Madopar Depot

hårde depotkapsler 100+25 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

MADOPAR® DEPOT 100 mg/25 mg depotkapsler, hårde 
Levodopa/benserazid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Madopar Depot til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Madopar Depot.
 3. Sådan skal du tage Madopar Depot.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Madopar Depot er hører til gruppen af dopaminerge stoffer.
 • Madopar Depot virker ved at øge virkningen af dopamin (et signalstof i hjernen). Derved dæmpes symptomer ved Parkinsons sygdom som muskelstivhed og rysten. Madopar Depot indeholder to stoffer. Dels levodopa som erstatter det manglende dopamin i hjernen, dels benserazid, som gør, at du kan nøjes med en mindre mængde levodopa.
 • Du skal tage Madopar Depot til behandling mod Parkinsons sygdom.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Madopar Depot

Tag ikke Madopar Depot 

 • hvis du er allergisk over for levodopa eller benserazid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Madopar Depot (angivet i punkt 6).
 • hvis du er gravid.
 • hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, og ikke bruger sikker prævention.
 • hvis du tager isocarboxazid og linezolid mod depression (eller andre non-selektive MAOhæmmere). Du må først tage Madopar Depot 2 uger efter, du er stoppet i behandlingen mod depression. Tal med lægen.
 • hvis du tager selegilin eller rasagilin mod Parkinsons sygdom i kombination med moclobemid mod depression.
 • hvis du er under 25 år (da skelettet skal være færdigudviklet).
 • hvis du har sygdomme i hypofysen, skjoldbruskkirtlen eller binyrerne (Cushings syndrom).
 • hvis du har dårlige nyrer.
 • hvis du har dårlig lever.
 • hvis du har en hjertesygdom.
 • hvis du har en sindslidelse.
 • hvis du har forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
 • hvis du får en akut sindslidelse eller ændret adfærd og opfattelse af omgivelserne, samt desorientering.
 • hvis du lider af depression.
 • hvis du har eller tidligere har haft sår eller svulster i huden, som du ikke med sikkerhed ved er eller var godartede.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Madopar Depot, hvis du  

 • er ældre eller i behandling med medicin mod lavt blodtryk (svimmelhed evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling).
 • er i behandling med anden medicin mod Parkinsons sygdom (levodopa eller COMT-hæmmere). Din læge vil normalt stoppe behandlingen med levodopa, mindst 12 timer før du skal tage Madopar Depot. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis ved behandling med COMThæmmere.
 • har forkalkning af hjertets kransårer, uregelmæssig hjerterytme eller har åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte.
 • tidligere har haft mavesår. Du kan forebygge gener fra maven ved at tage Madopar Depot sammen med lidt mad eller væske. Tal med lægen.
 • tidligere har haft krampeanfald.
 • har sukkersyge. Du skal måle dit blodsukker hyppigt. Måske skal din læge justere behandlingen.
 • har grøn stær (glaukom). Ved nogle former for grøn stær (kronisk åbenvinklet glaukom) kan du godt bruge Madopar Depot, hvis din øjensygdom er godt behandlet. Tal under alle omstændigheder med lægen og bliv kontrolleret regelmæssigt.
 • oplever almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis De/du får feber, skal De/du straks kontakte læge.
 • tidligere har været i behandling med levodopa (anden medicin mod Parkinsons sygdom) og har fået ufrivillige bevægelser under behandlingen med Madopar Depot. Det kan være nødvendigt, at lægen nedsætter din dosis.
 • Skal have foretaget en operation, hvor du skal i fuld bedøvelse. Fortæl lægen, at du er i behandling med Madopar Depot.
 • Kontakt straks lægen eller skadestue, hvis du:
  • Alvorlig blodmangel med gulsot.
  • får feber, udtalt muskelstivhed og ændret sindstilstand. Symptomerne kan være livsfarlige og kræver øjeblikkelig lægehjælp.
  • har eller får en depression eller andre psykiske forandringer.
  • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
  • Oplever almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
  • Oplever almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).
 • Vær opmærksom på følgende:
  • Behandling med Madopar Depot kan i meget sjældne tilfælde gøre, at du pludseligt falder i søvn under daglige gøremål, nogle gange uden at være søvnig. Derfor skal du være forsigtig, hvis du kører bil eller motorcykel, cykler eller betjener maskiner, mens du tager Madopar Depot. Tal med lægen.
  • Når du får Madopar Depot, skal du have undersøgt blod og urin. Din læge vil normalt også undersøge din hjertefunktion.
  • Madopar Depot kan medføre et syndrom, der fører til problemer med at regulere mængden af dopamin (dopamin-dysreguleringssyndrom). Dette kan føre til et forbrug af medicinen, der er højere end hvad lægen har anbefalet dig og højere, end hvad der er nødvendig for at behandle dine symptomer. Et sådan brug kan medføre besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår og adfærdsmæssige problemer.
  • Behandling med Madopar Depot kan øge risikoen for at udvikle modermærkekræft (maligne melanomer). Du bør derfor jævnligt få lavet hudundersøgelser hos en hudlæge.
  • Ved skift fra andet Parkinsonmiddel (antikolinergika) til Madopar Depot, er det vigtigt ikke at stoppe den gamle behandling brat, da det kan tage noget tid før Madopar Depot begynder at virke. tal med din læge.
  • Stop ikke behandlingen brat, da det kan føre til:
   • høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.
   • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
   • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
  • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Madopar Depot. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/behandler bemærker, at du udvikler stærk trang eller adfærd, som er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen for at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for opførsel kaldes sygelige vane- og impulshandlinger og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormalt stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser. Der kan være behov for, at din læge ændrer din behandling.  

