Hirobriz Breezhaler

inhalationspulver, kapsler 150 microgram og 300 mikrogram

Novartis

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hirobriz® Breezhaler® 150 mikrogram inhalationspulver i kapsler
Hirobriz® Breezhaler® 300 mikrogram inhalationspulver i kapsler
 
indacaterol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hirobriz Breezhaler
 3. Sådan skal du tage Hirobriz Breezhaler
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Virkning 

Hirobriz Breezhaler indeholder det aktive stof indacaterol, som tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes bronkodila- torer. Når stoffet inhaleres, afslappes musklerne i væggene i bronkierne (lungernes små luftpassager). Dette hjælper med at åbne luftvejene, hvilket gør det nemmere at trække vejret. 

Anvendelse 

Hirobriz Breezhaler bruges til at lette vejrtrækningen hos voksne patienter, som lider af åndedrætsbesvær pga. en lungesygdom, som kaldes kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Ved KOL trækker musklerne omkring luftvejene 

sig sammen. Dette gør det svært at trække vejret. Dette lægemiddel afslapper disse muskler i lungerne, hvilket gør det nemmere for luften at komme ind og ud af lungerne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hirobriz Breezhaler

Tag ikke Hirobriz Breezhaler 

 • hvis du er allergisk over for indacaterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hirobriz Breezhaler (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Hirobriz Breezhaler 

 • hvis du har astma (hvis dette er tilfældet, må du ikke tage Hirobriz Breezhaler).
 • hvis du har hjerteproblemer.
 • hvis du har epilepsi.
 • hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen (tyrotoksikose).
 • hvis du har sukkersyge.

Under behandling med Hirobriz Breezhaler: 

 • Stop med at tage medicinen og fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du oplever trykken for brystet, hoste, hvæsen eller åndenød lige efter, du har taget medicinen. Dette kan være tegn på en tilstand kaldet bronkospasmer.
 • Fortæl det øjeblikkeligt til lægen, hvis dine KOL-symptomer (stakåndethed, hvæsen, hoste) ikke forbedres eller bliver værre.

Børn og unge 

Hirobriz Breezhaler må ikke gives til børn eller unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Hirobriz Breezhaler 

Fortæl altid lægen eller på apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Fortæl det især til lægen, hvis du tager: 

 • medicin mod åndedrætsbesvær, som svarer til Hirobriz Breezhaler (fx medicin, såsom salmeterol og formoterol). Du kan have større risiko for at få bivirkninger.
 • Medicin, som kaldes betablokkere, som bruges mod for højt blodtryk eller andre hjerteproblemer (fx propra- nolol), eller mod øjensygdommen kaldet grøn stær (glaukom) (fx timolol).
 • medicin, som nedsætter mængden af kalium i blodet.
  Dette gælder:
  • steroider (fx prednisolon),
  • diuretika (vanddrivende tabletter), som bruges mod for højt blodtryk, såsom hydrochlorthiazid,
  • medicin mod åndedrætsbesvær, som fx theofyllin.
 • Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Hirobriz Breezhaler, medmindre du har aftalt det med din læge.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Det er usandsynligt, at Hirobriz Breezhaler vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

Hirobriz Breezhaler indeholder lactose 

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Hirobriz Breezhaler

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Så meget Hirobriz Breezhaler skal du tage 

 • Den sædvanlige dosis er inhalation af indholdet af én kapsel dagligt. Din læge vil fortælle dig, om du skal tage kapslen med 150 mikrogram eller kapslen med 300 mikrogram. Det afhænger af din sygdoms tilstand, og hvordan du reagerer på behandlingen. Tag ikke mere, end din læge har fortalt dig.
 • Tag din medicin på samme tidspunkt hver dag. Virknin- gen varer i 24 timer. Dette sikrer, at der altid er tilstræk- keligt med medicin i din krop til at hjælpe dig med at trække vejret nemmere i løbet af dagen og natten. Det hjælper dig også til at huske at tage medicinen.

Sådan skal du tage Hirobriz Breezhaler 

 • Denne pakning indeholder en inhalator og kapsler (i blister), som indeholder medicinen i form af et inhalationspulver. Hirobriz Breezhaler-inhalatoren skal du bruge til at inhalere medicinen i kapslen.
 • Brug kun kapslerne sammen med den vedlagte inhalator (Hirobriz Breezhaler-inhalator). Kapslerne skal forblive i blisteren, indtil de skal bruges.
 • Når du starter på en ny pakning, skal du bruge den nye Hirobriz Breezhaler-inhalator, som er vedlagt pakningen.
 • Smid hver inhalator ud efter 30 dages brug.
 • Kapslerne må ikke synkes.
 • Læs brugsanvisningen sidst i denne indlægsseddel for at få yderligere oplysninger om, hvordan du bruger inhalatoren. 

