Isovorin®

tabletter 7,5 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Isovorin® 7,5 mg tabletter

levofolinsyre 

  

Isovorin® er et registreret varemærke, som tilhører Wyeth Holdings Corporation, a corporation of the State of Maine. 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Isovorin® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Isovorin® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlægsseddel.dk. 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Isovorin® 
 3. Sådan skal De bruge Isovorin® 
 4. Bivirkninger 
 5. Opbevaring 
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Isovorin® er en modgift (antidot). Isovorin® forebygger skader, der skyldes andre stoffer.  

  

De kan tage Isovorin® 

 • for at forebygge bivirkninger ved behandling med methotrexat i høje doser. 

 • til behandling af en overdosis af methotrexat.

Lægen kan have givet Dem Isovorin® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Isovorin®

Tag ikke Isovorin®

 • hvis De er overfølsom overfor calciumlevofolinat eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

 • hvis De har blodmangel (anæmi), som skyldes mangel på B12-vitamin.

Vær ekstra forsigtig med at tage Isovorin®

Tal med lægen, inden De tager Isovorin®, hvis De  

 • tager medicin for epilepsi. Der er risiko for, at De får flere anfald.

Isovorin® kan skjule symptomer på blodmangel, som skyldes mangel på B12-vitamin. 

  

Vær opmærksom på følgende 

 • Så længe De får Isovorin®, skal De have undersøgt 

  blodet regelmæssigt.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Isovorin®. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  


Tal med Deres læge, hvis De tager medicin mod 

 • epilepsi (phenobarbital, primidon, phenytoin og succinimider). Virkningen af epilepsi medicinen kan blive mindre, og De kan få flere epileptiske anfald. 

 • en bestemt form for lungebetændelse (pneumocy-stis carinii) eller betændelse i urinvejene (fx cotri-moxazol, pyrimethamin eller trimethoprim og sulfa-methoxazol). 

 • visse typer kræft (fluorouracil). Isovorin® kan forstærke virkning og bivirkningerne af fluorouracil.

Brug af Isovorin® sammen med mad og drikke

De skal tage tabletterne med et glas vand. 


Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds før De bruger nogen form for medicin. 


Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun bruge Isovorin® efter lægens anvisning. 


Amning
Hvis De ammer, må De kun tage Isovorin® efter aftale med lægen. 


Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om Isovorin® påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. De skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker Dem. 


Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Isovorin®

Isovorin® indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De bruge Isovorin®

Brug altid Isovorin® nøjagtigt efter lægens anvisning. 

Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af Deres sygdom. 

  

Hvis De har taget for mange Isovorin® tabletter 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Isovorin® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med. 

  

Hvis De har glemt at tage Isovorin®

Tag aldrig en dobbelt dosis, hvis De har glemt at tage en dosis Isovorin® tabletter. Fortsæt blot med Deres sædvanlige dosis. 

  

Hvis De holder op med at tage Isovorin®

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Isovorin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): 

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed på grund af blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Krampeanfald, øget hyppighed af anfald hos epileptikere. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), fx hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden, ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Nældefeber.
 •  Feber.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen  

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Isovorin® utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Isovorin® ved temperaturer over 30°C. 

 • Opbevar ikke Isovorin® koldt. Frys ikke Isovorin®, og udsæt det ikke for frost. 

 • Opbevar Isovorin® i original emballage, da det er følsomt for lys. 

 • Brug ikke Isovorin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Isovorin® 7,5 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Levofolinsyre 7,5 mg som calciumlevofolinat. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, silica og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelse:

Isovorin® er en aflang, hvid tablet med delekærv på den ene side, mærket LL. Den anden side er mærket 7.5. 

  

Isovorin® findes i pakningsstørrelsen 10 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev  

  

Ompakket og frigivet: 

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...