Kandrozid

tabletter 16 mg

Mylan AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kandrozid 4 mg tabletter
Kandrozid 8 mg tabletter
Kandrozid 16 mg tabletter
Kandrozid 32 mg tabletter

(candesartancilexetil)  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Kandrozid til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kandrozid
 3. Sådan skal du tage Kandrozid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kandrozid tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes angiotensin II-receptor-antagonister, som sænker blodtrykket. Det får dine blodårer til at slappe af og udvide sig (dette medvirker til, at dit blodtryk falder). Det gør det også lettere for dit hjerte at pumpe blod rundt i hele kroppen.
 

Kandrozid anvendes til: 

 • behandling af for højt blodtryk (hypertension) hos voksne patienter og hos børn og unge i alderen 6-18 år.
 • behandling af voksne patienter med hjertesvigt pga. nedsat hjertemuskelfunktion sammen med ACE-hæmmere, eller når ACE-hæmmere ikke kan anvendes. ACE-hæmmere (hæmmer det angiotensinkonverterende enzym) er en gruppe lægemidler, der anvendes til at behandle hjerteinsufficiens.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage KANDROZID

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Kandrozid

 • hvis du er allergisk over for candesartancilexetil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kandrozid (angivet i pkt. 6).
 • hvis du har en alvorlig leversygdom eller galdevejstillukning (problemer med at udskille galde fra galdeblæren).
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten (det er også bedre at undgå Kandrozid tidligt i graviditeten, se afsnittet om graviditet).
 • hvis patienten er et barn under 1 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Kandrozid.
Før og under behandling med Kandrozid skal du fortælle lægen: 

 • hvis du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer eller er i dialysebehandling.
 • hvis du for nylig har fået transplanteret en nyre.
 • hvis du kaster op, har kastet meget op for nylig eller har diarré.
 • hvis du har en sygdom i binyrerne, som kaldes Conns syndrom (kaldes også primær hyperaldosteronisme).
 • hvis du har lavt blodtryk.
 • hvis du på noget tidspunkt har haft en hjerneblødning.
 • hvis du tror, at du er (eller kan være) gravid. Kandrozid anbefales ikke tidligt i graviditeten, og du må ikke tage Kandrozid, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis det bruges på dette stadium (se afsnittet om graviditet).


Hvis noget af ovenstående gælder for dig, vil lægen eventuelt se dig oftere og tage nogle prøver.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager Kandrozid. Det skyldes, at Kandrozid sammen med visse typer medicin til bedøvelse kan forårsage blodtryksfald. 

Børn og unge

Anvendelse af Kandrozid til børn er blevet undersøgt. Tal med lægen, hvis du vil vide mere. Børn under 1 år må ikke få Kandrozid, fordi det kan påvirke barnets endnu ikke fuldtudviklede nyrer. 

Brug af anden medicin sammen med Kandrozid

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Kandrozid kan påvirke den måde, anden medicin virker på, og anden medicin kan påvirke Kandrozid. Hvis du tager visse typer medicin, vil lægen eventuelt tage blodprøver indimellem.
Du skal især fortælle lægen, hvis du bruger noget af følgende medicin: 

 • Anden medicin mod forhøjet blodtryk, inklusive betablokkere, diazoxid og ACE-hæmmere såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.
 • Non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID) såsom ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib eller etoricoxib (medicin, som lindrer smerter og betændelseslignende tilstande).
 • Acetylsalicylsyre (hvis du tager mere end 3 g dagligt) (medicin, som lindrer smerter og betændelseslignende tilstande).
 • Kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger (medicin, som øger kaliumniveauet i blodet).
 • Heparin (blodfortyndende medicin).
 • Vanddrivende medicin (diuretika).
 • Lithium (medicin mod psykiske lidelser).

Brug af Kandrozid sammen med mad og drikke (især alkohol)

 • Du kan tage Kandrozid med eller uden mad.
 • Når du får ordineret candesartan, skal du tale med lægen, inden du drikker alkohol. Alkohol sammen med Kandrozid kan bevirke, at du bliver utilpas eller svimmel.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Du skal fortælle lægen, hvis du tror, du er (eller kan blive) gravid. Lægen vil normalt råde dig til at holde op med at tage Kandrozid, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid, og vil råde dig til at tage anden medicin i stedet for Kandrozid. Kandrozid anbefales ikke tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis det anvendes efter den tredje måned i graviditeten).