Hvis du har taget for meget Hirobriz Breezhaler 

Hvis du har inhaleret for meget Hirobriz Breezhaler, eller hvis en anden person bruger dine kapsler, skal du straks fortælle det til din læge eller henvende dig på den nærmeste skadestue. Vis dem pakningen med Hirobriz Breezhaler. Lægebehandling kan være nødvendig. Du kan opleve, at dit hjerte slår hurtigere end normalt, eller du kan få hovedpine, føle dig sløv, have kvalme eller kaste op.  

Hvis du har glemt at tage Hirobriz Breezhaler 

Hvis du glemmer at inhalere en dosis, skal du blot inhalere en dosis til sædvanlig tid næste dag. Du må ikke inhalere en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Så længe skal du fortsætte med Hirobriz Breezhaler-behandling 

 • Fortsæt med Hirobriz Breezhaler-behandlingen, så længe din læge siger, at du skal gøre det.
 • KOL er en langtidssygdom, og du skal bruge Hirobriz Breezhaler hver dag og ikke blot, når du har åndedrætsbesvær eller andre symptomer på KOL.

Hvis du har spørgsmål om, hvor lang tid du skal fortsætte din behandling med Hirobriz Breezhaler, skal du tale med din læge eller apoteket.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Nogle bivirkninger kan være alvorlige.
 Kontakt øjeblikkeligt din læge: 

 • hvis du får stærke brystsmerter (almindelig bivirkning).
 • hvis du får højt indhold af sukker i blodet (sukkersyge). Du føler dig træt, meget tørstig og sulten (uden at tage på i vægt) og har hyppigere vandladning end normalt (almindelig bivirkning).
 • hvis du får uregelmæssig hjerterytme (ikke almindelig bivirkning).
 • hvis du får symptomer på en allergisk reaktion, som fx udslæt, kløe, nældefeber, svært ved at trække vejret eller synke, svimmelhed (ikke almindelig bivirkning).
 • hvis du har besværet vejrtrækning med hvæsen eller hoste (ikke almindelig bivirkning).

Andre bivirkninger omfatter: 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • forkølelseslignende symptomer. Du kan få alle eller de fleste af følgende symptomer: ondt i halsen, løbende næse, tilstoppet næse, nysen, hoste, hovedpine.


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • følelse af trykken eller smerte i kinderne og panden (bihulebetændelse)
 • løbende næse
 • hoste
 • ondt i halsen
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • hjertebanken
 • muskelkramper
 • hævede hænder, ankler og fødder (ødem)
 • kløe/udslæt
 • brystsmerter
 • Smerter i muskler, knogler eller led


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • hurtig puls
 • snurrende/prikkende fornemmelse eller følelsesløshed
 • muskelsmerter


Nogle patienter hoster engang imellem lige efter inhalation af medicinen. Hoste er et typisk symptom på KOL. Hvis du oplever hoste umiddelbart efter inhalation af medicinen, er der ikke grund til bekymring. Kontroller inhalatoren for at se, om kapslen er tom, og at du har taget hele dosis. Hvis kapslen er tom, er der ikke grund til bekymring. Hvis kapslen ikke er tom, skal du inhalere igen i henhold til brugsanvisningen. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren efter ”Udløbsdato” / ”EXP”.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt og må først trykkes ud lige før brug. 

Brug ikke lægemidlet, hvis pakningen er beskadiget eller viser tegn på at have været åbnet. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hirobriz Breezhaler indeholder: 

 • Hver Hirobriz Breezhaler 150 mikrogram kapsel indeholder 150 mikrogram indacaterol i form af indacaterolmaleat. Øvrige indholdsstoffer: lactose og kapslen er lavet af gelatine.
 • Hver Hirobriz Breezhaler 300 mikrogram kapsel indeholder 300 mikrogram indacaterol i form af indacaterolmaleat. Øvrige indholdsstoffer: lactose og kapslen er lavet af gelatine.

Udseende og pakningsstørrelser 

Denne pakning indeholder en inhalator samt kapsler i blister. Kapslerne er gennemsigtige (farveløse) og indeholder et hvidt pulver.  

