Alprox®

tabletter 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Alprox 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg tabletter 
Alprazolam 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Alprox til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alprox
 3. Sådan skal du tage Alprox
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof er alprazolam. Det tilhører den gruppe medicin, der kaldes benzodiazepiner. Alprazolam virker på centralnervesystemet og derved reduceres angst. Det har også en beroligende, sløvende og muskelafslappende virkning.
 

Alprox anvendes til behandling af: 

 • panikangst
 • symptomatisk behandling af angst.

 

Alprazolam er kun egnet, hvis sygdommen er alvorlig, invaliderende eller udsætter personen for stærk bekymring. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alprox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Alprox 

 • hvis du er allergisk over for alprazolam eller et af de øvrige indholdsstoffer i Alprox (angivet i punkt 6).
 • hvis du har fået at vide, at du har en sygdom, der medfører muskelsvaghed (myastenia gravis)
 • hvis du lider af alvorligt vejrtrækningssvigt
 • hvis du har gentagne, langvarige vejrtrækningspauser under søvn (apnø)
 • lider af alvorlig leversvigt.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Alprox: 

 • hvis du bemærker, at tabletternes virkning aftager, efter at du har taget dem i flere uger (udvikling af tolerance)
 • hvis du er bekymret for fysisk og psykisk afhængighed forårsaget af alprazolam. Hvis du ikke ønsker at ophøre med behandlingen, kan du være psykisk afhængig af medicinen. Ved fysisk afhængighed vil ophør med behandlingen ledsages af abstinenssymptomer (se punkt 3, Hvis du holder op med at tage Alprox). Risikoen for afhængighed stiger med dosis og behandlingsvarighed. Risikoen er større hos patienter med tidligere alkohol-, narkotika eller medicinmisbrug. Derfor bør behandlingen være så kortvarig som muligt
 • hvis du tidligere har haft et misbrug af alkohol, medicin eller narkotika
 • hvis du har hukommelsesforstyrrelser. Tab af hukommelse opstår sædvanligvis flere timer efter medicinen er taget
 • hvis du får uventede reaktioner f.eks. rastløshed, uro, irritabilitet, raserianfald, mareridt, forværring af søvnbesvær, hallucinationer, psykoser, upassende adfærd, pludselig forvirring (delirium) eller andre adfærdsforstyrrelser. Disse uventede reaktioner opstår oftere hos børn og ældre patienter
 • hvis du har en kronisk lungesygdom
 • hvis du samtidig drikker alkohol eller tager beroligende medicin
 • hvis du har en alvorlig depression (risiko for selvmord)
 • hvis du har nedsat nyre- eller leversvigt
 • hvis du har en psykisk sygdom
 • hvis du har en bestemt type grøn stær.


Hvis du skal opereres 
Fortæl din læge, at du tager Alprox, hvis du skal opereres. 

Børn og unge 

Spørg lægen til råds, hvis du er under 18 år gammel. Sikkerheden ved denne medicin er ikke undersøgt hos patienter under 18 år. 

Ældre 

Benzodiazepiner og lignende lægemidler bør anvendes med forsigtighed hos ældre, på grund af risikoen for en udtalt beroligende virkning og/eller muskelsvækkelse, som kan medføre faldulykker, og det kan ofte have alvorlige konsekvenser i denne patientgruppe.  

Brug af anden medicin sammen med Alprox 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig..
 

Nogle typer medicin kan medføre bivirkninger, hvis de tages samtidigt med alprazolam. Det kan også påvirke behandlingens virkning, hvis du samtidigt tager visse andre typer medicin. I et sådant tilfælde vil din læge tilpasse din medicin eller dosisvejledningerne.
Sådanne typer medicin er f.eks. : 

 

Medicin, der forstærker den beroligende virkning af alprazolam: 

 • sovepiller og beroligende medicin
 • medicin mod psykisk sygdom og depression
 • medicin mod epilepsi
 • bedøvende medicin
 • stærkt smertestillende medicin, som påvirker centralnervesystemet
 • sløvende medicin mod allergi (antihistaminer)

 

Medicin, der forstærker virkningen af alprazolam, fordi de nedsætter stofskiftet i leveren: 

 • nefazodon, fluvoxamin, fluoxetin, sertralin (til behandling af svær depression)
 • cimetidin (til behandling af maveproblemer)
 • hiv-medicin
 • dextropropoxyphen
 • P-piller
 • diltiazem (til behandling af blodtryks- og hjerteproblemer)
 • visse antibiotika (f.eks. erythromycin og troleandomycin) og visse typer medicin til behandling af svampeinfektioner (f.eks. itraconazol, ketoconazol)

 

Medicin, der nedsætter virkningen af alprazolam, fordi de øger stofskiftet i leveren: 

 • carbamazepin og phenytoin (til behandling af epilepsi og også andre sygdomme)
 • prikbladet perikum (Hypericum perforatum, et naturlægemiddel)
 • rifampicin (til behandling af tuberkulose)

 

Alprazolam kan forstærke virkningen af følgende medicin: 

 • digoxin (til behandling af hjerteproblemer)
 • muskelafslappende medicin
 • imipramin og desipramin (til behandling af svær depression)
 • clozapin (til behandling af psykoser). Risikoen for verjtræknings- og hjertestop er øget.

