Orfadin®

hårde kapsler 10 mg

Swedish Orphan Biovitrum Interna

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Orfadin® 2 mg hårde kapsler 

Orfadin® 5 mg hårde kapsler 

Orfadin® 10 mg hårde kapsler 

Orfadin® 20 mg hårde kapsler 

nitisinon 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Orfadin til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Orfadin
 3. Sådan skal De tage Orfadin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Orfadin er nitisinon. Lægemidlet anvendes til behandling af en sjælden sygdom, der kaldes arvelig tyrosinæmi type 1 hos voksne, unge og børn (i alle aldersgrupper).
 

Denne sygdom er kendetegnet ved, at kroppen ikke er i stand til fuldstændig at nedbryde aminosyren tyrosin (aminosyrer er de byggesten, som proteiner består af) hvilket medfører, at der dannes en række skadelige stoffer. Disse stoffer ophobes i kroppen. Orfadin blokerer nedbrydningen af tyrosin og de skadelige stoffer dannes derfor ikke.
 

De skal følge en speciel diæt, når De tager lægemidlet, fordi tyrosin forbliver i kroppen. Denne særlige diæt er baseret på et lavt indhold af tyrosin og fenylalanin (en anden aminosyre). 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Orfadin

Tag ikke Orfadin 

 • hvis De er allergisk over for nitisinon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Orfadin (angivet i punkt 6).

De må ikke amme, mens De tager dette lægemiddel, se punktet "Graviditet og amning". 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De tager Orfadin, 

 • hvis De får røde øjne eller andre tegn på påvirkninger på øjnene. Kontakt straks Deres læge for en øjenundersøgelse.
  Problemer med øjnene, se punkt 4, kan være et tegn på utilstrækkelig kontrol med kosten.

 

Under behandlingen vil der blive taget blodprøver, for at Deres læge kan kontrollere, om behandlingen er tilstrækkelig, og for at sikre, at der ikke er nogen mulige bivirkninger, der medfører sygdomme i blodet.
 

Deres lever vil blive kontrolleret med regelmæssige mellemrum, fordi sygdommen påvirker leveren.
 

Opfølgning skal foretages af Deres læge hver 6. måned. Hvis De oplever bivirkninger, anbefales kortere intervaller. 

Brug af anden medicin sammen med Orfadin 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Orfadin sammen med mad 

Hvis De begynder med at tage behandlingen sammen med mad, anbefales det at fortsætte med at tage det sammen med mad igennem hele behandlingsforløbet. 

Graviditet og amning 

Sikkerheden ved lægemidlet er ikke blevet undersøgt hos gravide og ammende kvinder.
Kontakt Deres læge, hvis De planlægger at blive gravid. Hvis De bliver gravid, bør De straks kontakte Deres læge.
Lad være med at amme, når De tager dette lægemiddel, se punktet "Tag ikke Orfadin". 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Lægemidlet påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.
Hvis De imidlertid oplever bivirkninger, der påvirker synet, bør De ikke køre bil eller betjene maskiner, før synet igen er normalt (se punkt 4 "Bivirkninger"). 

3. Sådan skal De tage Orfadin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Behandling med lægemidlet skal startes og overvåges af en læge, der har erfaring med behandlingen af sygdommen (arvelig tyrosinæmi type 1).
 

Den sædvanlige totale daglige dosis er 1 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 doser. Lægen vil justere dosis individuelt.
 

Hvis De har problemer med at synke kapslerne, kan De åbne kapslen og blande pulveret med en lille smule vand eller diætpulver lige inden indtagelse. 

Hvis De har taget for meget Orfadin 

Hvis De har taget mere af dette lægemiddel, end De bør, skal De kontakte Deres læge eller apotek så hurtigt som muligt. 

Hvis De har glemt at tage Orfadin 

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt Deres læge eller apoteket, hvis De har glemt at tage en dosis. 

Hvis De holder op med at tage Orfadin 

Hvis De har indtryk af, at lægemidlet ikke virker korrekt, så tal med Deres læge. De må ikke ændre dosis eller stoppe behandlingen uden at have talt med Deres læge. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger med forbindelse til øjnene, skal De straks kontakte Deres læge med henblik på en øjenundersøgelse. Behandling med nitisinon fører til forhøjede tyrosinniveauer i blodet, hvilket kan give anledning til symptomer i forbindelse med øjnene. Almindelige bivirkninger med forbindelse til øjnene (kan ramme flere end 1 ud af 10 personer), og som skyldes forhøjede tyrosinniveauer, omfatter øjenbetændelse (bindehindebetændelse - konjunktivitis), uklarhed og betændelse i hornhinden (keratitis), lysfølsomhed (fotofobi) og øjensmerter. Øjenlågsbetændelse (blepharitis) er en ikke almindelig bivirkning (kan ramme op til 1 ud af 100 personer). 

 

Andre almindelige bivirkninger 

 • Nedsat antal blodplader (trombocytopeni) og hvide blodlegemer (leukopeni), mangel på visse hvide blodlegemer (granulocytopeni).

 

Andre ikke almindelige bivirkninger 

 • øget antal hvide blodlegemer (leukocytose)
 • kløen (pruritus), betændelse i huden (eksfoliativ dermatitis), udslæt.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).
Dette lægemiddel kan opbevares i en enkelt periode på 2 måneder ved en temperatur ikke over 25 °C, hvorefter det skal kasseres.
 

Glem ikke at mærke flasken med datoen for, hvornår den fjernes fra køleskabet.
 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Orfadin indeholder: 

Aktivt stof: nitisinon.
Orfadin 2 mg: Hver kapsel indeholder 2 mg nitisinon.
Orfadin 5 mg: Hver kapsel indeholder 5 mg nitisinon.
Orfadin 10 mg: Hver kapsel indeholder 10 mg nitisinon.
Orfadin 20 mg: Hver kapsel indeholder 20 mg nitisinon. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kapslens indhold: 

Stivelse prægelatiniseret (fra majs) 

Kapselskallen: 

gelatine 

titandioxid (E 171) 

Trykfarve: 

jernoxid (E 172) 

shellac 

propylenglycol 

ammoniumhydroxid 

Udseende og pakningsstørrelser 

Kapslerne er hvide, ugennemsigtige, hårde og lavet af gelatine, påtrykt "NTBC" og styrken "2 mg", "5 mg","10 mg" eller "20 mg" i sort. Kapslen indeholder et hvidt til hvidligt pulver.
 

Kapslerne er pakket i plasticflasker med anbrudssikrede lukninger. Hver flaske indeholder 60 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Swedish Orphan Biovitrum International AB 

SE-112 76 Stockholm 

Sverige 

Fremstiller 

Apotek Produktion & Laboratorier AB 

Prismavägen 2 

SE-141 75 Kungens Kurva 

Sverige 

 

Orfadin® er et registreret varemærke, der tilhører Swedish Orphan Blovitrum International AB 

 

De kan finde yderligere oplysninger om Orfadin på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.
europa.eu/. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...