Olanzapin "Nordic Prime"

filmovertrukne tabletter 20 mg

Nordic Prime ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Olanzapin Nordic Prime 20 mg filmovertrukne tabletter 
Olanzapin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Olanzapin Nordic Prime til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olanzapin Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Olanzapin Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Olanzapin tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antipsykotika, og anvendes til behandling af følgende lidelser: 

 • Skizofreni, en sygdom med symptomer såsom at man hører, ser og mærker ting, der ikke eksisterer, føler mistro eller er usædvanligt mistænksom eller indesluttet. Personer med denne lidelse kan også føle sig deprimerede, angste eller anspændte.
 • Moderate til alvorlige maniske episoder, en tilstand med symptomer som ophidselse eller eufori.


Olanzapin har vist sig at forebygge tilbagevenden af disse symptomer hos patienter med bipolar lidelse, når behandling med olanzapin havde effekt på de maniske episoder.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olanzapin Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Olanzapin Nordic Prime: 

 • Hvis du er allergisk over for olanzapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Olanzapin Nordic Prime (angivet i punkt 6). En overfølsomhedsreaktion kan kendes ved udslæt, kløe, hævelse af ansigt eller læber eller stakåndethed. Hvis du har oplevet dette, skal du fortælle det til lægen.
 • Hvis du tidligere er blevet diagnosticeret med øjenproblemer såsom en bestemt slags glaukom (grøn stær, øget tryk i øjet).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Olanzapin Nordic Prime. 

 • Brug af Olanzapin Nordic Prime til ældre patienter med demens frarådes, da dette kan medføre alvorlige bivirkninger.
 • Denne type medicin kan forårsage usædvanlige bevægelser af især ansigt eller tunge. Hvis dette forekommer, efter du har fået olanzapin, skal du fortælle det til lægen.
 • Denne slags medicin kan meget sjældent forårsage en kombination af feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed eller søvnighed. Hvis dette forekommer, skal du straks kontakte din læge.
 • Der er set vægtforøgelse hos patienter, der tog Olanzapin Nordic Prime. Du og din læge skal jævnligt kontrollere din vægt.
 • Der set højt blodsukkerniveau og høje fedtniveauer (triglycerider og kolesterol) hos patienter, der tog Olanzapin Nordic Prime. Din læge skal tage blodprøver for at kontrollere blodsukkeret og niveauet af visse fedtstoffer, inden du begynder at tage Olanzapin Nordic Prime, og jævnligt under behandlingen.
 • Fortæl det til din læge, hvis du eller andre i din familie har haft blodpropper. Det skyldes, at lægemidler som Olanzapin Nordic Prime er sat i forbindelse med dannelse af blodpropper.


Hvis du lider af en af de følgende sygdomme, skal du fortælle det til din læge snarest muligt: 

 • Slagtilfælde eller "mini"-slagtilfælde (forbigående symptomer på slagtilfælde)
 • Parkinsons sygdom
 • Prostata problemer
 • En tilstoppet tarm (paralytisk ileus)
 • Lever- eller nyresygdom
 • Blodsygdomme
 • Hjertesygdom
 • Sukkersyge
 • Epilepsi


Hvis du lider af demens, bør du eller din plejer/pårørende fortælle det til din læge, hvis du nogensinde har haft et slagtilfælde eller et "mini" slagtilfælde.  

 

Som en rutinemæssig forholdsregel kan din læge overvåge dit blodtryk, hvis du er over 65 år. 

Børn og unge 

Olanzapin Nordic Prime er ikke til patienter under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Olanzapin Nordic Prime 

Tag kun anden medicin samtidig med du tager Olanzapin Nordic Prime, hvis din læge siger, at du kan. Du kan føle dig døsig, hvis Olanzapin Nordic Prime tages sammen med midler mod depression eller medicin til behandling af angst eller søvnløshed (afslappende midler).
 

