Cyklokapron®

tabletter 500 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cyklokapron® 500 mg filmovertrukne tabletter  

 

Tranexamsyre  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cyklokapron
 3. Sådan skal du tage Cyklokapron
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Cyklokapron er et middel mod blødning pga. størkningsforstyrrelser i blodet.
 • Det virker ved at hæmme de stoffer i blodet, der opløser størknet blod.
 • Du kan tage Cyklokapron ved nogle former for blødning, det kan være:
  • blødning efter operation på blærehalskirtlen (prostata).
  • blod i urinen.
  • svære næseblødninger.
  • kraftige menstruationsblødninger.
  • arveligt Quincke’s ødem.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cyklokapron

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Cyklokapron 

 • hvis du er allergisk over for tranexamsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cyklokapron (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har årebetændelse eller blodprop i f.eks. lunger, ben eller hjernen.
 • hvis du har en blødning i hjernehinderne.
 • hvis du har nyresvigt.
 • hvis du tidligere har haft kramper.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Cyklokapron.
 

Vær ekstra forsigtig med at tage Cyklokapron hvis du: 

 • eller en i din nærmeste familie har haft en blodprop eller har tendens til at få blodpropper eller dyb årebetændelse.
 • har uregelmæssig menstruation uden at kende årsagen.
 • har dårlige nyrer.
 • har blod i urinen uden kendt årsag.

 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Hvis du tager Cyklokapron mod kraftig menstruationsblødning, skal du kontakte lægen, hvis blødningerne ikke aftager.

 

Der er få informationer om brug af Cyklonova ved kraftige blødninger hos børn og unge under 15 år. Spørg din læge om vejledning, om brug af Cyklonova vil være passende for dig. 

Brug af anden medicin sammen med Cyklokapron 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Fortæl det til lægen inden du tager Cyklokapron, hvis du tager blodfortyndende medicin. 

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Cyklokapron efter aftale med lægen.
 

Amning
Cyklokapron går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Cyklokapron påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Cyklokapron

Tag altid Cyklokapron nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er 

Efter operation på blærehalskirtlen skal du på 4. dagen efter operationen tage 2-3 tabletter på 500 mg 2-3 gange daglig og fortsætte, til der ikke længere er blod i urinen.  

 

Ved blod i urinen skal du tage 2-3 tabletter på 500 mg 2-3 gange daglig indtil der ikke længere er blod i urinen.  

 

Ved svære næseblødninger skal du tage 3 tabletter på 500 mg 3 gange daglig i 4-10 dage. Tal med lægen.  

 

Ved kraftige menstruationsblødninger skal du tage 2 tabletter på 500 mg 3 gange daglig så længe som nødvendigt i op til 4 dage. En totaldosis på 8 tabletter daglig bør ikke overskrides. Du skal først starte behandlingen, når du har kraftig blødning. Tal med lægen.  

 

Ved kegleoperation på livmoderen skal du tage 3 tabletter på 500 mg 3 gange daglig i 12-14 dage efter operation. 

 

Ved arveligt Quincke’s ødem skal du ved anfald tage 2-3 tabletter på 500 mg 2-3 gange daglig i nogle dage. Forebyggende skal du tage 2 tabletter på 500 mg 3-4 gange daglig.  

 

Nedsat nyrefunktion  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.  

Hvis du har taget for mange Cyklokapron 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cyklokapron, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

Tag pakningen med.  

Symptomer på overdosering er: Kvalme, diarré, svimmelhed og hovedpine. Svimmelhed ved ændring fra liggende/siddende til stående stilling, lavt blodtryk, muskelsvaghed og kramper kan forekomme. Der er en risiko for dannelse af blodpropper hos disponerede personer.  

Hvis du har glemt at tage Cyklokapron 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt din læge, hvis du har glemt at tage en dosis.  

Hvis du holder op med at tage Cyklokapron 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Kvalme, opkastning, diarré.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Allergiske hudreaktioner.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Nedsat farvesyn og andre synsforstyrrelser.
 • Svimmelhed.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Kramper.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Cyklokapron utilgængeligt for børn.  

 

Der er ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Tag ikke Cyklokapron efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cyklokapron indeholder: 

 • Aktivt stof: tranexamsyre.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose (E460), hydroxypropylcellulose (E463), talkum (E553b), magnesiumstearat (E572), vandfri kolloid silica, povidon (E1201), methacrylat copolymer, titandioxid (E171), polyethylenglycol 8000, vanillin.

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

Cyklokapron er en hvid aflang tablet med delekærv på den ene side og en prægning (CY) på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser 

Cyklokapron fås i pakningsstørrelser á 30 stk., 60 stk. og 100 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller: 

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Cyklokapron® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Health AB. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...