Brug af anden medicin sammen med Madopar Depot 

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • for lavt blodtryk.
  • parkinsons sygdom (selegilin, rasagilin, COMThæmmere, bromocriptin, dopaminantagonister eller antikolinerge stoffer).
  • astma eller rygerlunger (KOL) (antikolinergika).
  • depression (moclobemid, tricykliske antidepressiva). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
  • jernmangel i form af jerntilskud (ferrosulfat, ferrogluconat). Du skal tage jern og Madopar Depot med forskudt indtagelsestidspunkt. Tal med lægen.
  • kvalme og opkastning (metoclopramid og domperidon).
  • skizofreni og andre psykiske sygdomme (risperidon, phenothiaziner, butyrophenoner).
  • stærke smerter (opioider).
  • for højt blodtryk. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
  • påvirkninger af nervesystemet (adrenalin, noradrenalin, dopamin, amfetamin, isoprenalin).
  • For meget mavesyre (antacida).


Fortæl lægen, at du tager Madopar Depot, hvis du skal have foretaget en operation, hvor du skal i fuld bedøvelse.

Hvis du pludseligt får meget lavt blodtryk, som lægen behandler med en indsprøjtning (fx adrenalin, noradrenalin, isoprenalin eller dopamin), skal du eller dine pårørende fortælle lægen, at du er i behandling med Madopar Depot.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

Brug af Madopar Depot sammen med mad og drikke og alkohol 

 • Du bør tage Madopar Depot depotkapsler, hårde mindst ½ time før eller 1 time efter et måltid.
 • Du skal tage Madopar Depot depotkapsler, hårde med et glas vand.
 • Optagelsen af Madopar Depot kan nedsættes ved samtidig indtagelse af proteinrig kost. Tal med lægen.

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet:  

 • Du må ikke tage Madopar Depot, hvis du er gravid.
 • Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Madopar Depot. Tal med lægen.
 • Hvis du er i behandling med Madopar Depot, og du får mistanke om, at du er gravid, skal du straks kontakte din læge.

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun tage Madopar Depot efter aftale med lægen, da det ikke vides, om Madopar Depot udskilles i modermælken. Forekomst af knoglemisdannelser kan ikke udelukkes.

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Madopar Depot kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Behandling med Madopar Depot kan gøre, at du pludseligt falder i søvn, nogle gange uden at være søvnig. Derfor skal du være forsigtig, hvis du kører bil eller motorcykel, cykler eller betjener maskiner, mens du tager Madopar Depot. Hvis du bliver søvnig eller pludseligt falder i søvn uden varsel, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner, hvor nedsat opmærksomhed kan bringe dit eget eller andres liv og helbred i fare. Tal med lægen. 

