Signifor®

pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, 40 mg og 60 mg

Novartis

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Signifor 20 mg pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
Signifor 40 mg pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
Signifor 60 mg pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

pasireotid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Signifor
 3. Sådan skal du bruge Signifor
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Signifor er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof pasireotid. Det bruges til at behandle akromegali hos voksne patienter.  

 

Akromegali skyldes en tumor, der kaldes hypofyseadenom, som udvikles i hypofysen (en kirtel på hjernens underside). Adenomet får kroppen til at producere for meget af de hormoner, der styrer væksten af væv, organer og knogler, således at knoglernes og vævets størrelse øges, især i hænderne og fødderne. 

 

Signifor nedsætter produktionen af disse hormoner og muligvis også adenomets størrelse. Som følge deraf mindsker det symptomerne på akromegali, som omfatter hovedpine, øget svedtendens, følelsesløshed i hænder og fødder, træthed og ledsmerter. 

 

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Signifor virker, eller hvorfor det er ordineret til dig, skal du spørge din læge. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Signifor

Brug ikke Signifor 

 • hvis du er allergisk over for pasireotid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Signifor (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlige leverproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, før du bruger Signifor, hvis du har eller har haft: 

 • problemer med blodsukkerniveauet, enten for højt (som ved diabetes) eller for lavt (hypoglykæmi);
 • hjerteproblemer, som fx nyligt hjerteanfald, kongestiv hjertefejl (en hjertesygdom hvor hjertet ikke kan pumpe nok blod rundt i kroppen) eller pludselige eller trykkende brystsmerter (føles som regel som en trykkende, tyngende, strammende, knugende eller smertende fornemmelse omkring brystet);
 • problemer med hjerterytmen, fx uregelmæssigt hjerteslag eller et unormalt elektrisk signal kaldet ”forlængelse af QT-intervallet” eller ”QT-forlængelse”;
 • lave niveauer af kalium eller magnesium i blodet;
 • galdesten;
 • eller hvis du tager blodfortyndende lægemidler (lægemidler, der bruges til at nedsætte blodets evne til at størkne). Din læge vil holde øje med dine blodstørkningstal og måske justere din dosis af det blodfortyndende lægemiddel.

Under din behandling med Signifor 

 • Signifor kan få dit blodsukker til at stige. Din læge vil måske holde øje med dit blodsukker og begynde at behandle dig med medicin mod sukkersyge (diabetes) eller justere dosis, hvis du allerede får det.
 • Signifor kontrollerer overproduktion af kortisol. Kontrollen kan blive for stærk, og du vil måske opleve tegn eller symptomer på kortisolmangel, fx ekstrem svaghed, træthed, vægttab, opkastning eller lavt blodtryk. Hvis dette sker, skal du straks fortælle det til lægen.
 • Signifor kan sænke din hjertefrekvens. Din læge vil måske overvåge din hjertefrekvens ved hjælp af en maskine, der måler hjertets elektriske aktivitet (tage et ”EKG” eller elektrokardiogram). Hvis du bruger medicin for et hjerteproblem, er din læge måske også nødt til at justere doseringen af den.
 • Din læge vil muligvis også med jævne mellemrum kontrollere din galdeblære, dine leverenzymer og dine hypofysehormoner, da alle disse kan påvirkes af denne medicin.

Børn og unge 

Denne medicin må ikke gives til børn og unge under 18 år, fordi der ikke foreligger data vedrørende denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Signifor 

Signifor kan påvirke måden anden medicin virker på. Hvis du bruger anden medicin samtidig med Signifor (inkl. medicin uden recept), kan lægen muligvis blive nødt til at kontrollere dit hjerte mere omhyggeligt eller justere din dosis af Signifor eller den anden medicin. Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Du skal specielt fortælle din læge, hvis du bruger: 

