Pectyl Brystdråber "DAK"

oral opløsning 1,7+51,5+1,2 mg/ml

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning 
opium/campher/lakridsekstrakt  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Pectyl Brystdråber DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pectyl Brystdråber DAK
 3. Sådan skal du tage Pectyl Brystdråber DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pectyl Brystdråber DAK - herefter kaldet Pectyl Brystdråber - er et hostestillende lægemiddel. Du kan tage Pectyl Brystdråber ved:  

 • irritationshoste, hvor andre lægemidler ikke virker
 • hoste ved alvorlige sygdomme

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pectyl Brystdråber DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisninger og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Pectyl Brystdråber:

 • hvis du er allergisk over for opium, campher, lakrids eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du har stærkt nedsat vejrtrækningsfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Da Pectyl Brystdråber indeholder alkohol, må børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme kun tage Pectyl Brystdråber efter aftale med lægen. 

Pectyl Brystdråber kan være afhængighedsskabende. 

Tal med lægen, inden du tager Pectyl Brystdråber, hvis du har: 

 • nedsat hjertefunktion
 • alvorlig nyrelidelse
 • alvorlig leverlidelse
 • epilepsi
 • alkoholproblemer

Brug af anden medicin sammen med Pectyl Brystdråber

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • sovemedicin
 • beroligende medicin
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • Antabus (disulfiram) mod alkoholisme

Pectyl Brystdråber indeholder alkohol. Du må ikke tage Pectyl Brystdråber, hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet 
Hvis du er gravid, må du kun tage Pectyl Brystdråber efter aftale med lægen. 


Amning 
Hvis du ammer, må du ikke tage Pectyl Brystdråber, da Pectyl Brystdråber går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Pectyl Brystdråber virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Pectyl Brystdråber indeholder sukker og alkohol

Pectyl Brystdråber indeholder saccharose (sukker). Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Pectyl Brystdråber indeholder 34 vol% alkohol, det vil sige op til 1,3 g alkohol pr. dosis. Det svarer til 34 ml øl (5 vol%) eller 14 ml vin (12 vol%) pr. dosis. 


Pectyl Brystdråber er skadelig for alkoholikere. 


Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder samt patienter i højrisikogruppe som patienter med epilepsi eller leversygdomme efter aftale med lægen. 

3. Sådan skal du tage Pectyl Brystdråber DAK

Tag altid Pectyl Brystdråber nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Anvend vedlagte målebæger. 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne 
5 ml 2 - 5 gange daglig. 


Ældre 
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger 


Børn 
Du må ikke anvende Pectyl Brystdråber til børn. 


Nedsat nyre- og leverfunktion 
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Pectyl Brystdråber

Kontakt læge eller apoteket, hvis du har taget mere Pectyl Brystdråber, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag flasken med. 


Tegn på overdosering kan være sløvhed, åndedrætsbesvær eller -ophør, dyb bevidstløshed, svimmelhed, forvirring, hukommelsestab, kvalme, opkastning, kolik, hovedpine, varmefølelse, delirium, muskelsammentrækninger, epileptiske kramper, forhøjet blodtryk, muskelsvaghed, nedsat hjertefunktion og muskelsygdom (myopati), forhøjet blodsukker og væskeophobninger. 

Hvis du har glemt at tage Pectyl Brystdråber

Hvis du har glemt en dosis Pectyl Brystdråber, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis Pectyl Brystdråber, så spring den glemte dosis Pectyl Brystdråber over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle fårbivirkninger. 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  


Ikke alvorlige: Forstoppelse og oppustethed.  


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000behandlede):  

Ikke alvorlige : allergiske reaktioner, døsighed, kvalme, opkastning, svimmelhed, små pupiller, synsforstyrrelser, irritation i mave og tarm, hududslæt, nældefeber, besvær med at lade vandet, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (Erythema multiforme).  


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlig : Ændring i hjerterytmen og nedsat hjertefunktion, svækket vejrtrækning, overfølsomhedsreaktioner (pludseligt hududslæt, vejrtrækningsbesvær, besvimelse), epileptiske krampeanfald, dyb bevidstløshed, delirium.  


Ikke alvorlig : Højt blodsukker, afhængighed, hovedpine, hukommelsestab, forvirring, muskelsammentrækninger, varmefølelse, anfaldsvise mavesmerter, muskelsvaghed.  

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, Email: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Pectyl Brystdråber utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Pectyl Brystdråber efter den udløbsdato, der står på pakningen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning indeholder: 

De virksomme indholdsstoffer i 1 ml Pectyl Brystdråber DAK er 1,2 mg campher, 51,5 mg lakridsekstrakt og 1,7 mg opium. 

De øvrige indholdsstoffer er ammoniakopløsning, 96 % ethanol, renset vand, benzoesyre og glycerol. 

Sødestof: Saccharose. 

Smagsstoffer: Anisolie og fennikelolie. 

Udseende og pakningsstørrelser

Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning er en klar eller næsten klar, sortbrun opløsning med lugt af lakrids og campher. 


Pectyl Brystdråber DAK findes som 300 og 500 ml oral opløsning.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
Danmark 

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.
12 Księstwa Łowickiego ST.
99-420 Łyszkowice 

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...