 

 • Hirobriz Breezhaler 150 mikrogram kapsler har påtrykt en sort produktkode ”IDL 150” over en sort bjælke og et sort virksomhedslogo (Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram) påtrykt under den sorte bjælke.
 • Hirobriz Breezhaler 300 mikrogram kapsler har påtrykt en blå produktkode ”IDL 300” over en blå bjælke og et blåt virksomhedslogo (Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram) påtrykt under den blå bjælke.


Følgende pakningsstørrelser er tilgængelige:
Pakning med 10 kapsler og 1 inhalator.
Pakning med 30 kapsler og 1 inhalator.
Multipakning bestående af 2 pakninger (hver pakning indeholder 30 kapsler og 1 inhalator).
Multipakning bestående af 3 pakninger (hver pakning indeholder 30 kapsler og 1 inhalator).
Multipakning bestående af 30 pakninger (hver pakning indeholder 10 kapsler og 1 inhalator).

Ikke alle pakningsstørrelser eller styrker er nødvendigvis markedsført i dit land. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Novartis Europharm Limited
Frimley Business Park
Camberley GU16 7SR
Storbritannien  

Fremstiller 

Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
D-90429 Nürnberg
Tyskland  

Paralleldistribueret og ompakket af: 

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Hirobriz® og Breezhaler® er registrerede varemærker, der tilhører Novartis AG.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България 
Novartis Pharma Services Inc.
Тел.: +359 2 489 98 28

Česká republika
 
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Danmark 
Novartis Healthcare A/S
Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH
Tel: +49 911 273 0

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +372 66 30 810

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Τηλ: +30 210 281 17 12

España 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.
Tel.: +34 91 375 62 30

France 
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Hrvatska 
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

Ireland 
Novartis Ireland Limited
Tel: +353 1 260 12 55

Ísland 
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Italia 
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Tel: +39 05 21 27 91

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690

Latvija
 
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +371 67 887 070

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +370 5 269 16 50

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00

Malta 
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 2122 2872

Nederland
 
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Norge 
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 0

Österreich
 
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 375 4888

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

România 
Novartis Pharma Services Romania SRL
Tel: +40 21 31299 01

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Sverige 
Novartis Sverige AB
Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom
 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +44 1276 698370 

Andre informationskilder 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Brugsanvisning til HIROBRIZ BREEZHALER-inhalator

Læs følgende brugsanvisning omhyggeligt for at lære, hvordan du bruger og rengør din Hirobriz Breezhalerinhalator.  

 

 • Brug kun den Hirobriz Breezhaler-inhalator, som er vedlagt denne pakning. Brug ikke Hirobriz Breezhalerkapsler sammen med andre inhalatorer, og brug ikke Hirobriz Breezhaler-inhalatoren til at tage anden medicin i kapsler.
 • Når du starter på en ny pakning, skal du bruge den nye Hirobriz Breezhaler- inhalator, som medfølger pakningen.
 • Smid hver inhalator ud efter 30 dages brug.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester og brugte inhalatorer.
 • Kapslerne må ikke synkes. Pulveret i kapslerne skal inhaleres.

Din Hirobriz Breezhaler-pakning: 

Hver Hirobriz Breezhaler-pakning indeholder:  

 • én Hirobriz Breezhaler-inhalator
 • en eller flere blistere med Hirobriz Breezhaler-kapsler, som skal bruges i inhalatoren.


Hirobriz Breezhaler-inhalatoren gør det muligt for dig at inhalere medicinen i en Hirobriz Breezhaler-kapsel.
Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram 

Sådan bruger du din inhalator 

Fjern hætten.
Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Åbn inhalatoren:
Hold underdelen fast, og vip mundstykket. Dette åbner inhalatoren.
Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Forberedelse af en kapsel:
Lige inden brug
 trykkes en kapsel ud af blisteren med tørre hænder.
Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Ilæggelse af en kapsel: 
Læg kapslen i kapselkammeret.

Læg aldrig en kapsel direkte i mundstykket.
Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Luk inhalatoren: 
Luk inhalatoren, indtil der lyder et ”klik”.
Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Perforering af kapslen:  

 • Hold inhalatoren lodret med mundstykket opad.
 • Perforer kapslen ved samtidigt at trykke begge sideknapper helt ind. Gør det kun en enkelt gang. 
 • Du skal høre et ”klik”, når kapslen perforeres.

Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Slip sideknapperne helt.
Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Udånding: 
Inden mundstykket tages i munden, skal du tage en dyb udånding.