 • medicin, som bruges ved organtransplantationer til at nedsætte aktiviteten af immunforsvaret (ciclosporin);
 • medicin, der bruges til at behandle for højt blodsukker (som ved diabetes) eller for lavt blodsukker (hypoglykæmi), som fx:
  • insulin
  • metformin, liraglutid, vildagliptin, nateglinid (medicin mod diabetes).
 • medicin, der bruges til at behandle uregelmæssig hjerterytme, som fx medicin der indeholder disopyramid, procainamid, quinidin, sotalol, dofetilid, ibutilid, amiodaron eller dronedaron;
  • medicin, der bruges til at behandle bakterieinfektioner (indtagelse igennem munden: clarithromycin, moxifloxacin; via injektion: erythromycin, pentamidin);
  • medicin, der bruges til at behandle svampeinfektioner (ketoconazol, undtagen i shampoo);
  • medicin, der bruges til at behandle visse psykiatriske sygdomme (chlorpromazin, thioridazin, fluphenazin, pimozid, haloperidol, tiaprid, amisulprid, sertindol, metadon);
  • medicin, der bruges til at behandle høfeber og andre allergier (terfenadin, astemizol, mizolastin);
  • medicin, der bruges som beskyttelse mod eller behandling af malaria (chloroquin, halofantrin, lumefantrin);
  • medicin, der bruges til at kontrollere blodtrykket, som fx:
   • betablokkere (metoprolol, carteolol, propranolol, sotalol)
   • calciumantagonister (bepridil, verapamil, diltiazem)
   • cholinesterasehæmmere (rivastigmin, physostigmin);
  • medicin, der bruges til at kontrollere elektrolytbalancen (kalium, magnesium) i kroppen.

  Graviditet, amning og frugtbarhed 

  Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

  • Signifor må ikke anvendes under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.
  • Hvis du ammer, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Det vides ikke, om Signifor udskilles i mælk.
  • Hvis du er en seksuelt aktiv kvinde, skal du bruge et effektivt præventionsmiddel under behandlingen. Tal med din læge om brug af prævention, før du tager dette lægemiddel.

  Trafik- og arbejdssikkerhed 

  Signifor kan have en mindre indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, fordi nogle af de bivirkninger, du oplever, mens du bruger Signifor, som fx hovedpine, svimmelhed og træthed, måske kan påvirke din evne til at køre eller betjene maskiner på sikker vis. 

  Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Signifor 

  Signifor indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige ”natrium-fri”. 

  3. Sådan skal du bruge Signifor

  Du vil få denne medicin af relevant uddannet sundhedspersonale. 

  Hvor meget Signifor skal du have

  Den sædvanlige dosis Signifor er 40 mg hver 4. uge. Efter du er startet i behandling, kan din læge eventuelt revurdere din dosis. Det kan eventuelt indebære at måle mængden af væksthormon eller andre hormoner i dit blod. 

   

  Afhængigt af resultaterne og af, hvordan du har det, vil din Signifor-dosis måske skulle ændres. Den dosis, du får ved hver indsprøjtning, kan nedsættes til 20 mg, og hvis behandlingen ikke virker fuldt ud, kan din læge øge dosis til 60 mg. 

   

  Hvis du har leversygdom før du starter i behandling med Signifor, vil din læge muligvis vurdere, at du skal starte behandlingen med en dosis på 20 mg. 

   

  Din læge vil jævnligt kontrollere, hvordan du reagerer på behandlingen med Signifor for at kunne afgøre, hvilken dosis der er bedst for dig. 

  Sådan skal du have en dosis Signifor

  Din læge eller sygeplejerske vil give dig indsprøjtningen med Signifor. Spørg lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

   

  Signifor er beregnet til intramuskulær anvendelse. Det vil sige, at det sprøjtes gennem en kanyle ind i en af dine baldemuskler. 

  Så længe skal du have Signifor

  Dette er en langtidsbehandling, som eventuelt vil vare i flere år. Din læge vil holde øje med din tilstand regelmæssigt og kontrollere, at behandlingen har den ønskede virkning. Din behandling med Signifor skal fortsætte, så længe lægen siger, at den er nødvendig. 

  Hvis du holder op med at bruge Signifor

  Hvis du afbryder behandlingen med Signifor, kan dine symptomer vende tilbage. Hold derfor ikke op med at bruge Signifor, medmindre din læge giver dig besked om det. 