Amning
Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at begynde at amme. Kandrozid anbefales ikke til mødre, som ammer, og lægen kan vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle træthed og svimmelhed, når de er i behandling med Kandrozid. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis dette er tilfældet for dig. 

Kandrozid indeholder lactose

Kandrozid indeholder lactose, som er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Alle indholdsstoffer er anført under afsnit 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

3. Sådan skal du tage KANDROZID

Dette lægemiddel er til langtidsbehandling. 

Tag altid Kandrozid nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Det er vigtigt at tage Kandrozid hver dag.
 

Du kan tage Kandrozid sammen med eller uden mad. Synk tabletten med vand. Forsøg at tage tabletten på det samme tidspunkt hver dag. Det vil hjælpe dig med at huske at tage tabletten. 


Forhøjet blodtryk:
Den sædvanlige startdosis Kandrozid er 8 mg én gang dagligt. Afhængigt af virkningen på dit blodtryk kan lægen øge dosis til 16 mg én gang dagligt og op til 32 mg én gang dagligt.
 

Hos nogle patienter, f.eks. patienter med lever- eller nyreproblemer eller patienter, der for nylig har mistet væske ved f.eks. opkastning eller diarré eller ved at tage vanddrivende medicin, kan lægen ordinere en lavere startdosis.
 

Patienter med sort hudfarve kan have mindre virkning af denne type medicin, når den gives som den eneste blodtrykssænkende behandling, og disse patienter kan have behov for en større dosis. 


Hjerteinsufficiens:
Den sædvanlige startdosis Kandrozid er 4 mg én gang dagligt. Lægen kan øge dosis ved at fordoble den med intervaller på mindst 2 uger op til 32 mg én gang dagligt. Kandrozid kan tages sammen med anden hjertemedicin, og lægen vil beslutte, hvilken behandling der er bedst for dig. 


Børn og unge med for højt blodtryk
Børn i alderen 6-18 år: 

Den anbefalede startdosis er 4 mg en gang dagligt.
 

Patienter, der vejer under 50 kg: Hos nogle patienter er blodtrykket ikke tilstrækkeligt kontrolleret. Din læge kan beslutte at øge dosis op til højst 8 mg en gang dagligt.
 

Patienter, der vejer over 50 kg: Hos nogle patienter er blodtrykket ikke tilstrækkeligt kontrolleret. Din læge kan beslutte at øge dosis til 8 mg dagligt eller 16 mg dagligt. 

Hvis du har taget for mange Kandrozid tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kandrozid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Kandrozid

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du holder op med at tage Kandrozid

Dit blodtryk kan stige igen, hvis du holder op med at tage Kandrozid. Derfor må du ikke holde op med at tage Kandrozid uden først at tale med lægen.
 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke bivirkninger der kan forekomme. 

Hold op med at tage Kandrozid og søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis du oplever nogle af følgende overfølsomhedsreaktioner:

 • vanskelighed ved at trække vejret med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals
 • hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals, hvilket kan give synkebesvær
 • alvorlig hudkløe (med hævelser af huden)


Kandrozid kan medføre et nedsat antal hvide blodlegemer. Din modstandsdygtighed over for infektioner kan blive nedsat, og du bemærker måske træthed, infektion eller feber. Tal med lægen, hvis du oplever dette. Lægen vil måske tage blodprøver indimellem for at undersøge, om Kandrozid påvirker dit blod (agranulocytose).

