Clopidogrel "Actavis"

filmovertrukne tabletter 75 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Clopidogrel Actavis 75 mg filmovertrukne tabletter 
Clopidogrel  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clopidogrel Actavis
 3. Sådan skal du tage Clopidogrel Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Clopidogrel Actavis indeholder clopidogrel og tilhører en gruppe medicin, der kaldes trombocytfunktionshæmmere, som påvirker blodpladerne. Blodplader er meget små blodlegemer, som klumper sammen og får blodet til at størkne. Ved at forhindre denne sammenklumpning nedsætter Clopidogrel Actavis risikoen for, at der opstår blodpropper (en proces, der kaldes trombose).
 

Clopidogrel Actavis tages af voksne for at forhindre at der opstår blodpropper i forkalkede blodårer. En sygdom der kaldes aterotrombose og som kan føre til slagtilfælde, hjerteanfald eller dødsfald (aterotrombotiske hændelser).
 

Du har fået Clopidogrel Actavis for at modvirke, at blodpropper opstår og nedsætte risikoen for disse alvorlige følger, fordi: 

 • du har forkalkninger i blodårerne (også kaldet aterosklerose), og
 • du har tidligere haft et hjertetilfælde, et slagtilfælde eller en sygdom, der kaldes perifer arteriesygdom eller
 • du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjerteanfald (myokardieinfarkt). Til behandling af denne tilstand kan din læge have indsat en stent i den blokerede eller forsnævrede arterie for at genoprette en effektiv blodgennemstrømning. Du bør også få acetylsalicylsyre af din læge (et stof, som indgår i mange lægemidler, og som anvendes til at afhjælpe smerter og sænke feber såvel som til at forebygge dannelse af blodpropper).
 • du har uregelmæssig hjerterytme (en sygdom kaldet ”atrieflimren”) og ikke må tage medicin kendt som orale antikoagulantia (vitamin K-antagonister), der kan forebygge dannelsen af nye blodpropper og forhindre eksisterende blodpropper i at vokse. Du bør være blevet informeret om, at ”orale antikoagulantia” er mere effektive mod denne sygdom end acetylsalicylsyre eller kombinationen af Clopidogrel Actavis og acetylsalicylsyre. Din læge bør have udskrevet Clopidogrel Actavis plus acetylsalicylsyre, hvis du ikke må tage ”orale antikoagulantia”, og du ikke har risiko for alvorlig blødning.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clopidogrel Actavis

Tag ikke Clopidogrel Actavis 

 • hvis du er allergisk over for clopidogrel, sojaolie, jordnøddeolie eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (se pkt. 6)
 • hvis du nu lider af en sygdom, der giver blødninger som fx mavesår eller blødninger i hjernen.
 • hvis du har en alvorlig leversygdom.


Kontakt lægen, før du begynder at tage Clopidogrel Actavis, hvis du mener, at du har nogle af disse lidelser, eller hvis du er i tvivl om noget. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis noget af det følgende gælder for dig, skal du informere din læge, før du tager Clopidogrel Actavis 

 • hvis du har stor risiko for blødning på grund af
  • en sygdom, der øger din risiko for indre blødninger (fx. mavesår)
  • en blodsygdom, der giver større risiko for indre blødninger (blødninger i væv, organer eller led i kroppen)
  • en nylig alvorlig skade
  • en nylig operation (også tandoperation)
  • en planlagt operation (også tandoperation) inden for de næste syv dage
 • hvis du har haft en blodprop i en blodåre i hjernen (iskæmisk anfald) inden for de sidste syv dage
 • hvis du har en nyre- eller leversygdom
 • hvis du har haft allergi over for eller en reaktion på et lægemiddel, der anvendes til at behandle din sygdom.


Når du tager Clopidogrel Actavis: 

 • skal du fortælle lægen det, hvis du skal gennemgå en operation (også en tandoperation).
 • skal du også omgående fortælle lægen det, hvis du får en sygdom (også kendt som trombotisk trombocytopenisk purpura eller TTP), der giver feber og mærker under huden, der kan vise sig som bittesmå røde pletter med eller uden uforklarlig voldsom træthed, forvirring, gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot) (se pkt. 4).
 • kan det, hvis du kommer til at skære dig eller kommer til skade, vare længere end normalt, før du holder op med at bløde. Det skyldes medicinens virkning, fordi den forhindrer blodpropper i at opstå. Hvis du får mindre sår, fx. hvis du kommer til at skære dig under barberingen, er det normalt ikke alvorligt. Men hvis du bliver bekymret over, hvor meget du bløder, skal du straks kontakte lægen (se pkt. 4).
 • kan lægen beslutte, at du skal have taget blodprøver.

