvmordstanker eller selvmordsforsøg. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Psykoser & hallucinationer. Kontakt lægen.
 • Krampe anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Sjældne bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000): 

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Akut leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Nedsat appetit.
 • Hovedpine
 • Døsighed.
 • Mavesmerter.
 • Opkastning.
 • Kvalme.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Forhøjet hjertefrekvens. Tal med lægen.


Almindelige bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Appetitmangel.
 • Irritabilitet.
 • Humørsvingninger.
 • Søvnløshed.
 • Rastløs uro.
 • Angst.
 • Depression og nedsat stemningsleje. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Tics.
 • Svimmelhed.
 • Store pupiller.
 • Forstoppelse.
 • Sure opstød / halsbrand.
 • Eksem eller irritation af huden.
 • Kløe.
 • Udslæt.
 • Træthed.
 • Søvnlignende sløvhedstilstand.
 • Vægttab.


Ikke almindelige bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Truende, evt. voldelig adfærd, fjendtlighed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Følelsesdepression. Tal med lægen.
 • Besvimelsesanfald.
 • Rysten.
 • Migræne.
 • Sløret syn.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være alvorligt (måske livsfarlig). Tal med lægen.
 • Forhøjet antal af leverenzymer.
 • Kraftig sveden.
 • Allergiske reaktioner.
 • Kraftesløshed og svaghed.


Sjældne bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.
 • Leverskade. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forsinket vandladning.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Smerter i kønsdelene hos mænd.


Bivirkninger som er set hos voksne  

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brystsmerter. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Ikke almindelige bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Selvmordstanker eller selvmordsforsøg. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue.


Sjældne bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000): 

 • Psykoser & hallucinationer. Kontakt lægen.
 • Krampe anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Nedsat appetit.
 • Søvnløshed.
 • Hovedpine.
 • Mundtørhed.
 • Kvalme.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Forhøjet hjertefrekvens.


Almindelige bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Rastløs uro.
 • Nedsat sexlyst.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Depression og nedsat stemningsleje. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Angst.
 • Svimmelhed.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Døsighed og sløvhed.
 • Rysten.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Rødmen.
 • Hedeture.
 • Mavesmerter.
 • Forstoppelse
 • Sure opstød / halsbrand.
 • Luftafgang fra tarmen.
 • Opkastning.
 • Eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Øget svedproduktion.
 • Udslæt.
 • Vandladningsbesvær.
 • Hyppig vandladning.
 • Forsinkelse i vandladning / Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Menstruationssmerter.
 • Unormal sædafgang.
 • Problemer med at opnå eller vedligeholde en rejsning.
 • Betændelse i prostata.
 • Smerter i kønsdelene hos mænd.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Træthed.
 • Søvnlignende sløvhedstilstand.
 • Kulderystelser.
 • Nervøs følelse.
 • Irritabilitet.
 • Tørst.
 • Vægttab.


Ikke almindelige bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Truende, evt. voldelig adfærd, fjendtlighed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Følelses- og humørsvingninger.
 • Rastløshed.
 • Tics.
 • Besvimelsesanfald. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Migræne.
 • Sløret syn.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Kuldefornemmelse.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være alvorligt (måske livsfarlig). Tal med lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kløe.
 • Nældefeber.
 • Muskelkramper.
 • Akut vandladningstrang.
 • Manglende sædafgang.
 • Uregelmæssig menstruation.
 • Unormal orgasme.
 • Kulderystelser


Sjældne bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.
 • Leverskade. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.


Påvirkning af væksten 
Nogle børn oplever en nedsat vækst (vægt og højde) når de starter med at tage Strattera. Men ved langtidsbehandling opnår børn alligevel en aldersvarende vægt og højde. Din læge vil holde øje med dit barns højde og vægt over tid. Hvis dit barn ikke vokser eller tager på i vægt som forventet, kan din læge vælge at nedsætte dit barns dosis eller midlertidigt stoppe behandlingen med Strattera. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Strattera utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Strattera efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strattera indeholder: 

 • Aktivt stof: Atomoxetinhydrochlorid svarende til 80 mg og 100 mg atomoxetin.
 • Øvrige indholdsstoffer : pregelatineret majsstivelse, dimeticon
 • Kapselskallen indeholder: natriumlaurilsulfat og gelatine samt farvestofferne: gul jernoxid E172, titandioxid E171, rød jernoxid E172
 • Edible Black Ink (shellac og sort jernoxid E172)

Udseende og pakningsstørrelser 

80 mg hårde kapsler (brun/hvid, mærket Lilly 3250/80 mg)
100 mg hårde kapsler (brun, mærket Lilly 3251/100 mg)  

 

Strattera kapsler findes i pakningsstørrelser på 7, 14, 28 eller 56 kapsler, men ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsførignstilladelsen: 

Abacus Medicine A/S  

Vesterbrogade 149 

1620 København V 

Tel: +45 70 22 02 12 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V.  

Herculesstraat 25 

1812 PD Alkmaar  

Holland 

Tel +31 6 50 57 41 87 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Oplysninger til børn og unge

Disse oplysninger vil hjælpe dig med at lære de vigtigste ting om din medicin, der hedder Strattera. Hvis du ikke kan lide at læse, kan du få din mor, far eller en anden voksen, som du kender godt (nogle gange kaldes de ”værger”) til at læse den højt for dig og svare på dine spørgsmål. Det kan være en hjælp at læse teksten i små bidder ad gangen.  