3. Sådan skal du tage Madopar Depot

Tag altid Madopar Depot nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag Madopar Depot mindst ½ time før et måltid eller 1 time efter et måltid. Du skal tage Madopar Depot med et glas vand.

Kapslerne skal sluges hele, og må ikke tygges.  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 
Dosis af Madopar Depot bliver tilpasset den enkelte patient.
Du skal normalt tage 1-2 depotkapsler 3 til 4 gange dagligt.
Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Hvis du får mavebesvær, kan det hjælpe at tage Madopar Depot sammen med lidt mad eller væske. Mavebesvær forekommer oftest i starten af behandlingen med Madopar Depot. Tal med lægen.

Brug til børn og unge under 25: 
Må ikke anvendes til børn og unge under 25 år.  

Hvis du har taget for mange Madopar Depot 

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Madopar Depot, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer:  

 • Påvirkning af hjertet som fx uregelmæssig puls. Forvirring, søvnløshed, kvalme, opkastning og unormale ufrivillige bevægelser.

Hvis du har glemt at tage Madopar Depot 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.  

Hvis du holder op med at tage Madopar Depot 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du have en mindre dosis, skal nedtrapning af dosis ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører, eller din dosis bliver sat stærkt ned, kan du få en række særdeles ubehagelige symptomer som feber, udtalt muskelstivhed samt ændret sindstilstand. Symptomerne kan være livsfarlige og kræver øjeblikkelig lægehjælp.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Alvorlige bivirkninger 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan optræde ved pludseligt ophør af behandlingen og kan være livsfarligt. Ring 112.


Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring på grund af blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Forvirring.


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Infektioner med feber, forkølelse og bronkitis.
 • Ufrivillige bevægelser, f.eks. af arme, fingre, ben, i ansigt og tunge.
 • Forværring af uro i benene (Restless Legs).
 • Søvnløshed.
 • Rastløs uro, angst.
 • Svingninger i virkningen af Madopar Depot ved længere tids brug.
 • Diarré, kvalme, opkastning og appetitløshed.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Madopar Depot i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Allergiske hudreaktioner såsom kløe og udslæt.


Meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludselig falden i søvn under daglige gøremål. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Vrangforestillinger. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Farveændring af urinen, normalt med et rødt skær.
 • Unormal træthed og søvnighed herunder udtalt træthed i dagtimerne.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Forbigående desorientering / forvirring.


Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Appetitmangel (spisevægring).
 • Farveændring af mundvand, tunge, tænder og mundslimhinden.
 • Manglende evne til at modstå trangen til at gøre noget ,som kan være skadeligt, hvilket kan være:
  • Sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser
  • Ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, for eksempel øget sexlyst
  • Ukontrolleret og overdreven shopping eller brug af penge
  • Spiseorgie (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad end normalt eller mere end der skal til for at gøre dig mæt)

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer; Lægen vil diskutere måder at reducere og kontrollere disse symptomer.

Madopar Depot kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. ved påvirkning af leveren, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Madopar Depot utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Madopar Depot efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Madopar Depot ved temperaturer over 30 °C.
 • Hold kapselbeholderen tæt tillykket for at beskytte mod fugt.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Madopar Depot, 100 mg/25 mg, depotkapsler, hårde indeholder: 

Aktivt stof: 
Levodopa 100 mg og benserazidhydrochlorid svarende til benserazid 25 mg.

Øvrige indholdsstoffer: 
Hypromellose, hydrogeneret vegetabilsk olie, calciumhydrogenphosphat, mannitol, povidon, talcum og magnesiumstearat.
Kapselskal:
Gelatine, indigotin (E 132), titandioxid (E 171) og jernoxid (E 172)  

Udseende og pakningsstørrelser: 

Depotkapslerne er tofarvede. Den ene ende er lyseblå og den anden er mørkegrøn. På kapslerne er der i hver ende printet "Roche"
Madopar Depot fås i:
Madopar Depot 100 mg/25 mg i pakninger med 100 hårde depotkapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller: 

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...