Rhophylac®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mikrogram

CSL Behring

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Rhophylac 1500 IE (300 mikrogram) / 2 ml
Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.
 
humant anti-D immunglobulin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den seneste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rhophylac
 3. Sådan skal du bruge Rhophylac
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fakta om Rhophylac 

Dette lægemiddel er en færdigblandet injektionsvæske, som udleveres som opløsning fyldt på en injektionssprøjte. Opløsningen indeholder særlige proteiner, som er isoleret fra humant blodplasma. Disse proteiner hører til kategorien "immunglobuliner", også kaldet antistoffer. Det aktive indholdsstof i Rhophylac er et særligt antistof, der kaldes "Rhesus anti-D-(Rh) immunglobulin". Dette antistof virker mod Rhesusfaktor type D. 

Fakta om rhesusfaktor type D

Rhesusfaktor type D er særlige kendetegn ved menneskets røde blodlegemer. Omkring 85 % af befolkningen er bærere af den såkaldte Rhesusfaktor type D (forkortes Rh(D)). De kaldes Rhesus D- positive. De, der ikke er bærere af Rhesusfaktor type D, kaldes Rhesus D-negative

Fakta om anti-D immunglobulin

Rhesus anti-D immunglobulin er et antistof, der virker mod enhver Rhesusfaktor type D og produceres i menneskets immunsystem. Når en person, som er Rh(D)-negativ, får Rh(D)-positivt blod, vil ved- kommendes immunsystem betragte de Rh(D)-positive røde blodlegemer som "fremmede" for organis- men og vil forsøge at ødelægge dem. Hertil danner immunsystemet særlige antistoffer mod rhesus- faktor type D. Denne proces kaldes "immunisering", og den vil sædvanligvis tage nogen tid (2- 

3 uger). De Rh(D)-positive røde blodlegemer bliver således ikke ødelagt ved første kontakt, og normalt vil der ikke forekomme symptomer på dette tidspunkt. Men når den samme Rh(D)-negative person for anden gang får Rh(D)-positivt blod, vil antistofferne være i beredskab, og personens immunsystem vil omgående ødelægge de fremmede røde blodlegemer. 

Sådan virker Rhophylac

Hvis en Rh(D)-negativ person modtager en tilstrækkelig mængde humant Rhesus anti-D immun- globulin, kan isoimmunisering mod Rhesusfaktor type D forebygges. Derfor bør behandlingen med 

Rhophylac indledes før eller snarest muligt efter den første kontakt med Rh(D)-positive røde blodlegemer. Rhesus anti-D immunglobulinerne i dette lægemiddel vil omgående ødelægge de fremmede Rh(D)-positive røde blodlegemer. Derved undgås det, at personens immunsystem selv begynder at danne antistoffer. 

Hvad Rhophylac anvendes til

Dette lægemiddel anvendes i to forskellige situationer: 


A) Til en Rhesus D-negativ gravid kvinde, som venter et Rhesus D-positivt barn 

Under disse særlige omstændigheder kan moderen blive immuniseret af barnets røde blodlegemer, som går over i hendes eget kredsløb. Dette vil dog normalt ikke berøre det første barns sundhedstilstand. Men hos det næste Rh(D)-positive barn ville moderens antistoffer ødelægge barnets røde blodlegemer allerede under graviditeten. Det kan føre til komplikationer for barnet og eventuelt medføre døden.

Dette lægemiddelanvendes også til Rhesus D-negative gravide kvinder i tilfælde, hvor det er uvist, om barnet er Rhesus D-positivt.

Hvis du er en Rh(D)-negativ gravid kvinde, kan du få Rhesus anti-D immunglobulin i følgende situationer: 

 • hvis du venter eller netop har født et Rh(D)-positivt barn
 • hvis du mister et Rh(D)-positivt barn (spontan/planlagt abort eller truende abort)
 • ved alvorlige komplikationer under graviditeten (graviditet uden for livmoderen eller druemola)
 • hvis det er sandsynligt, at barnets røde blodlegemer er gået over i dit kredsløb (føtomaternel blødning som skyldes blødning før fødslen). Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis du bløder fra skeden under graviditeten
 • hvis lægen skal udføre undersøgelser for misdannelser hos fostret (udtagning af fostervandsprøve, moderkagebiopsi)
 • hvis lægen eller jordemoderen skal forsøge at flytte på fostret udefra (f.eks. ekstern vending eller andre manipulationer under graviditeten)
 • hvis du kommer ud for en ulykke med mave-tarm-skader (abdominaltraume).


B) Til en voksen eller et barn (0-18 år), som er Rh(D)-negativ og ved en fejltagelse har fået infusion (transfusion) af Rh(D)-positivt blod (uforligelig transfusion). Dette gælder også for alle blodprodukter, der indeholder Rh(D)-positive røde blodlegemer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rhophylac

→ Læs dette afsnit grundigt. Du og dine læge bør tage oplysningerne i betragtning, før du får lægemidlet. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Rhophylac 

 • hvis du er allergisk over for humant immunglobulin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

→ Før behandlingen skal du oplyse din læge eller sundhedspersonalet om eventuelle andre lægemidler, som du tidligere ikke har kunnet tåle. 

