Conoxia 100 %

medicinsk gas, komprimeret 100 %

AGA

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CONOXIA 100 %, Medicinsk gas, komprimeret, 

Oxygen 100% (O2 , ilt) 

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, da den indeholder vigtige oplysninger til Dem.

Dette lægemiddel fås uden recept. De er imidlertid nødt til at anvende CONOXIA omhyggeligt for at opnå de bedste resultater af lægemidlet. 

 • Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket eller fremstiller, hvis De har behov for flere oplysninger eller yderligere rådgivning.
 • De bør søge lægehjælp, hvis Deres symptomer forværres, eller hvis de ikke aftager.
 • Hvis en bivirkning bliver alvorlig, eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

Denne indlægsseddel fortæller:

 1. Hvad CONOXIA er, og hvad det anvendes til
 2. Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende CONOXIA
 3. Hvordan De anvender CONOXIA
 4. Hvilke mulige bivirkninger CONOXIA har
 5. Hvordan De opbevarer CONOXIA
 6. Yderligere oplysninger

1. Hvad CONOXIA er, og hvad det anvendes til

CONOXIA indeholder oxygen, der anvendes til inhalation. Gassen er farveløs, lugtfri og uden smag, og den leveres i en gasflaske, som har en trykregulator til at reducere gastrykket. Gasflasken indeholder kun ren oxygen.  

 

CONOXIA øger oxygenniveauet i blodet (øget oxygenmætning). CONOXIA bevirker, at der transporteres mere oxygen ud til alle kroppens væv.  

 

CONOXIA anvendes: 

 • Til at behandle eller forebygge akut eller kronisk oxygenmangel
 • Som en del af gasflowet under narkose, smertelindring og intensiv behandling
 • Som drivgas til inhalation af andre medicinske produkter (nebulisatorbehandling)
 • Som førstehjælpsbehandling med 100% oxygen ved dykkersyge
 • Til behandling af et akut anfald af klyngehovedpine
 • I trykkamre for at reducere risikoen for skader forårsaget af dykkersyge, gas- eller luftbobler i blodkarrene og til behandling af alvorlig kulilteforgiftning og koldbrand

2. Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende CONOXIA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Hvis De personligt har fået ordineret CONOXIA, skal De informere lægen, hvis De: 

 • lider af en kronisk lungesygdom for eksempel astma eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse)

Vær ekstra forsigtig med at bruge CONOXIA:

 • Hvis dit barn er født for tidligt og har brug for ekstra oxygen. Giv kun den mængde CONOXIA, som anvises af sundhedspersonalet.
 • Hvis du har fået ordineret behandling i trykkammer (hyperbar behandling), er der risiko for beskadigelse af lungehinden (pneumothorax).

Anvendelse af anden medicin

Fortæl det til lægen, før du bruger medicinsk oxygen, hvis du tager eller har fået ordineret bleomycin (mod cancer), amiodaron (mod hjertesygdom) eller furadantin eller lignende antibiotika (mod infektion), da der er mulighed for lungeforgiftning. 

Graviditet og Amning

CONOXIA kan anvendes under graviditet.  

CONOXIA kan anvendes under amning.
Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid, og har fået ordineret behandling i trykkammer (hyperbar behandling). 

Trafik- og arbejdssikkerhed

De kan køre bil, når De har brugt CONOXIA, såfremt Deres læge mener, at De er rask nok og i stand til det. 

3. Hvordan De anvender CONOXIA

Hvis De personligt har fået ordineret CONOXIA, skal De ikke ændre dosis uden at have konsulteret Deres læge først.  

 

Conoxia indåndes. Den normale dosis for voksne til behandling eller forebyggelse af akut oxygenmangel er 3-4 liter i minuttet ved anvendelse af næsekatetre og 5-15 liter i minuttet med maske. Mht. doser i øvrige tilfælde skal De konsultere Deres læge.  

 

CONOXIA indåndes normalt via næsekatetre eller en maske. Enten indånder De selv - De "indånder spontant" - eller De får hjælp af en respirator  

Læs brugsanvisningen/patientinstruktionerne til indåndingsapparatet omhyggeligt!  

Hvis De anvender mere CONOXIA, end De bør

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af CONOXIA, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas).  

 

I sårbare situationer kan for meget CONOXIA påvirke åndedrætsfunktionen og i sjældne tilfælde forårsage kuldioxidnarkose/-bevidstløshed. Langvarig brug af for meget CONOXIA kan forårsage smerter, en tør hoste og endda kortåndethed. Hvis disse tegn på en overdosis opstår, skal De altid kontakte lægen, hospitalet eller Giftinformationscentralen (tlf. 112).  

