Ferro Duretter®

depottabletter 100 mg

ACO Hud Nordic

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ferro Duretter 100 mg, depottabletter
Ferrosulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få Ferro Duretter uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Ferro Duretter.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ferro Duretter
 3. Sådan skal du tage Ferro Duretter
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ferro Duretter er et jernpræparat. Jernet udløses jævnt fra depottabletten over et stykke tid. Du kan tage Ferro Duretter til at forebygge og behandle jernmangel. Jernmangel kan f.eks. opstå, hvis du får for lidt jern i maden, hvis du har blødt meget, eller hvis du er bloddonor. Hvis din læge har sagt, at du skal tage Ferro Duretter for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage FERRO DURETTER

Tag ikke Ferro Duretter, hvis du 

 • er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • har forsnævringer eller forandringer i spiserøret, mavesækken eller tarmen pga. sår, betændelse eller svulster
 • har en sygdom hvor jern ophobes i kroppen (hæmokromatose eller hæmosiderose).

Advarsler og forsigtighedsregler 

På grund af risiko for mundsår og misfarvning af tænderne må tabletterne ikke suges, tygges eller opløses i munden, man skal synkes hele med vand. Hvis du ikke kan følge disse anvisninger eller har svært ved at synke, skal du kontakte lægen.

Inden du tager Ferro Duretter, skal du tale med lægen, hvis du 

 • har sår og/eller betændelse i mavesæk eller tarm
 • har besvær med at synke. Hvis tabletten forbliver i mundhulen, kan der opstå skader i mund og spiserør
 • har blodmangel, der ikke skyldes jernmangel, men anden sygdom
 • har et alkoholmisbrug
 • er på speciel diæt eller tager andre jerntilskud
 • får eller har fået gentagne blodtransfusioner.

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Ferro Duretter kan give forgiftninger hos børn.
 • Ferro Duretter kan farve afføringen mørk.

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

De fleste påvirkninger kan undgås, hvis du tager Ferro Duretter 2-4 timer før eller efter din anden medicin.  

 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • betændelse (infektioner) (ciprofloxacin, doxycyclin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin, tetracykliner)
 • halsbrand og sure opstød (antacida)
 • for højt blodtryk eller dårligt hjerte (captopril, methyldopa)
 • leddegigt (penicillamin)
 • Parkinsons sygdom (levodopa, carbidopa)
 • for lavt stofskifte (levothyroxin)
 • knoglelidelser f.eks. knogleskørhed (alendronat, clodronat, risedronat)
 • afstødning efter transplantation (mykofenolatmofetil)
 • zinkmangel (f.eks. zink i kosttilskud og vitaminer).

Brug af Ferro Duretter sammen med mad og drikke 

Du kan tage Ferro Duretter i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

 

Du skal tage Ferro Duretter, depottabletter med et glas vand. 

Graviditet og amning 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet 

Du kan tage Ferro Duretter, når du er gravid. 

 

Amning 

Du kan tage Ferro Duretter, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Ferro Duretter påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage FERRO DURETTER

Synk tabletterne hele med vand. Du må ikke sutte på eller tygge tabletterne eller opløse dem i munden. Du må ikke tage depottabletterne, imens du ligger ned. Hvis din læge har ordineret Ferro Duretter til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne 

Behandling af jernmangel:1 depottablet 2 gange dagligt.  

 

Forebyggende mod jernmangel: 1 depottablet hver aften.  

 

Graviditet: 1 depottablet hver aften fra 20. graviditetsuge.  

 

Bloddonorer: 1 depottablet 1 gang dagligt i 14 dage efter tapning.  

 

Børn 

Du må kun bruge Ferro Duretter til børn under 15 år efter aftale med lægen. 

Hvis du har taget for mange Ferro Duretter 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Ferro Duretter, depottabletter end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag tabletglas eller blisterpakning med. Symptomer på overdosering er i første omgang forbigående mavesmerter, opkastning, diarré evt. med blodig afføring, væsketab og træthed. Efter 6-24 timer kan tilstanden blive alvorlig med feber, kramper og shock samt hjerte-, lever- og nyreskader. 

Hvis du har glemt at tage Ferro Duretter 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Ferro Duretter kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede. 

 • Kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse.

 

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede. 

 • Synkebesvær og smerter bag brystbenet pga.sårdannelse eller forsnævring i spiserøret. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hududslæt.

 

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data): Mundsår (i tilfælde af forkert brug, dvs. hvis tabletterne tygges, suges eller opløses i munden). Ældre patienter og patienter med synkebesvær risikerer også at få sår i halsen, spiserøret eller i de nedre luftveje (bronkierne), hvis de får tabletten galt i halsen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Ferro Duretter utilgængeligt for børn. 

 • Du kan opbevare Ferro Duretter ved almindelig temperatur. 

 • Brug ikke Ferro Duretter efter den udløbsdato, der står på pakningen.

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Ferro Duretter 100 mg, depottabletter indeholder 

Aktivt stof: Jern (Fe++) i form af tørret ferrosulfat. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Ascorbinsyre, polyethylen, povidon, carbomer, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 6000, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), paraffin special. 

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

Ferro Duretter 100 mg er runde, gule depottabletter, mærket A/DD. 

 

Pakningsstørrelser 

Tabletglas:100 stk.  

 

Blisterpakning: 200 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ACO HUD NORDIC AB  

Box 622 

SE-194 26 Upplands Väsby  

Sverige 

Fremstiller

Richard Bittner AG, Ossiacherstrasse 7, 9560 Feldkirchen, Østrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...