 • du må ikke få injektioner i en muskel, hvis du lider af en alvorlig nedsættelse af antallet af blodpla der (trombocytopeni) eller eventuelle andre alvorlige blødersygdomme.
  → Du bør oplyse det til din læge eller sundhedspersonalet, hvis du lider af dette. I så fald må du kun få Rhophylac som indsprøjtning i en vene.

Advarsler og forsigtighedsregler 

→ Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Rhophylac. 

 • For at beskytte Rh(D)-negative kvinder, som har født et Rh(D)-positivt barn, gives dette lægemiddel altid til moderen, ikke til det nyfødte barn.
 • Dette lægemiddel er ikke beregnet til Rh(D)-positive personer.


Hvornår det er nødvendigt at standse behandlingen 

 • Rhophylac kan udløse (allergilignende) overfølsomhedsreaktioner. I sjældne tilfælde kan der fore komme allergiske reaktioner så som et pludseligt blodtryksfald eller shock (se også afsnit 4 ”Bivirkninger”), selv om du tidligere har fået humant immunglobulin og tålte det godt.
  → Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får sådanne reaktioner. I så fald stoppes behandlingen med produktet, og du vil få en behandling, der er tilpasset typen og graden af bivirkningen.


Din læge eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtige 

 • hvis du har et lavt niveau af IgA-immunglobulin har du større sandsynlighed for at få en overføls omhedsreaktion.
  → Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har et lavt niveau af IgA. I så fald vil lægen nøje afveje fordelen ved behandling med dette lægemiddel mod risikoen for overfølsomheds- reaktioner.
 • Hvis du skal have dette lægemiddel efter transfusion med uforligeligt blod, vil du måske få en te mmelig stor mængde af produktet (op til 3.000 mikrogram, svarende til 20 ml eller 10 sprøjter). I så fald kan der opstå en såkaldt hæmolytisk reaktion. Dette skyldes den tilsigtede ødelæggelse af de fremmede Rh(D)-positive røde blodlegemer. Din læge eller sundhedspersonalet vil derfor ove rvåge dig nøje og måske tage nogle særlige blodprøver.
 • Hvis dit body mass index (BMI) er over eller lig 30 (beregnet ved at dividere legemsvægten med højden i anden potens), giver en injektion Rhophylac i en muskel måske ikke den fulde virkning. I stedet bør lægen eller sundhedspersonalet give lægemidlet i en vene.


Information om sikkerhed i forbindelse med infektioner
Dette lægemiddel fremstilles ud fra humant blodplasma (blodets væskedel).
Når lægemidler fremstilles ud fra humant blod eller plasma, træffes der visse forholdsregler for at undgå at overføre infektioner til patienterne. De omfatter følgende: 

 • omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at sikre udelukkelse af personer, som kunne være smittebærere af infektioner,
 • testning af hver enkelt plasmadonation og alle plasmapools for tegn på virus eller infektioner,
 • tilføjelse af trin i behandlingen af blod eller plasma til at inaktivere eller fjerne virus.

Til trods for disse forholdsregler er det ikke muligt helt at udelukke, at infektioner kan blive overført v ed indgift af lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma. Det gælder også for ukendte eller nyti lkomne virus og andre infektionstyper.

De trufne forholdsregler anses for at være effektive mod indkapslede virus såsom human immundefekt virus (HIV, den virus, der fører til AIDS), hepatitis B-virus og hepatitis C-virus.

De trufne forholdsregler kan have begrænset virkning mod uindkapslede virus - f.eks. hepatitis A- virus og parvovirus B19.

Immunglobuliner som Rhophylac er ikke sat i forbindelse med infektioner såsom hepatitis A og parvovirus B19. Det skyldes formentlig, at antistofferne mod disse infektioner også er til stede i immunglobuliner.

For at få registreret de batches, der anvendes, er det yderst vigtigt, at produktets navn og batchnummer skrives ned, hver gang du får en dosis Rhophylac.

Blodprøver
→ Fortæl din læge eller sundhedspersonalet, at du har fået Rhophylac, hvis du eller dit nyfødte barn skal have taget blodprøver.

Efter at du fik dette lægemiddel, kan resultaterne af visse blodprøver være ændret i nogen tid. Hvis du er blevet mor og fik lægemidlet før fødslen, kan dit nyfødte barn også være påvirket. 

Brug af anden medicin sammen med Rhophylac 

→ Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Vaccinationer
→ Fortæl lægen eller sundhedspersonalet før behandlingen, hvis du er blevet vaccineret inden for de sidste 2-4 uger.

Du bør oplyse lægen, der vaccinerer dig, om behandlingen med Rhophylac. Lægen kan så lægge planer for kontrol af vaccinationens virkning.

Dette lægemiddel kan nedsætte effekten af vaccinationer med levende virusvacciner, for eksempel mod mæslinger, fåresyge, røde hunde (rubella) eller skoldkopper. Derfor bør disse vaccinationer ikke gives i 3 måneder efter sidste indgift af Rhophylac. 

