Aminoplasmal Elektrolyt

infusionsvæske, opløsning

B. Braun

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aminoplasmal, infusionsvæske, opløsning 

Aminosyrer 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aminoplasmal
 3. Sådan skal du tage Aminoplasmal
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Aminoplasmal er en opløsning, der gives gennem en lille slange med en kanyle, der sidder i blodåren (intravenøs infusion). 

Opløsningen indeholder aminosyrer, der er nødvendige for kroppens vækst eller for at blive rask igen. 

Du vil få denne opløsning, hvis du ikke er i stand til at spise mad på normal vis. Når du får denne opløsning, vil du også få andre opløsninger såsom glucoseopløsninger eller fedtemulsioner. Opløsningen kan gives til voksne, unge og børn over 2 år. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aminoplasmal

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Aminoplasmal

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aminoplasmal (angivet i punkt 6)
 • hvis du lider af en medfødt forstyrrelse i kroppens omsætning af proteiner og aminosyrer
 • hvis du har alvorlige (dvs. livstruende) problemer med kredsløbet (shock)
 • hvis du har utilstrækkelig ilttilførsel
 • hvis syreholdige stoffer ophober sig i blodet (acidose)
 • hvis du har en alvorlig leversygdom
 • hvis du har nyresvigt, der ikke i tilstrækkelig grad kan behandles med dialyse.

 

Denne opløsning må ikke gives til nyfødte spædbørn eller børn under 2 år, da opløsningens sammensætning ikke opfylder ernæringsbehovet tilstrækkeligt hos denne aldersgruppe.
 

Du må ikke få infusionen, hvis du har: 

 • dårligt reguleret hjertesvigt med tydeligt nedsat blodcirkulation
 • ophobning af væske i lungerne (lungeødem)
 • for meget væske i kroppen, hævede arme og ben (overhydrering).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Aminoplasmal: 

 • hvis du lider af nedsat omsætning af proteiner og aminosyrer, som skyldes andre tilstande end dem, der er angivet ovenfor (se punkt ”Tag ikke ...”)
 • hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion
 • hvis du har nedsat hjertefunktion
 • hvis du har unormal høj serumkoncentration (høj serum-osmolaritet).

 

Hvis du samtidig er i underskud af væske og salt, vil du få tilført tilstrækkelige mængder af disse for at korrigere for ubalancen. Hvis du er i underskud af kalium og natrium, vil du ligeledes få tilstrækkelige mængder af disse. 

 

Før og mens du får denne opløsning, vil lægen kontrollere din væskekoncentration, elektrolytter, blodglucose, serumproteiner, syre-base-balance samt din lever- og nyrefunktion. 

Sædvanligvis vil du få Aminoplasmal som del af en intravenøs (gennem en vene) ernæring, som også omfatter tilskud af energi (kulhydratopløsninger, fedtemulsioner), vitaminer, elektrolytter og sporstoffer. 

 

Infusionsstedet vil blive tilset dagligt for tegn på inflammation eller infektion. 

Brug af anden medicin sammen med Aminoplasmal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Aminoplasmal. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aminoplasmal gives normalt kun til sengeliggende patienter i kontrollerede omgivelser (nødbehandling, akutbehandling på et sygehus eller et dagbehandlingssted). Dette udelukker kørsel og anvendelse af maskiner. 

3. Sådan skal du tage Aminoplasmal

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

Dosering 

Voksne og unge fra 14 til 17 år  

Din læge vil fastsætte hvilken mængde opløsning, du har behov for hver dag.  

Sædvanligvis er det 10 ml - 20 ml pr. kg. legemsvægt pr. dag. Opløsningen vil løbe med en hastighed på højst 1 ml pr. kg. legemsvægt pr. time.  

 

Børn fra 2 til 13 år  

Hos børn vil lægen omhyggeligt justere dosis i henhold til det enkelte barns alder, ernæringstilstand og aktuelle sygdom.  

Den mængde, der skal gives til børn er cirka:  

2 - 4 år: 15 ml pr. kg. legemsvægt pr. dag  

5 - 13 år: 10 ml pr. kg. legemsvægt pr. dag  

 

Opløsningen vil løbe med en hastighed på højst 1 ml pr. kg. legemsvægt pr. time.  

Behandlingsvarighed 

Aminoplasmal kan anvendes, så længe der er behov for intravenøs ernæring.  

Indgivelsesmåde 

Aminoplasmal bliver givet til dig som infusion gennem en lille plastslange, der er placeret i en større, central vene.  

Hvis du har taget for meget Aminoplasmal 

Dette er ikke sandsynligt, fordi din læge fastsætter din daglige dosis. Hvis du får for meget af opløsningen eller hvis opløsningen løber for hurtigt, vil du miste en del af aminosyrerne gennem urinen, og du kan få kvalme eller kaste op, eller du kan få kulderystelser. Hvis dette sker, bliver infusionen midlertidigt stoppet og genoptages senere med en lavere hastighed.  

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Aminoplasmal end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

De bivirkninger, der kan ses, er ikke specielle for Aminoplasmal, men kan forekomme under enhver form for intravenøs ernæring, især i begyndelsen af behandlingen.  

De følgende bivirkninger kan være alvorlige. Hvis nogen af følgende bivirkninger forekommer, skal du omgående fortælle det til lægen, som vil stoppe med at give dig medicinen: 

Ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Allergiske reaktioner

Andre bivirkninger 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)  

 • Opkastning, kvalme
 • Hovedpine
 • Kulderystelser
 • Feber

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:  

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar flaskerne i den ydre karton for at beskytte mod lys. Må ikke nedfryses. 

 

Efter infusion må restopløsning ikke opbevares til senere anvendelse. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aminoplasmal indeholder: 

Aktive stoffer: aminosyrer.  

