Benzylpenicillin "Panpharma"

pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 0,6 g, 1,2 g og 3 g

Panpharma

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Benzylpenicillin Panpharma, pulver til opløsning til injektion/infusion, 0,6 g, 1,2 g, 3 g og 6 g 
Benzylpenicillinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Benzylpenicillin Panpharma Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Benzylpenicillin Panpharma.
 3. Sådan skal De bruge Benzylpenicillin Panpharma.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Benzylpenicillin Panpharma er et antibiotikum (det vil sige et lægemiddel som virker mod infektioner, som skyldes bakterier).
Benzylpenicillin Panpharma bruges til behandling af infektioner som skyldes benzylpenicillinfølsomme bakterier. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Benzylpenicillin Panpharma

Brug ikke Benzylpenicillin Panpharma hvis De: 

 • er overfølsom (allergisk) over for penicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • tidligere har haft kraftige allergiske reaktioner over for cefalosporiner (en type antibiotikum).


Vær ekstra forsigtig med at bruge Benzylpenicillin Panpharma hvis De:  

 • har reduceret nyrefunktion
 • har hjertesvigt
 • er over 60 år
 • planlægger at give medicinen til nyfødte

Brug af anden medicin:

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette er særlig vigtigt med følgende medicin: 

 • Probenecid (medicin til behandling af gigt. Probenecid hæmmer udskillelsen af Benzylpenicillin Panpharma)
 • Methotrexat (kemoterapi). Når Methotrexat og benzylpenicillin bruges samtidig, kan det forstærke både Methotrexats virkning og de skadelige bivirkninger.
 • P-piller: Virkningen af p-piller kan nedsættes, fordi benzylpenicillin giver en dårligere optagelse af dem.

Graviditet og amning

Den kliniske erfaring peger på, at der er en lav risiko for skadelige virkninger på graviditeten, fosteret eller det nyfødte barn. 

Lidt af medicinen går over i modermælken. Det er næppe skadeligt for børn som ammes, selv om det kan ændre bakteriefloraen (de bakterier, der normalt findes) i barnets tarm og mund. Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Benzylpenicillin Panpharma har ingen eller kun lille indvirkning på evnen til at køre bil eller bruge maskiner. 

3. Sådan skal De bruge Benzylpenicillin Panpharma

Sygeplejersken eller lægen giver dig indsprøjtningen. 

Lægen fastsætter den rigtige dosis til Dem og afgør hvornår og hvordan, De skal have indsprøjtningen. 


Benzylpenicillin Panpharma leveres som tørt pulver, som lægen eller sygeplejersken opløser i sterilt vand eller en anden egnet væske. Opløsningen indsprøjtes i en blodåre eller en muskel eller gives som drop (dråbeinfusion) i en blodåre. 

Hvis De har taget for meget Benzylpenicillin Panpharma:

Indsprøjtningen skal gives af en læge eller en sygeplejerske, det er derfor ikke sandsynligt, at De får for meget. 


Hvis De tror, at De har fået for meget, skal De sige det til den læge/sygeplejerske, som giver dig indsprøjtningen.
Nogle patienter, som ved en fejl fik indsprøjtet meget høje doser benzylpenicillin, fik kramper. I sådanne tilfælde skal behandlingen afbrydes, og der gives behandling mod kramper. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget De er i tvivl om 

4. Bivirkninger

Benzylpenicillin Panpharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Fortæl straks lægen, hvis De tror, De bliver utilpas af medicinen, eller hvis De oplever noget af følgende:

Allergi over for benzylpenicillinnatrium, det kan vise sig som: 

 • Hududslæt eller hudkløe
 • Vejrtrækningsbesvær eller en følelse af at det strammer i brystet
 • Hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber
 • Hævelse eller rødme af tungen
 • Feber
 • Ledsmerter
 • Hævede lymfeknuder


Almindelige bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 100): 

 • eksem og hududslæt,
 • lokale reaktioner, der hvor indsprøjtningen er givet
 • årebetændelse (phlebitis)


Ikke almindelige bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 1.000): 

 • nældefeber
 • øget antal hvide blodlegemer.


Sjældne bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 10.000) 

 • alvorlige allergiske reaktioner,
 • mangel på hvide blodlegemer,
 • blodmangel (anæmi)
 • diaré.


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Benzylpenicillin Panpharma må ikke opbevares ved over 25ºC.
Skal anvendes umiddelbart efter tilberedningen. 

Brug ikke Benzylpenicillin Panpharma efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet, må de ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Benzylpenicillin Panpharma indeholder: 

 • Aktivt stof: Benzylpenicillinnatrium
 • Øvrige indholdsstoffer: Ingen

Udseende og pakningsstørrelser

Benzylpenicillin Panpharma er et hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver. 

Det leveres i hætteglas med gummiprop og aluminiumskapsel, glasset indeholder 0,6 g, 1,2 g, 3 g eller 6 g pulver. 

Pakningerne er med 10 hætteglas. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller 

Panpharma SA 

Z.I. du Clairy-Luitré, 35133 Fougères,
Frankrig. 

Oplysninger til læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

Ved tilsætning af 10 ml sterilt vand pr. 0,6g opnås en isotonisk opløsning: 

Administration 

Tilberedning 

Intravenøs injektion 

Opløs 0,6 g i ca. 5-10 ml vand til injektion eller i minimum 10 ml 0,9 % natriumklorid til injektion. 

Intermitterende infusion 

Opløs 3 g i ca. 50 ml vand til injektion eller i minimum 50 ml 0,9 % natriumklorid til injektion. 

Intramuskulær injektion 

Opløs 0,6 g i minimum 2 ml vand til injektion eller 2 ml 0,5 % lidokain til injektion.
1,2 g opløses i minimum 4 ml vand til injektion eller i 4 ml 0,5 % lidokain til injektion.
Lidokain injektion må ikke gives intravenøst. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 30.03.2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...