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept
 

Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager: 

 • medicin for Parkinsons sygdom.
 • carbamazepin (et krampestillende og humør-stabiliserende lægemiddel), fluvoxamin (et middel mod depression) eller ciprofloxacin (et antibiotikum), da det kan blive nødvendigt at ændre din dosis af Olanzapin Nordic Prime.

Brug af Olanzapin Nordic Prime sammen med alkohol 

Drik ikke alkohol, hvis du har fået Olanzapin Nordic Prime, da Olanzapin Nordic Prime og alkohol kan få dig til at føle dig døsig, hvis de tages samtidig. 

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Du bør ikke få denne medicin, mens du ammer, da små mængder af olanzapin kan udskilles i human mælk.
 

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis moderen har anvendt olanzapin i det sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rysten, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsproblemer og problemer med fødeindtagelse. Hvis dit barn får disse symptomer, skal du kontakte din læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Der er risiko for døsighed, når du får Olanzapin Nordic Prime. Hvis dette forekommer, må du ikke føre motorkøretøj eller arbejde med værktøj eller maskiner. Fortæl det til din læge. 

Olanzapin Nordic Prime indeholder lactose 

Olanzapin Nordic Prime indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke kan tåle visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager denne medicin. 

3. Sådan skal du tage Olanzapin Nordic Prime

Tag altid Olanzapin Nordic Prime nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Din læge vil fortælle dig, hvor mange Olanzapin Nordic Prime, du skal tage, og i hvor lang tid, du skal fortsætte med at tage dem. Den daglige dosis af olanzapin er mellem 5 og 20 mg. Konsulter din læge, hvis dine symptomer vender tilbage, men stop ikke med at tage Olanzapin Nordic Prime, medmindre din læge fortæller dig det. 

 

Olanzapin Nordic Prime filmovertrukne tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på at du ikke nødvendigvis kan bruge dine filmovertrukne tabletter til alle de anførte doseringer. 

 

Du bør tage dine Olanzapin Nordic Prime én gang dagligt efter din læges anvisning. Forsøg at tage dine tabletter på samme tidspunkt hver dag. Det er ligegyldigt, om du tager tabletterne sammen med eller uden et måltid. Olanzapin Nordic Prime er til oral anvendelse. Du bør synke Olanzapin Nordic Prime hele med vand. 

Hvis du har taget for meget Olanzapin Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Olanzapin Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

Patienter, som har taget mere Olanzapin Nordic Prime end de burde, har oplevet følgende symptomer: hurtigt hjerteslag, ophidselse/aggression, problemer med at tale, usædvanlige bevægelser (især af ansigt eller tunge) og nedsat bevidsthedsniveau. Andre symptomer kan være: akut forvirring, krampeanfald (epilepsi), koma, en kombination af feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed eller søvnighed, langsommere vejrtrækning, aspiration, højt eller lavt blodtryk, unormal hjerterytme.

Kontakt straks din læge eller skadestuen, hvis du får et eller flere af ovenstående symptomer. Vis lægen tabletpakningen. 

Hvis du har glemt at tage Olanzapin Nordic Prime

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Olanzapin Nordic Prime

Du må ikke holde op med at tage dine tabletter, blot fordi du får det bedre. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Olanzapin Nordic Prime, så længe lægen beder dig om det. 

 

Hvis du pludselig holder op med at tage Olanzapin Nordic Prime, kan der forekomme symptomer som svedtendens, søvnløshed, rysten, angst eller kvalme og opkastning. Din læge vil måske forslå dig, at du nedsætter dosen gradvist, før de stopper behandlingen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Fortæl det straks til din læge, hvis du har: 

 • usædvanlige bevægelser, især af ansigt eller tunge (en almindelig bivirkning, der forekommer hos 1 til 10 personer ud af 100)
 • blodpropper (en ikke almindelig bivirkning, der forekommer hos 1 til 10 personer ud af 1.000), især i blodårerne i benene (symptomer kan være hævelse, smerter og rødmen på benene), der kan bevæge sig gennem blodkarrene til lungerne og give brystsmerter og vejrtrækningsbesvær. Hvis du får disse symptomer, skal du straks søge læge.
 • en kombination af feber, hurtig vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og sløvhed eller søvnighed (hyppigheden af denne bivirkning kan ikke fastslås ud fra de foreliggende data).