 

Alkohol forstærker alprazolams beroligende virkning. 

 

Næste gang du er hos lægen, skal du huske at fortælle, at du tager Alprox. 

Brug af Alprox sammen med mad, drikke og alkohol 

Tag tabletten med et glas vand eller anden væske.  

 

Alkohol
Drik ikke alkohol under behandling medAlprox.
Alkohol kan forstærke den alprazolams sløvende virkning. 

Graviditet, amning og fertilitet 

Alprox må ikke anvendes under graviditet med mindre lægen skønner, at det er absolut nødvendigt for behandling af moderen.
Erfaring med anvendelse af alprazolam til gravide kvinder er utilstrækkelig. Tag ikke Alprox, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, med mindre din læge skønner, at behandlingen er strengt nødvendig. Det er set hos mennesker, at alprasolam kan være skadeligt for fostret. Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du rådføre dig med lægen om muligheden for at stoppe med behandlngen. Hvis du tager Alprox indtil fødslen, skal du fortælle det til lægen, da dit nyfødte barn kan få nogle abstinensssymptomer.
 

Lad være med at amme, mens du tager dette lægemiddel. Dette lægemiddel kan påvirke det ammede barn.
 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Alprox virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle og arbejde med maskiner eller værktøj fordi alprazolam på grund af dets beroligende, muskelafslappende og sløvende virkning kan nedsætte evnen til at færdes sikkert i trafikken og til at udføre andre opgaver, der kræver særlig årvågenhed. Dette gælder især i begyndelsen af behandlingen eller hvis du ikke har sovet tilstrækkeligt. 

Alprox indeholder lactose 

Alprox indeholder lactose: 85,7 mg (0,25 mg tabletter), 85,5 mg (0,5 mg tabletter) eller 171,0 mg (1 mg tabletter). Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Alprox

Tag altid Alprox nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Behandlingen starter ofte med en lav dosis, der gradvis øges efter behov. Lad være med at ændre dosis og rådfør dig med lægen om at stoppe med behandlingen med Alprox. Det anbefales, at det er den samme læge, der starter, overvåger og stopper behandlingen. Brug af medicin som Alprox kan medføre udvikling af fysisk og psykisk afhængighed. Risikoen stiger med dosis og behandlingsvarighed, og den er større hos patienter med tidligere alkohol, narkotika eller medicinmisbrug. Giv ikke dette lægemiddel til andre. 

 

Panikangst: 

Startdosis er normalt 0,5 til1 mg ved sengetid. Den terapeutiske dosis (den laveste dosis, der giver den ønskede virkning) er normalt højst 6 mg dagligt, fordelt på tre eller fire doser. Til ældre patienter, personer, der er følsomme for medicinens virkning og patienter med lever- eller nyresvigt tilrådes lavere startdosis og terapeutiske dosis end normalt. Den højeste dosis er 4,5 mg, fordelt på tre eller fire doser.
 

Indenfor fire uger efter behandlingsstart, vil din læge sammen med dig, vurdere behovet for fortsat behandling og hvor egnet medicinen er. 

 

Angst: 

Startdosis er normalt 0,25 til 0,5 mg tre gange dagligt. Den terapeutiske dosis er normalt 0,5 til 3 mg dagligt, fordelt på tre doser. Til ældre patienter, patienter, der er følsomme over for medicinens virkning samt patienter med lever- eller nyresvigt tilrådes lavere startdosis og terapeutisk dosis end normalt..
 

Den længste behandlingsvarighed er normalt 8 til 12 uger, inklusive gradvis aftrapning af medicinen.  

 

Alprox bør ikke anvendes som eneste lægemiddel i en behandling mod depression, eller angst i forbindelse med depression.
 

Sikkerhed og virkning af alprazolam hos patienter under 18 år er ikke klarlagt. Det frarådes at anvende Alprox til patienter i denne aldersgruppe. 

Hvis du har taget for mange Alprox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller en anden (f.eks. et barn) har taget mere af Alprox , end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Hvis patienten er ved bevidsthed bør der gives aktivt kul som førstehjælp.
Tag pakningen med.
 

En for stor dosis af alprazolam kan medføre udtalt træthed, manglende muskelkoordination og nedsat bevidsthed. Der er også risiko for lavt blodtryk, bevidstløshed og nedsat vejrtrækning. Alkohol og anden medicin, der undertrykker centralnervesystemet, øger alprazolams bivirkninger. 

