Combigan®

øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

COMBIGAN®
2 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning
 

Brimonidin og timolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Combigan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Combigan.
 3. Sådan skal du bruge Combigan.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Combigan er øjendråber, som indeholder to forskellige stoffer (brimonidin og timolol). De tilhører gruppen af hhv. alfa-2-receptorstimulatorer og betablokkere.
 • Combigan virker ved at nedsætte væskedannelsen og øge afvandingen af øjet. Derved nedsættes trykket i øjet, som dog stadig forsynes med næring.
 • Du kan bruge Combigan hvis du har grøn stær (åbenvinklet glaukom), eller hvis du har forhøjet tryk i øjet og du ikke har opnået tilstrækkelige resultater af øjendråber, kun indeholdende en betablokker.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Combigan

Brug ikke Combigan 

 • hvis du er allergisk over for brimonidintartrat, timolol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Combigan (angivet i punkt 6).
 • hvis du har eller tidligere har haft vejrtrækningsproblemer såsom astma eller alvorlig lungesygdom (kronisk obstruktiv bronkitis, som kan medføre hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær og/eller langvarig hoste).
 • hvis du har hjertelidelser (meget langsom puls, syg sinus syndrom, hjerterytmeforstyrrelser af 2. og 3. grad som ikke kontrolleres med pacemaker, symptomer på hjertesvigt).
 • til behandling af nyfødte og børn under 2 år, se "sådan skal du bruge Combigan".
 • samtidig behandling med anden medicin (f.x. TCA, MAO-hæmmer eller mianserin) kan medføre uønskede vekselvirkninger, se "Brug af anden medicin".

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Combigan 

 • børn på 2-7 år (og/eller som vejer mindre end 20 kg)bør behandles med forsigtighed, og skal iøvrigt følges nøje.
 • hvis du oplever allergilignende øjenreaktioner, også selv om reaktion ikke ses straks.
 • hvis du oplever generelle betablokker-bivirkninger (f.eks. nedsat udholdenhed, muskelsvaghed og træthed pga. mindsket hjerteaktivitet og puls.
 • hvis du har eller har haft hjerte-kar-sygdomme (hjerte- krampe/spasme, blodprop i hjertet, nedsat hjertefunktion, 1. grads hjerteblok), og for lavt blodtryk, og samtidig bliver behandlet med betablokker, vil din læge følge dig nøje, for tegn på forværring af sygdom og bivirkninger.
 • hvis du har svære kredsløbsforstyrrelser/sygdomme (Raynauds sygdom/syndrom).
 • hvis du har acidose (syrebareforstyrrelser)
 • hvis du før har fået astmaanfald/åndedrætsbesvær efter brug af øjenmidler (betablokkere).
 • hvis du har mild/moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) skal du kun anvende Combigan hvis fordele opvejer de mulige risici.
 • hvis du har diabetes eller tendens til spontan lavt blodsukker. Betablokker kan maskere tegn og symptomer på akut lavt blodsukker.
 • hvis du har en godartet tumor i binyrerne (fæokromocytom).
 • hvis du har hornhindesygdomme.
 • hvis du får andre betablokkere (f.eks. for forhøjet blodtryk). Se også "Brug af anden medicin".
 • hvis du har eller tidligere har haft nogen form for allergi (f.eks. høfeber, eksem) eller en alvorlig allergisk reaktion. Vær opmærksom på, at du måske kan få brug for en større dosis adrenalin end sædvanligt i tilfælde af en alvorlig reaktion.
 • hvis øjets årehinde er løsnet fra øjets bindehinde (choroidalløsning) f.eks. efter øjenoperation.
 • hvis du har en sygdom i skjoldbruskkirtlen (hyperthyroidisme).
 • hvis du har nyre- eller leverproblemer.


Fortæl lægen (evt. tandlægen) inden en operation, at du bruger Combigan, da timolol kan ændre effekterne af visse lægemidler, der bruges under bedøvelse.

