Atrovent®

inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atrovent® 20 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning  

 

ipratropiumbromid 

 

Atrovent® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Atrovent® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atrovent®
 3. Sådan skal du bruge Atrovent®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atrovent® er en luftvejsudvidende medicin, der gør det lettere at trække vejret.
Du kan bruge Atrovent® ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL eller rygerlunger) og til behandling af astmaanfald. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atrovent®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Atrovent®: 

 • hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid, atropin samt andre atropinlignende stoffer, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atrovent® (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Atrovent®, hvis du får, har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande: 

 • Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i sjældne tilfælde lige efter brug af Atrovent®. Symptomer på dette er nældefeber, hævelse i mund og i svælget, hududslæt og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue.
  Ring evt. 112.
 • Paradoks bronkospasme kan forekomme ved brug af inhalationsmedicin. Symptomer på dette er kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignede anfald og åndenød. Det kan være livstruende, stop derfor med at tage medicinen og kontakt straks læge eller skadestue.
 • Akut grøn stær (snævervinklet glaukom) eller grøn stær i familien.
 • Øjensmerter, øjenubehag, sløret syn eller synsforstyrrelser, som ringe eller pletter samtidig med røde øjne. Søg omgående læge, da disse symptomer kræver specialbehandling.
 • Forstørret blærehalskirtel (prostata).
 • Besvær med at lade vandet, evt. vand- ladningsstop.
 • Cystisk fibrose, da Atrovent® kan give fordøjelsesbesvær.

 

Du må ikke øge dosis uden at have talt med lægen. Behov for mere medicin kan være tegn på, at din sygdom er forværret.
 

Medicinen må ikke komme i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen. 

Brug af anden medicin sammen med Atrovent® 

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Du kan bruge Atrovent® sammen med andre lægemidler, der udvider bronkierne for at opnå en bedre virkning. Du bør dog ikke bruge Spiriva sammen med Atrovent®, da virkningen af samtidig brug ikke er undersøgt.
Hvis du sammen med Atrovent® tager visse andre typer medicin, kan det være nødvendigt at ændre dosis. Tal med din læge, hvis det drejer sig om følgende: 

 • Lægemidler med såkaldt antikolinerg virkning (f.eks. Spiriva eller Spiolto), da virkningen ved samtidig længerevarende brug ikke er undersøgt. Risikoen for bivirkninger kan øges, hvis der tages anden medicin, der har en såkaldt antikolinerg virkning. Tal med lægen eller apoteket, hvis du ønsker yderlig information.
 • Lægemidler, der tilhører grupperne af betaadrenergestoffer (f.eks. Ventoline og Bricanyl) og xantin-derivater (f.eks. theophyllin), da de kan forstærke den luftvejsudvidende virkning.
 • Visse andre typer medicin til inhalation (såkaldte beta-agonister), da risikoen for akut grøn stær kan øges.

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Atrovent®.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Atrovent® efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Atrovent® efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Atrovent® påvirker normalt ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken, men oplever man problemer med øjnene f.eks synsforstyrrelser eller svimmelhed, bør man være særlig opmærksom. 

3. Sådan skal du bruge Atrovent®

Brug altid Atrovent® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis for voksne og børn over 7 år er: 2 pust 4 gange daglig. 

Den daglige dosering bør normalt ikke overstige 12 pust. 

 

Børn bør kun bruge Atrovent® under opsyn af en voksen. 

 

Atrovent® spray må kun anvendes til oral inhalation. 

BRUGSANVISNING 

Sådan bruger du Atrovent® korrekt: 

Før første inhalation trykkes metalbeholderen ned to gange. 

 1. Tag beskyttelseshætten af mundstykket.
 2. Pust helt ud.
 3. Hold sprayen som vist på fig. 1 (med metalbeholderens bund opad). Placér derefter sprayens mundstykke i munden og luk læberne tæt om det.
  Atrovent® Paranova Danmark A/S, inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis
 4. Tag så en rolig og dyb indånding gennem munden og tryk samtidig på metalbeholderens bund (som vender opad!). Det er meget vigtig at starte indåndingen, lige inden du udløser et pust. Proceduren gentages for næste inhalation.
 5. Sæt beskyttelseshætten på mundstykket igen efter brug.

 

Hvis sprayen ikke har været brugt i 3 dage, skal du trykke metalbeholderen ned én gang før brug. 

 

Sprayen indeholder 200 doser. Du kan undersøge om der er mere i sprayen på følgende måde: Tag mundstykket af sprayen og kom beholderen i en skål med vand. Indholdet af sprayen kan bedømmes ved at se beholderens position i vandet (se fig. 2). 

Atrovent® Paranova Danmark A/S, inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis 

 

Rengør mundstykket mindst én gang ugentlig ved at rense med varmt vand (se fig. 3). Skyl eventuelle sæberester væk inden tørring. Mundstykket må ikke komme i opvaskemaskinen. 

Atrovent® Paranova Danmark A/S, inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis 

Efter rengøringen bør man lade mundstykket tørre uden brug af varme (se fig. 4). Når mund- stykket er tørt, kan man sætte sprayen og beskyttelseshætten sættes på igen. 

Atrovent® Paranova Danmark A/S, inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis 

Hvis du har brugt for meget Atrovent® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Atrovent®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

For meget Atrovent® kan give mundtørhed, synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt) og hurtig puls. 

Hvis du har glemt at bruge Atrovent® 

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Atrovent® 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Det viser sig ved pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter eller timer) eller hævelse af tunge, læber og ansigt. Kan være livsfarligt. Ring evt. 112.
 • Akut grøn stær (snævervinklet glaucom). Det viser sig ved hovedpine, kvalme, nedsat syn og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Astmalignende anfald og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladnings- stop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Irritation i svælget.
 • Hoste.
 • Mundtørhed.
 • Kvalme.
 • Svimmelhed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter) 

 • Overfølsomhed.
 • Store pupiller.
 • Tør hals.
 • Maveproblemer med diarré eller forstoppelse.
 • Opkastning.
 • Mundbetændelse.
 • Hjertebanken.
 • Hududslæt.
 • Hudkløe.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Nedsat evne til at se skarpt.
 • Nældefeber.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Atrovent® utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Atrovent® efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atrovent® indeholder: 

 • Aktivt stof: Ipratropiumbromid. Et pust indeholder 20 mikrogram.
 • Øvrige indholdsstoffer: Vandfri citronsyre, renset vand, vandfri ethanol, nitrogen (inaktiv gas) og HFA 134a (drivgas).

Udseende og pakningsstørrelser: 

Atrovent® inhalationsspray er en opløsning, hvor det aktive stof er opløst i den flydende drivgas. Opløsningen er i en metalbeholder. 

 

Atrovent® inhalationsspray 20 mikrogram/dosis findes i en pakningsstørrelser med 200 doser og 2x200 doser. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad,  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...