Børn og unge

Anvend ikke dette lægemiddel til børn, da det er uden effekt på dem. 

Brug af anden medicin sammen með Clopidogrel Actavis:

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nyligt. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Visse andre lægemidlerkan påvirke brugen af Clopidogrel Actavis og omvendt.

Det er særlig vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du tager: 

 • medicin der kan øge risikoen for blødning, såsom
  • blodfortyndende medicin, der tages gennem munden for at nedsætte dannelse af blodpropper
  • en type smertestillende medicin (nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler, NSAID’er), som normalt gives til behandling af smertefulde og/eller betændelseslignende tilstande i muskler eller led
  • heparin eller anden medicin til indsprøjtning for at nedsætte dannelse af blodpropper
  • ticlopidin, der er anden medicin mod blodpropper
  • selektive serotoningenoptagelseshæmmere (inklusive, men ikke begrænset til fluoxetin eller fluvoxamin), medicin der normalt anvendes mod depression
 • omeprazol eller esomeprazol til behandling af for meget mavesyre
 • fluconazol eller voriconazol, der anvendes til behandling af svampeinfektioner
 • efavirenz, der anvendes til behandling af HIV- (humant immundefektvirus) infektion
 • carbamazepin, medicin der anvendes mod bestemte former for epilepsi
 • moclobemid, medicin mod depression
 • repaglinid, medicin til behandling af diabetes
 • paclitaxel, medicin til behandling af kræft.


Hvis du har haft alvorlige smerter i brystet (hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjerteanfald), kan din læge ordinere Clopidogrel Actavis i kombination med acetylsalicylsyre, som er et stof, der indgår i mange typer medicin til smertelindring og febersænkning. Lejlighedsvis brug af acetylsalicylsyre (ikke mere end 1.000 mg i løbet af et døgn) skulle generelt ikke give problemer. Under andre omstændigheder skal langvarig brug overvejes i samråd med din læge. 

Brug af Clopidogrel Actavis sammen med mad og drikke

Clopidogrel Actavis kan tages sammen med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 


Graviditet 
Det er bedst ikke at tage dette lægemiddel, hvis du er gravid.

Hvis du er gravid eller tror, at du måske er gravid, bør du fortælle det til lægen eller på apoteket, før du tager Clopidogrel Actavis. Hvis du bliver gravid, mens du tager Clopidogrel Actavis, skal du straks kontakte lægen, fordi det ikke anbefales at tage clopidogrel, når man er gravid. 


Amning 
Du bør ikke amme mens du tager dette lægemiddel.
Hvis du ammer eller planlægger at amme skal du tale med lægen før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clopidogrel Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Clopidogrel Actavis indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  Clopidogrel indeholder sojaolie. Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er allergisk overfor jordnødder (peanut) eller soja.  

3. Sådan skal du tage Clopidogrel Actavis

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Den sædvanlige dosis er en tablet på 75 mg Clopidogrel Actavis pr. dag, der tages gennem munden med eller uden mad og på samme tidspunkt hver dag.
 

Hvis du har haft alvorlige brystsmerter (ustabil angina pectoris eller hjertetilfælde), vil din læge måske indlede behandlingen med at give dig 300 mg Clopidogrel Actavis på en gang (4 tabletter på 75 mg). Derefter er den anbefalede dosis 1 Clopidogrel Actavis-tablet på 75 mg daglig med eller uden føde som beskrevet ovenfor.
 

Du skal tage medicinen regelmæssigt og på samme tidspunkt hver dag.

Du bør tage Clopidogrel Actavis, så længe lægen udskriver det til dig. 

Hvis du har taget for meget Clopidogrel Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Clopidogrel Actavis, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, da der er en øget risiko for blødninger. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Clopidogrel Actavis

Hvis du glemmer at tage en dosis Clopidogrel Actavis, men kommer i tanker om det inden for 12 timer efter det tidspunkt, hvor du normalt tager den, skal du straks tage tabletten og derefter tage den næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis der er gået mere end 12 timer, skal du bare tage den næste dosis på det normale tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

I pakningerne med 14, 28, 56, 84 og 98 tabletter kan du tjekke, hvilken dag du sidst tog en Clopidogrel Actavis tablet, ved at kigge på dagsangivelserne på blisterpakningen. 

Hvis du holder op med at tage Clopidogrel Actavis

Du må ikke stoppe behandlingen, med mindre din læge siger du skal. Kontakt lægen eller apoteket, før du stopper behandlingen.
 