Doping: I visse sportsgrene vil forekomsten af det virksomme indholdsstof (timolol), i urinen ved kontrol, medføre diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Brug af anden medicin sammen med Combigan 

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • forhøjet højt blodtryk (calciumantagonister, alfa-blokkere, beta-blokkere, guanethidin, reserpin).
  • smerter (opioider, NSAID)
  • hjertesygdomme (antiarytmika, digitalisglykosider, kinindin, isoprenalin, prazosin)
  • falsk strubehoste eller shocktilstande (adrenalin).
  • alvorlige allergiske reaktioner (adrenalin).
  • forhøjet tryk i øjet (parasympatomimetika, carboanhydrasehæmmer, pilocarpin).
  • diabetes (antidiabetika).
  • depression, angst/indre uro (fluoxetin, paroxetin, MAO-hæmmer, mianserin, sedativa).
  • ADHD (metylphenidat)
 • Fortæl det til lægen, hvis du får ændret dosis af anden medicin, eller hvis du har et regelmæssigt alkoholforbrug.
 • Hvis du skal bedøves, bør du fortælle lægen eller tandlægen, at du bruger Combigan.
 • Hvis du skal have foretaget en radiologisk undersøgelse/scanning med iodholdige kontrastmidler.


Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Brug af Combigan sammen med mad, drikke og alkohol 

 • Ved indtagelse af alkohol eller andre påvirkende lægemidler eller stoffer er der risiko for forstærket virkning (såsom sløvhed, langsom opfattelse).

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravd, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Combigan efter aftale med lægen.


Amning: 

 • Hvis du ammer, må du ikke bruge Combigan, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Combigan påvirker kun i ubetydelig grad evnen til at føre bil og betjene maskiner. Combigan kan medføre forbigående sløret syn, synsforstyrrelser, træthed og/ eller sløvhed. Vent med at køre bil eller betjene maskiner, indtil symptomerne har fortaget sig. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Combigan 

 • Brug ikke Combigan samtidig med at du bærer kontaktlinser. Vent mindst 15 minutter efter drypning med Combigan, før du sætter linserne i igen.
 • Konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid i Combigan kan give irritation af øjnene og er kendt for at misfarve bløde kontaktlinser.

3. Sådan skal du bruge Combigan

Brug altid Combigan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekerpersonalet.
Hvis du anvender Combigan sammen med andre øjenmidler, skal der gå mindst 5 minutter mellem drypning med Combigan og brug af de andre øjenmidler.  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 
1 dråbe Combigan 2 gange daglig med ca. 12 timers interval. Kontakt lægen, hvis du ønsker at ændre dosis eller stoppe behandlingen.

Nedsat nyre- og leverfunktion: 
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge: 
Combigan må ikke bruges til børn under 2 år. Combigan bør sædvanligvis ikke bruges til børn mellem 2 og 17 år.  

Hvis du har brugt for meget Combigan 

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere Combigan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer (voksne): for lavt blodtryk (efterfulgt af for- højet blodtryk, kraftesløshed og svaghed, opkast, ligegyldighed, sløvhed, langsom/uregelmæssig puls, små pupiller, uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, nedsat kraft i musklerne, nedsat kropstemperatur, krampeanfald, kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald /åndenød hovedpine, svimmelhed, hjertestop.

Børn og unge 
Kontakt straks lægen, hvis dit barn er kommet til at synke Combigan ved en fejltagelse.
Symptomer: symptomer på hæmning af nervesystemet, midlertidig koma/lavt bevidthedsniveau, ligegyldighed, usædvanlig døsighed, lavt blodtryk, langsom puls, nedsat kropstemperatur, bleghed, nedsat vejrtrækning og åndenød.  

Hvis du har glemt at bruge Combigan 

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.  

Hvis du holder op med at bruge Combigan 

Combigan bør anvendes hver dag, for at medicinen kan virke efter hensigten. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Combigan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Smerter og uklart syn pga. sår/skader/hul på hornhinden.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte (hjerteinsufficiens). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Raynauds fænomen (hvide, “døde” finger og tæer), kolde hænder og fødder.
 • Hjertestop. Meget langsom puls (AV-blok). Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær pga. Myasthenia gravis. Kontakt straks læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.


Børn og unge 

 • Symptomer på overdosering hos nyfødte og børn under 2 år, når anvendt for medfødt glaukom (bevidsthedstab, nedsat kropstemperatur, svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Røde øjne, brændende fornemmelse i øjet.