Andre bivirkninger er: 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhedsfølelse/snurrende fornemmelse.
 • Hovedpine.
 • Luftvejsinfektion.
 • Lavt blodtryk. Kan bevirke, at du føler dig utilpas eller svimmel.
 • Ændringer i blodprøver. Forhøjet kalium i blodet, især hvis du i forvejen har nyreproblemer eller hjertesvigt. Hvis dette er alvorligt, kan du mærke træthed, svaghedsfølelse, uregelmæssig hjerterytme eller en prikkende/sovende fornemmelse.
 • Påvirkning af nyrefunktionen, især hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvigt. I meget sjældne tilfælde kan der forekomme nyresvigt.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

 • Hævelse i ansigt, læber, tunge og/eller hals.
 • Fald i antallet af røde eller hvide blodlegemer. Du kan bemærke træthed, infektion eller feber.
 • Hududslæt, nældefeber.
 • Kløe.
 • Rygsmerter, smerter i led og muskler.
 • Forandringer i leverfunktionen, inklusive leverbetændelse (hepatitis). Du bemærker eventuelt træthed, at din hud eller det hvide i dine øjne får en gullig farve eller influenzalignende symptomer.
 • Kvalme.
 • Ændringer i blodprøver:
  • Nedsat natriumniveau i blodet. Hvis dette er alvorligt, kan du mærke træthed, mangel på energi eller muskelkramper.

Det ser ud til at børn, der behandles for højt blodtryk, kan få de samme bivirkninger som voksne, men bivirkningerne forekommer oftere. Ondt i halsen er en meget almindelig bivirkning hos børn, mens den ikke er blevet rapporteret hos voksne. Løbende næse, feber og øget puls er almindelig hos børn, men er ikke blevet rapporteret hos voksne. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke Kandrozid efter den udløbsdato, som står på pakningen, blisterpakningen eller beholderen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Holdbarheden efter åbning er 100 dage, når produktet opbevares i HDPE beholdere.
 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C i blisterpakning. Opbevares i original beholder, da det er følsomt for fugt.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kandrozid indeholder:

Det aktive stof er candesartancilexetil. En tablet indeholder 4 mg/8 mg/16 mg/32 mg candesartancilexetil. 

Øvrige indholdsstoffer: carmellosecalcium, hyprolyse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat og mannitol. 

Udseende og pakningsstørrelser

Kandrozid 4 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter præget med ”C1” på den ene side og ”M” ved siden af delekærven på den anden side.
 

Kandrozid 8 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter præget med ”M” over ”C5” på den ene side og glat med delekærv på den anden side.
 

Kandrozid 16 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter præget med ”M” over ”C6” på den ene side og glat med delekærv på den anden side.
 

Kandrozid 32 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter præget med ”M” over ”C7” på den ene side og glat med delekærv på den anden side.
 

Kandrozid findes i blisterpakninger med 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 tabletter 

og i plastikbeholdere med 30, 49, 56, 90 eller 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB
Ynglingagatan 14 

104 35 Stockholm
Sverige 

Tel: +46 (0) 8 555 227 50 

Fax: +46 (0) 8 555 227 51 

E-mail: inform@mylan.se 

Fremstiller

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road 

Dublin 13
Irland 


eller 


Mylan Hungary Kft
H-2900 Komarom
Mylan utca 1
Ungarn 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien - Candesartan Mylan 8, 16 or 32 mg tabletten
Bulgarien - Candesagen 4, 8, 16 or 32 mg tablets  

Cypern - Candesartan/Generics 4, 8, 16 or 32 mg tablets  

Danmark -Kandrozid 4, 8, 16 or 32 mg tablets  

Finland - Kandrozid 4, 8, 16 or 32 mg tablets  

Frankrig - Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32 mg breakable tablets  

Holland - Candesartan cilexetil Mylan 4, 8, 16 or 32 mg tabletten  

Irland - Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32 mg Tablets  

Italien - Candesartan Mylan Generics 4, 8, 16 or 32 mg  

Luxembourg - Candesartan Mylan 8, 16, 32 mg comprimés  

Norge -Kandrozid 4, 8, 16 or 32 mg tablets  

Polen - Kangen 8, 16 mg Tablets  

Portugal - Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32 mg tablets  

Rumænien - Candegen 4, 8, 16 mg tablets  

Slovenien - Candesartan Mylan 8, 16 or 32 mg tablety  

Spanien - Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32 mg comprimidos EFG  

Sverige - Kandrozid 4, 8, 16 or 32 mg tablets  

Tyskland - Candesartancilexetil Mylan 4, 8, 16 or 32 mg Tabletten  

Ungarn - Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32 mg Tablets  

Østrig - Candesartan cilexetil Arcana 4, 8, 16 or 32 mg tabletten  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...