Spørg lægen eller på apotekekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt straks lægen, hvis du får: 

 • feber, tegn på infektioner eller bliver ekstremt træt. Det kan skyldes et sjældent fald i visse blodlegemer.
 • symptomer på leverproblemer som gulfarvning af huden og/eller øjnene (gulsot), som kan være eller ikke være forbundet med blødninger, der viser sig under huden som bittesmå røde pletter og/eller forvirring (se pkt. 2 ).
 • hævelser i munden eller hudproblemer som udslæt og kløe, blærer på huden. Det kan være tegn på en allergisk reaktion.


Den mest almindelige bivirkning, der er rapporteret med Clopidogrel Actavis, er blødninger.
Blødning kan forekomme fra maven eller tarmene, som blå mærker og blødning under huden (hæmatom), næseblod og blod i urinen. I ganske få tilfælde er der også rapporteret blødninger i øjne, i hovedet, lungerne eller led.

Hvis du oplever, at du bløder længe, mens du tager Clopidogrel Actavis
Hvis du kommer til at skære dig eller kommer til skade, kan det vare længere end normalt, før du holder op med at bløde. Det skyldes medicinens virkning, fordi den forhindrer blodet i at størkne og blodpropper i at opstå. Hvis du får mindre sår, fx. hvis du kommer til at skære dig under barberingen, er det normalt ikke alvorligt.
Men hvis du bliver bekymret over, hvor meget du bløder, skal du straks kontakte lægen (se pkt. 2 ). 

Andre bivirkninger omfatter: 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):
Diarré, mavesmerter, mavebesvær eller halsbrand.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):
Hovedpine, mavesår, opkastning, kvalme, forstoppelse, luft i maven eller tarmene, udslæt, kløen, svimmelhed, følelsesløshed og prikken i huden.
 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter):
Voldsom svimmelhed (vertigo), forstørrede bryster hos mænd.
 

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter):
Gulsot; voldsomme mavesmerter med eller uden rygsmerter; feber, åndedrætsbesvær i visse tilfælde med hoste; forskellige allergiske reaktioner (f.eks. varmefølelse over hele kroppen med pludselig almen utilpashed og eventuel besvimelse); hævelser i mund; blærer på huden; hudallergi; ømhed i munden (stomatitis); faldende blodtryk; forvirring; hallucinationer; ledsmerter; muskelsmerter; smagsforstyrrelser.

Samtidig kan lægen finde ændringer i blod- og urinprøver. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsenpå www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clopidogrel Actavis 75 mg filmovertrukne tabletter indeholder 

 • Det aktive stof er clopidogrel som besylat. En tablet indeholder 75 mg clopidogrel.
 • De øvrige indholdsstoffer er:
  Tabletkerne: vandfri lactose, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon type A, glycerol-dibehenat, talcum
  Tabletovertræk: polyvinylalkohol, macrogol 3350, lecitin (soyaolie) (E322), titandioxid (E171), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukken tablet. 

Lyserød 9 mm rund, hvælvet, filmovertrukken tablet, mærket med “II” på den ene side.
 

Pakningsstørrelser: 

Blisterpakning: 10, 20, 28, 30, 50 x 1 (enkeltdosis), 56, 60, 84, 98 og 100 tabletter.
 

Tabletbeholdere: 100 tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island. 

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte. 

Fremstiller

Actavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate,Zejtun ZTN 3000, Malta

Actavis hf. Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island
 

Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon, EX32 8NS, Storbritannien
 

Balkanpharma - Dupnitsa AD, 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgarien
 

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Appelhof 13, Oudehaske, 8465RX, Holland
 

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Neptunus 12, Herenveen, 8448CN, Holland 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne

Finland 

Clopidogrel Actavis 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Grækenland 

Clopidogrel / Actavis 

Holland 

Clopidogrel Actavis 75 mg 

Italien 

Clopidogrel Actavis 

Irland 

Clopidogrel Actavis 75 mg film coated tablets 

Norge 

Clopidogrel Actavis 

Portugal 

Clopidogrel Actavis 

Spanien 

Clopidogrel Actavis 75 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Storbritannien 

Clopridogrel Actavis 75 mg Film coated tablets 

Sverige 

Clopidogrel Actavis 

Tyskland 

Clopidogrel - Actavis 75 mg Filmtabletten 

Østrig 

Clopidogrel Actavis 75 mg Filmtabletten 

Danmark 

Clopidogrel Actavis 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...