Campral®

enterotabletter 333 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Campral® 333 mg enterotabletter 
acamprosat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Campral® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Campral®
 3. Sådan skal du tage Campral®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Campral® er et lægemiddel mod alkoholafhængighed. Campral® nedsætter trangen til alkohol og derved risikoen for tilbagefald.
Behandlingen skal kombineres med rådgivning (afvænningsprogram).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Campral®

Tag ikke Campral® hvis du: 

 • er overfølsom (allergisk) over for acamprosat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Campral®
 • har meget nedsat nyrefunktion
 • Hvis du ammer (se Graviditet og amning)

Vær ekstra forsigtig med at tage Campral®

Tal med lægen, inden du tager Campral®, hvis du: 

 • har nedsat nyrefunktion
 • har meget nedsat leverfunktion

Vær opmærksom på at Campral® ikke virker på abstinenssymptomer. 

Alkoholafhængighed, depression og selvmordstanker hænger ofte sammen. Søg hjælp hos din læge hvis du føler dig nedtrykt, fortvivlet eller ikke kan overskue hverdagen. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder især ved medicin mod depression. 


Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

 

Brug af Campral® sammen med mad og drikke 

Du kan tage Campral® sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt.  

 

Graviditet og amning 

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.  

 

Graviditet: 

Du må ikke tage Campral®, hvis du er gravid, medmindre din læge nøje har vurderet fordele og ulemper for dig og dit barn.  

 

Amning: 

Du må ikke tage Campral®, når du ammer, medmindre din læge nøje har vurderet fordele og ulemper for dig og dit barn. 

 

Erfaringerne med brug af Campral® under graviditet og amning er begrænsede.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Campral® påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Campral®

Behandlingen med Campral® varer sædvanligvis et år.  

  

Tag tabletterne hele sammen med rigelig væske. Du må ikke tygge eller knuse tabletterne.  

  

Den sædvanlige dosering er: 

Voksne over 60 kg: 2 tabletter 3 gange daglig morgen, middag og aften.  

  

Voksne under 60 kg: 2 tabletter morgen, 1 tablet middag og 1 tablet aften.  

  

Børn: Du må ikke give Campral® til børn under 18 år.  

  

Ældre: Du bør ikke tage Campral®, hvis du er over 65 år.  

  

Nedsat lever- og nyrefunktion: Lægen kan vælge at nedsætte dosis.  

  

Følg lægens anvisning. Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.  

  

Hvis du har taget for mange Campral®: 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Campral®, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Diaré kan være tegn på, at du har taget for mange Campral®. 

  

Hvis du har glemt at tage Campral®: 

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Campral® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Bivirkningerne er ofte milde og forbigående. 

 

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

Diaré. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

Mavesmerter, kvalme, opkastning, luft i maven, udslæt, kløe, manglende evne og lyst til sex (for både kvinder og mænd).  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

Øget lyst til sex.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.  

 

Hyppighed ikke kendt: 

Blæredannelse i huden.  

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her.  

 

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.  

 

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Campral® utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Campral® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdaten er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Campral® 333 mg enterotabletter indeholder: 

Aktivt stof: Acamprosat 333 mg.
Øvrige indholdsstoffer: Crospovidon (E 1202), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), magnesiumsilicat (E 553a), natriumstivelsesglycollat, vandfri kolloid silica (E 551), magnesiumstearat (E 470b), eudragit L30D, talkum (E 553b) og propylenglycol (E 1520). 

  

Udseende og pakningsstørrelser:

Campral® enterotabletter er hvide, runde tabletter mærket 333 på den ene side.  

Campral® fås i pakninger à 96 og 168 stk.  

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK 

Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N. 

  

Ompakket og frigivet af: 

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Campral® er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sante. 

Revisionsdato

Senest revideret december 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...