   

  Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

  4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Fortæl straks din læge, hvis du får en af følgende bivirkninger:

  Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

  • Højt blodsukker. Du kan opleve stærk tørst, rigelig vandladning, øget appetit med vægttab, træthed.
  • Galdesten. Du kan opleve pludselige rygsmerter eller smerter i højre side af maven.


  Almindelig
  (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

  • Lave kortisolniveauer. Du kan opleve ekstrem svaghed, træthed, vægttab, kvalme, opkastning, og lavt blodtryk.
  • Langsomme hjerteslag.
  • Forlænget QT-interval (et unormalt elektrisk signal i dit hjerte, som kan ses ved undersøgelser).

  Andre bivirkninger af Signifor kan omfatte:

  Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

  • Diaré


  Almindelig
  (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

  • Mavesmerter
  • Træthed, energiløshed, bleg hud (tegn på lavt antal røde blodceller)
  • Hovedpine
  • Oppustethed
  • Kvalme
  • Svimmelhed
  • Smerte, ubehag, kløe og hævelse på indsprøjtningsstedet
  • Ændringer i resultaterne af leverfunktionsundersøgelse
  • Unormale blodprøveresultater (tegn på forhøjet kreatinkinase, glykosyleret hæmoglobin, alaninaminotransferase i blodet)
  • Hårtab


  Ikke almindelig
  (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

  • Ændringer i blodprøveresultater for bugspytkirtelfunktion (amylase)

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen (se detaljer herunder).
   

  Lægemiddelstyrelsen  

  Axel Heides Gade 1  

  DK-2300 København S  

  Websted: www.meldenbivirkning.dk  

  E-mail: dkma@dkma.dk 

   

  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
  • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på yderkarton, bakken, hætteglasset og den fyldte injektionssprøjte efter ”Udløbsdato”/”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
  • Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Må ikke nedfryses.
  • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Signifor indeholder 

  • Aktivt stof: pasireotid.
   Signifor 20 mg: Et hætteglas indeholder 20 mg pasireotid (som pasireotidpamoat).
   Signifor 40 mg: Et hætteglas indeholder 40 mg pasireotid (som pasireotidpamoat).
   Signifor 60 mg: Et hætteglas indeholder 60 mg pasireotid (som pasireotidpamoat).
  • Øvrige indholdsstoffer:
   • I pulveret: poly(D,L-lactid-co-glycolid) (50-60:40-50), poly(D,L-lactid-co-glycolid) (50:50)
   • I solvensen: carmellosenatrium, mannitol, poloxamer 188, vand til injektionsvæsker
  • Udseende og pakningsstørrelser 

  Signifor pulver er et let gulligt til gulligt pulver i et hætteglas. Solvensen er en klar, farveløs til gullig eller brunlig opløsning i en fyldt injektionssprøjte. 

   

  Signifor 20 mg fås i enkeltpakninger, der indeholder et hætteglas med pulver med 20 mg pasireotid og en fyldt injektionssprøjte med 2 ml solvens. 

  Signifor 40 mg fås i enkeltpakninger, der indeholder et hætteglas med pulver med 40 mg pasireotid og en fyldt injektionssprøjte med 2 ml solvens. 

  Signifor 60 mg fås i enkeltpakninger, der indeholder et hætteglas med pulver med 60 mg pasireotid og en fyldt injektionssprøjte med 2 ml solvens. 

   

  Hver enkeltpakning indeholder hætteglasset og den fyldte injektionssprøjte i en forseglet blisterbakke med en hætteglasadapter og en sikkerhedskanyle til indsprøjtning.

  Signifor 40 mg og Signifor 60 mg fås også i multipakninger, der indeholder 3 delpakninger. 

   

  Ikke alle styrker eller pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen 

  Novartis Europharm Limited  

  Frimley Business Park 

  Camberley GU16 7SR  

  Storbritannien 

  Fremstiller 

  Novartis Pharma GmbH 

  Roonstrasse 25 

  D-90429 Nürnberg  

  Tyskland
   

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:
   

  België/Belgique/Belgien 

  Novartis Pharma N.V.  

  Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

  Lietuva 

  Novartis Pharma Services Inc.  

  Tel: +370 5 269 16 50 

  България 

  Novartis Pharma Services Inc.  