Graviditet og amning 

Dette lægemiddel anvendes under graviditet eller umiddelbart efter fødslen.
Immunglobuliner udskilles i modermælk. I kliniske forsøg fik 432 kvinder dette lægemiddel før fødslen, og 256 af disse kvinder fik det igen efter fødslen, og der sås ingen bivirkninger hos deres børn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Rhophylac forventes ikke at påvirke evnen til at køre bil og betjene maskiner. 

Rhophylac indeholder natrium 

Dette lægemiddel indeholder op til 11,5 mg (0,5 mmol) natrium i hver sprøjte. Din læge eller sundhedspersonalet vil ta dette i betragtning, hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt. 

3. Sådan skal du bruge Rhophylac

Dette lægemiddel indsprøjtes af din læge eller sygeplejersken i en muskel eller direkte i en vene.
Lægen fastsætter, hvor meget Rhophylac du bør have, og vælger den rette indgivelsesvej. 

For eksempel bør du have lægemidlet i en vene, hvis dit body mass index (BMI) er over eller lig 30 (se også afsnit 2). 

Injektionssprøjten bør have stue- eller legemstemperatur før brug. 

Hver sprøjte må kun anvendes til én patient (også selv om der er en rest til overs). Du bør holdes under observation i mindst 20 minutter, efter du har fået Rhophylac.  

Hvis du har fået for meget Rhophylac

Følgerne af overdosering kendes ikke. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rhophylac, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne kan også forekomme, selv om du tidligere har fået humant immunglobulin og tålt det godt. 


Der er observeret allergiske reaktioner (overfølsomhedsreaktioner) i sjældne tilfælde (forekommer hos mellem 1 til 10 ud af 10.000 behandlede). De tidlige tegn kan vise sig som små kløende blærer på huden (nældefeber) eller over hele kroppen (generaliseret urticaria). De kan udvikle sig til svære overfølsomheds- eller anafylaktiske reaktioner så som et pludseligt fald i blodtrykket eller shock (du kan f.eks. føle dig omtåget, svimmel, besvime når du rejser dig, få kolde hænder og fødder, få hjertebanken eller smerter i brystkassen, mærke en strammen hen over brystkassen, få hvæsende vejrtrækning eller uskarpt syn), også selv om du ikke har mærket overfølsomhed ved tidligere indgift. 

→ Kontakt straks din læge eller sundhedspersonalet, hvis du bemærker sådanne tegn under indgift af Rhophylac. Lægen kan så standse indgiften helt og indlede passende behand- ling. 


Hvis dette lægemiddel gives i en muskel, kan du få lokale smerter og ømhed ved injektionsstedet.

Følgende bivirkninger er ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • feber og kuldegysninger (rystelser)
 • generel utilpashed
 • hovedpine
 • hudreaktion, rødme i huden (erytem), kløe (pruritus).


Følgende bivirkninger er sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • allergiske reaktioner, anafylaktisk shock
 • kvalme og/eller opkastning
 • lavt blodtryk (hypotension)
 • hurtig puls (takykardi)
 • ledsmerter (artralgi)
 • vejrtrækningsbesvær (dyspnø)
 • reaktioner på injektionsstedet.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i køleskab (2 ºC - 8 ºC).
 • Må ikke nedfryses.
 • Opbevar injektionssprøjten i den ydre karton (i den forseglede plastemballage) for at beskytte mod lys.
 • Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at opløsningen er uklar eller danner bundfald.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på yderkartonen og etiketten på sprøjten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rhophylac indeholder 

 • Aktivt stof: humant anti-D (Rh) immunglobulin (antistoffer af IgG-typen mod den såkaldte Rhesusfaktor type D).
 • Øvrige indholdsstoffer: humant albumin, glycin, natriumchlorid og vand til injektionsvæsker. Produktet indeholder højst 30 mg humant plasmaprotein pr. ml, hvoraf 10 mg er humant albumin s om stabilisator. Mindst 95 % af de øvrige plasmaproteiner er humane immunglobuliner (antistoffer) af IgG-typen. Rhophylac indeholder ikke over 5 mikrogram humane immunglobuliner (antistoffer) af IgA-typen pr. ml opløsning.
 • Rhophylac indeholder ingen konserveringsmidler.

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel er en klar eller let perlemorsagtig, farveløs eller lysegul opløsning. Den udleveres i en glasinjektionssprøjte med 2 ml opløsning, der indeholder 1500 IE (300 mikrogram) anti-D immunglobulin. 


Rhophylac fås i enkeltpakninger, der indeholder 1 fyldt injektionssprøjte og 1 kanyle i en blisterpakning (en klar plastbeholder forseglet med folie), eller i flerstykspakninger, der indeholder 5 enkeltpakninger. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller 

CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 76
DE-35041 Marburg
Tyskland  

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel fås ved henvendelse til repræsentanten for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

CSL Behring AB
P.O.Box 712
Berga Backe 2
SE-182 17 Danderyd
Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...