Meget almindelige bivirkninger
(forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

omfatter vægtøgning, søvnighed og forhøjede niveauer af prolaktin i blodet. I begyndelsen af behandlingen kan nogle personer føle sig svimle eller svage (med et langsomt hjerteslag), især når de rejser sig fra liggende eller siddende stilling. Det vil sædvanligvis gå over af sig selv, men hvis det ikke sker, skal du fortælle det til din læge. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

omfatter ændringer i niveauer af visse blodceller og cirkulerende fedtstoffer og i begyndelsen af behandlingen midlertidige stigninger i mængden af leverenzymer. Andre almindelige bivirkninger er forhøjet niveau af sukker i blod og urin, øgede niveauer af urinsyre og enzymet kreatinfosfokinase i blodet, øget sultfornemmelse, svimmelhed, rastløshed, rysten, usædvanlige bevægelser (dyskinesier), forstoppelse, mundtørhed, udslæt, tab af styrke, ekstrem træthed, væskeophobning, som medfører hævede hænder, ankler eller fødder, feber, ledsmerter, nedsat seksualfunktion, såsom nedsat lyst til sex hos mænd og kvinder og manglende evne til at få rejsning hos mænd. 


Ikke almindelige bivirkninger
(forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

omfatter overfølsomhedsreaktioner (f.eks. hævelser i mund og hals, kløe, udslæt), sukkersyge eller forværring af sukkersyge, lejlighedsvis ledsaget af ketoacidose (ketoner i blod og urin) eller koma, krampeanfald, sædvanligvis hos patienter med tidligere krampeanfald (epilepsi), muskelstivhed eller muskelspasmer (herunder øjenbevægelser), taleproblemer, langsom hjertefrekvens, følsomhed over for sollys, blødning fra næsen, oppustethed, hukommelsestab og glemsomhed, urininkontinens, manglende evner til at lade vandet, hårtab, udebleven eller uregelmæssig menstruation, brystændringer hos mænd og kvinder, såsom unormal mælkeproduktion eller unormal vækst. 


Sjældne bivirkninger
(forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

inkluderer nedsat normal legemstemperatur, unormal hjerterytme, pludselig uforklarlig død, betændelse i bugspytkirtlen, som forårsager svære mavesmerter, feber og utilpashed, leversygdom, som viser sig ved gulfarvning af huden og af det hvide i øjnene, muskelsygdom, som viser sig med uforklarlig pine og smerter, forlænget og/eller smertefuld erektion.
 

Ældre patienter med demens kan under behandling med olanzapin få slagtilfælde, lungebetændelse, urininkontinens, faldtendens, ekstrem træthed, synsmæssige hallucinationer, en forhøjelse af legemstemperatur, hudrødmen og have gangbesvær. Der er blevet rapporteret om nogle dødsfald i denne specielle patientgruppe.
 

Hos patienter med Parkinsons sygdom kan olanzapin forværre symptomerne. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Olanzapin Nordic Prime efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Olanzapin Nordic Prime 20 mg indeholder:

 • Aktivt stof: Olanzapin. En Olanzapin Nordic Prime 20 mg tablet indeholder 20 mg Olanzapin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat, hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol 400, polysorbat 80 (E433), rød jernoxid (E172).

Udseende

Olanzapin Nordic Prime 20 mg tabletter er lyserøde, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, glatte på begge sider. 

Pakningsstørrelser

Olanzapin Nordic Prime 20 mg fås i blisterpakninger med 30 depottabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Nordic Prime  

Kongsdalvej 37  

2720 Vanløse 

Ompakket og frigivet af 

Prespack
Sadowa 38 

60-185 Skórzewo
Polen 

 

Olanzapin Nordic Prime 20 mg svarer til Olanzapin Accord 20 mg. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/12/2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...