Burinex®

tabletter 1 mg og 5 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

BURINEX® 1 mg og 5 mg tabletter 


Bumetanid  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Burinex til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Burinex.
 3. Sådan skal du tage Burinex.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Burinex er et vanddrivende middel.
 • Du kan tage Burinex 1 mg til behandling af væskeansamlinger (ødemer), eller til at sænke blodtrykket.
 • Du kan tage Burinex 5 mg mod akut og kronisk nyresvigt.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Burinex

Tag ikke Burinex 

 • hvis du er allergisk over for bumetanid, eller et af de øvrige ind- holdsstoffer i Burinex (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har alvorlige forstyrrelser i væske og saltbalancen (elektrolytforstyrrelser).
 • Hvis du har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt.
 • Hvis du har en meget alvorlig hjernelidelse som skyldes leversvigt og som kan give forskellige symptomer på hjerneskade og ende i bevidstløshed (koma).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Burinex hvis 

 • du er overfølsom over for medicin mod urinvejsinfektioner (sulfonamider), da der kan være risiko for, at du så også vil være overfølsom over for Burinex.
 • du har sukkersyge (diabetes) eller der er mistanke herom.
 • du har for lavt blodtryk.
 • du har for meget urinsyre i blodet.
 • du har alvorlig nedsat leverfunktion.
 • du har elektrolyt- og væskeubalance.
 • du har blokering af urinvejene eller der er mistanke herom.
 • du har alvorlig eller fremadskridende nedsat nyrefunktion.
 • du har forhøjet urinstof eller kreatinin i blodet.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Så længe du får Burinex, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt, hvis du har sukkersyge (diabetes) eller er disponeret for det.
 • Doping: Burinex står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen.

Brug af anden medicin sammen med Burinex 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Hjertemedicin (digoxin og medicin mod uregelmæssig hjerterytme). Kontakt lægen hvis du får kvalme, opkastning og uregelmæssig puls.
 • Medicin der nedsætter mængden af kalium i blodet (kaliumudskillende medicin).
 • Medicin i forbindelse med narkose (ikke-depolariserende neuromuskulært blokkerende medicin).
 • Medicin mod for højt blodtryk.
 • Medicin mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Smertestillende medicin (NSAID).
 • Medicin mod mani (lithium).
 • Binyrebarkhormoner (kortikosteroider, ACTH og tetracosactid).
 • Anden vanddrivende medicin.
 • Antibiotika (aminoglykosider).
 • Medicin mod urinsur gigt (probenecid).


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Brug af Burinex sammen med mad og drikke 

Du kan tage Burinex i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:
  

 • Du må ikke tage Burinex, hvis du er gravid, da det kan skade fostret eller det nyfødte barn.


Amning:  

 • Du bør ikke tage Burinex, hvis du ammer. Tal med lægen.


Fertilitet: 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder eller mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Brug af Burinex kan give bivirkninger (svimmelhed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Burinex 

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Burinex. 

3. Sådan skal du tage Burinex

Tag altid Burinex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

Dosis afpasses individuelt. 

0,5 mg -1 mg dagligt. 

Lægen kan øge dosis til 2 mg 2-3 gange dagligt. 

Ved kronisk nyresvigt kan der gives op til 5-15 mg 1-4 gange dagligt. 


Ældre: 
Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis til den mindst mulig effektive dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn: 
Burinex bør ikke anvendes til børn.

Nedsat leverfunktion:
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Burinex tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer.  

Hvis du har taget for mange Burinex 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Burinex, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer:
Elektrolytforstyrrelser, væskemangel, kraftig forøget vandladning, mundtørhed, tørst, afkræftethed, sløvhed, døsighed, forvirring, fordøjelsesbesvær, rastløshed, muskelsmerter, muskelkramper samt anfald.  

Hvis du har glemt at tage Burinex 

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.  

Hvis du holder op med at tage Burinex 

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, evt. opkastninger, almen sløjhed, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion/nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Forstyrrelser i væskesaltbalancen, herunder:
  • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
  • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
  • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Hovedpine.
 • Træthed (herunder sløvhed, døsighed, kraftesløshed og svaghed og utilpashed).
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Mavesmerter og ubehag, kvalme, opkastning.
 • Muskelkramper.
 • Smerter og muskelsmerter.
 • Vandladningsforstyrrelser.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig
 • Lysfølsomhed.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.


Burinex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Burinex utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Burinex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar blisteren i den ydre karton, for at beskytte mod lys.
 • 1 mg tabletter: Du kan opbevare Burinex 1 mg tabletter ved almindelig temperatur.
 • 5 mg tabletter: Opbevar ikke Burinex 5 mg tabletter ved temperaturer over 25 °C.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Burinex, 1 mg og 5 mg, tabletter indeholder: 

Aktivt stof:
Bumetanid.

Øvrige indholdsstoffer:
Lactosemonohydrat, agar, povidon, magnesiumstearat, majsstivelse, polysorbat 80, vandfri kolloid silica, talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser: 

Burinex 1 mg tabletter er runde, flade, hvide og præget med "133" på den ene side og en løve på den anden side. Tabletterne har delekærv. 

Burinex 5 mg tabletter er runde, flade, hvide og præget med "5 mg" på den ene side. Tabletterne har delekærv. 


Burinex fås i: 

Burinex 1 mg i pakninger med 20, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 tabletter.
Burinex 5 mg i pakninger med 98 og 100 tabletter. 


Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller: 

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...