  Тел.: +359 2 489 98 28 

  Luxembourg/Luxemburg 

  Novartis Pharma N.V.  

  Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

  Česká republika 

  Novartis s.r.o. 

  Tel: +420 225 775 111 

  Magyarország 

  Novartis Hungária Kft. Pharma  

  Tel.: +36 1 457 65 00 

  Danmark 

  Novartis Healthcare A/S 

  Tlf: +45 39 16 84 00 

  Malta 

  Novartis Pharma Services Inc. 

  Tel: +356 2122 2872 

  Deutschland 

  Novartis Pharma GmbH  

  Tel: +49 911 273 0 

  Nederland 

  Novartis Pharma B.V.  

  Tel: +31 26 37 82 555 

  Eesti 

  Novartis Pharma Services Inc. 

  Tel: +372 66 30 810 

  Norge 

  Novartis Norge AS 

  Tlf: +47 23 05 20 00 

  Ελλάδα 

  Novartis (Hellas) A.E.B.E. 

  Τηλ: +30 210 281 17 12 

  Österreich 

  Novartis Pharma GmbH 

  Tel: +43 1 86 6570 

  España 

  Novartis Farmacéutica, S.A.  

  Tel: +34 93 306 42 00 

  Polska 

  Novartis Poland Sp. z o.o.  

  Tel.: +48 22 375 4888 

  France 

  Novartis Pharma S.A.S. 

  Tél: +33 1 55 47 66 00 

  Portugal 

  Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 

  Tel: +351 21 000 8600 

  Hrvatska 

  Novartis Hrvatska d.o.o.  

  Tel. +385 1 6274 220 

  România 

  Novartis Pharma Services Romania SRL 

  Tel: +40 21 31299 01 

  Ireland 

  Novartis Ireland Limited 

  Tel: +353 1 260 12 55 

  Slovenija 

  Novartis Pharma Services Inc. 

  Tel: +386 1 300 75 50 

  Ísland 

  Vistor hf. 

  Sími: +354 535 7000 

  Slovenská republika 

  Novartis Slovakia s.r.o.  

  Tel: +421 2 5542 5439 

  Italia 

  Novartis Farma S.p.A. 

  Tel: +39 02 96 54 1 

  Suomi/Finland 

  Novartis Finland Oy 

  Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 

  Κύπρος 

  Novartis Pharma Services Inc. 

  Τηλ: +357 22 690 690 

  Sverige 

  Novartis Sverige AB 

  Tel: +46 8 732 32 00 

  Latvija 

  Novartis Pharma Services Inc.  

  Tel: +371 67 887 070 

  United Kingdom 

  Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.  

  Tel: +44 1276 698370 

   

  Andre informationskilder 

  Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles. 

  Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

  Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: 

  BRUGSANVISNING TIL SIGNIFOR PULVER OG SOLVENS TIL INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING 

  KUN TIL DYB INTRAMUSKULÆR INJEKTION. 

   

  BEMÆRK: 

  Der er to kritiske trin i rekonstitution af Signifor. Hvis de ikke følges, kan det medføre, at injektionen ikke gives korrekt. 

  • Injektionskittet skal opnå stuetemperatur. Tag injektionskittet ud af køleskabet og lad kittet stå ved stuetemperatur i mindst 30 minutter før rekonstitution, men overskrid ikke 24 timer.
  • Efter tilsætning af solvens rystes hætteglasset moderat i mindst 30 sekunder, indtil der er dannet en ensartet suspension.

   

  Injektionskittet indeholder: 

  Signifor® Novartis Europharm Ltd., pulver & solv. t. inj.væ., susp. 20 mg 

   

  a Et hætteglas med pulver  

  b En fyldt injektionssprøjte med solvens  

  c En hætteglasadapter til brug ved rekonstitution af lægemidlet 

  d En sikkerhedskanyle (20G x 1,5″)  

   

  Følg nedenstående vejledning nøje for at sikre korrekt rekonstitution af Signifor pulver og solvens til injektionsvæske, suspension før dyb intramuskulær injektion.  

   

  Signifor suspension skal først tilberedes umiddelbart inden administration.  

   

  Signifor må kun administreres af dertil uddannet sundhedspersonale. 

