Akineton®

tabletter 2 mg

S.I.T.

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Akineton 2 mg tabletter  

Biperidenhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Akineton til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Akineton
 3. Sådan skal De tage Akineton
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Akineton er et middel mod Parkinsons sygdom. 


Akineton påvirker balancen mellem nogle bestemte stoffer i hjernen, så muskelstivhed og rysten bliver mindsket.
 

De kan få Akineton mod parkinsonisme. 


Lægen kan have givet Dem Akineton til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Akineton

Tag ikke Akineton

 • hvis De er allergisk over for biperidenhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis De har ubehandlet grøn stær (snævervinklet glaukom).
 • hvis De har forsnævring eller tilstopning i mave eller tarm.
 • hvis De har en medfødt for stor tyktarm (megacolon).
 • hvis De har bevægelsesforstyrrelser (tardiv dyskinesi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De tager Akineton, 

 • hvis De har forstørret blærehalskirtel (prostata).
 • hvis De har epilepsi.
 • hvis De har hurtig puls.
 • hvis De lider af alvorlig muskelsvaghed (myasthenia gravis).

 

Vær opmærksom på 

 • De må ikke stoppe behandlingen pludseligt. Tal med lægen.
 • Hvis De er over 65 år, er der større risiko for, at De får bestemte bivirkninger. Tal med lægen.
 • Så længe De får Akineton, skal De have undersøgt trykket i øjnene regelmæssigt.
 • Akineton kan virke let opstemmende. Der kan derfor være en risiko for misbrug.

Brug af anden medicin sammen med Akineton

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med Deres læge, hvis De tager medicin mod 

 • sygdom i maven eller tarmene (metoclopramid).
 • smerter (pethidin).

Samt 

 • anden medicin mod Parkinsons sygdom (carbidopa, levodopa).

Brug af Akineton sammen med mad, drikke og alkohol

De kan tage Akineton i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
De skal tage Akineton med et glas vand. 


De skal undgå at drikke alkohol, samtidig med De tager Akineton. Virkningen af alkohol kan blive forstærket. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Akineton kan hos enkelte give bivirkninger som nedsat evne til at se skarpt, svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Akineton indeholder lactose

Akineton indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Akineton

Tag altid Akineton nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er  

Startdosis: ½ tablet (1 mg) 2 gange daglig. Dosis skal stige langsomt til den bedste virkning. Tal med lægen. 

 

Vedligeholdelsesdosis: ½ - 2 tabletter (14 mg) 3 - 5 gange daglig. 

De skal stoppe behandlingen gradvist over 4-6 dage for at undgå en forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom. Tal med lægen. 

Hvis De har taget for mange Akineton tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere av Akineton, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). 

 

Symptomer på overdosering: Forstørrede, langsomt reagerende pupiller, tørre slimhinder, rødmen, hurtig puls, slap blære og slappe tarme, feber, uro, delirium, forvirring, omtågethed og/eller hallucinationer. Ved alvorlig overdosering svigt af åndedræt og kredsløb. 

Hvis De har glemt at tage Akineton

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis De holder op med at tage Akineton

De må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

De skal stoppe behandlingen gradvist over 4-6 dage for at undgå en forværring af symptomerne på din sygdom. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger kan forekomme særligt i begyndelsen af behandlingen, og hvis dosis er for hurtigt øget. På grund af den ukendte antal brugere, kan procent hyppighed spontant rapporterede bivirkninger ikke bestemmes nøjagtigt. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ved brug af høje doser: spænding, rastløs uro, angst, forvirring, hallucinationer og søvnløshed. Stimulerende effekter ses oftest hos patienter med symptomer på nedsat hjernefunktion og kan nødvendiggøre en reduktion i dosis.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne.
 • Kvalme.
 • Gener fra mave og tarm.
 • Hukommelsesforstyrrelser.
 • Træthed.
 • Svimmelhed.
 • Døsighed.
 • Midlertidige søvnforstyrrelser (kortere fase med såkaldt REM-søvn med hurtige øjenbevægelser).
 • Muskeltrækninger.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Overfølsomhed.
 • Allergisk udslæt.
 • Hovedpine.
 • Ufrivillige bevægelser (dyskinesi).
 • Manglende evne til at koordinere bevægelser (ataksi).
 • Manglende evne til at koordinere bevægelser af øjnene.
 • Talebesvær.
 • Øget tendens til kramper.
 • Nervøsitet.
 • Opstemthed (eufori).
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Forstoppelse.
 • Reduktion af blodtrykket (efter intravenøs administration).
 • Nedsat evne til at se skarp.
 • Store pupiller.
 • Lysfølsomhed.
 • Grøn stær (glaukom).

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data): 

 • Betændelse i ørespytkirtlen med hævelse og ømhed foran øret

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk 

5. Opbevaring

Opbevar Akineton utilgængeligt for børn. 


De kan opbevare Akineton ved almindelig temperatur. 


Brug ikke Akineton efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Akineton 2 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: biperidenhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: calciumhydrogenphosphat dihydrat, kartoffelstivelse, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, copovidon, talcum.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende  

Akineton tabletten er hvid eller næsten hvid, rund med krydskærv på den ene side. 


Pakningstørrelse  

100 tabletter i blister. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.
Via Cavour, 70
27035 Mede (PV)
Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...