Hvis du har glemt at tage Alprox

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart, du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis så spring den glemte dosis over. Du må aldrig tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Inden du tager på ferie eller rejser, skal du altid være sikker på, at du tager nok Alprox med. 

Hvis du holder op med at tage Alprox

Brugen af Alprazolam kan medføre fysisk og psykisk afhængighed. Risikoen er størst ved høje doser og lange behandlingsperioder, og er større hos patienter med tidligere alkohol, narkotika eller
medicinmisbrug.
 

Brat ophør af behandlingen medfører abstinenssymptomer (f.eks. hovedpine, muskelsmerter, svær angst og spændinger, søvnforstyrrelser, rastløshed, forvirring og irritabilitet). I alvorlige tilfælde udviskning af personligheden (tab af ens egen realitetssans og fremmedgørelse), manglene realitetssans (derealisation), usædvanlig skarp hørelse af normale lyde, følelsesløshed og prikkende følelse i arme og ben, overfølsomhed over for lys, lyde og berøring, hallucinationer og anfald). Abstinenssymptomer kan vise sig flere dage efter endt behandling. 

Behandling med Alprox må derfor ikke afbrydes brat, men dosis skal gradvist nedsættes efter lægens vejledning. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Den almindeligste bivirkning er træthed. Det kan sættes i forbindelse med svigt i muskelkoordination, nedsat muskelkoordination og forvirring. Træthed kan især forekomme hos ældre patienter. Træthed og symptomer der er beslægtet med træthed er stærkest i begyndelsen af behandlingen. De vil aftage eller forsvinde, hvis dosis sættes ned eller ved fortsat behandling. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer): 

 • sløvhed, døsighed

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

 • nedsat appetit
 • depression, forvirring, fysisk rastløshed
 • usikre bevægelser, koordinationsforstyrrelser, nedsat hukommelse sløret tale, koncentrationsbesvær
 • svimmelhed, hovedpine, omtågethed
 • sløret syn
 • hurtig hjerterytme (takykardi), hjertebanken
 • tilstoppet næse
 • forstoppelse, diarré, kvalme,
 • tør mund, øget spytsekretion, synkebesvær (dysfagi)
 • allergisk hududslættræthed, svaghed, irritabilitet.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • unormalt højt indhold af prolaktin i blodet (hyperprolaktinæmi)
 • appetitløshed
 • rastløshed, ophidselse, aggression, vrangforestilling, raserianfald, mareridt, hallucinationer, psykoser, upassende adfærd og andre adfærdsforstyrrelser, søvnløshed, unormale tanker, nervøsitet, stimulation, ændret sexlyst (libido),
 • hukommelsestab, forstyrrelser i musklernes spænding, rysten
 • synsforstyrrelser, dobbeltsyn, øget indre tryk i øjet
 • opkastning
 • gulsot, unormal leverfunktion
 • kløe
 • svag skeletmuskulatur
 • vandladningsproblemer, menstruationsforstyrrelser, seksuel dysfunktion
 • vægtændringer.

 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer): 

 • øget appetit
 • afhængighed
 • følelsesløshed, nedsat årvågenhed
 • lavt blodtryk
 • hudreaktioner

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data  

 • leverbetændelse
 • afgrænsede hævelser der omfatter huden, lagene under huden, slimhinder og i enkelte tilfælde de indre organer (angioødem)
 • hævede fødder, ankler og hænder

 

Alprazolam kan medføre fysisk og psykisk afhængighed. Se punkt 2, Advarsler og forsigtighedsregler.  

 

Der kan opstå abstinenssymptomer såsom angst, søvnløshed og kramper, hvis behandlingen med Alprox afbrydes brat (se punkt 3, Hvis du holder op med at tage Alpox) 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares ved temperaturer under 30°C.  

 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alprox indeholder:

 • Aktivt stof: alprazolam. Én tablet indeholder henholdsvis 0,25 mg, 0,5 mg eller 1 mg alprazolam.
 • Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, gelatine, lactosemonohydrat og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

0,25 mg tablet: hvid eller næsten hvid uovertrukket, oval tablet med delekærv, præget med ORN 51, størrelse 9 x 6 mm.
0,5 mg tablet: hvid eller næsten hvid uovertrukket, oval tablet med delekærv, præget med ORN 52, størrelse 9 x 6 mm.
1 mg tablet: hvid eller næsten hvid uovertrukket, flad, rund tablet med skrå kanter og delekærv præget med ORN 50, diameter 9 mm. 

 

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge og ikke for at tabletten kan deles i to lige store doser.
 

Pakningsstørrelser:
20, 30, 50 og 100 tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland 

Fremstiller 

Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:
 

Orion Pharma A/S,  

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...