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Sviende fornemmelse, smerter i øjet, fornemmelse af fremmelegeme i øjet.
 • Allergisk reaktion i øjet eller på huden omkring øjet.
 • Betændelse i øjenlågsrandene.
 • Betændelse i hårsæk
 • Små skader i øjets ydre (med eller uden betændelse).
 • Hævede, kløende, røde eller betændte øjenlåg.
 • Øjenirritation.
 • Kløe i øjet og øjenlåget.
 • Synsforstyrrelser. Kraftig tåreflåd.
 • Tørhed i øjet, sammenklæbende øjne.
 • Depression. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.
 • Sløvhed, hovedpine.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du bruger Combigan i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Tilstande med kraftesløshed og svaghed.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Nedsat synsstyrke.
 • Hævelse eller betændelse i det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade.
 • "Fluer" i synsfeltet (mouches volantes).
 • Trætte øjne. Lysfølsomhed. Smerter i øjenlågene.
 • Hvidfarvning af det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade.
 • Hævelse eller områder med betændelse under øjets overflade.
 • Løsning af øjets glaslegeme.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Hjertebanken.
 • Irritation og betændelse i næseslimhinderne.
 • Næsetørhed, snue.
 • Smagsforandringer, kvalme, diarré.
 • Allergisk kontakteksem.
 • Svimmelhed.


Hyppigheden er ikke kendt:
  

 • Sløret syn.
 • Uregelmæssig puls (arytmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Langsom eller hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Betændelse i regnbuehinden.
 • Pupilformindskelse (miosis)
 • Søvnløshed (insomni), mareridt, hukommelsestab.
 • Øvre luftvejslidelser/åndenød/åndedrætsbesvær.
 • Kortvarig bevidsthedstab.
 • Almene allergiske reaktioner, herunder udslæt (nældefeber) og hævelser. Hudreaktioner, herunder ansigts- rødme, hævelse af ansigtet, kløe og udvidelse af blodkarrene.
 • Døsighed, kraftesløshed, træthed.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesier).
 • Hornhindebetændelse, sløret syn og løsning af laget under nethinden, der indeholder blodkar, efter øjenkirurgi (herefter synforstyrrelser), nedsat følsomhed i hornhinden, beskadigelse af øjeæblets yderste lag, nedsænkende øjenlåg (medfører at øjnene er halvlukkede), dobbeltsyn.
 • Brystsmerter, væskeophobning i kroppen (ødem).
 • Sammentrækning af luftvejene i lungerne (fortrinsvis hos patienter med luftvejssygdomme), åndedrætsbesvær og hoste.
 • Sure opstød / halsbrand, mavesmerter og opkastning.
 • Hårtab, hududslæt med hvidligt sølvlignende udseende (psoriasiformt hududslæt) eller forværring af psoriasis, udslæt.
 • Muskelsmerter.
 • Seksuelle problemer, herunder nedsat libido.

Børn og unge 

 • Symptomer på overdosering hos nyfødte og børn under 2 år, når anvendt for medfødt glaukom (ligegyldighed,

døsighed, nedsat kraft i musklerne, langsom puls, blålig misfarvning af huden, bleghed, for højt blodtryk.). 

 • Ekstrem sløvhed (hos børn 2-7 år, vejende under 20 kg).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Combigan utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Combigan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
 • Opbevar Combigan i ydre karton, da det er følsomt for lys.
 • Efter anbrud: Anvendes i løbet af 28 dage. Som en hjælp til at huske dette kan du skrive datoen for åbning af flasken i feltet på kartonen.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Combigan, 2 mg/ml, øjendråber indeholder: 

Aktivt stof: 2,0 mg brimonidintartrat svarende til 1,3 mg brimonidin og 6,8 mg timololmaleat svarende til 5 mg timolol.  Øvrige indholdsstoffer:
Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, dinatriumphosphathepta- hydrat og renset vand. Saltsyre eller natriumhydroxid til justering af pH. 

Pakningsstørrelser:

Combigan er en klar, grønliggul øjendråbeopløsning, der fås i plastflasker med skruelåg. Hver flaske er omtrent halvt fuld og indeholder 5 ml opløsning. 

 

Combigan fås i pakninger med 1 eller 3 flasker. 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...