Adrenalin "DAK"

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL FORBRUGEREN

Adrenalin DAK injektionsvæske, opløsning  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Adrenalin DAK injektionsvæske til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Adrenalin DAK injektionsvæske
 3. Sådan skal du bruge Adrenalin DAK injektionsvæske
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adrenalin DAK injektionsvæske (herefter kaldet Adrenalin DAK) er et hjertestimulerende og karsammentrækkende lægemiddel.
 

Adrenalin DAK anvendes ved livsfarlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk shock), der viser sig ved pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer).
 

Lægemidlet anvendes endvidere som hjertestimulering ved hjertestop samt ved muskelsammentrækninger omkring luftvejene (astmatisk bronkitis og bronkospasmer).
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Adrenalin DAK injektionsvæske

Brug ikke Adrenalin DAK 

 • hvis du er overfølsom over for adrenalin, andre lægemidler, der får blodkarrene til at trække sig sammen eller over for et eller flere af hjælpestofferne (angivet i afsnit 6).
 • hvis dit hjerte er forstørret eller du har en forsnævring af de blodårer, der forsyner hjertet med blod (iskæmisk hjertesygdom)
 • hvis du får lokalbedøvelse i fingre og tæer
 • hvis du får medicin mod migræne (dihydroergotamin)
 • hvis du får medicin mod depression (MAO-hæmmere)
 • hvis du har en hjerneskade
 • ved indsprøjtning i en arterie
 • hvis du er i fødsel
 • hvis du har grøn stær (glaukom)
 • hvis du har en svulst i binyremarven (fæochromotycom)
 • hvis du har et lavt niveau af kalium i blodet
 • hvis du er i en tilstand af shock (anafylaktisk shock undtaget)
 • hvis du skal bedøves med cyclopropan, halothan eller andre bedøvelsesmidler, som skal inhaleres
 • hvis du har for højt blodtryk, især hvis du har åreforkalkning, hvor der kan opstå hjerneblødning
 • hvis du har for højt stofskifte.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Adrenalin DAK, hvis du: 

 • har et dårligt fungerende hjerte
 • har en kronisk lungesygdom
 • har sukkersyge (diabetes)
 • har for højt stofskifte
 • skal i fuld bedøvelse ved hjælp af inhalation
 • er i behandling med medicin, der virker ved at udvide luftvejene og gør det lettere at trække vejret
 • har en forgiftning med hjertemedicin (digitalis).


Du må ikke få Adrenalin DAK indsprøjtet i sædemusklerne. 

Brug af anden medicin sammen med Adrenalin DAK

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin for hjerte og blodtryk (f.eks. carvedilol, labetalol, metoprolol, pindolol, propranolol, sotalol, tertalolol, timolol og methyldopa)
 • medicin mod KOL (antikolinergika)
 • medicin mod migræne (dihydroergotamin)
 • medicin, der virker på muskulaturen i luftvejene (dopamin, ephedrin, phenylephrin og noradrenalin)
 • medicin mod astma (salbutamol, bambuterol, fenoterol, formoterol og terbutalin)
 • medicin mod psykoser (chlorpromazin)
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva)
 • bedøvelsesmidler, som skal inhaleres
 • medicin mod Parkinsons sygdom (f.eks. entacapon).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger Adrenalin DAK.

Graviditet 
Hvis du er gravid, må du kun få Adrenalin DAK efter aftale med lægen. 


Amning 
Du må godt få Adrenalin DAK, mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adrenalin DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Adrenalin DAK indeholder natriummetabisulfit (E223)

Denne medicin indeholder natriummetabisulfit (E223), som i sjældne tilfælde kan medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær. 

Adrenalin DAK i hætteglas indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) 

Denne medicin indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde vejtrækningsbesvær.  

Adrenalin DAK indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. at den i det væsentlige er natriumfri. 

3. Sådan skal du bruge Adrenalin DAK injektionsvæske

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen.
 

Du vil få Adrenalin DAK som en indsprøjtning i en blodåre, muskel, i hjertet, under huden eller under tungen (tandlægeklinikker). 

Den sædvanlige dosis er:

Anafylaktisk shock (alvorlig allergisk reaktion) 
Voksne: 0,6 mg 

Børn: 0,01-0,03 mg/kg legemsvægt
 

Følgende dosering af Adrenalin 1 mg/ml anbefales ved anafylaktisk shock hos børn: 

Alder 

Dosering Adrenalin 1 mg/ml intramuskulært (i en muskel) 

Over 12 år 

0,5 mg intramuskulært (0,5 ml) 

6-12 år 

0,3 mg intramuskulært (0,3 ml) 

6 måneder - 6 år 

0,15 mg intramuskulært (0,15 ml) 

Under 6 måneder 

0,01 mg/kg legemsvægt (0,01 ml/kg ) intramuskulært. 


Om nødvendigt, kan disse doser gentages flere gange med 5-15 minutters interval afhængig af blodtryk, puls og lungefunktion. En sprøjte med lille volumen bør benyttes. 


Hjertestop 
Voksne: 0,5-1 mg ad gangen i forbindelse med genoplivning
Børn (under 27 kg): 0,01 mg/kg legemsvægt, hvert 3. minut. 


Astmatisk bronkitis 
Voksne: 0,2-0,6 mg 

Børn: 0,01 mg/kg legemsvægt 

Hvis du har fået for meget Adrenalin DAK

Hvis du har fået for meget Adrenalin DAK vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.
 

Tegn på overdosering er uregelmæssig puls og en markant stigning i blodtrykket, som kan føre til hjerneblødning eller vand i lungerne, hjertebanken, hurtig puls, smerter i brystet, hurtig åndedræt, sammentrækning af de små blodkar (i arme og ben) med bleghed og blåfarvning af huden, rastløs uro, opkastning, svedtendens, hyperventilation samt uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser pga. vand i lungerne. 

Hvis du har glemt at bruge Adrenalin DAK

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Adrenalin DAK

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Kontakt straks lægen ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Åndenød og hos særlig følsomme personer kan ses hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt spyt på grund af vand i lungerne (lungeødem).
 • Beskadigelse af vævet og sårbetændelse/koldbrand ved indsprøjtningsstedet. Kan være livsfarligt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen.
 • Søvnløshed
 • Angst
 • Rastløshed
 • Rysten
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Hjertebanken


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Uregelmæssig puls og akut forhøjet blodtryk ved høje doser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Stivhed og rystelser forværres hos personer med Parkinsons sygdom.
 • Vandladningsproblemer - især hos mænd med prostataproblemer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Adrenalin DAK utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskabet (2 °C - 8 °C). 

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys. 

Kan opbevares ved temperaturer under 25 °C i op til 6 måneder.
 

Brug ikke Adrenalin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Brug ikke Adrenalin DAK, hvis opløsningen i ampullen bliver uklar eller farvet.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adrenalin DAK indeholder 

Aktivt stof: adrenalintartrat 

Øvrige indholdsstoffer: Natriummetabisulfit (E223), natriumchlorid, sterilt vand og methylparahydroxybenzoat (E218) (kun hætteglas) 

Udseende og pakningsstørrelser

Adrenalin DAK er en farveløs til svagt gullig væske i klare glasampuller med grå og rød kodering.
 

Pakningsstørrelser: 2 x 1 ml og 5 x 1 ml.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
DK-2630 Taastrup 

Fremstiller

Takeda Austria GmbH
St. Peter Straße 25
4020 Linz 

Østrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...