 

Dette lægemiddel indeholder: 

 

Pr. 1 ml 

Pr. 250 ml 

Pr. 500 ml 

Pr. 1000 ml 

Isoleucin 

5,0 mg 

1,25 g 

2,50 g 

5,00 g 

Leucin 

8,90 mg 

2,23 g 

4,45 g 

8,90 g 

Lysinacetat 

5,74 mg 

1,44 g 

2,87 g 

5,74 g 

(svarende til lysin) 

(4,07 mg) 

(1,02 g) 

(2,04 g) 

(4,07 g) 

Lysinmonohydrat 

3,12 mg 

0,78 g 

1,56 g 

3,12 g 

(svarende til lysin) 

(2,78 mg) 

(0,70 g) 

(1,39 g) 

(2,78 g) 

Methionin 

4,40 mg 

1,10 g 

2,20 g 

4,40 g 

Phenylalanin 

4,70 mg 

1,18 g 

2,35 g 

4,70 g 

Treonin 

4,20 mg 

1,05 g 

2,10 g 

4,20 g 

Tryptophan 

1,60 mg 

0,40 g 

0,80 g 

1,60 g 

Valin 

6,20 mg 

1,55 g 

3,10 g 

6,20 g 

Arginin 

11,50 mg 

2,88 g 

5,75 g 

11,50 g 

Histidin 

3,00 mg 

0,75 g 

1,50 g 

3,00 g 

Alanin 

10,50 mg 

2,63 g 

5,25 g 

10,50 g 

Glycin 

12,00 mg 

3,00 g 

6,00 g 

12,00 g 

Asparaginsyre 

5,60 mg 

1,40 g 

2,80 g 

5,60 g 

Glutaminsyre 

7,20 mg 

1,80 g 

3,60 g 

7,20 g 

Prolin 

5,50 mg 

1,38 g 

2,75 g 

5,50 g 

Serin 

2,30 mg 

0,58 g 

1,15 g 

2,30 g 

Tyrosin 

0,40 mg 

0,10 g 

0,20 g 

0,40 g 

 

De øvrige indholdsstoffer er acetylcystein, citronsyremonohydrat (til justering af pH) og vand til injektionsvæsker. 

 

Elektrolytkoncentration: 

Acetat 

28 mmol/l 

Citrat 

2,0 mmol/l 

Aminosyreindhold 

100 g/l 

Nitrogenindhold 

15,8 g/l 

Energi: 

1675 kJ/l ≙ 400 kcal 

Osmolalitet: 

864 mOsm/l 

Titreringsaciditet (til pH 7,4): cirka 

20 mmol/l 

pH: 

5,7 - 6,3 

 

Udseende og pakningsstørrelse 

Aminoplasmal er en klar, farveløs op til svagt strågul opløsning. 

 

Produktet leveres i farveløse glasflasker med 250 ml, 500 ml og 1000 ml, som hver er lukket med gummilukke. 

Flaskerne med 250 ml og 500 ml leveres i pakninger med 10. Flaskerne med 1000 ml leveres i pakninger med 6. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller 

B. Braun Melsungen AG  

Carl-Braun-Straße 1 

34212 Melsungen, Tyskland 

 

Postadresse 

34209 Melsungen, Tyskland 

Dansk repræsentant 

B. Braun Medical A/S  

Dirch Passers Allé 27, 3. sal  

2000 Frederiksberg 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: Aminoplasmal B. Braun 10 % Infusionslösung  

Belgien: Aminoplasmal 16, oplossing voor infusie  

Tjekkiet: Aminoplasmal B. Braun 10 % 

Danmark: Aminoplasmal 

Tyskland: Aminoplasmal B. Braun 10 % Infusionslösung  

Estland: Aminoplasmal B. Braun 10 % 

Spanien: Aminoplasmal B. Braun 10 % solución para perfusión  

Finland: Aminoplasmal 16 N/l infuusioneste, liuos 

Ungarn: Aminoplasmal B. Braun 10 %, oldatos infúzió  

Italien: Amixal 10 %, soluzione per infusione 

Litaun: Aminoplasmal B. Braun 10 % infuzinis tirpalas  

Letland: Aminoplasmal B. Braun 10 % šķīdums infūzijām 

Holland: Aminoplasmal B. Braun 10 % E-vrij, oplossing voor infusie  

Polen: Aminoplasmal B. Braun 10 % 

Portugal: Aminoplasmal B. Braun 10 %  

Slovakiet: Aminoplasmal B. Braun 10 % 

Slovenien: Amixal 100 mg/ml raztopina za infundiranje  

Storbritannien: Aminoplasmal 10 % solution for infusion 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

Instruktioner for håndtering  

Anvend et sterilt infusionssæt til infusion af Aminoplasmal.  

Hvis det ved total parenteral ernæring er nødvendigt med tillæg af andre næringsstoffer såsom kulhydrater, lipider, vitaminer og sporstoffer til dette lægemiddel, skal tilsætning ske under strenge, aseptiske forhold. Bland omhyggeligt efter tilsætning af additiver. Vær særlig opmærksom på kompatibiliteten.  

 

Særlige opbevaringsforhold 

Produktet må ikke anvendes, hvis opløsningen ikke er klar eller beholderen eller lukket er beskadiget. Kølig opbevaring af opløsningen, ved under 15°C, kan medføre dannelse af krystaller, som dog let kan opløses ved forsigtig opvarmning til 25 °C, indtil det er helt opløst. Omryst forsigtigt beholderen for at sikre homogenitet.  

 

Holdbarhed efter tilsætning af andre komponenter  

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal blandinger administreres straks efter tilberedning. Hvis det ikke administreres straks er anvendelse af andre opbevaringsbetingelser på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2°C til 8°C, med mindre rekonstitutionen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...