Kloramfenikol Viskøse "DAK"

øjendråber, opløsning 0,5%

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Kloramfenikol Viskøse DAK 5 mg/ml øjendråber, opløsning 
Chloramphenicol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Kloramfenikol Viskøse DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol Viskøse DAK
 3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol Viskøse DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kloramfenikol Viskøse DAK øjendråber (herefter kaldet Kloramfenikol Viskøse) er et bakteriehæmmende lægemiddel (antibiotikum) til behandling af øjenbetændelse.
 

Øjendråberne kan anvendes til både børn og voksne.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 uger. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol Viskøse DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisninger og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Kloramfenikol Viskøse, hvis du er allergisk over for chloramphenicol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Kloramfenikol Viskøse, hvis du har en knoglemarvssygdom, eller nogen i din familie har eller har haft alvorlige blodsygdomme.
 

Vær opmærksom på, at du: 

 • ikke må bruge Kloramfenikol Viskøse sammen med kontaktlinser
 • ikke bør bruge Kloramfenikol Viskøse længere end 2 uger, da der ellers er risiko for udvikling af bivirkninger og resistens (medicinen virker ikke)

Brug af anden medicin sammen med Kloramfenikol Viskøse

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er især vigtigt, hvis du tager: 

 • medicin mod infektion (penicillin, cefalosporiner, gentamicin, tetracyklin, polymyxin B
 • medicin, der kan have en indvirkning på knoglemarven.


Hvis du bruger anden medicin i øjnene, skal du vente ca. 5 minutter, efter du har brugt Kloramfenikol Viskøse, før du bruger den næste medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet 
Du må gerne bruge Kloramfenikol Viskøse under graviditet. 


Amning 
Du må gerne bruge Kloramfenikol Viskøse, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kloramfenikol Viskøse påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol Viskøse DAK

Brug altid Kloramfenikol Viskøse nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Brugsanvisning 

Træk ned i nederste øjenlåg, dryp en øjendråbe i lommen mellem øje og øjenlåg. Undgå at beholderens spids kommer i berøring med huden eller øjet. Skru låget på efter brug. 

Øjendråberne løber med tårevæsken ned i svælget og kan til tider afgive smag i mund/svælg.
 

Selvom der sker en bedring efter få dage, er det vigtigt at fortsætte behandlingen i den periode, lægen har anvist. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen.
 

Den sædvanlige dosis er:
 

Voksne og børn: 1 dråbe mindst 6 gange daglig.  


Brug til børn
Din læge kan udskrive en lavere dosis til nyfødte for at nedsætte risikoen for bivirkninger.

Behandlingen må højst vare 10 - 14 dage. 

Hvis du har brugt for meget Kloramfenikol Viskøse 

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har brugt mere Kloramfenikol Viskøse, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
 

Hvis du har brugt for mange øjendråber, kan du skylle øjet med vand eller saltvand. 

Hvis du har glemt at bruge Kloramfenikol Viskøse 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Kloramfenikol Viskøse 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Kloramfenikol Viskøse kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.
 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Ikke alvorlige: Brændende og sviende fornemmelse og irritation i øjnene, rødme i det hvide område af øjet, ny infektion, allergiske reaktioner.
 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: Påvirkning af knoglemarven ved langvarig brug og forandringer i blodet: almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker, træthed, blødninger fra hud, slimhinder samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).  

Ikke alvorlige: Eksem eller irritation af huden med blærer, udslæt (nældefeber) og hævelser, øjenbetændelse, med røde øjne og tåreflåd.  

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kloramfenikol Viskøse utilgængeligt for børn.
 

En uåbnet Kloramfenikol Viskøse skal opbevares i køleskab ved 2 - 8 ºC. 

Efter åbning må Kloramfenikol Viskøse højst bruges i 1 måned og kan da opbevares ved stuetemperatur.

Brug ikke Kloramfenikol Viskøse efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kloramfenikol Viskøse DAK 5 mg/ml øjendråber indeholder 

Det virksomme indholdsstof er chloramphenicol. De øvrige indholdsstoffer er borax (E 285), borsyre (E 284), hypromellose (E 464) og sterilt vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Kloramfenikol Viskøse DAK øjendråber er en klar, farveløs opløsning. Produktet findes i flasker à 5 ml. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller 

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10 

2630 Taastrup
Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...