Nimotop®

filmovertrukne tabletter 30 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Nimotop® 30 mg, filmovertrukne tabletter
nimodipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du får måske brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nimotop®
 3. Sådan skal du tage Nimotop®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nimotop® virker ved at udvide blodkarrene, så blodet lettere kan passere. Nimotop® virker især på blodkarrene i hjernen.

Du kan bruge Nimotop® til forebyggelse og behandling af sammentrækninger (spasmer) i hjernens blodkar, som skyldes blødninger i hjernen.

Lægen kan have givet dig Nimotop® for noget andet.
Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nimotop®

Tag ikke Nimotop®, hvis du:

 • er overfølsom (allergisk) over for nimodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer. Se pkt. 6.
 • samtidig tager rifampicin (antibiotika).
 • samtidig tager phenobarbital, phenytoin eller carbamazepin (medicin mod epilepsi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, hvis du: 

 • du har nedsat leverfunktion.
 • har væskeansamlinger eller forhøjet tryk i hjernen.
 • har lavt blodtryk.
 • har en bestemt form for hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller har haft et hjerteanfald inden for de sidste 4 uger.
 • Tager visse andre lægemidler, se "brug af anden medicin).

Brug af anden medicin sammen med Nimotop®

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin som ikke er købt på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, valproinsyre).
 • antibiotika (rifampicin, quinupristin/dalfopristin eller makrolidantibiotika såsom erythromycin).
 • medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin).
 • medicin mod svamp (f.eks. ketoconazol).
 • medicin mod HIV (f.eks. ritonavir, zidovudin).
 • medicin mod depression (f.eks fluoxetin, nortriptylin, nefazodon).
 • medicin mod forhøjet blodtryk.

Brug af Nimotop® sammen med mad og drikke

Du kan tage Nimotop® sammen med mad og drikke.
Du bør dog undgå at spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, da dette kan forstærke virkningen af Nimotop®. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet:
Hvis du er gravid, må du kun tage Nimotop® efter aftale med lægen. 


Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Nimotop®, da Nimotop® går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nimotop® kan give bivirkninger f.eks. svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Nimotop®

Tag altid Nimotop® nøjagtigt efter lægens anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

2 tabletter (60 mg) 6 gange daglig.

Du skal synke tabletterne hele med et glas vand. Du bør undgå, at spise grapefrugt eller drikke grapejuice i forbindelse med tabletterne. Tag tabletterne med mindst 4 timers mellemrum.

Som regel vil behandlingen med Nimotop® begynde på sygehuset med drop af Nimotop® i en blodåre i op til 14 dage. Derefter tager du tabletterne i ca. 7 dage efter nærmere besked fra lægen.

Nedsat levefunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge 

Sikkerhed og virkning af Nimotop® hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. 

Hvis du har taget for mange Nimotop® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er lavt blodtryk med svimmelhed og besvimelse, langsom puls, hjertebanken, mavegener og kvalme. 

Hvis du har glemt at tage Nimotop®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Nimotop®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga.
  tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Allergiske reaktioner, udslæt.
 • Hovedpine.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, lavt blodtryk pga. udvidelse af blodkarrene.
 • Kvalme.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forbigående stigning i leverenzymer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Nimotop® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nimotop® indeholder:

 • Aktivt stof: Nimodipin 30 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, povidon, crospovidon, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 4000, titandioxid (E171) og gul jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelse

Nimotop® findes i pakninger med 30 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V., Herculesstraat 25 1812 PD Alkmaar, Holland 


Nimotop® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Aktiengesellschaft. 

Revisionsdato

Senest revideret januar 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...