   

  Trin 1 

  Tag Signifor-injektionskittet ud af køleskabet. 

  OBS: Det er yderst vigtigt først at starte rekonstitutionsproceduren, når injektionskittet har opnået stuetemperatur. Lad kittet stå ved stuetemperatur i mindst 30 minutter før rekonstitution, men overskrid ikke 24 timer. 

  Bemærk: Hvis det ikke anvendes inden for 24 timer, kan kittet sættes tilbage i køleskabet. 

  Signifor® Novartis Europharm Ltd., pulver & solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, 40 mg og 60 mg 

   

  Trin 2 

  Fjern plasthætten fra hætteglasset og rens gummiproppen på hætteglasset med en spritserviet. 

  Fjern filmlåget fra hætteglasadapterens pakning, men fjern IKKE hætteglasadapteren fra pakningen. 

  Hold om hætteglasadapternes pakning, placer hætteglasadapteren oven på hætteglasset og skub den helt ned, så den klikker på plads med et hørbart "klik". 

  Fjern pakningen fra hætteglasadapteren ved at løfte den lodret opad som vist. 

  Signifor® Novartis Europharm Ltd., pulver & solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, 40 mg og 60 mg 

   

  Trin 3 

  Fjern hætten fra den fyldte sprøjte med solvens og skru sprøjten på hætteglasadapteren. 

  Skub langsomt stemplet helt i bund så al solvensen overføres til hætteglasset. 

  Signifor® Novartis Europharm Ltd., pulver & solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, 40 mg og 60 mg 

   

  Trin 4 

  BEMÆRK: Hold stemplet i bund og ryst hætteglasset moderat i mindst 30 sekunder , til alt pulveret er fuldstændigt opslæmmet. Gentag den moderate omrystning i endnu 30 sekunder, hvis pulveret ikke er fuldstændigt opslæmmet. 

  Signifor® Novartis Europharm Ltd., pulver & solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, 40 mg og 60 mg 

   

  Trin 5 

  Vend sprøjte og hætteglas med bunden i vejret og træk langsomt stemplet tilbage, så hele hætteglassets indhold overføres til sprøjten. 

  Skru sprøjten af hætteglasadapteren. 

  Signifor® Novartis Europharm Ltd., pulver & solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, 40 mg og 60 mg 

   

  Trin 6 

  Skru sikkerhedskanylen på sprøjten. 

  Træk beskyttelseshætten af kanylen med en lige bevægelse. For at undgå bundfældning kan sprøjten rystes forsigtigt, så suspensionen forbliver ensartet. Bank forsigtigt på sprøjten for at fjerne eventuelle synlige bobler og pres dem ud af sprøjten. Det rekonstituerede Signifor er nu klar til omgående administration. 

  Signifor® Novartis Europharm Ltd., pulver & solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, 40 mg og 60 mg 

   

  Trin 7 

  Signifor må kun gives som dyb intramuskulær injektion. 

  Klargør injektionsstedet med en spritserviet. Stik kanylen helt ind i den venstre eller højre glutealmuskel i en vinkel på 90° i forhold til huden. 

  Træk langsomt stemplet tilbage for at kontrollere, at et blodkar ikke er blevet perforeret (skift position, hvis et blodkar er blevet perforeret). Pres langsomt stemplet i bund, indtil sprøjten er tom. Tag nålen ud fra injektionsstedet og aktivér sikkerhedsbeskyttelsen (som vist i trin 8). 

  Signifor® Novartis Europharm Ltd., pulver & solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, 40 mg og 60 mg 

   

  Trin 8 

  Aktiver kanylens sikkerhedsbeskyttelse ved hjælp af en af de to viste metoder: 

  • tryk enten det hængslede stykke af sikkerhedsbeskyttelsen ned mod en hård overflade (figur A),
  • eller skub hængslet fremover med fingeren (figur B).

  Et hørbart ”klik” betyder korrekt aktivering. 

  Signifor® Novartis Europharm Ltd., pulver & solv. t. inj.væ., susp. 20 mg 

  Smid straks sprøjten ud i en kanyleboks beregnet til skarpe genstande. 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2016 

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...