Du må ikke puste i mundstykket.
Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Inhaler medicinen:
 
Sådan indånder du medicinen dybt ned i luftvejene:  

 • Hold inhalatoren som vist på billedet. Sideknapperne skal vende mod højre og venstre. Tryk ikke på sideknapperne.
 • Tag mundstykket i munden, og luk læberne tæt omkring det.
 • Tag en hurtig, men rolig og så dyb indånding som muligt.

Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Bemærk:
Når du tager en indånding gennem inhalatoren, roterer kapslen rundt i kammeret, og du bør høre en snurrende lyd. I takt med, at medicinen når lungerne, vil du opleve en sødlig smag.

Yderligere oplysninger 
Undertiden kan meget små stykker af kapslen passere gennem gitteret og ind i din mund. Hvis dette sker, kan du muligvis mærke de små stykker på tungen. Det er ikke farligt at sluge eller inhalere disse stykker. Risikoen for, at kapslen splintres, forøges, hvis kapslen ved et uheld perforeres mere end en enkelt gang (trin 6).
Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Hvis du ikke hører en snurrende lyd: 
Kapslen kan muligvis sidde fast i kapselkammeret.
Hvis dette sker:  

 • Åbn inhalatoren, og frigør forsigtigt kapslen ved at banke let på inhalatorens underdel. Tryk ikke sideknapperne ind.
 • Inhaler medicinen igen ved at gentage trin 8 og 9.


Hold vejret:
 
Efter inhalation af medicinen:  

 • Hold vejret i mindst 5-10 sekunder eller så længe det er behageligt for dig, mens du tager inhalatoren ud af munden.
 • Ånd herefter ud.
 • Åbn inhalatoren for at kontrollere, om der er overskydende pulver i kapslen.

Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Hvis der er overskydende pulver i kapslen:  

 • Luk inhalatoren.
 • Gentag trin 8, 9, 10 og 11.


De fleste kan tømme kapslen ved en eller to inhalationer.

Yderligere oplysninger
Nogle patienter kan en gang imellem hoste kortvarigt lige efter inhalation af medicinen. Hvis det sker, er der ikke grund til bekymring. Så længe kapslen er tom, har du fået en tilstrækkelig mængde af din medicin.

Når du har taget medicinen:  

 • Åbn mundstykket igen, og fjern den tomme kapsel ved at hælde den ud af kapselkammeret. Smid kapslen ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.
 • Luk inhalatoren, og sæt hætten på igen.


Kapslerne må ikke opbevares i Hirobriz Breezhaler-inhalatoren.
Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram

Afkryds din daglige dosis:
På indersiden af pakningen findes en kalender, hvor du kan afkrydse din daglige dosis. Sæt et kryds i feltet ud for dags dato, hvis det hjælper dig til at huske, hvornår det er tid til din næste dosis.
Hirobriz Breezhaler 2care4 ApS, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram og 300 mikrogram 

HUSK: 

 • Hirobriz Breezhaler-kapsler må ikke synkes. 
 • Brug kun den Hirobriz Breezhaler-inhalator, som er vedlagt denne pakning. 
 • Hirobriz Breezhaler-kapsler skal altid opbevares i blisteren og må først trykkes ud lige før brug.
 • Læg aldrig en Hirobriz Breezhaler-kapsel direkte i mundstykket på Hirobriz Breezhaler-inhalatoren.
 • Tryk ikke sideknapperne ind mere end en enkelt gang.
 • Pust aldrig ned i mundstykket på Hirobriz Breezhalerinhalatoren.
 • Slip altid trykknapperne, inden du inhalerer.
 • Vask aldrig Hirobriz Breezhaler-inhalatoren med vand. Den skal holdes tør. Se ”Rengøring af inhalatoren”.
 • Skil aldrig Hirobriz Breezhaler-inhalatoren ad.
 • Brug altid den nye Hirobriz Breezhaler-inhalator, som er vedlagt din nye pakning. Smid hver inhalator ud efter 30 dages brug.
 • Kapslerne må ikke opbevares i Hirobriz Breezhalerinhalatoren.
 • Hirobriz Breezhaler-inhalatoren og kapslerne skal altid opbevares på et tørt sted.

Rengøring af din inhalator 

Rengør inhalatoren én gang om ugen.  

 • Tør mundstykket indvendigt og udvendigt med en ren, tør og fnugfri klud for at fjerne eventuelle pulverrester.
 • Vask ikke din inhalator med vand. Den skal holdes tør.
 • Skil aldrig inhalatoren ad.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...