Hvorfor får jeg denne medicin? 

Medicinen kan hjælpe børn og unge med ”ADHD”. 

 • ADHD kan gøre, at du:
  • løber for meget rundt
  • har svært ved at høre efter
  • handler hurtigt uden at tænke over, hvad der sker bagefter (impulsiv)
 • Det påvirker din evne til at lære, til at få venner og det påvirker, hvordan du opfatter dig selv. Det er ikke noget du kan gøre for.

Mens du tager medicinen

 • Udover at tage medicinen vil du også få hjælp til at håndtere din ADHD, f.eks. ved at tale med specialister i ADHD.
 • Medicinen kan hjælpe dig. Men den kurerer ikke ADHD.
 • Du skal til kontrol-besøg hos din læge flere gange om året. Det er for at være sikker på, at medicinen virker, og at du vokser og udvikler dig, som du skal.
 • Piger skal straks fortælle lægen, hvis de tror, at de er gravide. Vi ved ikke, hvordan medicinen påvirker det ufødte barn. Hvis du dyrker sex, skal du tale med din læge om prævention.

Nogle mennesker må ikke tage denne medicin 

Du må ikke tage denne medicin, hvis du: 

 • har taget medicin, der kaldes monoaminoxidase-hæmmere (MAOI) f.eks. phenelzin, indenfor de sidste to uger.
 • har en øjensygdom, som hedder snævervinklet glaukom (”grøn stær”, forhøjet tryk i øjet)
 • har alvorlige problemer med hjertet
 • har alvorlige problemer med blodkarrene i din hjerne
 • har en tumor i binyrerne

Nogle mennesker skal tale med lægen, inden de begynder at tage denne medicin 

Du skal tale med din læge, hvis du:  

 • er gravid eller ammer
 • tager anden medicin. Din læge har brug for at vide, hvilken medicin du tager
 • har tanker om at gøre skade på dig selv eller andre
 • har problemer med, at dit hjerte slår for hurtigt eller springer slag over, når du ikke er i bevægelse
 • hører stemmer eller ser ting, som andre ikke hører og ser
 • har problemer med, at du hurtigt bliver vred

Hvordan skal jeg tage min medicin (kapsler)? 

 • Synk din medicin med vand. Du kan tage medicinen enten med eller uden mad
 • Kapslerne må ikke åbnes. Hvis kapslen går i stykker, og du får indholdet på huden eller i øjnene, skal du hente hjælp hos en voksen
 • Din læge vil fortælle dig, hvor mange gange om dagen du skal tage din medicin
 • Det er lettere at huske at tage medicinen, hvis du tager den på samme tid hver dag
 • Du må ikke stoppe med at tage medicinen uden at have talt med din læge først

Mulige bivirkninger 

Bivirkninger er uønskede ting, som kan ske, når du tager medicin. Hvis du oplever noget af det, som står herunder, skal du med det samme fortælle det til en voksen, som du kender godt. Den voksne kan så tale med din læge. De vigtigste ting, som du kan komme ud for, er: 

 • Dit hjerte banker hurtigere end normalt
 • Du får tanker om selvmord eller lyst til at begå selvmord
 • Du føler dig aggressiv
 • Du føler dig meget ked af det eller dit humør er anderledes end normalt (humør-svingninger)
 • Tegn på en allergisk reaktion (overfølsomhed), som f.eks. udslæt, kløe eller nældefeber, hævelser i ansigtet, læberne, tungen eller andre steder på kroppen, stakåndethed, hvæsende vejrtrækning eller svært ved at trække vejret
 • Kramper
 • Du ser, føler eller hører ting, som andre ikke gør
 • Leverskade: Ondt i maven og maven er øm, når du trykker på den i højre side lige under ribbenene.


Da medicinen kan gøre dig træt, er det vigtigt, at du ikke dyrker udendørssport som f.eks. ridning, cykling, svømning eller klatrer i træer. Du kan komme til  

skade eller kan skade andre.  

 

Hvis du på nogen måde føler dig utilpas, når du tager din medicin, skal du straks fortælle det til en voksen, som du kender godt. 

Andre ting, du skal huske på

 • Sørg for at gemme din medicin på et sikkert sted, så ingen andre kan tage det. Især yngre søskende.
 • Medicinen er kun til dig, så lad ikke andre tage den. Den hjælper måske dig, men kan være til skade for andre.
 • Hvis du glemmer at tage din medicin, skal du ikke tage to kapsler næste gang. Bare tag en kapsel næste gang, som du plejer.
 • Hvis du kommer til at tage for meget medicin, skal du med det samme fortælle det til din mor, far eller en anden voksen.
 • Det er vigtigt, at du ikke tager for meget medicin, da du kan blive syg.
 • Du må ikke stoppe med at tage medicinen, før din læge har sagt, at det er ok.

Hvem skal jeg spørge, hvis der er noget, jeg ikke forstår? 

Din mor, far, en anden voksen du kender godt, din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet vil kunne hjælpe dig. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...