Minurin

næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Minurin® 0,1 mg/ml, næsedråber, opløsning  

desmopressinacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Minurin® næsedråber til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Minurin® næsedråber
 3. Sådan skal du bruge Minurin® næsedråber
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan bruge Minurin® næsedråber 

 • ved meget stor urindannelse (diabetes insipidus).
 • til undersøgelse af nyrernes funktion

 

Lægen kan have givet dig Minurin® næsedråber for noget andet. Følg altid lægen anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Minurin® næsedråber

Brug ikke Minurin® næsedråber, hvis du

 • er overfølsom (allergisk) over for desmopressinacetat eller eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • har unormalt stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer.
 • har dårligt hjerte eller andre sygdomme, som du får vanddrivende medicin for.
 • har nyresygdom.
 • har kendt lavt natrium i blodet
 • har for meget af et hormon, der nedsætter din dannelse af urin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Bør kun anvendes, når orale præparater ikke er egnede. 

 

Du skal bruge Minurin® næsedråber med forsigtighed, hvis du: 

 • Spædbørn, ældre samt patienter der har væske- og/eller saltproblemer.
 • Øget tryk i kraniet.

 

Når Minurin® næsedråber bruges til undersøgelse af nyrens koncentrationsevne må du højst drikke en halv liter væske for at slukke tørsten, fra 1 time før til 8 timer efter du har brugt Minurin® næsedråber  

 

Hvis du har for meget væske i kroppen kan du får hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper og bevidstløshed. 

 

Hvis du får væskeophobning i kroppen, skal du afbryde behandlingen og kontakte lægen. 

 

Hvis du får Minurin® næsedråber skal din saltbalance kontrolleres hvert halve år (med blodprøver). 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Fortæl lægen, hvis du er i behandling med medicin mod: 

 • Depression (tricykliske antidepressiva, SSRI).
 • Sindssygdom (chlorpromazin)
 • Epilepsi (carbamazepin).
 • Antidiabetika (sulfonylurinstof især chlorpropamid)
 • Smerter (NSAID).

Brug af Minurin® næsedråber sammen med mad og drikke

Du skal drikke så lidt som muligt efter du har taget Minurin® næsedråber. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Minurin® næsedråber efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Du kan bruge Minurin® næsedråber, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Minurin® næsedråber påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Minurin® næsedråber

Brug altid Minurin® næsedråber nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

En streg på rhinylslangen (0,05 ml) svarer til 5 mikrogram desmopressinacetat. 

Den sædvanlige dosis er

Diabetes insipidus: 

Voksne: individuel dosis, sædvanligvis 2-4 streger på rhinylslangen (10-20 mikrogram) 1-2 gange dagligt. 

Børn: individuel dosis, sædvanligvis 1-2 streger på rhinylslangen (5-10 mikrogram) 1-2 gange dagligt. 

 

Undersøgelse af nyrernes koncentrationsevne: 

Voksne: 8 streger på rhinylslangen (40 mikrogram). 

Børn over 1 år: 4 streger på rhinylslangen (20 mikrogram)  

Børn under 1år: 2 streger på rhinylslangen (10 mikrogram). 

 

Ældre  

Kan være nødvendigt at ændre dosis. Tal med lægen 

 

Nedsat nyrefunktion  

Kan være nødvendig at ændre dosis. Tal med lægen. 

 

Børn  

Skal administreres under opsyn af voksne for at kontrollere dosis. 

Sådan bruger du Minurin® næsedråber

Denne medicin virker bedst, når du får den ind gennem næseslimhinden. Det er vigtigt, at opløsningen forbliver i næsen og du ikke sluger den.  

Dette opnås bedst ved, at du tager en dyb indånding og holder vejret, mens rhinylslangen tømmes. 

Brugsanvisning for dosering med rhinylslange

 

Minurin EuroPharma.DK ApS, næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml 

1. Bryd flaskens forsegling ved at fjerne plastbåndet på hætten. 

Minurin EuroPharma.DK ApS, næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml 

2. Fjern hætten 

Minurin EuroPharma.DK ApS, næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml 

3. Vrid den riflede beskyttelseshætte af plastspidsen. Vend beskyttelseshætten om og anvend den som ekstra lukke efter endt brug. 

Minurin EuroPharma.DK ApS, næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml 

4. Puds næsen. Vend flasken på hovedet og før spidsen ind i rhinylslangen i den ende, der er mærket med en pil. Tryk forsigtigt på dråbeanordningen således, at den ønskede mængde løber ned i slangen. 

Minurin EuroPharma.DK ApS, næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml 

5. Slangens ene ende føres ca. 2 cm ind i det ene næsebor. 

Minurin EuroPharma.DK ApS, næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml 

6. Tag slangens anden ende i munden, bøj hovedet bagover og giv et kort kraftigt pust i slangen. Herved opnås, at opløsningen fordeles rigtigt på næseslimhinden, samtidig med at ganesejlet lukkes og opløsningen forhindres i at løbe ned i svælget. 

Minurin EuroPharma.DK ApS, næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml 

7. Efter brug lukkes flasken først med den lille riflede beskyttelseshætte hvorefter plastikhætten påsættes. Slangen skylles i vand og tømmes således, at der ikke bliver vanddråber tilbage, der kan vanskeliggøre doseringen ved senere brug. 

 

Hvis du har brugt for meget Minurin® næsedråber

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Minurin® næsedråber, end der står her, eller mere end lægen har forskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Minurin® næsedråber

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanligedosis. 

Hvis du holder op med at bruge Minurin® næsedråber

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Minurin® næsedråber kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine, kvalme, mavesmerter pga. lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan blive alvorlig. Tal med lægen

 

Ikke almindelig bivirkning (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

 • Lavt natriumindhold som kan både skyldes natriummangel og vandoverskud eller en kombination (hyponatriæmi). Tal med lægen.
 • Opkastning pga. lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan blive alvorlig. Tal med lægen.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • Konfusion, koma, svimmelhed, træthed, vægtøgning, hævelse hovedsagelig i ben og fødder pga. lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan blive alvorlig med kramper, muskelspasmer og koma. Tal med lægen.
 • Nedsat bevidsthed, åndenød, brystsmerter.
  Kontakt lægen eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelig bivirkning (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Tilstoppet næse.
 • Løbende næse.
 • Stigning i kropstemperatur.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Søvnløshed.
 • Næseblod.
 • Mave-tarm infektion.
 • Affektlabilitet, mareridt, nervøsitet, aggressivitet.
 • Øvre luftvejsinfektion.

 

Ikke almindelig bivirkning (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

 • Allergisk reaktion

 

Ikke kendt ( hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Dehydrering rapporteret ved indikationen diabetes insipidus,
 • Højt blodtryk (hypertension).
 • Diarre.
 • Kløe, udslæt, nældefeber.
 • Kuldegysninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar Minurin® næsedråber i køleskab (2-8 ºC) 

 

Brug ikke Minurin® næsedråber efter den udløbsdato der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Minurin® 0,1 mg/ml, næsedråber, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Desmoressinacetat 0,1 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumclorid, saltsyre, renset vand, chlorbutanol.

Pakningsstørrelse

Minurin® næsedråber fås i en pakning med 2,5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eu oPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V., Herculesstraat 25 

18 2 PD Alkmaar, Holland 

 

Minurin® er et registreret varemmærke, der tilhører Ferring B.V. 

 

Revisionsdato

Senest revideret januar 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...