Sikkerhedsoplysninger

 • CONOXIA er kun beregnet til medicinsk brug.
 • Gasflasken må kun tilsluttes armatur, der er beregnet til medicinsk oxygen.
 • Oxygen må kun anvendes i rum med god ventilation.
 • Gasflasken må ikke udsættes for stærk varme.
 • Rygning og åben ild er forbudt i rum, hvor CONOXIA anvendes, da det øger risikoen for brand.
 • Anvend ikke brødristere, hårtørrere eller lignende elektrisk udstyr under behandlingen med CONOXIA.
 • Placer aldrig en oxygenmaske eller næsekatetre direkte på tekstiler, mens behandlingen foregår - stoffer, der bliver mættet med oxygen, kan blive yderst brændbare/forårsage risiko for brand. Hvis dette skulle ske, skal De ryste og lufte tekstilerne grundigt.
 • Luk for gasflasken når den ikke er i brug.
 • Luk for gasflasken ved brand.
 • Gasflasken skal bringes i sikkerhed ved brand.
 • Anvend aldrig fedt, olie eller lignende til at smøre skruegevind, der sidder fast. Der er risiko for selvantændelse i kontakt med CONOXIA under overtryk.
 • Ventilen skal åbnes langsomt og forsigtigt.
 • Skal håndteres forsigtigt.
 • Gasflasken må ikke tabes eller udsættes for stød.
 • Hold gasflasken ren og tør.
 • Gasflasken skal opbevares og transporteres med lukket ventil, samt beskyttelseshætte og -krave hvis disse forefindes.

4. Hvilke mulige bivirkninger CONOXIA har

Som alle andre lægemidler kan CONOXIA have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger. 


Hvis en bivirkning bliver alvorlig, eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
http:/www.lægemiddelstyrelsen.dk/ 

 

Behandling andre steder end på hospitalet: 

En behandling med CONOXIA via næsekatetre kan give tørre slimhinder i næsen og munden, da gassen er tør.
Læs også afsnittet "Hvis De anvender mere CONOXIA, end De bør". 

 

Behandling på hospitalet: 

Bivirkninger ses normalt ved høje koncentrationer (over 70 %) og efter langvarig behandling (mindst 6-12 timer): 

 

Almindelig (forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter)  

Ingen 

 

Ikke almindelig (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter)  

Åndedrætsrelaterede smerter, tør hoste og kortåndethed 

 

Behandling i trykkammer (hyperbar behandling) 

Fornemmelse af tryk i mellemøret, sprængning af trommehinde 

 

Sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 patienter) 

 

Hos nyfødte, som har været udsat for høje oxygenkoncentrationer: Beskadigelse af øjnene, som kan medføre nedsat syn 

 

Meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter) Svært åndedrætsbesvær (akut lungesvigtsyndrom (ARDS)) 

 

Behandling i trykkammer (hyperbar behandling) 

Angst eller forvirring og epileptiske anfald 

5. Hvordan De opbevarer CONOXIA

Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevar gasflasken på et velventileret sted, hvor den ikke udsættes for stærk varme.  

Hold gasflasken ren og tør.
Sørg for, at gasflasken ikke tabes eller udsættes for stød.  

Opbevares adskilt fra brændbart materiale.
 

Anvend ikke CONOXIA efter udløbsdatoen, som er angivet på etiketten. 

6. Yderligere oplysninger

Hvad CONOXIA indeholder

 • Det aktive stof er 100 % oxygen (kemisk symbol: O2 )
 • Der er ikke andre bestanddele i CONOXIA

Produktets udseende og pakningsstørrelse

Gasflaskens skulder er markeret med hvid farve (oxygen). Gasflaskens krop er hvid (medicinsk gas).  

I Finland kan gasflaskens krop også være turkis. 

 

Flaskestørrelse i liter 

1,1 

1,2 

2,5 

4,7 

10 

15 

20 

21,3 

2x21,3 

50 

10x50 

12x50 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AGA AB
SE-181 81 Lidingö
Sverige 

Oplysninger:

AGA A/S  

Vermlandsgade 55 

2300 København S  

Tlf: 70 104 103 

Fremstillere

AGA Gas AB 

Rotevägen 2 

SE-192 78 Sollentuna 

Sverige 

 

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Læggemidelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret den 29. november 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...