Innohep®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Innohep® 3.500 og 4.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 
tinzaparinnatrium 


Innohep® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundheds- personalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Innohep® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep®
 3. Sådan skal du bruge Innohep®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Innohep® virker blodfortyndende ved at nedsætte blodets naturlige evne til at størkne (koagulere).
 • Innohep® 3.500 og 4.500 anti-Xa IE bruges til forebyggelse af blodpropper.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisninger og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Innohep®: 

 • hvis du er allergisk over for tinzaparinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Innohep® (angivet i punkt 6).
 • hvis du har eller har haft heparininduceret trombocytopeni (HIT).
 • hvis du har en større blødning (fx i hjernen, rygsøjlen, øjet eller maven).
 • hvis du har en infektion i hjertehinden (septisk endocarditis).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Tal med din lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Innohep®

 • hvis du skal have spinal eller epidural anæstesi eller lumbalpunktur.
 • hvis du ved, du har en øget tendens til at bløde.
 • hvis du bliver behandlet med andre lægemidler ved intramuskulær injektion.
 • hvis du har et nedsat antal blodplader.
 • hvis du har et forhøjet niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi).
 • hvis du har en kunstig hjerteklap.
 • hvis du har haft nyreproblemer.

Børn og unge 

Innohep® er ikke beregnet til brug hos børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Innohep® 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle lægemidler kan interagere med effekten af Innohep®.

Tal med din læge, hvis du bruger nogle af følgende lægemidler, da du kan have tilbøjelighed til at bløde lettere: 

 • Medicin til behandling af inflammation og smerte, især ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) såsom acetylsalicylsyre.
 • Medicin, der anvendes til at opløse blodpropper (trombolysemidler).
 • Medicin, der blokerer virkningen af vitamin K (vitamin K-antagonister).
 • Aktiveret protein C.
 • Direkte faktor Xa- og IIa-inhibitorer.

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Innohep® i forfyldte sprøjter kan anvendes under hele graviditeten.

Hvis epiduralbedøvelse er aktuel, skal du informere din læge om, at du behandles med Innohep®.

Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du har kunstig hjerteklap. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Innohep® påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Innohep® indeholder natrium 

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du bruge Innohep®

Brug altid Innohep® nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Din læge kan foretage rutinemæssige blodanalyser for at vurdere effekten af Innohep®.

Innohep® skal indsprøjtes under huden (subkutan injektion). Under behandling med Innohep®, skal injektion i musklerne af andre lægemidler undgås på grund af risikoen for hæmatom.

Anbefalet dosis 

Til almindelige operationer med en moderat risiko for blodprop, er den normale dosis: 

3.500 anti-Xa IE indsprøjtet to timer før operationen og derefter 3.500 anti-Xa IE én gang daglig i 7-10 dage. 


For ortopædiske operationer med større risiko for blodprop (fx hoftealloplastik), er den normale dosis: 

50 anti-Xa IE per kg legemsvægt indsprøjtet to timer før operationen og derefter 50 anti-Xa IE per kg legemsvægt én gang daglig i 7-10 dage. Eller 4.500 anti-Xa IE indsprøjtet 12 timer før operation og derefter 4.500 anti-Xa IE én gang daglig. 


Din læge vil ordinere den rette dosis for dig og fortælle dig, hvor længe din behandling med Innohep® skal vare. 

Hvordan du injicerer Innohep® 

 1. Vask hænderne omhyggeligt før du indsprøjter Innohep®. Tør huden omkring injektionsstedet med en kirurgisk alkoholserviet og lad det tørre - gnub ikke.
 2. Du åbner tuben ved at bøje det farvede låg helt tilbage. Tag sprøjten ud. Se på indholdet af sprøjten, før du bruger det. Hvis indholdet er uklart eller der er bundfald, skal du ikke bruge det, men tage en anden sprøjte. Innohep® kan blive gul under opbevaring, men kan stadig anvendes, hvis opløsningen er klar, og udløbsdatoen ikke er overskreden.
  Hver sprøjte er kun beregnet til at blive brugt én gang.
  Innohep® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE
 3. Bøj sikkerhedsanordningen ned, væk fra den beskyttende hætte på nålen.
  Innohep® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE
 4. Fjern den beskyttende nålehætte uden at bøje nålen. Træk ikke stemplet tilbage og tryk ikke luftboblen ud. Hvis luftboblen ikke er placeret lige ved stemplet, slå let på sprøjten, indtil luftboblen er på plads oppe ved stemplet.
  Innohep® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE
 5. Hold en hudfold løst mellem tommel- og pegefinger på den ene hånd og stik nålen lodret ind i hudfolden med den anden, dvs. i en ret vinkel mod huden.
  Innohep® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE
 6. Injicer langsomt den angivne dosis ind i hudens fedtvæv på fx maveskindet, ydersiden af låret, lænden eller overarmen. Vent et par sekunder så væsken får tid til at sprede sig, før du fjerner nålen. Slip hudfolden.
  Innohep® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE
 7. Tør eventuelt blod af med en serviet. Vælg et andet injektionssted næste gang (fx flyt fra venstre til højre side af maven).
 8. Bøj sikkerhedsanordningen tilbage til sin oprindelige position, så den nu er under nålen. Tryk sikkerhedsanordningen fladt mod en hård overflade indtil nålen låser i enheden.
  Innohep® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE
 9. Du kan enten lægge den brugte sprøjte i røret med nålen nedad eller du kan sætte den brugte sprøjte i en kanyleboks.
  Sprøjten er nu sikret, og røret eller kanyle- boksen kan afleveres til destruktion på hospitalet eller på apoteket.
  Innohep® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE

Hvis du har fået for meget Innohep® 

Blødninger kan forekomme, hvis du har fået mere Innohep® end du burde. Fortæl din læge eller sundhedspersonalet, hvis du føler dig utilpas eller tror du har fået for meget Innohep®

Hvis du har glemt at tage Innohep® 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer mere end én dosis, kontakt din læge omgående. 

Hvis du holder op med at tage Innohep® 

Den blodfortyndende effekt ophører, hvis du stopper med Innohep®. Ophør ikke med behandlingen uden først at kontakte din læge eller sundhedspersonalet. 


Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af denne medicin, så spørg din lægen, apoteks- personalet eller sundhedspersonalet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger: 

Alvorlige bivirkninger, der kræver øjeblikkelig lægehjælp er sjældent set under behandling med Innohep®. Hvis du oplever nogle af følgende symptomer, bør du straks kontakte din læge eller lokale hospital for akut hjælp. 

 • Alvorlig allergisk reaktion. Symptomerne omfatter pludseligt opståede alvorlige udslæt, hævelse af hals, ansigt, læber eller mund samt vejrtrækningsproblemer.
 • Alvorlig blødning. Symptomerne er rød eller brun urin, sort tjærefarvet afføring, usædvanlige blå mærker (meget smertefulde, store eller mørke blå mærker) og blødning, der ikke vil stoppe.

Følgende bivirkninger er blevet observeret med administrationen af Innohep®: 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Blødning. Dette kan resultere i komplikationer som blodmangel (lavt hæmoglobin) eller blodansamlinger (blå mærker).
 • Reaktioner på injektionsstedet (inkl. blå mærker, blødning, smerter, kløen, rødme, hævelse eller en hårdhed på injektionsstedet).


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Trombocytopeni (fald i antallet af blodplader).
 • Overfølsomhed (allergisk reaktion).
 • Blå mærker og misfarvninger i huden.
 • Forhøjede leverenzymer.
 • Dermatitis (betændelse i huden).
 • Udslæt og kløe.


Sjældene bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Heparin-induceret trombocytopeni (fald i antallet af blodplader på grund af heparinbehandling).
 • Trombocytose (stigning i antallet af blodplader).
 • Angioødem (hævelse af ansigt, læber og tunge).
 • Anafylaktisk reaktion (se “Alvorlig allergisk reaktion” ovenfor).
 • Hyperkaliæmi (forhøjet mængde af kalium i blodet).
 • Giftig hududslæt.
 • Hudnekrose (vævsdød).
 • Nældefeber.
 • Osteoporose, ses i sammenhæng med langtidsbehandling.
 • Priapisme (vedvarende erektion, normalt smertefuld, uden seksuel lyst).

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www. meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Innohep® utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Brug ikke denne medicin, hvis den er uklar eller du ser bundfald i glasset.
 • Væsken kan blive gul ved opbevaring, men det påvirker ikke produktets kvalitet, og produktet er stadig sikkert at bruge.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Innohep® indeholder: 

 • Aktivt stof: Tinzaparinnatrium henholdsvis 3.500 anti-Xa IE eller 4.500 anti-Xa IE.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumacetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser: 

Injektionsvæske.

Farveløs glassprøjte fyldt med farveløs eller strågul væske, fri for uklarheder og bundfald.

En fyldt injektionssprøjte indeholder 10.000 anti-Xa IE/ml tinzaparinnatrium og forefindes som: 

 • 3.500 anti-Xa IE (0,35 ml), pakning med 30 sprøjter.
 • 4.500 anti-Xa IE (0,45 ml), pakning med 10 sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev
Danmark 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V.
Vijzelweg 32, 8243 Lelystad
Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...